PowerApps'teki DateValue, TimeValue ve DateTimeValue işlevleriDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

Bir dizedeki tarihi, saati veya her ikisini birden tarih/saat değerine dönüştürür.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

AçıklamaDescription

DateValue işlevi bir tarih dizesini ("10/01/2014" gibi) bir tarih/saat değerine dönüştürür.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

TimeValue işlevi bir saat dizesini ("12:15" gibi) bir tarih/saat değerine dönüştürür.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

DateTimeValue işlevi bir tarih ve saat dizesini ("10 Ocak 2013 12:13" gibi) bir tarih/saat değerine dönüştürür.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

DateValue işlevi tarih dizesindeki saat bilgilerini yok sayarken TimeValue işlevi de saat dizesindeki tarih bilgilerini yok sayar.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

Varsayılan olarak kullanılan dil geçerli kullanıcının dilidir ancak dizelerin doğru şekilde yorumlandığından emin olmak için bu ayarı geçersiz kılabilirsiniz.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. Örneğin, "10/1/1920" ifadesi "en" ayarında 1 Ekim, "fr" ayarında ise 10 Ocak olarak yorumlanır.For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

Tarihlerin şu biçimlerden birinde olması gerekir:Dates must be in one of these formats:

 • AA/GG/YYYYMM/DD/YYYY
 • GG/AA/YYYYDD/MM/YYYY
 • GG Ay YYYYDD Mon YYYY
 • Ay GG, YYYYMonth DD, YYYY

Gün, ay, yıl, saat, dakika ve saniye sayısal bileşenlerinden dönüştürme işlemi hakkında bilgi için Date ve Time işlevlerine bakın.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. tarihler ve saatler ile çalışma.Also see working with dates and times for more information.

Sayıları dönüştürmek için bkz. Value işlevi.To convert numbers, see the Value function.

Söz dizimiSyntax

DateValue( Dize [, Dil ])DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( Dize [, Dil ])DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( Dize [, Dil ])TimeValue( String [, Language ])

 • Dize: Gerekli.String - Required. Tarih, saat veya ikisini birden içeren bir metin dizesidir.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Dil: İsteğe bağlı.Language - Optional. Language işlevindeki ilk iki karakter ile döndürülen dil dizesidir.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Bu değer sağlanmadığında kullanıcının geçerli dili kullanılır.If not provided, the language of the current user's client is used.

ÖrneklerExamples

DateValueDateValue

Startdate adlı bir metin girişi denetimine 10/11/2014 yazıp bir etiketin Text özelliğini şu işlev olarak ayarladıysanız:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Bilgisayarınız en yerel ayarını kullanıyorsa etikette Cumartesi, Ekim 11, 2014 değeri gösterilir.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Not

  DateTimeFormat parametresiyle, LongDateTime dışında birçok seçeneği kullanabilirsiniz.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Bu seçeneklerin listesini görüntülemek için işlev kutusuna parametreyi yazıp hemen yanına bir ünlem işareti koyun.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Etikette Pazartesi, Kasım 10, 2014 gösterilecektir.The label would show Monday, November 10, 2014.

Aynı işlemi Ekim 20, 2014 tarihi için gerçekleştirirseniz:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Bilgisayarınız en diline ayarlıysa etikette 11 Ekim ve 20 Ekim arasındaki gün sayısını belirten 9 rakamı gösterilecektir.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. DateDiff işlevi farkı ay, çeyrek yıl veya yıl cinsinden de gösterebilir.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

Start adlı bir metin girişi denetimine 10/11/2014 1:50:24.765 PM yazıp etiketin Text özelliğini şu işlev olarak ayarladıysanız:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Bilgisayarınız "en" yerel ayarını kullanıyorsa etikette Cumartesi, Ekim 11, 2014 1:50:24 PM değeri gösterilir.The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Not

  DateTimeFormat parametresiyle, LongDateTime dışında birçok seçeneği kullanabilirsiniz.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Bu seçeneklerin listesini görüntülemek için işlev kutusuna parametreyi yazıp hemen yanına bir ünlem işareti koyun.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etikette Pazartesi, Kasım 10, 2014 1:50:24 PM gösterilecektir.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Bilgisayarınız en yerel ayarını kullanıyorsa etikette Cumartesi, Ekim 11, 2014 01:50:24:765 PM değeri gösterilir.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  Alternatif olarak, hh:mm:ss.f veya hh:mm:ss.ff parametresini kullanıp saati en yakın saniyenin onda veya yüzde birine yuvarlayabilirsiniz.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Bir metin girişi denetimini FinishedAt olarak adlandırıp bir etiketin Text özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Başardın!", "Çok geç!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "You made it!", "Too late!")

 • FinishedAt denetimine 4:59:59.999 PM yazarsanız etikette "Başardın!" ifadesi gösterilirIf you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • FinishedAt denetimine 5:00:00.000 PM yazarsanız etikette "Çok geç!" ifadesi gösterilirIf you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"