PowerApps'teki AddColumns, DropColumns, RenameColumns ve ShowColumns işlevleriAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Bir tabloyu sütunlarını ekleyerek, bırakarak, yeniden adlandırarak ve seçerek şekillendirir.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

Genel BakışOverview

Bu işlevler, sütunlarını ayarlayarak bir tabloyu şekillendirir:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Lower veya Abs gibi tek sütunlu işlevler ile kullanmak için birden çok sütunlu tabloyu tek sütunlu bir tabloya indirger.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Tabloya hesaplanmış bir sütun ekleyin (örneğin, Quantity ile Unit Price sütunlarının çarpımını gösteren Total Price sütunu).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Kullanıcılara göstermek veya formüllerde kullanmak için daha anlamlı olacak şekilde sütunu yeniden adlandırın.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

PowerApps'te tablolar, tıpkı dize veya sayı gibi bir değerdir.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Formülde tabloyu bir bağımsız değişken olarak belirtebilirsiniz ve işlevler tabloyu sonuç olarak döndürebilir.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. Bu konu başlığında açıklanan işlevler bir tabloyu değiştirmez.The functions that this topic describes don't modify a table. Bunun yerine, tabloyu bir bağımsız değişken olarak kabul edip dönüştürme uygulanmış yeni bir tablo döndürür.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. Daha fazla ayrıntı için bkz. tablolarla çalışma.See working with tables for more details.

Bu işlevleri kullanarak bir veri kaynağının sütunlarını değiştiremezsiniz.You can't modify the columns of a data source by using these functions. Veriyi kaynağında değiştirmelisiniz.You must modify the data at its source. Collect işlevini kullanarak bir koleksiyona sütun ekleyebilirsiniz.You can add columns to a collection with the Collect function. Daha fazla ayrıntı için bkz. Veri kaynakları ile çalışma.See working with data sources for more details.

AçıklamaDescription

AddColumns işlevi tabloya bir sütun ekler ve bir formül bu sütundaki değerleri tanımlar.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. Mevcut sütunlar değiştirilmemiş olarak kalır.Existing columns remain unmodified.

Formül, tablonun her bir kaydı için değerlendirilir.The formula is evaluated for each record of the table.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

DropColumns işlevi bir tablodan sütunları dışlar.The DropColumns function excludes columns from a table. Diğer tüm sütunlar değiştirilmemiş olarak kalır.All other columns remain unmodified. DropColumns, sütunları dışlar; ShowColumns ise sütunları ekler.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

RenameColumns işlevi bir tablodaki sütunları yeniden adlandırır.The RenameColumns function renames columns of a table. Diğer tüm sütunlar özgün adlarını korur.All other columns retain their original names.

ShowColumns işlevi bir tablonun sütunlarını ekler ve diğer tüm sütunları bırakır.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. Çok sütunlu bir tablodan tek sütunlu tablo oluşturmak için ShowColumns işlevini kullanabilirsiniz.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. ShowColumns, sütunları ekler; DropColumns ise sütunları dışlar.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

Tüm bu işlevler için sonuç, dönüştürme uygulanmış yeni bir tablodur.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. Özgün tablo değiştirilmez.The original table isn't modified.

