PowerApps'teki Set işleviSet function in PowerApps

Genel bir değişkenin değerini ayarlar.Sets the value of a global variable.

Genel BakışOverview

Kullanıcının bir düğmeyi kaç kez seçtiği veya bir veri işleminin sonucu gibi bir bilgiyi geçici olarak saklayan bir genel değişkenin değerini belirlemek için Set işlevini kullanabilirsiniz.Use the Set function to set the value of a global variable, which temporarily holds a piece of information, such as the number of times the user has selected a button or the result of a data operation.

Genel değişkenler uygulamanızın tüm ekranlarında kullanılabilir.Global variables are available throughout your app on all screens. Bunlar en basit türdeki değişkenlerdir ve birçok durumda ihtiyacı karşılar.These are the simplest kind of variables and fill the needs of most situations. Bunlara ek olarak tek bir ekranda kullanılan bağlam değişkenleri ve tablolarda satır düzeyinde değişiklik yapılmasını sağlayan koleksiyonlar mevcuttur.There are also context variables which are scoped to a single screen and collections that allow row level modifications to tables. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bkz. değişkenlerle çalışma.For more information on these other options see working with variables.

PowerApps, kullanıcı bir uygulama ile etkileşim kurdukça otomatik olarak yeniden hesaplanan formülleri temel alır.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Genel değişkenler bu avantajı sunmaz ve uygulamanızın oluşturmasını ve anlamasını zorlaştırabilir.Global variables don't offer this benefit and can make your app harder to create and understand. Bir değişken kullanmadan önce değişkenlerle çalışma notlarını gözden geçirin.Before you use a variable, review working with variables.

AçıklamaDescription

Genel değişkenler Set işlevi aracılığıyla örtük olarak oluşturulur.Global variables are implicitly created by using the Set function. Açık bildirime gerek yoktur.There is no explicit declaration required. Bir genel değişkene ait olan tüm Set işlevlerini kaldırırsanız genel değişken de ortadan kalkacaktır.If you remove all the Set functions for a global variable, then that global variable will cease to exist. Bir değişkeni silmek için değerini Blank işlevinin sonucuna ayarlayın.To clear a variable set its value to the result of the Blank function.

Yazma ortamında Dosya menüsünün altındaki Değişkenler görünümü sayesinde değişkenlerinizin değerlerini, tanımlarını ve kullanım yerlerini görebilirsiniz.You can see your variables' values, definitions, and uses with the Variables view under the File menu in the authoring environment.

Bu konunun ilerleyen bölümlerinde verilen örneklerde gösterildiği gibi genel değişkenler aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler içerebilir:As the examples later in this topic show, global variables can hold several kinds of information, including these:

  • tek bir değera single value
  • bir kayıta record
  • bir tabloa table
  • bir nesne başvurusuan object reference
  • herhangi bir formülün sonucuany result from a formula

Genel değişken uygulama kapatılana kadar değerini korur.A global variable holds its value until the app is closed. Uygulama kapatıldıktan sonra genel değişkenin değeri kaybolur ve uygulama tekrar yüklendiğinde değerin yeniden oluşturulması gerekir.Once closed, the global variable's value will be lost and must be recreated when the app is loaded again.

Genel değişkenler mevcut bir koleksiyon veya denetimle aynı adı kullanamaz.Global variables cannot use the same name as an existing collection or control. Bağlam değişkeniyle aynı adı kullanabilir.It can use the same name as a context variable. İkisi arasındaki farklı kesinleştirmek için kesinleştirme işlecini kullanabilirsiniz.To disambiguate between the two, use the disambiguation operator.

Set değer döndürmez ve bu işlevi yalnızca bir davranış formülünde kullanabilirsiniz.Set has no return value, and you can use it only within a behavior formula.

Söz dizimiSyntax

Set( DeğişkenAdı, Değer )Set( VariableName, Value )

  • DeğişkenAdı: Gerekli.VariableName - Required. Oluşturulacak veya güncelleştirilecek genel değişkenin adı.The name of a global variable to create or update.
  • Değer: Gerekli.Value - Required. Bağlam değişkenine atanacak değer.The value to assign to the context variable.

ÖrneklerExamples

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Set( Counter, 1 )Set( Counter, 1 ) Counter genel değişkenini oluşturur veya değiştirir ve değerini 1 yapar.Creates or modifies the global variable Counter, setting its value to 1. Counter, 1 değerine sahiptir.Counter has the value 1. Herhangi bir ekrandaki formülde Counter adını kullanarak bu değişkene başvurabilirsiniz.You can reference that variable by using the name Counter in a formula on any screen.
Set( Counter, 2 )Set( Counter, 2 ) Bir önceki örnekte yer alan Counter genel değişkeninin değerini 2 yapar.Sets the value of the Counter global variable from the previous example to 2. Counter, 2 değerine sahiptir.Counter has the value 2.
Set( Counter, Counter + 1 )Set( Counter, Counter + 1 ) Bir önceki örnekte yer alan Counter genel değişkeninin değerini artırarak 3 yapar.Increments the value of the Counter global variable from the previous example to 3. Counter, 3 değerine sahiptir.Counter has the value 3.
Set( Name, "Lily" )Set( Name, "Lily" ) Name genel değişkenini oluşturur veya değiştirir ve değerini Lily yapar.Creates or modifies the global variable Name setting its value to Lily. Name, Lily değerine sahiptir.Name has the value Lily.
Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } )Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Person genel değişkenini oluşturur veya değiştirir ve değerini bir kayıt olarak ayarlar.Creates or modifies the global variable Person, setting its value to a record. Bu kayıt Name ve Address adlı iki sütuna sahiptir.The record contains two columns, named Name and Address. Name sütununun değeri Milton, Address sütununun değeri ise 1 Main St olarak belirlenmiştir.The value of the Name column is Milton, and the value of the Address column is 1 Main St. Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } değerine sahiptir.Person has the value of record { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Person adını kullanarak bu kaydın tamamına başvurabileceğiniz gibi Person.Name veya Person.Address ile bu kayıttaki sütunların birine başvurabilirsiniz.Reference this record as a whole with the name Person, or reference an individual column of this record with Person.Name or Person.Address.
Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) )Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) Patch işleviyle birlikte çalışarak Person genel değişkeninin Address sütununu 2 Main St şeklinde güncelleştirir.Works with the Patch function to update the Person global variable by setting the value of the Address column to 2 Main St. Person artık { Name: "Milton", Address: "2 Main St" } kayıt değerine sahiptir.Person now has the value of record { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.