PowerApps'teki Remove ve RemoveIf işlevleriRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Bir veri kaynağındaki kayıtları kaldırır.Removes records from a data source.

AçıklamaDescription

Remove işleviRemove function

Bir veri kaynağındaki belirli bir kaydı veya kayıtları kaldırmak için Remove işlevini kullanabilirsiniz.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

Koleksiyonlar söz konusu olduğunda kaydın tamamı eşleşmelidir.For collections, the entire record must match. Bir kaydın tüm kopyalarını kaldırmak için All bağımsız değişkenini kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, kaydın yalnızca bir kopyası kaldırılır.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

RemoveIf işleviRemoveIf function

Bir veya birden fazla kaydı bir koşula veya koşul kümesine göre kaldırmak için RemoveIf işlevini kullanabilirsiniz.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Her koşul, true veya false ile sonuçlanan herhangi bir formül olabilir ve ada göre veri kaynağının sütunlarına başvurabilir.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Her koşul, her kayıt için ayrıca değerlendirilir ve tüm koşullar true sonucunu verirse kayıt kaldırılır.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

Remove ve RemoveIf işlevlerinin her ikisi de değiştirilen veri kaynağını tablo olarak döndürür.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. İki işlevi de yalnızca davranış formüllerinde kullanabilirsiniz.You can use both functions only in behavior formulas.

Bir veri kaynağındaki tüm kayıtları kaldırmak için Clear işlevini de kullanabilirsiniz.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

TemsilciDelegation

Bu işlevler, veri kaynağı ile kullanıldığında temsilci olarak seçilemez.When used with a data source, these functions can't be delegated. Veri kaynağının yalnızca ilk bölümü alınır ve ardından işlev uygulanır.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Sonuç bütünüyle kapsayıcı olmayabilir.The result may not represent the complete story. Size bu sınırlamayı anımsatmak ve mümkün olduğunda, temsilci seçilebilen alternatiflere yönelmenizi önermek üzere yazma zamanında mavi bir nokta görünür.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Daha fazla bilgi için bkz. temsilci seçmeye genel bakış.For more information, see the delegation overview.

Söz dizimiSyntax

Remove( VeriKaynağı, Kayıt1 [, Kayıt2, ... ] [, All ] )Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Kaldırmak istediğiniz kaydı veya kayıtları içeren veri kaynağı.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Kayıtlar: Gerekli.Record(s) – Required. Kaldırılacak kayıt veya kayıtlar.The record or records to remove.
 • All: İsteğe bağlı.All – Optional. Bir koleksiyondaki aynı kayıt birden fazla kez görünebilir.In a collection, the same record may appear more than once. Kaydın tüm kopyalarını kaldırmak için All bağımsız değişkenini ekleyebilirsiniz.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( VeriKaynağı, Tablo [, All ] )Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Kaldırmak istediğiniz kayıtları içeren veri kaynağı.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Tablo: Gerekli.Table – Required. Kaldırılacak kayıtları içeren tablo.A table of records to remove.
 • All: İsteğe bağlı.All – Optional. Bir koleksiyondaki aynı kayıt birden fazla kez görünebilir.In a collection, the same record may appear more than once. Kaydın tüm kopyalarını kaldırmak için All bağımsız değişkenini ekleyebilirsiniz.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( VeriKaynağı, Koşul [, ... ] )RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Kaldırmak istediğiniz kaydı veya kayıtları içeren veri kaynağı.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Koşullar: Gerekli.Condition(s) – Required. Kaldırılacak kayıt veya kayıtlar için true değeri döndüren bir formül.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. Formülde VeriKaynağı sütun adlarını kullanabilirsiniz.You can use column names from the DataSource in the formula. Birden çok Koşul belirtirseniz tümünün kaldırılacak kayıt veya kayıtlar için true sonucunu vermesi gerekir.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

ÖrneklerExamples

Bu örneklerde, IceCream adlı veri kaynağında yer alan ve bu tablodaki verilerle başlayan bir veya birden fazla kaydı kaldıracaksınız:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Veri kaynağındaki Chocolate kaydını kaldırır.Removes the Chocolate record from the data source.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
İki kaydı veri kaynağından kaldırır.Removes two records from the data source.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 ) Quantity değeri 150'den fazla olan kayıtları kaldırır.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" ) Quantity değeri 150'den fazla olan ve Flavor değeri S ile başlayan kayıtları kaldırır.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, true )RemoveIf( IceCream, true ) Veri kaynağındaki tüm kayıtları kaldırır.Removes all records from the data source.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.

Adım adımStep by step

 1. Inventory adlı bir koleksiyon oluşturun veya içeri aktarın ve Galeride veri gösterme bölümünde açıklandığı gibi bu koleksiyonu galeride gösterin.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. Galeride görüntünün OnSelect özelliğini şu ifadeyle değiştirin:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Inventory, ThisItem)Remove(Inventory, ThisItem)
 3. F5 tuşuna basın ve galeriden bir görüntü seçin.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Öğe galeriden ve koleksiyondan kaldırılır.The item is removed from the gallery and the collection.