PowerApps'teki Validate işleviValidate function in PowerApps

Validate işlevi tek bir sütunun veya bir kaydın tamamının değerinin bir veri kaynağı için geçerli olup olmadığını kontrol eder.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

AçıklamaDescription

Bir kullanıcı tarafından veri değişikliği gönderilmeden önce ilgili gönderinin geçerli olup olmadığıyla ilgili anlık geri bildirim sağlayarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturabilirsiniz.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Veri kaynakları bir kayıtta geçerli değer olarak kabul edilen veriler hakkında bilgi sağlayabilir.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Bu bilgiler aşağıdaki örnekte olduğu gibi birçok kısıtlama içerebilir:This information can include many constraints, such as these examples:

  • bir sütun için değer gerekip gerekmediğiwhether a column requires a value
  • bir metin dizesinin ne kadar uzun olabileceğihow long a string of text can be
  • sayıların alt ve üst sınırlarıhow high and low a number can be
  • tarihlerin başlangıç ve bitiş dönemlerihow early and late a date can be

Validate işlevi bu bilgileri kullanarak bir değerin geçerli olup olmadığını belirler ve geçerli olmaması halinde uygun bir hata iletisi gönderir.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. DataSourceInfo işlevini kullanarak Validate tarafından kullanılan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Veri kaynakları, sağladıkları doğrulama bilgisi miktarına göre değişiklik gösterir; hiç bilgi sağlamaması da buna dahildir.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Validate işlevi değerleri yalnızca bu bilgileri kullanarak doğrulayabilir.Validate can only verify values based on this information. Validate bir sorun algılamasa da veri değişikliğinin uygulanması hata oluşturabilir.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Errors işlevini kullanarak hatayla ilgili bilgi alabilirsiniz.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Validate işlevi bir sorun algılarsa uygulamayı kullananlara gösterebileceğiniz bir hata iletisi döndürür.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Tüm değerler geçerliyse Validate işlevi boş değer döndürür.If all values are valid, Validate returns blank. Doğrulama bilgisine sahip olmayan bir koleksiyonla çalıştığınızda değerler her zaman geçerli olur.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

Söz dizimiSyntax

Validate( VeriKaynağı, Sütun, Değer )Validate( DataSource, Column, Value )

  • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Doğrulama yapılacak veri kaynağı.The data source to validate with.
  • Sütun: Gerekli.Column – Required. Doğrulanacak sütun.The column to validate.
  • Değer: Gerekli.Value – Required. Seçilen sütunun doğrulanması için gerekli değer.The value for the selected column to be validated.

Validate( VeriKaynağı, ÖzgünKayıt, Güncelleştirmeler )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • VeriKaynağı: Gerekli.DataSource – Required. Doğrulama yapılacak veri kaynağı.The data source to validate with.
  • ÖzgünKayıt: Gerekli.OriginalRecord - Required. Güncelleştirmelerin doğrulanacağı kayıt.The record to which updates are to be validated.
  • Güncelleştirmeler: Gerekli.Updates - Required. Özgün kayda uygulanacak değişiklikler.The changes to apply to the original record.

ÖrneklerExamples

Bu örnekler için Scores veri kaynağının Percentage sütunundaki değerlerin 0 ile 100 arasında (ikisi de dahil) olması gerekir.For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Veriler doğrulamadan geçerse işlev boş değer döndürür.If the data passes validation, the function returns blank. Geçemezse işlev bir hata iletisi döndürür.Otherwise, the function returns an error message.

Tek bir sütunla doğrulamaValidate with a single column

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Validate( Scores, Percentage, 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) 10 değerinin Scores veri kaynağındaki Percentage sütunu için geçerli bir değer olup olmadığını kontrol eder.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. boşblank
Validate( Scores, Percentage, 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) 120 değerinin Scores veri kaynağındaki Percentage sütunu için geçerli bir değer olup olmadığını kontrol eder.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. "Değerler 0 ile 100 arasında olmalıdır.""Values must be between 0 and 100."

Tam bir kayıtla doğrulamaValidate with a complete record

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) 10 değerinin Scores veri kaynağındaki Percentage sütunu için geçerli bir değer olup olmadığını kontrol eder.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. boşblank
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) 120 değerinin Scores veri kaynağındaki Percentage sütunu için geçerli bir değer olup olmadığını kontrol eder.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. "Değerler 0 ile 100 arasında olmalıdır.""Values must be between 0 and 100."