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

Söz dizimiSyntax

AddColumns( Tablo, SütunAdı1, Formül1 [, SütunAdı2, Formül2, ... ] )AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Tablo: Gerekli.Table - Required. Üzerinde çalışılacak tablo.Table to operate on.
 • SütunAdları: Gerekli.ColumnName(s) - Required. Eklenecek sütunların adları.Name(s) of the column(s) to add. Bu bağımsız değişken için bir dize (örneğin, tırnak işaretleri arasında "Name") belirtmelisiniz.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Formüller: Gerekli.Formula(s) - Required. Her bir kayıt için değerlendirilecek formüller.Formula(s) to evaluate for each record. Sonuç, karşılık gelen yeni sütunun değeri olarak eklenir.The result is added as the value of the corresponding new column. Bu formülde, tablonun diğer sütunlarına başvurabilirsiniz.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns( Tablo, SütunAdı1 [, SütunAdı2, ... ] )DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tablo: Gerekli.Table - Required. Üzerinde çalışılacak tablo.Table to operate on.
 • SütunAdları: Gerekli.ColumnName(s) - Required. Dışlanacak sütunların adları.Name(s) of the column(s) to drop. Bu bağımsız değişken için bir dize (örneğin, tırnak işareti içinde "Name") belirtmeniz gerekir.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns( Tablo, EskiSütunAdı, YeniSütunAdı )RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Tablo: Gerekli.Table - Required. Üzerinde çalışılacak tablo.Table to operate on.
 • EskiSütunAdı: Gerekli.OldColumnName - Required. Yeniden adlandırılacak sütunun adı.Name of the column to rename. Bu ad, bir dize olmalıdır (örneğin, tırnak işareti içinde "Name").This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • YeniSütunAdı: Gerekli.NewColumnName - Required. Yeni ad.Replacement name. Bu bağımsız değişken için bir dize (örneğin, tırnak işareti içinde "Customer Name") belirtmelisiniz.You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns( Tablo, SütunAdı1 [, SütunAdı2, ... ] )ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tablo: Gerekli.Table - Required. Üzerinde çalışılacak tablo.Table to operate on.
 • SütunAdları: Gerekli.ColumnName(s) - Required. Eklenecek sütunların adları.Name(s) of the column(s) to include. Bu bağımsız değişken için bir dize (örneğin, tırnak işareti içinde "Name") belirtmeniz gerekir.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

ÖrneklerExamples

Bu bölümdeki örneklerde, bu tablodaki verileri içeren IceCream veri kaynağı kullanılır:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Bu örneklerin hiçbiri IceCreamSales veri kaynağını değiştirmez.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Her bir işlev, tablo olarak veri kaynağı değerini dönüştürür ve bu değeri sonuç şeklinde döndürür.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold )AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Sonuca Revenue sütunu ekler.Adds a Revenue column to the result. Her kayıt için UnitPrice * QuantitySold değerlendirilir ve sonuç yeni bir sütunda verilir.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" )DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) UnitPrice sütununu sonuçtan dışlar.Excludes the UnitPrice column from the result. Sütunları dışlamak için bu işlevi ve eklemek için ShowColumns işlevini kullanın.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" )ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Yalnızca Flavor sütununu sonuca ekler.Includes only the Flavor column in the result. Sütunları eklemek için bu işlevi ve dışlamak için DropColumns işlevini kullanın.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Sonuçta UnitPrice sütununu yeniden adlandırır.Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
Formülün içinden başlayarak sırasıyla aşağıdaki tablo dönüştürmelerini gerçekleştirir:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Kayıt başına UnitPrice * Quantity hesaplamasına göre Revenue sütununu ekler.Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. UnitPrice sütununu Price olarak yeniden adlandırır.Renames UnitPrice to Price.
 3. Quantity sütununu dışlar.Excludes the Quantity column.
Sıranın önemli olduğunu unutmayın.Note that order is important. Örneğin, UnitPrice yeniden adlandırıldıktan sonra bununla hesaplama yapamayız.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Adım adımStep by step

 1. Metin ve görüntüleri galeride gösterme bölümünde açıklanan ilk alt yordam olarak Inventory adlı bir koleksiyon oluşturun veya içeri aktarın.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.
 2. Bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. F5'e basın, yeni oluşturduğunuz düğmeyi seçin ve ardından tasarım çalışma alanına geri dönmek için Esc tuşuna basın.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.
 4. File menüsünde Collections seçeneğini belirleyin.On the File menu, select Collections.
 5. Inventory2 adlı bir koleksiyon oluşturduğunuzu doğrulayın.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. Inventory koleksiyonunda ProductName olarak adlandırılan sütunun Inventory2 koleksiyonunda JacketID olarak adlandırılması dışında, yeni koleksiyon Inventory ile aynı bilgileri içerir.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.