PowerApps'teki Round, RoundDown ve RoundUp işlevleriRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Bir sayıyı yuvarlar.Rounds a number.

AçıklamaDescription

Round, RoundDown ve RoundUp işlevleri bir sayıyı belirtilen ondalık basamak sayısına yuvarlar:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Round, sonraki basamak 5 veya daha büyükse yukarı yuvarlar.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. Aksi halde, bu işlev aşağı yuvarlar.Otherwise, this function rounds down.
  • RoundDown her zaman bir düşük sayıya aşağı yuvarlar.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • RoundUp her zaman bir yüksek sayıya yukarı yuvarlar.RoundUp always rounds up to the next higher number.

Tek bir sayı geçirirseniz döndürülen değer, bu sayının yuvarlanmış sürümüdür.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Sayılar içeren tek sütunlu bir tablo geçirirseniz döndürülen değer, yuvarlanmış sayıların tek sütunlu tablosudur.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Çok sütunlu bir tablonuz varsa bu tabloyu,tablolarla çalışma makalesinde açıklandığı şekilde tek sütunlu bir tablo haline getirebilirsiniz.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Söz dizimiSyntax

Round( Sayı, OndalıkBasamaklar )Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Sayı, OndalıkBasamaklar )RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Sayı, OndalıkBasamaklar )RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Number - Gerekli.Number - Required. Yuvarlanacak sayı.The number to round.
  • OndalıkBasamaklar: Gerekli.DecimalPlaces - Required. Ondalık işaretinin sağında yer alan, yuvarlanacak basamak sayısı.The number of places to the right of the decimal point to round to. Tamsayıya yuvarlamak için 0 değerini kullanın.Use 0 to round to a whole number.