PowerApps'teki Update ve UpdateIf işlevleriUpdate and UpdateIf functions in PowerApps

Bir veri kaynağındaki kayıtları günceller.Updates records in a data source.

AçıklamaDescription

Update işleviUpdate function

Veri kaynağındaki bütün bir kaydı değiştirmek için Update işlevini kullanın.Use the Update function to replace an entire record in a data source. Buna karşılık, UpdateIf ve Patch işlevleri, bir kayıttaki bir veya daha fazla değeri (diğer değerleri tek başına bırakarak) değiştirir.In contrast, the UpdateIf and the Patch functions modify one or more values in a record, leaving the other values alone.

Koleksiyon söz konusu olduğunda değerin tamamı eşleşmelidir.For a collection, the entire record must match. Koleksiyonlar yinelenen kayıtlara olanak sağladığından birden çok kayıt eşleşmesi oluşabilir.Collections allow duplicate records, so multiple records might match. Bir kaydın tüm kopyalarını güncelleştirmek için All bağımsız değişkenini kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, kaydın yalnızca bir kopyası güncelleştirilir.You can use the All argument to update all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is updated.

Veri kaynağı, bir sütun değerini otomatik olarak oluşturursa bu sütunun değeri yeniden doğrulanmalıdır.If the data source generates a column's value automatically, the value of that column must be reaffirmed.

UpdateIf işleviUpdateIf function

Bir veya birden çok koşulla eşleşen bir ya da biden fazla kayıtta bir veya birden çok değeri değiştirmek için UpdateIf işlevini kullanın.Use the UpdateIf function to modify one or more values in one or more records that match one or more conditions. Koşul, true veya false ile sonuçlanan herhangi bir formül olabilir ve ada göre veri kaynağının sütunlarına başvuru sağlayabilir.The condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. İşlev, her bir kayıt için koşulu değerlendirir ve sonucu true olan tüm kayıtları değiştirir.The function evaluates the condition for each record and modifies any record for which the result is true.

Bir değişiklik belirtmek için yeni özellik değerlerini içeren değişiklik kaydı kullanın.To specify a modification, use a change record that contains new property values. Bu değişiklik kaydını küme ayracı ile satır içinde verirseniz, özellik formülleri değiştirilen kaydın özelliklerine başvuru sağlayabilir.If you provide this change record inline with curly braces, property formulas can reference properties of the record that's being modified. Bu davranışı, kayıtları formüle göre değiştirmek için kullanabilirsiniz.You can use this behavior to modify records based on a formula.

UpdateIf işlevine benzer şekilde, bir kaydın diğer sütunlarını etkilemeden belirli sütunlarını değiştirmek için Patch işlevini de kullanabilirsiniz.Similar to UpdateIf, you can also use the Patch function to change specific columns of a record without affecting other columns.

Update ve UpdateIf işlevlerinin her ikisi de değiştirilen veri kaynağını tablo olarak döndürür.Both Update and UpdateIf return the modified data source as a table. Davranış formülünde işlevlerden birini kullanmanız gerekir.You must use either function in a behavior formula.

TemsilciDelegation

Bu işlevler, veri kaynağı ile kullanıldığında temsilci olarak seçilemez.When used with a data source, these functions can't be delegated. Veri kaynağının yalnızca ilk bölümü alınır ve ardından işlev uygulanır.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Sonuç bütünüyle kapsayıcı olmayabilir.The result may not represent the complete story. Size bu sınırlamayı anımsatmak ve mümkün olduğunda, temsilci seçilebilen alternatiflere yönelmenizi önermek üzere yazma zamanında mavi bir nokta görünür.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Daha fazla bilgi için bkz. temsilci seçmeye genel bakış.For more information, see the delegation overview.

Söz dizimiSyntax

Update( VeriKaynağı, EskiKayıt, YeniKayıt [, All ] )Update( DataSource, OldRecord, NewRecord [, All ] )

 • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Değiştirmek istediğiniz kaydı içeren veri kaynağı.The data source that contains the record that you want to replace.
 • EskiKayıt: Gerekli.OldRecord – Required. Değiştirilecek kayıt.The record to replace.
 • YeniKayıt: Gerekli.NewRecord – Required. Yeni kayıt.The replacement record. Bu bir değişiklik kaydı değildir.This isn't a change record. Kaydın tamamı değiştirilir ve eksik özellikler boş değer içerir.The entire record is replaced, and missing properties will contain blank.
 • All: İsteğe bağlı.All – Optional. Bir koleksiyondaki aynı kayıt birden fazla kez görünebilir.In a collection, the same record may appear more than once. Kaydın tüm kopyalarını kaldırmak için All bağımsız değişkenini belirtin.Specify the All argument to remove all copies of the record.

