PowerApps'teki SaveData ve LoadData işlevleriSaveData and LoadData functions in PowerApps

Bir koleksiyonu kaydeder ve yeniden yükler.Saves and re-loads a collection.

AçıklamaDescription

SaveData işlevi bir koleksiyonu daha sonra kullanılmak üzere, belirtilen adla kaydeder.The SaveData function stores a collection for later use under a name.

LoadData işlevi, daha önceden SaveData işleviyle kaydedilmiş olan bir koleksiyonu adını kullanarak yeniden yükler.The LoadData function re-loads a collection by name that was previously saved with SaveData. Bu işlevi başka bir kaynaktan koleksiyon yüklemek için kullanamazsınız.You can't use this function to load a collection from another source.

LoadData işlevi, koleksiyonu oluşturmaz; yalnızca var olan bir koleksiyonu doldurur.LoadData doesn't create the collection; the function only fills an existing collection. Önce Collect işlevini kullanarak doğru sütunlarla koleksiyonu oluşturmanız gerekir.You must first create the collection with the correct columns by using Collect.

Depolama alanı şifrelenir ve yerel cihazda özel bir konumda, diğer kullanıcılardan ve uygulamalardan ayrı bir yerde saklanır.Storage is encrypted and in a private location on the local device, isolated from other users and other apps.

Söz dizimiSyntax

SaveData( Koleksiyon, Ad )SaveData( Collection, Name )
LoadData( Koleksiyon, Ad [, MevcutOlmayanDosyayıYoksay ])LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Koleksiyon: Gerekli.Collection - Required. Depolanacak veya yüklenecek koleksiyon.Collection to be stored or loaded.
  • Ad: Gerekli.Name - Required. Depolama alanının adı.Name of the storage. Bir veri kümesini kaydederken ve yüklerken aynı adı kullanmanız gerekir.You must use the same name to save and load the same set of data. Ad alanı diğer uygulamalar veya kullanıcılarla paylaşılmaz.The name space isn't shared with other apps or users.
  • MevcutOlmayanDosyayıYoksay: İsteğe bağlı.IgnoreNonexistentFile - Optional. LoadData işlevi ile, eşleşen dosya bulunamadığında oluşacak hataların gösterileceğini veya yok sayılacağını belirten Boole (true/false) değeri.Boolean (true/false) value that indicates whether LoadData function should display or ignore errors when it can't locate a matching file. false değerini belirtirseniz hatalar gösterilir.If you specify false, errors will be displayed. true değerini belirtirseniz hatalar yok sayılır. Bu seçenek çevrimdışı senaryolarda faydalı olacaktır.If you specify true, errors will be ignored, which is useful for offline scenarios. SaveData işlevi cihaz çevrimdışı olduğunda (Connection.Connected durumu false olduğunda) bir dosya oluşturabilir.SaveData may create a file if the device is offline (that is, if the Connection.Connected status is false).

ÖrneklerExamples

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true))If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Cihaz bağlıysa Twitter hizmetindeki LocalTweets koleksiyonunu yükle, bağlı değilse yerel dosya önbelleğindeki koleksiyonu yükle.If the device is connected, load the LocalTweets collection from the Twitter service; otherwise, load the collection from the local file cache. İçerik cihazın çevrimiçi veya çevrimdışı olma durumuna göre oluşturulur.The content is rendered whether the device is online or offline.
SaveData(LocalTweets, "Tweets")SaveData(LocalTweets, "Tweets") LocalTweets koleksiyonunu cihazda yerel dosya önbelleği olarak kaydet.Save the LocalTweets collection as a local file cache on the device. Veriler yerel ortamda kaydedilir ve bu sayede LoadData işlevi tarafından bir koleksiyona yüklenebilir.Data is saved locally so that LoadData can load it into a collection.