PowerApps'teki Lower, Upper ve Proper işlevleriLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Bir metin dizesindeki harfleri tüm harfler küçük, tüm harfler büyük veya sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde dönüştürür.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

AçıklamaDescription

Lower, Upper ve Proper işlevleri, dizelerdeki harfleri büyük/küçük harfe dönüştürür.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • Lower işlevi, tüm büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Upper işlevi, tüm küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • Proper işlevi, küçük harf ise tüm sözcüklerin ilk harfini büyük harfe ve diğer büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Bu üç işlev de harf olmayan karakterleri yok sayar.All three functions ignore characters that aren't letters.

Tek bir dize geçirirseniz, değer olarak bu dizenin dönüştürülmüş hali döndürülür.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Dizeler içeren tek sütunlu bir tablo geçirirseniz, değer olarak, dönüştürülen dizelerin tek sütunlu bir tablosu döndürülür.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Çok sütunlu bir tablonuz varsa bu tabloyu,tablolarla çalışma makalesinde açıklandığı şekilde tek sütunlu bir tablo haline getirebilirsiniz.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Söz dizimiSyntax

Lower( Dize )Lower( String )
Upper( Dize )Upper( String )
Proper( Dize )Proper( String )

 • Dize: Gerekli.String - Required. Dönüştürülecek dize.The string to convert.

Lower( TekSütunluTablo )Lower( SingleColumnTable )
Upper( TekSütunluTablo )Upper( SingleColumnTable )
Proper( TekSütunluTablo )Proper( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Dönüştürülecek dizelerin tek sütunlu tablosu.A single-column table of strings to convert.

ÖrneklerExamples

Tek bir dizeSingle string

Bu bölümdeki örneklerde, veri kaynağı olarak Author adlı bir metin girişi denetimi kullanılır.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. Denetim "E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS" dizesini içerir.CummINGS".

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Lower( Author.Text )Lower( Author.Text ) Dizedeki tüm büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. "e."e. e.e. cummings"cummings"
Upper( Author.Text )Upper( Author.Text ) Dizedeki tüm küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. "E."E. E.E. CUMMINGS"CUMMINGS"
Proper( Author.Text )Proper( Author.Text ) Her sözcüğün ilk harfini, küçük ise büyük harfe, büyük ise küçük harfe dönüştürür.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. "E."E. E.E. Cummings"Cummings"

Tek sütunlu tabloSingle-column table

Bu bölümdeki örnekler, People veri kaynağının Address sütununda yer alan ve şu verileri içeren dizeleri dönüştürür:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Her formül, dönüştürülen dizeleri içeren tek sütunlu bir tablo döndürür.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Lower( ShowColumns( People, "Address" ) )Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) Küçük harflerin tümünü büyük harfe dönüştürür.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper( ShowColumns( People, "Address" ) )Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Küçük harflerin tümünü büyük harfe dönüştürür.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper( ShowColumns( People, "Address" ) )Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Bir sözcüğün ilk harfini, küçük ise büyük harfe; sözcükteki diğer tüm büyük harfleri ise küçük harfe dönüştürür.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Adım adım örnekStep-by-step example

 1. Bir Metin girişi denetimi ekleyin ve Kaynak olarak adlandırın.Add a Text input control, and name it Source.
 2. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Source.Text)Proper(Source.Text)
 3. F5 tuşuna basın ve ardından Source kutusunaPress F5, and then type WE ARE THE BEST! WE ARE THE BEST! yazın.into the Source box.
  Etiket We Are The Best! metnini gösterir.The label shows We Are The Best!