PowerApps'teki And, Or ve Not işlevleriAnd, Or, and Not functions in PowerApps

Karşılaştırma ve test sonuçlarını değiştirmek için yaygın şekilde kullanılan Boole mantık işlevleri.Boolean logic functions, commonly used to manipulate the results of comparisons and tests.

AçıklamaDescription

And işlevi tüm bağımsız değişkenleri true olduğunda true değerini döndürür.The And function returns true if all of its arguments are true. && işleci, And işlevine eşdeğerdir.The && operator is equivalent to And.

Or işlevi bağımsız değişkenlerinden biri true olduğunda true değerini döndürür.The Or function returns true if any of its arguments are true. || işleci Or işlevine eşdeğerdir.The || operator is equivalent to Or.

Not işlevi bağımsız değişkeni false olduğunda true, bağımsız değişkeni true olduğunda ise false değerini döndürür.The Not function returns true if its argument is false; it returns false if its argument is true. !The ! işleci Not işlevine eşdeğerdir.operator is equivalent to Not.

Bu işlevler mantıksal değerlerle birlikte çalışır.These functions work with logical values. Bu işlevlere doğrudan bir sayı veya dize gönderilemez, bunun yerine karşılaştırma veya test yapılması gerekir.They can't be passed a number or a string directly; instead a comparison or test must be made. Örneğin, x > 1, x değeri 1 değerinden büyük olduğunda true Boole değerini döndüren bir mantıksal formüldür.For example, a comparison such as x > 1 is a logical formula that evaluates to the Boolean value true if x is greater than 1. x, 1 değerinden küçükse formül false değerini döndürür.If x is less than 1, the formula evaluates to false.

Söz dizimiSyntax

And( MantıksalFormül1, MantıksalFormül2 [, MantıksalFormül3, ... ] )And( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Or( MantıksalFormül1, MantıksalFormül2 [, MantıksalFormül3, ... ] )Or( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Not( LogicalFormula )Not( LogicalFormula )

  • MantıksalFormüller: Gerekli.LogicalFormula(s) - Required. Değerlendirme ve işlem yapılacak mantıksal formüller.Logical formulas to evaluate and operate on.

ÖrneklerExamples

Adım adımStep by step

Bir kaydırıcının değerinin 50 ile 100 arasında olup olmadığını belirlemek için bu işlevi kullanın:Use this function to determine whether a slider's value falls outside the 50 to 100 range:

Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)

Bir tabloda Dept sütunu ve Salary sütunu varsa bu işlevi bir Result sütununda kullanarak Dept sütunundaki değer HR olan veya Salary sütunundaki değer 200000'den büyük olan tüm satırlar için true değerini gösterebilirsiniz:If a table contained a Dept column and a Salary column, you could use this function in a Result column to show true in all rows in which the value in the Dept column was HR or the value in the Salary column was larger than 200000:

Or(Dept = HR, Salary >= 200000)Or(Dept = HR, Salary >= 200000)

Alternatif olarak || işlecini kullanabilir, önceki formüllerin döndürdüğüyle aynı sonuçları alabilirsiniz:As an alternative, use the || operator to get the same results as what the previous formulas return:

Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100

Dept = "HR" || Salary > 200000Dept = "HR" || Salary > 200000