UpdateIf( VeriKaynağı, Koşul1, DeğişiklikKaydı1 [, Koşul2, DeğişiklikKaydı2, ... ] )UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ... ] )

 • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Değiştirmek istediğiniz kaydı ve kayıtları içeren veri kaynağı.The data source that contains the record or records that you want to modify.
 • Koşullar: Gerekli.Condition(s) – Required. Değiştirmek istediğiniz kayıt veya kayıtlar için true değerini döndüren bir formül.A formula that evaluates to true for the record or records that you want to modify. Formülde VeriKaynağı sütun adlarını kullanabilirsiniz.You can use column names of DataSource in the formula.
 • DeğişiklikKayıtları: Gerekli.ChangeRecord(s) - Required. Karşılık gelen her koşul için, koşulu karşılayan VeriKaynağı kayıtlarına uygulanacak yeni özellik değerlerinin değişiklik kaydı.For each corresponding condition, a change record of new property values to apply to records of DataSource that satisfy the condition. Kaydı küme ayracı kullanarak satır içinde verirseniz mevcut kaydın özellik değerleri, özellik formüllerinde kullanılabilir.If you provide the record inline using curly braces, property values of the existing record can be used in the property formulas.

ÖrneklerExamples

Bu örneklerde, IceCream adlı veri kaynağındaki kayıtları ve bu tablodaki verilerle başlayanları değiştireceksiniz:In these examples, you'll replace or modify records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Update( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ), { ID: 1, Flavor: "Mint Chocolate", Quantity:150 } )
Update( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ), { ID: 1, Flavor: "Mint Chocolate", Quantity:150 } )
Veri kaynağında bir kaydı değiştirir.Replaces a record from the data source.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
UpdateIf( IceCream, Quantity > 175, { Quantity: Quantity + 10 } )UpdateIf( IceCream, Quantity > 175, { Quantity: Quantity + 10 } ) 150'den daha büyük Quantity değeri olan kayıtları değiştirir.Modifies records that have a Quantity that is greater than 150. Quantity alanı 10 artırılır ve diğer alanlar değiştirilmez.The Quantity field is incremented by 10, and no other fields are modified.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
Update( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ),
{ ID: 3, Flavor: "Strawberry Swirl"} )
Update( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ),
{ ID: 3, Flavor: "Strawberry Swirl"} )
Veri kaynağında bir kaydı değiştirir.Replaces a record from the data source. Quantity özelliği, değiştirme kaydında sağlanmaz. Bu sebeple, özellik sonuçta boş değer döndürür.The Quantity property hasn't been supplied in the replacement record, so that property will be blank in the result.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.
UpdateIf( IceCream, true, { Quantity: 0 } )UpdateIf( IceCream, true, { Quantity: 0 } ) Veri kaynağındaki tüm kayıtlar için Quantity özelliğini 0 olarak ayarlar.Sets the value of the Quantity property for all records in the data source to 0.

IceCream veri kaynağı değiştirildi.The IceCream data source has been modified.

Adım adımStep by step

 1. Inventory adlı bir koleksiyon oluşturun veya içeri aktarın ve Galeride veri gösterme bölümünde açıklandığı gibi bu koleksiyonu galeride gösterin.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. Galeriyi ProductGallery olarak adlandırın.Name the gallery ProductGallery.
 3. UnitsSold adlı bir kaydırıcı ekleyin ve kaydırıcının Max özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Add a slider named UnitsSold, and set its Max property to this expression:
  ProductGallery.Selected.UnitsInStockProductGallery.Selected.UnitsInStock
 4. Bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  UpdateIf(Inventory, ProductName = ProductGallery.Selected.ProductName, {UnitsInStock:UnitsInStock-UnitsSold.Value})UpdateIf(Inventory, ProductName = ProductGallery.Selected.ProductName, {UnitsInStock:UnitsInStock-UnitsSold.Value})
 5. F5 tuşuna basın, galeride bir ürün seçin, kaydırıcı ile bir değer belirtin ve ardından düğmeyi seçin.Press F5, select a product in the gallery, specify a value with the slider, and then select the button.

  Belirttiğiniz ürün için stokta birim sayısı, belirttiğiniz oranda azaltılır.The number of units in stock for the product you specified decreases by the amount that you specified.