PowerApps'teki Blank, Coalesce, IsBlank ve IsEmpty işlevleriBlank, Coalesce, IsBlank, and IsEmpty functions in PowerApps

Bir değerin boş olup olmadığını veya tablonun bir kayıt içerip içermediğini test eder ve boş değerler oluşturmak için bir yol sunar.Tests whether a value is blank or a table contains no records, and provides a way to create blank values.

Genel BakışOverview

Boş, "değer yok" veya "bilinmeyen değer" yerine kullanılan bir yer tutucudur.Blank is a placeholder for "no value" or "unknown value." Kullanıcı denetime herhangi bir karakter yazmadıysa Metin girişi denetimi boş olur.A Text input control is blank if the user hasn't typed any characters in it. Kullanıcı denetime bir karakter yazdığı anda aynı denetim artık boş olmaz.The same control is no longer blank as soon as the user types a character in it. Bazı veri kaynakları, PowerApps'te boş olarak temsil edilen NULL değerleri depolayabilir ve döndürebilir.Some data sources can store and return NULL values, which are represented in PowerApps as blank.

Not: Şu anda yalnızca yerel koleksiyonlar için boş değerlerin depolanması desteklenir.Note: At this time, storing blank values is supported only for local collections. Birçok veri kaynağının boş (NULL) değerleri desteklediğini biliyor ve bu sınırlamayı kaldırmak için çalışıyoruz.We know that many data sources support blank (NULL) values, and we're working to lift this limitation.

Herhangi bir özellik veya hesaplanan değer boş olabilir.Any property or calculated value can be blank. Örneğin, bir Boole değeri normalde şu iki değerden birine sahiptir: true veya false.For example, a Boolean value normally has one of two values: true or false. Ancak bu iki değere ek olarak boş da olabilir.But in addition to these two, it can also be blank. Bu, çalışma sayfası hücresinin boş olarak başladığı, ancak TRUE veya FALSE değerlerini tutabileceği Microsoft Excel'e benzer.This is similar to Microsoft Excel, where a worksheet cell starts out as blank but can hold the values TRUE or FALSE, among others. İstendiği zaman hücrenin içerikleri kaldırılabilir ve hücre, boş durumuna geri döner.At any time, the contents of the cell can be removed, and it would return to a blank state.

Boş (Empty) kayıt içermeyen tablolara özgüdür.Empty is specific to tables that contain no records. Tablo yapısı, sütun adlarıyla birlikte değişmeden kalabilir, ancak tabloda bir veri yoktur.The table structure may be intact, complete with column names, but no data is in the table. Bir tablo boş olarak başlayabilir, kayıtlar alabilir ve artık boş olmayabilir, daha sonra kayıtları kaldırılabilir ve tekrar boş olabilir.A table may start as empty, take on records and no longer be empty, and then have the records removed and again be empty.

AçıklamaDescription

Blank işlevi boş bir değer döndürür.The Blank function returns a blank value. Alandaki değerleri etkin bir şekilde kaldırarak, bu değerleri destekleyen bir veri kaynağında NULL değeri depolamak için bunu kullanın.Use this to store a NULL value in a data source that supports these values, effectively removing any value from the field.

IsBlank işlevi, boş değer olup olmadığını test eder.The IsBlank function tests for a blank value. Boş değerler şu tür durumlarda bulunur:Blank values are found in situations such as these:

 • Blank işlevinden değer döndürüldüğünde.The return value from the Blank function.
 • Bir denetim özelliği için formül ayarlanmadığında.A control property has no formula set for it.
 • Metin girişi denetimine değer yazılmadığında veya liste kutusunda bir seçim yapılmadığında.No value is typed into a text-input control, or no selection is made in a listbox. Bir alanın gerekli olduğuna dair geri bildirim sağlamak için IsBlank işlevini kullanabilirsiniz.You can use IsBlank to provide feedback that a field is required.
 • Karakter içermeyen bir dizenin Len değeri 0 olduğunda.A string that contains no characters has a Len of 0.
 • Bir işlevde hata oluştuğunda.An error occurred in a function. Çoğunlukla bu durum, işleve yönelik bağımsız değişkenlerden biri geçerli olmadığında oluşur.Often, one of the arguments to the function wasn't valid. Bir bağımsız değişkenin değeri boş ise birçok işlev boş değer döndürür.Many functions return blank if the value of an argument is blank.
 • SQL Server gibi bağlantılı veri kaynakları, "null" değerleri kullanabilir.Connected data sources, such as SQL Server, may use "null" values. Bu değerler, PowerApps'te boş olarak görüntülenir.These values appear as blank in PowerApps.
 • Bir If işlevinin else kısmı belirtilmediğinde ve tüm koşullar false olduğunda.The else portion of an If function wasn't specified, and all conditions were false.
 • Update işlevini kullandığınız halde tüm sütunlar için bir değer belirtmediğinizde.You used the Update function but didn't specify a value for all columns. Sonuç olarak, belirtmediğiniz sütunlara bir değer yerleştirilmediğinde.As a result, no values were placed in the columns that you didn't specify.

