PowerApps'teki Back ve Navigate işlevleriBack and Navigate functions in PowerApps

Hangi ekranın görüntüleneceğini değiştirir.Changes which screen is displayed.

Genel BakışOverview

Çoğu uygulama birden fazla ekran içerir.Most apps contain multiple screens. Hangi ekranın görüntüleneceğini değiştirmek için Back ve Navigate işlevlerini kullanın.Use the Back and Navigate function to change which screen is displayed. Örneğin, kullanıcı söz konusu düğmeyi seçtiğinde farklı bir ekranı göstermek istiyorsanız düğmenin OnSelect özelliğini, Navigate işlevini içeren bir formül olarak ayarlayın.For example, set the OnSelect property of a button to a formula that includes a Navigate function if you want to show a different screen when a user selects that button. Bu formülde, bir ekrandan diğerine nasıl geçileceğini denetlemek için Soldurma gibi bir görsel geçiş belirtebilirsiniz.In that formula, you can specify a visual transition, such as Fade, to control how one screen changes to another.

Back ve Navigate yalnızca hangi ekranın görüntüleneceğini değiştirir.Back and Navigate change only which screen is displayed. O anda görüntülenmeyen ekranlar, perde arkasında çalışmaya devam eder.Screens that aren't currently displayed continue to operate behind the scenes. Başka bir ekrandaki denetimlerin özelliklerine başvuran formüller oluşturabilirsiniz.You can build formulas that refer to properties of controls on another screen. Örneğin, kullanıcı bir ekrandaki kaydırıcının değerini değiştirebilir, bir formülde söz konusu değerin kullanıldığı farklı bir ekrana gidebilir ve bunun yeni ekranda olanları nasıl etkilediğini görebilir.For example, a user can change the value of a slider on one screen, navigate to a different screen that uses that value in a formula, and see how it affects what happens in the new screen. Kullanıcı özgün ekrana geri dönüp kaydırıcının değerini koruduğunu görebilir.The user can then navigate back to the original screen and see that the slider has retained its value.

Kullanıcı ekranlar arasında gezinirken bağlam değişkenleri de korunur.Context variables are also preserved when a user navigates between screens. Formülün görüntüleyeceği ekran için bir veya daha fazla bağlam değişkeni ayarlamak üzere Navigate işlevini kullanabilirsiniz; bu, ekranın dışından bir bağlam değişkeni ayarlamanın tek yoludur.You can use Navigate to set one or more context variables for the screen that the formula will display, which is the only way to set a context variable from outside the screen. Bir ekrana parametreler geçirmek için bu yaklaşımı kullanabilirsiniz.You can use this approach to pass parameters to a screen. Başka bir programlama aracı kullandıysanız bu yaklaşım, yordamlara parametreler geçirilmesine benzer.If you've used another programming tool, this approach is similar to passing parameters to procedures.

AçıklamaDescription

GeriBack

Back işlevi, en son görüntülenen ekranı görüntüler.The Back function displays the screen that was most recently displayed. Bu işlev için herhangi bir bağımsız değişken belirtmezsiniz.You don't specify any arguments for this function.

Birinci bağımsız değişkende, görüntülenecek ekranın adını belirtin.In the first argument, specify the name of the screen to display.

İkinci bağımsız değişkende, eski ekrandan yeni ekrana nasıl geçileceğini belirtin:In the second argument, specify how the old screen changes to the new screen:

Geçiş Bağımsız DeğişkeniTransition Argument AçıklamaDescription
ScreenTransition.CoverScreenTransition.Cover Yeni ekran görünüme kaydırılarak geçerli ekranı kaplar.The new screen slides into view, covering the current screen.
ScreenTransition.FadeScreenTransition.Fade Eski ekran yavaşça solar ve yeni ekran görüntülenir.The old screen fades away to reveal the new screen.
ScreenTransition.NoneScreenTransition.None Eski ekran hızla yeni ekranla değiştirilir.The old screen is quickly replaced with the new screen.
ScreenTransition.UnCoverScreenTransition.UnCover Eski ekran kayarak kaybolur ve yeni ekran görüntülenir.The old screen slides out of view, uncovering the new screen.

Yeni ekranın bağlam değişkenlerini oluşturmak veya güncelleştirmek için Navigate işlevini kullanabilirsiniz.You can use Navigate to create or update context variables of the new screen. İsteğe bağlı üçüncü bir bağımsız değişken olarak, bağlam değişkeni adını sütun adı olarak içeren ve bağlam değişkeni için yeni değerin bulunduğu bir kayıt geçirin.As an optional third argument, pass a record that contains the context-variable name as a column name and the new value for the context variable. Bu kayıt, UpdateContext işleviyle kullandığınız kayıtla aynıdır.This record is the same as the record that you use with the UpdateContext function.

