PowerApps'teki Left, Mid ve Right işlevleriLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Bir metin dizesinin sol, orta veya sağ bölümünü ayıklar.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

AçıklamaDescription

Left, Mid ve Right işlevleri bir metin dizesi bölümünü döndürür.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • Left, bir dizenin başındaki karakterleri döndürür.Left returns the beginning characters of a string.
 • Mid, bir dizenin ortasındaki karakterleri döndürür.Mid returns the middle characters of a string.
 • Right, bir dizenin sonundaki karakterleri döndürür.Right returns the ending characters of a string.

Bağımsız değişken olarak tek bir dize belirtirseniz işlev, dizenin belirttiğiniz bölümünü döndürür.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Dizeler içeren tek sütunlu bir tablo belirtirseniz işlev, dizelerin belirttiğiniz bölümlerinden oluşan tek sütunlu bir tablo döndürür.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Çok sütunlu bir tablo belirtirseniz bu tabloyu,tablolarla çalışma makalesinde açıklandığı şekilde tek sütunlu bir tablo haline getirebilirsiniz.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Başlangıç konumu negatifse veya bir dizenin sonunu aşıyorsa Mid işlevi boş değer döndürür.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. Len işlevini kullanarak bir dizenin uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.You can check the length of a string by using the Len function. Dizenin içerdiğinden daha fazla karakter belirtirseniz işlev, mümkün olan en fazla sayıda karakter döndürür.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

Söz dizimiSyntax

Left( Dize, KarakterSayısı )Left( String, NumberOfCharacters )
Mid( Dize, BaşlangıçKonumu, KarakterSayısı )Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( Dize, KarakterSayısı )Right( String, NumberOfCharacters )

 • Dize: Gerekli.String - Required. Sonucun ayıklanacağı dize.The string to from which to extract the result.
 • BaşlangıçKonumu: Gerekli (yalnızca Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Başlangıç konumu.The starting position. Dizenin ilk karakteri 1 konumudur.The first character of the string is position 1.
 • KarakterSayısı: Gerekli.NumberOfCharacters - Required. Döndürülecek karakterlerin sayısı.The number of characters to return.

Left( TekSütunluTablo, KarakterSayısı )Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid( TekSütunluTablo, BaşlangıçKonumu, KarakterSayısı )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( TekSütunluTablo, KarakterSayısı )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Sonuçların ayıklanacağı dizelerden oluşan tek sütunlu bir tablo.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • BaşlangıçKonumu: Gerekli (yalnızca Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Başlangıç konumu.The starting position. Dizenin ilk karakteri 1 konumudur.The first character of the string is position 1.
 • KarakterSayısı: Gerekli.NumberOfCharacters - Required. Döndürülecek karakterlerin sayısı.The number of characters to return.

ÖrneklerExamples

Tek bir dizeSingle string

Bu bölümdeki örneklerde, veri kaynağı olarak bir metin girişi denetimi kullanılır.The examples in this section use a text-input control as their data source. Denetim Author olarak adlandırılmıştır ve "E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings" dizesini içerir.Cummings".

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Left( Author.Text, 5 )Left( Author.Text, 5 ) Dizenin başından beş adede kadar karakter ayıklar.Extracts up to five characters from the start of the string. "E."E. E."E."
Mid( Author.Text, 7, 4 )Mid( Author.Text, 7, 4 ) Dizenin yedinci karakterinden başlayarak dört adede kadar karakter ayıklar.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. "Cumm""Cumm"
Right( Author.Text, 5 )Right( Author.Text, 5 ) Dizenin sonundan beş adede kadar karakter ayıklar.Extracts up to five characters from the end of the string. "mings""mings"

Tek sütunlu tabloSingle-column table

Bu bölümdeki her bir örnekte, People adlı bu veri kaynağına ilişkin Address sütunundaki dizeler ayıklanır:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 )Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 ) Her bir dizenin ilk sekiz karakterini ayıklar.Extracts the first eight characters of each string.
Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 )Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 ) Beşinci karakterden başlayarak her bir dizenin ortadaki yedi karakterini ayıklar.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 )Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 ) Her bir dizenin son yedi karakterini ayıklar.Extracts the last seven characters of each string.

Adım adım örnekStep-by-step example

 1. Inventory adlı bir koleksiyonu içeri aktarın veya sıfırdan oluşturun. Ardından, Galeride görüntü ve metin gösterme bölümündeki ilk yordamda açıklandığı şekilde koleksiyonu bir galeride gösterin.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Galerinin alt kısmında bulunan etiketin Text özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(ThisItem.ProductName, 3)Right(ThisItem.ProductName, 3)

  Etiket, her bir ürün adının son üç karakterini gösterir.The label shows the last three characters of each product name.