Coalesce işlevi, bağımsız değişkenlerini sırayla değerlendirir ve boş olmayan ilk değeri döndürür.The Coalesce function evaluates its arguments in order and returns the first value that isn't blank. Boş bir değeri farklı bir değerle değiştirmek, ancak boş olmayan değerleri değiştirmeden bırakmak için bu işlevi kullanın.Use this function to replace a blank value with a different value but leave non-blank values unchanged. Tüm bağımsız değişkenler boş ise işlev boş değer döndürür.If all of the arguments are blank, then the function returns blank. Coalesce işlevine yönelik tüm bağımsız değişkenler aynı türde olmalıdır; örneğin, sayıları metin dizeleriyle karışık şekilde kullanamazsınız.All arguments to Coalesce must be of the same type; for example, you can't mix numbers with text strings. Coalesce( value1, value2 ), If( IsBlank( value1 ) value1, value2 ) değerinin daha kısa eşdeğeridir ve value1 değerinin iki defa değerlendirilmesini gerektirmez.Coalesce( value1, value2 ) is the more concise equivalent of If( IsBlank( value1 ) value1, value2 ) and doesn't require value1 to be evaluated twice.

IsEmpty işlevi, bir tablonun herhangi bir kayıt içerip içermediğini test eder.The IsEmpty function tests whether a table contains any records. CountRows işlevinin kullanılmasına ve sıfır olup olmadığının kontrol edilmesine eşdeğerdir.It's equivalent to using the CountRows function and checking for zero. IsEmpty işlevini Errors işleviyle birleştirerek veri kaynağı hataları olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.You can check for data-source errors by combining IsEmpty with the Errors function.

Hem IsBlank hem de IsEmpty için döndürülen değer, true veya false Boole değeridir.The return value for both IsBlank and IsEmpty is a Boolean true or false.

Söz dizimiSyntax

Blank()Blank()

Coalesce( Değer1 [, Değer2, ... ] )Coalesce( Value1 [, Value2, ... ] )

 • Değerler: Gerekli.Value(s) – Required. Test edilecek değerler.Values to test. Boş olmayan bir değer bulununcaya kadar her değer sırayla değerlendirilir.Each value is evaluated in order until a non-blank value is found. Boş olmayan ilk değerden sonraki değerler değerlendirilmez.Values after the first non-blank value aren't evaluated.

IsBlank( Değer )IsBlank( Value )

 • Değer: Gerekli.Value – Required. Test edilecek değer.Value to test.

IsEmpty( Tablo )IsEmpty( Table )

 • Tablo: Gerekli.Table - Required. Kayıtları test edilecek tablo.Table to test for records.

ÖrneklerExamples

BoşBlank

NOT: Bu aşamada, aşağıdaki örnek yalnızca yerel koleksiyonlarda çalışır.NOTE: At this time, the following example only works for local collections. Birçok veri kaynağının boş (NULL) değerleri desteklediğini biliyor ve bu sınırlamayı kaldırmak için çalışıyoruz.We know that many data sources support blank (NULL) values and We are working to lift this limitation.

 1. Sıfırdan bir uygulama oluşturun ve Düğme denetimi ekleyin.Create an app from scratch, and add a Button control.
 2. Düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the button's OnSelect property to this formula:

  ClearCollect( Cities, { Name: "Seattle", Weather: "Rainy" } )ClearCollect( Cities, { Name: "Seattle", Weather: "Rainy" } )

 3. Uygulamanızı önizleyin, eklediğiniz düğmeye tıklayın veya dokunun ve ardından Önizlemeyi kapatın.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.
 4. Dosya menüsünde Koleksiyonlar'a tıklayın veya dokunun.On the File menu, click or tap Collections.