Geçiş sırasında ek değişiklikler yapmak için eski ekranın OnHidden özelliğini, yeni ekranın OnVisible özelliğini veya her ikisini birden ayarlayın.Set the OnHidden property of the old screen, the OnVisible property of the new screen, or both to make additional changes during the transition. App.ActiveScreen özelliği, değişikliği yansıtacak şekilde güncelleştirilir.The App.ActiveScreen property will be updated to reflect the change.

Back normalde true değerini döndürür, ancak kullanıcı gösterilen ilk ekrandaysa ve önceki bir ekran yoksa false değerini döndürür.Back normally returns true but returns false if the user is on the first screen shown and there is no previous screen. Navigate normalde true değerini döndürür, ancak bağımsız değişkenlerinden biriyle ilgili sorun varsa false değerini döndürür.Navigate normally returns true but returns false if there is a problem with one of its arguments.

Bu işlevleri yalnızca bir davranış formülü içinde kullanabilirsiniz.You can use these functions only within a behavior formula.

Söz dizimiSyntax

Back()Back()

Navigate( Ekran, Geçiş [, GüncelleştirmeBağlamıKaydı ] )Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )

 • Ekran: Gerekli.Screen - Required. Görüntülenecek ekran.The screen to display.
 • Geçiş: Gerekli.Transition - Required. Geçerli ekran ile sonraki ekran arasında kullanılacak görsel geçiş.The visual transition to use between the current screen and the next screen. Bu konu başlığında daha önce bu bağımsız değişken için yer alan geçerli değerlerin listesine bakın.See the list of valid values for this argument earlier in this topic.
 • GüncelleştirmeBağlamıKaydı: İsteğe bağlı.UpdateContextRecord - Optional. En az bir sütun adı ve her sütun için bir değer içeren kayıt.A record that contains the name of at least one column and a value for each column. Bu kayıt, UpdateContext işlevine geçirilmiş gibi, yeni ekranın bağlam değişkenlerini güncelleştirir.This record updates the context variables of the new screen as if passed to the UpdateContext function.

ÖrneklerExamples

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Navigate( Details, ScreenTransition.None )Navigate( Details, ScreenTransition.None ) Bağlam değişkeni için değer değişikliği veya geçiş olmadan Details ekranını görüntüler.Displays the Details screen with no transition or change in value for a context variable. Details ekranı hızlı şekilde görüntülenir.The Details screen appears quickly.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade ) Soldurma geçişi ile Details ekranını görüntüler.Displays the Details screen with a Fade transition. Bağlam değişkeninin hiçbir değeri değişmez.No value of a context variable is changed. Geçerli ekran yavaşça solar ve Details ekranı gösterilir.The current screen fades away to show the Details screen.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } ) Soldurma geçişi ile Details ekranını görüntüler ve ID bağlam değişkeninin değerini 12 olarak güncelleştirir.Displays the Details screen with a Fade transition, and updates the value of the ID context variable to 12. Geçerli ekran yavaşça solar ve Details ekranı gösterilir, ayrıca söz konusu ekrandaki ID bağlam değişkeni 12 olarak ayarlanır.The current screen fades away to show the Details screen, and the context variable ID on that screen is set to 12.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } ) Soldurma geçişi ile Details ekranını görüntüler.Displays the Details screen with a Fade transition. ID bağlam değişkeninin değerini 12 olarak ve Shade bağlam değişkeninin değerini Color.Red olarak güncelleştirir.Updates the value of the ID context variable to 12, and updates the value of the Shade context variable to Color.Red. Geçerli ekran yavaşça solar ve Details ekranı gösterilir.The current screen fades away to show the Details screen. Details ekranındaki ID bağlam değişkeni 12 olarak ve Shade bağlam değişkeni de Color.Red olarak ayarlanır.The context variable ID on the Details screen is set to 12, and the context variable Shade is set to Color.Red. Details ekranında bir denetimin Fill özelliğini Shade olarak ayarlarsanız bu denetim kırmızı olarak görüntülenir.If you set the Fill property of a control on the Details screen to Shade, that control would display as red.

Adım adımStep-by-step

 1. DefaultScreen varsayılan ekranını adlandırın, bu ekrana bir etiket ekleyin ve etiketin Text özelliğini, Default değerini gösterecek şekilde ayarlayın.Name the default screen DefaultScreen, add a label to it, and set the Text property of that label so that it shows Default.
 2. Bir ekran ekleyip ekranı AddlScreen olarak adlandırın.Add a screen, and name it AddlScreen.
 3. AddlScreen ekranına bir etiket ekleyin ve etiketin Text özelliğini, Addl değerini gösterecek şekilde ayarlayın.Add a label to AddlScreen, and set the Text property of the label so that it shows Addl.
 4. AddlScreen ekranına bir düğme ekleyin ve OnSelect özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:Add a button to AddlScreen, and set its OnSelect property to this function:
  Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)
 5. AddlScreen ekranında F5 tuşuna basın ve düğmeyi seçin.From the AddlScreen, press F5, and then select the button.
  DefaultScreen görüntülenir.DefaultScreen appears.

Başka bir örnekAnother example