PowerApps'teki User işleviUser function in PowerApps

Geçerli kullanıcı ile ilgili bilgileri döndürür.Returns information about the current user.

AçıklamaDescription

User işlevi, geçerli kullanıcı hakkındaki bilgilerin bir kaydını döndürür:The User function returns a record of information about the current user:

ÖzellikProperty AçıklamaDescription
User().EmailUser().Email Geçerli kullanıcının e-posta adresi.Email address of the current user.
User(). FullNameUser().FullName Geçerli kullanıcının, adını ve soyadını içeren tam adı.Full name of the current user, including first and last names.
User().ImageUser().Image Geçerli kullanıcının görüntüsü.Image of the current user. Bu, "blob:identifier" biçiminin görüntü URL'sidir.This will be an image URL of the form "blob:identifier". Görüntüyü uygulamada görüntülemek için Görüntü denetiminin Image özelliğini bu değer olarak ayarlayın.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app.

Not: Geçerli PowerApps kullanıcısına ilişkin bilgiler döndürülür.Note: The information returned is for the current PowerApps user. Bu bilgiler, geliştirilen tüm uygulamaların dışında bulunan PowerApps oynatıcıları ve stüdyosunda görüntülenen "Hesap" bilgileriyle eşleşir.It will match the "Account" information that is displayed in the PowerApps players and studio, which can be found outside of any authored apps. Bu bilgiler, geçerli kullanıcının Office 365 veya diğer hizmetlerdeki bilgileriyle eşleşmeyebilir.This may not match the current user's information in Office 365 or other services.

Söz DizimiSyntax

User()User()

ÖrneklerExamples

Geçerli PowerApps kullanıcısı, şu bilgilere sahiptir:The current PowerApps user has the following information:

  • Tam Ad: "John Doe"Full Name: "John Doe"
  • E-posta adresi: "john.doe@contoso.com"Email address: "john.doe@contoso.com"
  • Görüntü: Image:
FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
User()User() Geçerli PowerApps kullanıcısına ilişkin tüm bilgilerin kaydı.Record of all information for the current PowerApps user. { FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }{ FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
User().EmailUser().Email Geçerli PowerApps kullanıcısının e-posta adresi.The email address of the current PowerApps user. "john.doe@contoso.com""john.doe@contoso.com"
User(). FullNameUser().FullName Geçerli PowerApps kullanıcısının tam adı.The full name of the current PowerApps user. "John Doe""John Doe"
User().ImageUser().Image Geçerli PowerApps kullanıcısına ilişkin görüntü URL'si.The image URL for the current PowerApps user. Görüntüyü uygulamada görüntülemek için Görüntü denetimininImage özelliğini bu değer olarak ayarlayın.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app. "blob:1234...5678""blob:1234...5678"

ImageControl.Image ile:With ImageControl.Image: