PowerApps'teki Replace ve Substitute işlevleriReplace and Substitute functions in PowerApps

Bir metin dizesinin bir bölümünü başka bir dize ile değiştirin.Replace a portion of a string of text with another string.

AçıklamaDescription

Replace işlevi, başlangıç konumuna ve uzunluğa göre değiştirilecek metni tanımlar.The Replace function identifies the text to replace by starting position and length.

Substitute işlevi, bir dize için eşleşme sağlanarak değiştirilecek metni tanımlar.The Substitute function identifies the text to replace by matching a string. Birden fazla eşleşme bulunursa hangisinin değiştirileceğini denetleyebilirsiniz.If more than one match is found, you can control which one is replaced.

Tek bir dize geçirirseniz döndürme değeri, değiştirilmiş dizedir.If you pass a single string, the return value is the modified string. Dizeler içeren tek sütunlu bir tablo geçirirseniz döndürme değeri, değiştirilen dizelerin tek sütunlu tablosudur.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of modified strings. Çok sütunlu bir tablonuz varsa bu tabloyu,tablolarla çalışma makalesinde açıklandığı şekilde tek sütunlu bir tablo haline getirebilirsiniz.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Söz dizimiSyntax

Replace( Dize, BaşlangıçKonumu, KarakterSayısı, YeniDize )Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • Dize: Gerekli.String - Required. Üzerinde çalışılacak dize.The string to operate on.
 • BaşlangıçKonumu: Gerekli.StartingPosition - Required. Değiştirmenin başlanacağı karakter konumu.Character position to start the replacement. Dize'nin ilk karakteri 1. konumdadır.The first character of String is at position 1.
 • KarakterSayısı: Gerekli.NumberOfCharacters - Required. Dize'de değiştirilecek karakterlerin sayısı.The number of characters to replace in String.
 • YeniDize: Gerekli.NewString - Required. Yeni dize.The replacement string. Bu bağımsız değişkendeki karakter sayısı, KarakterSayısı bağımsız değişkeninden farklı olabilir.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( Dize, EskiDize, YeniDize [, ÖrnekSayısı ] )Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Dize: Gerekli.String - Required. Üzerinde çalışılacak dize.The string to operate on.
 • EskiDize: Gerekli.OldString - Required. Değiştirilecek dize.The string to replace.
 • YeniDize: Gerekli.NewString - Required. Yeni dize.The replacement string. EskiDize ve YeniDize farklı uzunlukta olabilir.OldString and NewString can have different lengths.
 • ÖrnekSayısı: İsteğe bağlı.InstanceNumber - Optional. Varsayılan olarak, EskiDize'nin ilk örneği değiştirilir.By default, the first instance of OldString is replaced. Dize, birden daha fazla örnek içeriyorsa hangi örneğin değiştirileceğini belirtebilirsiniz.If String contains more than one instance, you can specify which instance to replace.

Replace( TekSütunluTablo, BaşlangıçKonumu, KarakterSayısı, YeniDize )Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Üzerinde çalışılacak dizelerin tek sütunlu tablosu.A single-column table of strings to operate on.
 • BaşlangıçKonumu: Gerekli.StartingPosition - Required. Değiştirmenin başlanacağı karakter konumu.Character position to start the replacement. Tablodaki her bir dizenin ilk karakteri 1. konumdadır.The first character of each string in the table is at position 1.
 • KarakterSayısı: Gerekli.NumberOfCharacters - Required. Her bir dizede değiştirilecek karakterlerin sayısı.The number of characters to replace in each string.
 • YeniDize: Gerekli.NewString - Required. Yeni dize.The replacement string. Bu bağımsız değişkendeki karakter sayısı, KarakterSayısı bağımsız değişkeninden farklı olabilir.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( TekSütunluTablo, EskiDize, YeniDize [, ÖrnekSayısı ] )Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Üzerinde çalışılacak dizelerin tek sütunlu tablosu.A single-column table of strings to operate on.
 • EskiDize: Gerekli.OldString - Required. Değiştirilecek dize.The string to replace.
 • YeniDize: Gerekli.NewString - Required. Yeni dize.The replacement string. EskiDize ve YeniDize farklı uzunlukta olabilir.OldString and NewString can have different lengths.
 • ÖrnekSayısı: İsteğe bağlı.InstanceNumber - Optional. Varsayılan olarak, EskiDize'nin ilk örneği değiştirilir.By default, the first instance of OldString is replaced. Tablo, birden fazla örnek içeriyorsa hangi örneğin değiştirileceğini belirtebilirsiniz.If the table contains more than one instance, you can specify which instance to replace.