PowerApps'teki Table işleviTable function in PowerApps

Geçici bir tablo oluşturur.Creates a temporary table.

AçıklamaDescription

Table işlevi kayıtlardan oluşan bir bağımsız değişken listesini kullanarak bir tablo oluşturur.The Table function creates a table from an argument list of records.

Tablonun sütunları, tüm bağımsız değişken kayıtlarındaki tüm özelliklerin birleşimi olacaktır.The table's columns will be the union of all the properties from all the argument records. Değer içermeyen kayıtlara ait sütunlara boş değer eklenir.A blank value is added to any column for which a record doesn't include a value.

PowerApps'te tablolar, tıpkı dize veya sayı gibi bir değerdir.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Bir işlev için bağımsız değişken olarak tablo belirtebilirsiniz ve işlevler sonuç olarak tablo döndürebilir.You can specify a table as an argument for a function, and functions can return a table as a result. Table işlevi kalıcı bir tablo oluşturmaz.Table doesn't create a permanent table. Bunun yerine bağımsız değişkenlerinden oluşan geçici bir tablo döndürür.Instead it returns a temporary table made of its arguments. Bu tabloyu başka bir işlev için bağımsız değişken olarak kullanabilir, bir galeride görselleştirebilir veya başka bir tabloya ekleyebilirsiniz.You can specify this temporary table as an argument for another function, visualize it in a gallery, or embed it in another table. Daha fazla ayrıntı için bkz. tablolarla çalışma.See working with tables for more details.

[ değer1, değer2, ... ] söz dizimini kullanarak tek sütunlu bir tablo da oluşturabilirsiniz.You can also create a single-column table with the [ value1, value2, ... ] syntax.

Söz dizimiSyntax

Table( Kayıt1 [, Kayıt2, ... ] )Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Kayıtlar: Gerekli.Record(s) - Required. Tabloya eklenecek kayıtlar.The records to add to the table.

ÖrneklerExamples

 • Bir liste kutusunun Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of a listbox to this formula:
  Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  Liste kutusunda renkler birer seçenek olarak gösterilir.The listbox shows each color as an option.

 • Bir metin galerisi ekleyin ve Items özelliğini şu işlev olarak ayarlayın:Add a text gallery, and set its Items property to this function:
  Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  Galeri, ikisi de bir eşyanın adını ve konumunu içeren iki kayıt gösterir.The gallery shows two records, both of which contain the name and location of an item. Kayıtlardan yalnızca biri Owner değeri içerir.Only one record contains the name of the owner.