  Cities koleksiyonu görüntülenerek "Seattle" ve "Rainy" içeren tek bir kayıt gösterilir:The Cities collection appears, showing one record with "Seattle" and "Rainy":

  Rainy hava durumu ile Seattle'ı gösteren koleksiyon

 5. Varsayılan çalışma alanına geri dönmek için geri okuna tıklayın veya dokunun.Click or tap the back arrow to return to the default workspace.
 6. BirEtiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  IsBlank( First( Cities ).Weather )IsBlank( First( Cities ).Weather )

  Weather alanı bir değer ("Rainy") içerdiğinden etiket false değerini gösterir.The label shows false because the Weather field contains a value ("Rainy").

 7. İkinci bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch( Cities, First( Cities ), { Weather: Blank() } )Patch( Cities, First( Cities ), { Weather: Blank() } )

 8. Uygulamanızı önizleyin, eklediğiniz düğmeye tıklayın veya dokunun ve ardından Önizlemeyi kapatın.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  Cities koleksiyonundaki ilk kaydın Weather alanı, boş bir değerle değiştirilerek önceki "Rainy" değeri kaldırılır.The Weather field of the first record in Cities is replaced with a blank, removing the "Rainy" that was there previously.

  Boş bir Weather alanı ile Seattle'ı gösteren koleksiyon

  Weather alanı artık bir değer içermediğinden etiket true değerini gösterir.The label shows true because the Weather field no longer contains a value.

CoalesceCoalesce

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Coalesce( Blank(), 1 )Coalesce( Blank(), 1 ) Her zaman boş bir değer döndüren Blank işlevinde döndürülen değeri test eder.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. İlk bağımsız değişken boş olduğundan değerlendirme, boş olmayan bir değer bulununcaya kadar sonraki bağımsız değişkenle devam eder.Because the first argument is blank, evaluation continues with the next argument until a non-blank value is found. 11
Coalesce( Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3 )Coalesce( Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3 ) Coalesce, bağımsız değişken listesinin başından başlar ve boş olmayan bir değer bulununcaya kadar sırayla her bir değişkeni değerlendirir.Coalesce starts at the beginning of the argument list and evaluates each argument in turn until a non-blank value is found. Bu durumda ilk dört bağımsız değişken boş değer döndürür, böylece değerlendirme beşinci bağımsız değişkenle devam eder.In this case, the first four arguments all return blank, so evaluation continues to the fifth argument. Beşinci bağımsız değişken boş değildir; bu nedenle değerlendirme burada durdurulur.The fifth argument is non-blank, so evaluation stops here. Beşinci bağımsız değişkenin değeri döndürülür ve altıncı bağımsız değişken değerlendirilmez.The value of the fifth argument is returned, and the sixth argument isn't evaluated. 22

IsBlankIsBlank

 1. Sıfırdan bir uygulama oluşturun ve metin girişi denetimi ekleyip FirstName olarak adlandırın.Create an app from scratch, add a text-input control, and name it FirstName.
 2. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a label, and set its Text property to this formula:

  If( IsBlank( FirstName.Text ), "First Name is a required field." )If( IsBlank( FirstName.Text ), "First Name is a required field." )

  Varsayılan olarak bir metin girişi denetiminin Text özelliği, "Text input" olarak ayarlanır.By default, the Text property of a text-input control is set to "Text input". Özellik bir değer içerdiğinden boş değildir ve etiket herhangi bir ileti görüntülemez.Because the property contains a value, it isn't blank, and the label doesn't display any message.

 3. Boşluklar da dahil olmak üzere Metin girişi denetimindeki tüm karakterleri kaldırın.Remove all the characters from the text-input control, including any spaces.

  Text özelliği artık herhangi bir karakter içermediğinden boş olur ve IsBlank( FirstName.Text ) true olur.Because the Text property no longer contains any characters, it's blank, and IsBlank( FirstName.Text ) will be true. Gerekli alan iletisi görüntülenir.The required field message is displayed.

Diğer araçları kullanarak doğrulama gerçekleştirme hakkında bilgi için bkz. Validate işlevi ve veri kaynaklarıyla çalışma.For information about how to perform validation by using other tools, see the Validate function and working with data sources.

