PowerApps'teki Len işleviLen function in PowerApps

Bir metin dizesinin uzunluğunu döndürür.Returns the length of a string of text.

AçıklamaDescription

Bağımsız değişken olarak tek bir dizeyi belirtirseniz döndürülen değer sayı olarak uzunluk olur.If you specify a single string as the argument, the return value is the length as a number. Dizeler içeren tek sütunlu bir tablo belirtmeniz durumunda döndürülen değer her bir dizenin uzunluğunu içeren tek sütunlu bir tablodur.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table that contains the length of each string. Çok sütunlu bir tablonuz varsa bu tabloyu,tablolarla çalışma makalesinde açıklandığı şekilde tek sütunlu bir tablo haline getirebilirsiniz.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Boş bir dize belirtirseniz Len, 0 döndürür.If you specify an empty string, Len returns 0.

Söz dizimiSyntax

Len( Dize )Len( String )

  • Dize: Gerekli.String - Required. Ölçülecek dize.The string to measure.

Len( TekSütunluTablo )Len( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Ölçülecek dizelerden oluşan tek sütunlu bir tablo.A single-column table of strings to measure.

ÖrneklerExamples

Tek bir dizeSingle string

Bu bölümdeki örneklerde, veri kaynağı, Author olarak adlandırılmış bir metin girişi denetimidir ve "E.For the examples in this section, the data source is a text-input control that's named Author and that contains the string "E. E.E. Cummings" dizesini içerir.Cummings".

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Len( Author.Text )Len( Author.Text ) Author denetiminde dizenin uzunluğunu ölçer.Measures the length of the string in the Author control. 1414
Len( "" )Len( "" ) Boş bir dizenin uzunluğu ölçer.Measures the length of an empty string. 00

Tek sütunlu tabloSingle-column table

Bu bölümdeki ilk örnekte, veri kaynağı People olarak adlandırılmıştır ve şu verileri içerir:For the first example in this section, the data source is named People and contains this data:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Len( ShowColumns( People, "Address" ) )Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) People tablosunun Address sütununda:In the Address column of the People table:
  • Her dizenin uzunluğunu ölçer.Measures the length of each string.
  • Her dizenin uzunluğunu içeren tek sütunlu bir tablo döndürür.Returns a single-column table that contains the length of each string.
Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] )Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) Satır içi tablonun Value sütununda:In the Value column of the inline table:
  • Her dizenin uzunluğunu ölçer.Measures the length of each string.
  • Her dizenin uzunluğunu içeren tek sütunlu bir tablo döndürür.Returns a single-column table that contains the length of each string.