PowerApps'teki Value işleviValue function in PowerApps

Bir metin dizesini sayıya dönüştürür.Converts a string of text to a number.

AçıklamaDescription

Value işlevi, sayı karakterleri içeren bir metin dizesini bir sayı değerine dönüştürür.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Bir kullanıcı tarafından metin olarak girilmiş sayılarda hesaplama gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuzda bu işlevi kullanabilirsiniz.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

Farklı diller , ve . işaretlerini farklı şekildeDifferent languages interpret , and . yorumlar.differently. Varsayılan olarak, metin geçerli kullanıcının dilinde yorumlanır.By default, the text is interpreted in the language of the current user. Language işlevi tarafından döndürülen dil etiketlerini kullanarak, kullanacağınız dili bir dil etiketi ile belirtebilirsiniz.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Dizenin biçimiyle ilgili notlar:Notes on the format of the string:

  • Dizenin başına geçerli dildeki para birimi simgesi eklenebilir.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. Para birimi simgesi yok sayılır.The currency symbol is ignored. Diğer dillerdeki para birimi simgeleri yok sayılmaz.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • Dizenin sonunda yüzde işareti (%) olabilir; bu, değerin bir yüzde olduğunu ifade eder.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. Sayı döndürülmeden önce 100'e bölünür.The number will be divided by 100 before being returned. Yüzdeler ve para birimi simgeleri birlikte kullanılamaz.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • Dize, "12e3" olarak ifade edilen 12 x 103 ile bilimsel gösterimde olabilir.The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Sayı doğru biçimde olmazsa Value, boş değer döndürür.If the number is not in a proper format, Value will return blank.

Tarih ve saat değerlerini dönüştürmek için DateValue, TimeValue veya DateTimeValue işlevlerini kullanın.To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

Söz dizimiSyntax

Value( Dize [, DilEtiketi ] )Value( String [, LanguageTag ] )

  • Dize: Gerekli.String - Required. Sayısal değere dönüştürülecek dize.String to convert to a numeric value.
  • DilEtiketi: İsteğe bağlı.LanguageTag - Optional. Dizenin ayrıştırılması için kullanılacak dil etiketi.The language tag in which to parse the string. Belirtilmezse geçerli kullanıcının dili kullanılır.If not specified, the language of the current user is used.

ÖrneklerExamples

Bu formülleri çalıştıran kullanıcı, Amerika Birleşik Devletleri'ndedir ve dil olarak İngilizce'yi seçmiştir.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Language işlevi, "en-US" döndürür.The Language function is returning "en-US".

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Value ( "123.456" )Value( "123.456" ) Varsayılan "en-US" dili kullanılır; bu dil, ondalık ayırıcısı olarak nokta kullanır.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value( "123.456", "es-ES" )Value( "123.456", "es-ES" ) "es-ES", İspanya'daki İspanyolca dilinin dil etiketidir."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. İspanya'da binlik ayırıcı, noktadır.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) Varsayılan "en-US" dili kullanılır; bu dil, binlik ayırıcı olarak virgül kullanır.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456", "es-ES" )Value( "123,456", "es-ES" ) "es-ES", İspanya'daki İspanyolca dilinin dil etiketidir."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. İspanya'da ondalık ayırıcısı, virgüldür.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) Dizenin sonundaki yüzde işareti, dizenin bir yüzde değeri olduğunu belirtir.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Geçerli dil için para birimi simgesi yok sayılır.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) 12 x 103 için bilimsel gösterim.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000