PowerApps'teki HashTags işleviHashTags function in PowerApps

Bir metin dizesindeki diyez etiketlerini (#dizeler) ayıklar.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

AçıklamaDescription

HashTags işlevi bir dizedeki diyez etiketlerini tarar.The HashTags function scans a string for hashtags. Diyez etiketleri diyez karakteriyle (#) başlar ve sonrasında şunlardan biri veya birden fazlasının birleşimi gelebilir:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • büyük ve küçük harfleruppercase and lowercase letters
 • sayılarnumerals
 • alt çizgilerunderscores
 • para birimi simgeleri (örneğin, $)currency symbols (such as $)

HashTags, dizedeki diyez etiketlerini içeren tek sütunlu bir tablo döndürür.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Dizede diyez etiketi yoksa işlev boş bir tek sütunlu tablo döndürür.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

Söz dizimiSyntax

HashTags( Dize )HashTags( String )

 • Dize: Gerekli.String - Required. Diyez etiketlerinin aranacağı dize.String to scan for hashtags.

ÖrneklerExamples

Adım adımStep by step

 1. Metin girişi denetimi ekleyin, Tweet olarak adlandırın ve içine şu cümleyi yazın:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")

 2. Dikey özel galeri ekleyin ve Items özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Galeri şablonuna bir Etiket denetimi ekleyin.Add a Label control to the gallery template.

  Galeri şu diyez etiketlerini gösterir:The gallery shows these hashtags:

  • #uygulama#app
  • #HARİKA#AMAZING
  • #coUnt123#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1