PowerApps'teki EncodeUrl ve PlainText işlevleriEncodeUrl and PlainText functions in PowerApps

Dizeleri kodlar ve kodlarını çözer.Encodes and decodes strings.

AçıklamaDescription

EncodeUrl işlevi bir URL dizesini kodlamak için alfasayısal olmayan karakterleri % ve onaltılık sayı ile değiştirir.The EncodeUrl function encodes a URL string, replacing non-alphanumeric characters with % and a hexadecimal number.

PlainText işlevi HTML ve XML etiketlerini kaldırır ve şunlar gibi etiketleri uygun simgeye dönüştürür:The PlainText function removes HTML and XML tags, converting tags such as these to an appropriate symbol:

  •   
  • ""

Bu işlevler kodlanmış veya kodu çözülmüş dizeyi döndürür.The return value from these functions is the encoded or decoded string.

Söz dizimiSyntax

EncodeUrl( Dize )EncodeUrl( String )

  • Dize: Gerekli.String - Required. Kodlanacak URL.URL to be encoded.

PlainText( Dize )PlainText( String )

  • Dize: Gerekli.String - Required. HTML ve XML etiketlerinin kaldırılacağı dize.String from which HTML and XML tags will be stripped.

ÖrneklerExamples

Bir metin galerisinde RSS akışı gösterir ve galerideki etiketin Text özelliğini ThisItem.description olarak ayarlarsanız etikette şu örnekteki gibi ham HTML veya XML kodu gösterilebilir:If you show an RSS feed in a text gallery and then set the Text property of a label in that gallery to ThisItem.description, the label might show raw HTML or XML code as in this example:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Etiketin Text özelliğini PlainText(ThisItem.description) olarak ayarlarsanız metin şu örnekteki gibi görünür:If you set the Text property of the label to PlainText(ThisItem.description), the text appears as in this example:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.