PowerApps'teki Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin ve Tan işlevleriAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Trigonometrik değerleri hesaplar.Calculates trigonometric values.

AçıklamaDescription

Birincil işlevlerPrimary functions

Cos işlevi, radyan cinsinden belirtilen bir açı olan bağımsız değişkeninin kosinüsü döndürür.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

Cot işlevi, radyan cinsinden belirtilen bir açı olan bağımsız değişkeninin kotanjantını döndürür.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

Sin işlevi, radyan cinsinden belirtilen bir açı olan bağımsız değişkeninin sinüsünü döndürür.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

Tan işlevi, radyan cinsinden belirtilen bir açı olan bağımsız değişkeninin tanjantını döndürür.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Ters işlevlerInverse functions

Acos işlevi, bağımsız değişkeninin arkkosinüsünü veya ters kosinüsünü döndürür.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Arkkosinüs, kosinüsü bağımsız değişken olan açıdır.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. Döndürülen açı, 0 (sıfır) ile π aralığında radyan cinsinden verilir.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Acot işlevi, bağımsız değişkeninin arkkosinüs birincil değerini veya ark kotanjantını döndürür.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. Döndürülen açı, 0 (sıfır) ile π aralığında radyan cinsinden verilir.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Asin işlevi, bağımsız değişkeninin arksinüsünü veya ters sinüsünü döndürür.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Arksinüs, sinüsü bağımsız değişken olan açıdır.The arcsine is the angle whose sine is the argument. Döndürülen açı, π/2 ile π/2 aralığında radyan cinsinden verilir.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Atan işlevi, bağımsız değişkeninin arktanjantını veya ters tanjantını döndürür.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Arktanjant, tanjantı bağımsız değişken olan açıdır.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. Döndürülen açı, π/2 ile π/2 aralığında radyan cinsinden verilir.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Atan2 işlevi, bağımsız değişkenler olarak x ve y koordinatlarında belirtilen arktanjant veya ters tanjant değerini döndürür.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Arktanjant, x- ekseninden (0, 0) orijini ve (x, y) koordinatlarına sahip bir noktayı içeren hat arasında oluşan açıdır.The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). Açı, -π hariç tutularak -π ve π arasında radyan cinsinden verilir.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Pozitif bir sonuç, x- ekseninde saat yönüne ters bir açıyı, negatif bir sonuç ise saat yönündeki açıyı temsil eder.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2( ab ) Atan( b/a ) değerine eşittir (Atan2 işleviyle a değerinin 0'a (sıfır) eşit olabilmesi haricinde).Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

Yardımcı işlevlerHelper functions

Degrees işlevi, radyanları derecelere dönüştürür.The Degrees function converts radians to degrees. π radyan, 180 dereceye eşittir.π radians equals 180 degrees.

Pi işlevi, 3.141592... ile başlayan π aşkın sayısını dönüştürür.The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

Radians işlevi, dereceleri radyanlara dönüştürür.The Radians function converts degrees to radians.

NotlarNotes

Bu işlevlere tek bir sayı geçirirseniz döndürme değeri tek bir sonuç olur.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Sayı içeren tek sütunlu bir Tablo sağlarsanız sonuç değeri, bağımsız değişkenin tablosundaki her kayıt için tek bir sonuç olacak şekilde, tek sütunlu bir sonuç tablosudur.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Çok sütunlu bir tablonuz varsa bu tabloyu,tablolarla çalışma makalesinde açıklandığı şekilde tek sütunlu bir tablo haline getirebilirsiniz.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Bağımsız değişken tanımlanmamış bir değer ile sonuçlanıyorsa sonuç boş olur.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Bu, aralık dışındaki bağımsız değişkenlerle ters işlevlerin kullanılması gibi durumlarda gerçekleşebilir.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

Söz dizimiSyntax

Birincil İşlevlerPrimary Functions

Cos( Radyan )Cos( Radians )
Cot( Radyan )Cot( Radians )
Sin( Radyan )Sin( Radians )
Tan( Radyan )Tan( Radians )

  • Radyan: Gerekli.Radians - Required. Üzerinde çalışılacak açı.Angle to operate on.

Cos( TekSütunluTablo )Cos( SingleColumnTable )
Cot( TekSütunluTablo )Cot( SingleColumnTable )
Sin( TekSütunluTablo )Sin( SingleColumnTable )
Tan( TekSütunluTablo )Tan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Üzerinde çalışılacak açıların tek sütunlu tablosu.A single-column table of angles to operate on.