Diğer örnekler:Other examples:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
IsBlank( Blank() )IsBlank( Blank() ) Her zaman boş bir değer döndüren Blank işlevinde döndürülen değeri test eder.Tests the return value from the Blank function, which always returns a blank value. truetrue
IsBlank( "" )IsBlank( "" ) Karakter içermeyen bir dize.A string that contains no characters. truetrue
IsBlank( "Hello" )IsBlank( "Hello" ) Bir veya daha fazla karakter içeren bir dize.A string that contains one or more characters. falsefalse
IsBlank( AnyCollection )IsBlank( AnyCollection ) Koleksiyon mevcut olduğundan, herhangi bir kayıt içermese bile boş değildir.Because the collection exists, it isn't blank, even if it doesn't contain any records. Boş bir koleksiyon olup olmadığını kontrol etmek için bunun yerine IsEmpty öğesini kullanın.To check for an empty collection, use IsEmpty instead. falsefalse
IsBlank( Mid( "Hello", 17, 2 ) )IsBlank( Mid( "Hello", 17, 2 ) ) Mid için başlangıç karakteri, dizenin sonunu aşmaktadır.The starting character for Mid is beyond the end of the string. Sonuç boş bir dizedir.The result is an empty string. truetrue
IsBlank( If( false, false ) )IsBlank( If( false, false ) ) ElseResult içermeyen bir If işlevi.An If function with no ElseResult. Koşul her zaman false olduğundan bu If her zaman boş değer döndürür.Because the condition is always false, this If always returns blank. truetrue

IsEmptyIsEmpty

 1. Sıfırdan bir uygulama oluşturun ve Düğme denetimi ekleyin.Create an app from scratch, and add a Button control.
 2. Düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the button's OnSelect property to this formula:

  Collect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 }, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 } )

 3. Uygulamanızı önizleyin, eklediğiniz düğmeye tıklayın veya dokunun ve ardından Önizlemeyi kapatın.Preview your app, click or tap the button that you added, and then close Preview.

  IceCream adlı bir koleksiyon oluşturulur ve şu tarihi içerir:A collection named IceCream is created and contains this data:

  Bu koleksiyon iki kayda sahiptir ve boş değildir.This collection has two records and isn't empty. IsEmpty( IceCream ), false değerini, CountRows( IceCream ) ise 2 değerini döndürür.IsEmpty( IceCream ) returns false, and CountRows( IceCream ) returns 2.

 4. İkinci bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a second button, and set its OnSelect property to this formula:

  Clear( IceCream )Clear( IceCream )

 5. Uygulamanızı önizleyin, ikinci düğmeye tıklayın veya dokunun ve ardından Önizlemeyi kapatın.Preview your app, click or tap the second button, and then close Preview.

  Koleksiyon artık boştur:The collection is now empty:

  Clear işlevi bir koleksiyondaki tüm kayıtları kaldırarak boş bir koleksiyon döndürür.The Clear function removes all the records from a collection, resulting in an empty collection. IsEmpty( IceCream ) true değerini, CountRows( IceCream ) ise 0 değerini döndürür.IsEmpty( IceCream ) returns true, and CountRows( IceCream ) returns 0.

Ayrıca aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, hesaplanan bir tablonun boş olup olmadığını test etmek için IsEmpty işlevini de kullanabilirsiniz:You can also use IsEmpty to test whether a calculated table is empty, as these examples show:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
IsEmpty( [ 1, 2, 3 ] )IsEmpty( [ 1, 2, 3 ] ) Tek sütunlu tablo üç kayıt içerir ve bu nedenle boş değildir.The single-column table contains three records and, therefore, isn't empty. falsefalse
IsEmpty( [ ] )IsEmpty( [ ] ) Tek sütunlu tablo bir kayıt içermez ve boştur.The single-column table contains no records and is empty. truetrue
IsEmpty( Filter( [ 1, 2, 3 ], Value > 5 ) )IsEmpty( Filter( [ 1, 2, 3 ], Value > 5 ) ) Tek sütunlu tablo, 5'ten büyük bir değer içermez.The single-column table contains no values that are greater than 5. Filtreden elde edilen sonuç herhangi bir kayıt içermez ve boştur.The result from the filter doesn't contain any records and is empty. truetrue