PowerApps'teki Distinct işleviDistinct function in PowerApps

Bir tablonun kayıtlarını yinelemeleri kaldırarak özetler.Summarizes records of a table, removing duplicates.

AçıklamaDescription

Distinct işlevi, bir formülü tablodaki her kayıt için değerlendirir.The Distinct function evaluates a formula across each record of a table. Distinct, sonuçları içeren ve yinelenen değerlerin kaldırılmış olduğu tek sütunlu bir tablo döndürür.Distinct returns a one-column table that contains the results, with duplicate values removed.

İşlenmekte olan kaydın alanları formül içinde de kullanılabilir.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Bunun için, diğer tüm değerlerde olduğu gibi bunlara adlarıyla başvurmanız yeterlidir.You simply reference them by name as you would any other value. Ayrıca uygulamanızda denetim özelliklerine ve diğer değerlere de başvurabilirsiniz.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki örneklere ve kayıt kapsamı ile çalışma konusuna göz atın.For more details, see the examples below and working with record scope.

Söz dizimiSyntax

Distinct( Tablo, Formül )Distinct( Table, Formula )

  • Table - Gerekli.Table - Required. Değerlendirmenin yapılacağı tablo.Table to evaluate across.
  • Formula - Gerekli.Formula - Required. Her bir kayıt için değerlendirilecek formül.Formula to evaluate for each record.

ÖrnekExample

Department sütununa sahip bir Employees tablonuz varsa şu işlev ilgili sütundaki benzersiz departman adlarını listeleyecek ve sütundaki yinelenen değerleri yok sayacaktır:If you had an Employees table that contained a Department column, this function would list each unique department name in that column, no matter how many times each name appeared in that column:

Distinct(Employees, Department)Distinct(Employees, Department)