PowerApps'teki Language işleviLanguage function in PowerApps

Geçerli kullanıcının dil etiketini döndürür.Returns the language tag of the current user.

AçıklamaDescription

Language işlevi, geçerli kullanıcının dilini, betiğini ve bölgesini dil etiketi olarak döndürür.The Language function returns the language, script, and region of the current user as a language tag.

Uygulamanızı yerel ayarlar arasında uyarlamak için dil bilgilerini kullanın.Use the language information to tailor your app across locales. Örneğin, İtalya ve Fransa'da kullanılacak bir uygulama oluşturuyorsanız söz konusu farklı konumlardaki kullanıcılarınıza otomatik olarak İtalyanca ve Fransızca dizeler görüntülemek için Language işlevini kullanabilirsiniz.For example, if you are creating an app that will be used in Italy and France, you can use Language to automatically display Italian and French strings to your users in those different locations.

Dil etiketleriLanguage tags

Dil etiketi, şu üç biçimde olabilir:A language tag can be in one of three formats:

Döndürülen değerReturn value AçıklamaDescription
"lg‑RE""lg‑RE" İki karakterlik kısaltmalardan lg dil için, RE ise bölge için kullanılır.lg is the two character abbreviation for the language and RE is the two character abbreviation for the region. En yaygın dönüş türü budur.This is the most common return type. Örneğin, Büyük Britanya için "en-GB" döndürülür.For example, "en-GB" is returned for Great Britain.
"lg""lg" lg, dil için iki karakterlik kısaltmadır.lg is the two character abbreviation for the language. Bu, PowerApps dille ilgili bilgi içerdiğinde, ancak söz konusu bölge için bilgi içermediğinde kullanılan biçimdir.This is the format used when PowerApps has information about the language, but does not have information for the specific region.
"lg‑scrp‑RE""lg‑scrp‑RE" lg, dil için iki karakterlik kısaltma; scrp, betik için dört karakterlik kısaltma ve RE de bölge için iki karakterlik kısaltmadır.lg is the two character abbreviation for the language, scrp is the four character abbreviation for the script, and RE is the two character abbreviation for the region.

PowerApps, IETF BCP-47 dil etiketi biçimini kullanır.PowerApps uses the IETF BCP-47 language tag format.

Desteklenen dil etiketlerinin listesini görmek için formül çubuğuna veya gelişmiş görünümde Value( "1", ) yazın ve ikinci bağımsız değişken için önerilen yerel ayar listesinde gezinin.To see the list of supported language tags, type Value( "1", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the second argument.

Text ve Value işlevleri de dil etiketlerini kullanır.The Text and Value functions also use language tags. Genel olarak duyarlı şekilde metin dizelerine ve metin dizelerinden çevirmek için bu işlevleri kullanın.Use these functions for translating to and from text strings in a globally aware manner. Bölge bir fark yaratmıyorsa bu işlevlere bir dil etiketi geçirilirken etiketin yalnızca dil kısmını kullanabilirsiniz.When passing a language tag to these functions and the region would not make a difference, you can use just the language portion of the tag.

Söz dizimiSyntax

Language()Language()

ÖrneklerExamples

Kullanıcının yerel ayarıUser's locale

Ana bilgisayar işletim sisteminin ve tarayıcının konum için varsayılan yerel ayarı kullandığı varsayılır.It is assumed that the host operating system and/or browser are using the default locale for the location.

FormülFormula KonumLocation Döndürülen DeğerReturn Value
Language()Language() Lizbon, PortekizLisbon, Portugal "pt-PT""pt-PT"
Language()Language() Rio de Janeiro, BrezilyaRio de Janeiro, Brazil "pt-BR""pt-BR"
Language()Language() Atlanta, ABDAtlanta, USA "en-US""en-US"
Language()Language() Manchester, Büyük BritanyaManchester, Great Britain "en-GB""en-GB"
Language()Language() Paris, FransaParis, France "fr-FR""fr-FR"
Language()Language() Roseau, DominikRoseau, Dominica "en""en"
Language()Language() Belgrad, SırbistanBelgrade, Serbia Kullanıcının sistem ayarlarına bağlı olarak "sr-cyrl-RS" veya "sr-latn-RS""sr-cyrl-RS" or "sr-latn-RS", depending on the user's system settings

Yerelleştirme tablosuLocalization table

Yerelleştirmeye yönelik kolay bir yaklaşım, bir yazarın tanımladığı TextID öğesini, kullanıcının dili için çevrilmiş metne eşleyen bir Excel elektronik tablosu oluşturmaktır.A simple approach to localization is to create an Excel spreadsheet mapping an author defined TextID to a translated text for the user's language. Bu tablo için bir koleksiyon veya başka bir veri kaynağı kullanabilseniz de, çevirmenler tarafından uygulama dışında düzenlenmesi ve yönetilmesi kolay olduğundan Excel'i seçtik.Although you could use a collection or any other data source for this table, we chose Excel because it is easy to edit and manage outside of the app by translators.