Ters İşlevlerInverse Functions

Acos( Sayı )Acos( Number )
Acot( Sayı )Acot( Number )
Asin( Sayı )Asin( Number )
Atan( Sayı )Atan( Number )

  • Number - Gerekli.Number - Required. Üzerinde çalışılacak sayı.Number to operate on.

Acos( TekSütunluTablo )Acos( SingleColumnTable )
Acot( TekSütunluTablo )Acot( SingleColumnTable )
Asin( TekSütunluTablo )Asin( SingleColumnTable )
Atan( TekSütunluTablo )Atan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable - Gerekli.SingleColumnTable - Required. Üzerinde çalışılacak tek sütunlu bir sayı tablosu.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X: Gerekli.X - Required. X ekseni koordinatı.X-axis coordinate.
  • Y: Gerekli.Y - Required. Y ekseni koordinatı.Y-axis coordinate.

Yardımcı İşlevlerHelper Functions

Degrees( Radyan )Degrees( Radians )

  • Radyan: Gerekli.Radians - Required. Dereceye dönüştürülecek radyan cinsinden açı.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Derece )Radians( Degrees )

  • Derece: Gerekli.Degrees - Required. Radyana dönüştürülecek derece cinsinden açı.Angle in degrees to convert to radians.

ÖrneklerExamples

Tek sayıSingle number

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Cos( 1.047197 )Cos( 1.047197 ) 1.047197 radyan veya 60 derecenin kosinüsünü döndürür.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0,50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) 0.785398... radyan veya 45 derecenin kotanjantını döndürür.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) 1.570796... radyan veya 90 derecenin sinüsünü döndürür.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) 1.047197... radyan veya 60 derecenin tanjantını döndürür.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1.732050...1.732050...
Acos( 0.5 )Acos( 0.5 ) Radyan cinsinden 0,5'in arkkosinüsünü döndürür.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1.047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Radyan cinsinden 1'in ark kotanjantını döndürür.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0.785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Radyan cinsinden 1'in arksinüsünü döndürür.Returns the arcsine of 1, in radians. 1.570796...1.570796...
Atan( 1.732050 )Atan( 1.732050 ) Radyan cinsinden 1.732050'nin arktanjantını döndürür.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1.047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Yaklaşık olarak 31 derece olan, orijin (0,0) ve (5,3) koordinatını içeren çizgi ile x ekseni arasında oluşan açının arktanjantını döndürür.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0.540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Tam olarak π/4 radyan veya 45 derece olan, orijin (0,0) ve (4,4) koordinatını içeren çizgi ile x ekseni arasında oluşan açının arktanjantını döndürür.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0.785398...0.785398...
Degrees( 1.047197 )Degrees( 1.047197 ) 1.047197 radyan için derece cinsinden eşdeğeri olan sayıyı döndürür.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() π aşkın sayısını döndürür.Returns the transcendental number π. 3.141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) 15 derece için radyan cinsinden eşdeğer sayısını döndürür.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0.261799...0.261799...

Tek sütunlu tabloSingle-column table

Bu bölümdeki örneklerde, ValueTable adlı veri kaynağı kullanılır ve aşağıdaki verileri içerir.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. Tablodaki son kayıt π/2 radyan veya 90 derecedir.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Cos( ValueTable )Cos( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının kosinüsünü döndürür.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( ValueTable )Cot( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının kotanjantını döndürür.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( ValueTable )Sin( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının sinüsünü döndürür.Returns the sine of each number in the table.
Tan( ValueTable )Tan( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının tanjantını döndürür.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( ValueTable )Acos( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının arkkosinüsünü döndürür.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( ValueTable )Acot( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının ark kotanjantını döndürür.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( ValueTable )Asin( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının arksinüsünü döndürür.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( ValueTable )Atan( ValueTable ) Tablodaki her bir sayının arktanjantını döndürür.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( ValueTable )Degrees( ValueTable ) Açıların radyan cinsinden olacağı varsayılarak tablodaki her bir sayı için derece cinsinden eşdeğer sayısını döndürür.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( ValueTable )Radians( ValueTable ) Açıların derece cinsinden olacağı varsayılarak tablodaki her bir sayı için radyan cinsinden eşdeğer sayısını döndürür.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.