 1. Excel'de aşağıdaki tabloyu oluşturun:Create the following table in Excel:

  Belirli bir dile özel metin dizesi bulunmazsa varsayılan olarak Language sütunu için boş değer içeren giriş kullanılır.The entry with blank for the Language column will be used as the default if there is no specific text string found for a given language. Bu giriş, belirli bir TextID için diğer tüm girişlerden sonra görüntülenmelidir.This entry must appear after all other entries for a given TextID.

  Bu nedenle bölgenin değil, yalnızca yerel ayarın diline bakmamız gerekir.For our purposes, we only need to look at the language of the locale and not the region. Bölgesel noktalar önemliyse yukarıdaki tabloya tam dil etiketi değerini ekleyebiliriz.If regional considerations were important, we could have included the full language tag value in the table above.

 2. Bunu uygun bir Excel tablosuna dönüştürmek için Ekle şeridindeki Tablo komutunu kullanın.Use the Insert ribbon, Table command, to make this into a proper Excel table. Varsayılan olarak bu, Tablo1 olarak adlandırılır, ancak en soldaki Tablo Adı: metin kutusu ve Tablo Araçları/Tasarım şeridi ile buna istediğiniz adı verebilirsiniz.By default, it will be named Table1 but you can name it whatever you like with the Table Tools/Design ribbon and the Table Name: text box on the far left hand side.
 3. Excel dosyasını yerel dosya sisteminize kaydedin.Save the Excel file to your local file system.
 4. PowerApps'te, sağ bölmedeki Veri Kaynakları sekmesine ve ardından Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 5. Sırasıyla Uygulamanıza statik veriler ekleyin'e, kaydettiğiniz Excel dosyasına ve 'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you saved, and then click or tap Open.
 6. Oluşturduğunuz tabloyu seçin ve Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Select the table that you created, and then click or tap Connect.

Uygulamanızda, daha önce "Hello" metnini kullandığınız yerde şu formülü kullanın:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Bu formül, kullanıcının dili için uygun LocalizedText değerini arar ve bulunamaması halinde varsayılan boş sürüme geri döner.This formula will lookup the appropriate LocalizedText value for the language of the user, and if that is not found, will fall back on the default blank version.

Diğer dillere çevrilen dizelerin, dilinizdeki dizelerden çok daha uzun olabileceğini unutmayın.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. Çoğu durumda etiketlerin ve kullanıcı arabiriminizde dizeleri görüntüleyen diğer öğelerin, uyum sağlamak için daha geniş olması gerekir.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Çeviri hizmetiTranslation service

Microsoft Translator hizmeti gibi bir çeviri hizmeti kullanarak isteğe bağlı metin çevirebilirsiniz:You can translate text on demand using a translation service, such as the Microsoft Translator service:

 1. PowerApps'te, sağ bölmedeki Veri Kaynakları sekmesine ve ardından Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 2. Microsoft Translator'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Microsoft Translator.

Uygulamanızda, daha önce "Hello" metnini kullandığınız yerde şu formülü kullanın:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )

Microsoft Translator hizmeti, Language işlevinin döndürdükleriyle aynı etiketleri kullanır.The Microsoft Translator service uses the same language tags that the Language function returns.

Bu yaklaşım, önceden çevrilmiş bir metin dizesi tablosunu kullanan önceki örneğe kıyasla bazı dezavantajlar sunar:This approach comes with some drawbacks when compared to the previous example which utilized a pre-translated table of text strings:

 • Ağ genelinde hizmet çağrısı gerektirdiğinden çevirinin tamamlanması zaman alır.The translation will take time to complete, requiring a call to a service across the network. Bu, çevrilmiş metnin uygulamanızda gecikmeyle görüntülenmesine yol açar.This will result in a lag to see the translated text in your app.
 • Çeviri mekanik olur ve beklentilerinizi karşılamayabilir veya uygulamanızdaki durum için en iyi seçim olmayabilir.The translation will be mechanical and may not be what you anticipate or be the best choice for the situation within your app.