PowerApps'teki işleçler ve veri türleriOperators and data types in PowerApps

Bu işleçlerden bazıları yazarın diline bağlı olarak değişir.Some of these operators are dependent on the language of the author. Daha fazla bilgi için bkz. Genel uygulamalar.See Global apps for more information.

SembolSymbol TürType Söz dizimiSyntax AçıklamaDescription
.. Özellik SeçiciProperty Selector Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Bir tablo, denetim, sinyal veya sabit listesindeki bir özelliği ayıklar.Extracts a property from a table, control, signal, or enumeration. Geriye dönük uyumluluk için !For backwards compatibility, ! işareti de kullanılabilir.may also be used.
..
[veya dile bağlı olarak ,][or , depending on the language]
Ondalık ayırıcısıDecimal separator 1.231.23
[veya dile bağlı olarak 1,23][or 1,23 depending on the language]
Bir sayının tam ve kesirli bölümleri arasındaki ayırıcı.Separator between whole and fractional parts of a number. Karakter dile bağlı olarak değişir.The character is dependent on the language.
( )( ) ParantezParentheses Filter(T, A < 10)Filter(T, A < 10)

(1 + 2) * 3(1 + 2) * 3
Öncelik sırası uygular ve geniş bir ifadedeki alt ifadeleri gruplarEnforces precedence order, and groups sub-expressions in a larger expression
+ Aritmetik işleçlerArithmetic operators 1 + 21 + 2 ToplamaAddition
-   2 - 12 - 1 Çıkarma (ve sayı işareti)Subtraction and sign
\*   2 * 32 * 3 ÇarpmaMultiplication
/   2 / 32 / 3 Bölme (ayrıca bkz. Mod işlevi)Division (also see the Mod function)
^   2 ^ 32 ^ 3 Üs olarak gösterme ( Power işlevi ile eşdeğer)Exponentiation, equivalent to the Power function
%   20%20% Yüzde ("* 1/100" ile eşdeğer)Percentage (equivalent to "* 1/100")
= Karşılaştırma işleçleriComparison operators Price = 100Price = 100 EşittirEqual to
>   Price > 100Price > 100 Şu değerden fazla:Greater than
>=   Price >= 100Price >= 100 Büyük veya eşittirGreater than or equal to
<   Price < 100Price < 100 Şu değerden az:Less than
<=   Price <= 100Price <= 100 Küçük veya eşittirLess than or equal to
<>   Price <> 100Price <> 100 Eşit değildirNot equal to
& Dize birleştirme işleciString concatenation operator "hello" & " " & "world""hello" & " " & "world" Birden çok dizeyi sürekli olarak görünür hale getirirMakes multiple strings appear continuous
&& veya And&& or And Mantıksal işleçlerLogical operators Price < 100 && Slider1.Value = 20Price < 100 && Slider1.Value = 20
veya Price < 100 And Slider1.Value = 20or Price < 100 And Slider1.Value = 20
Mantıksal birleşme (And işlevi ile eşdeğer)Logical conjunction, equivalent to the And function
|| veya Or|| or Or   Price < 100 || Slider1.Value = 20 veya Price < 100 Or Slider1.Value = 20Price < 100 || Slider1.Value = 20 or Price < 100 Or Slider1.Value = 20 Mantıksal ayrılma (Or işlevi ile eşdeğer)Logical disjunction, equivalent to the Or function
!! veya Notor Not   !(Price < 100) veya Not (Price < 100)!(Price < 100) or Not (Price < 100) Mantıksal değilleme (Not işlevi ile eşdeğer)Logical negation, equivalent to the Not function
exactinexactin Üyelik işleçleriMembership operators Gallery1.Selected exactin SavedItemsGallery1.Selected exactin SavedItems Bir koleksiyona veya tabloya ait olmaBelonging to a collection or a table
exactinexactin   "Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...”"Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...” Alt dize testi (büyük/küçük harfe duyarlı)Substring test (case-sensitive)
inin   Gallery1.Selected in SavedItemsGallery1.Selected in SavedItems Bir koleksiyona veya tabloya ait olmaBelonging to a collection or a table
inin   "The" in "The keyboard and the monitor...""The" in "The keyboard and the monitor..." Alt dize testi (büyük/küçük harfe duyarlı değil)Substring test (case-insensitive)
@ Kesinleştirme işleciDisambiguation operator MyTable[@fieldname]MyTable[@fieldname] Alan kesinleştirmeField disambiguation
@   [@MyVariable][@MyVariable] Genel kesinleştirmeGlobal disambiguation
,,
[veya dile bağlı olarak ;][or ; depending on the language]
Liste ayırıcıList separator If( X < 10, "Low", "Good" )If( X < 10, "Low", "Good" )
{ X: 12, Y: 32 }{ X: 12, Y: 32 }
[ 1, 2, 3 ][ 1, 2, 3 ]
[veya If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ FirstName: "Jane"; LastName: "Doe" }
[ 1; 2; 3 ]
]
[or If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ FirstName: "Jane"; LastName: "Doe" }
[ 1; 2; 3 ]
]
Şunları ayırır:Separates: .. Bu karakterler dile bağlı olarak değişir.This characters is dependent on the language.
;;
[veya dile bağlı olarak ;;][or ;; depending on the language]
Formül zincirlemeFormula chaining Collect(T, A); Navigate(S1, "")Collect(T, A); Navigate(S1, "")
[veya Collect(T; A);; Navigate(S1; "")][or Collect(T; A);; Navigate(S1; "")]
Davranış özelliklerindeki ayrı işlev çağrıları.Separate invocations of functions in behavior properties. Zincirleme işleci dile bağlı olarak değişir.The chaining operator is dependent on the language.
ParentParent Parent işleciParent operator Parent.FillParent.Fill Bir denetim kapsayıcısının özelliklerine erişimAccess to properties of a control container
ThisItemThisItem ThisItem işleciThisItem operator ThisItem.FirstNameThisItem.FirstName Bir Galeri veya form denetiminin alanlarına erişimAccess to fields of a Gallery or form control

in ve exactin işleçleriin and exactin operators

Veri kaynağındaki (örneğin, koleksiyon veya içeri aktarılan tablo) bir dizeyi bulmak için in ve exactin işleçlerini kullanabilirsiniz.You can use the in and exactin operators to find a string in a data source, such as a collection or an imported table. in işleci, eşleşmeleri büyük/küçük harfe bakılmaksızın belirlerken exactin işleci bu işlemi yalnızca, büyük/küçük harf kullanımının aynı olması halinde gerçekleştirir.The in operator identifies matches regardless of case, and the exactin operator identifies matches only if they're capitalized the same way. Örnek:Here's an example:

 1. Inventory adlı bir koleksiyonu içeri aktarın veya sıfırdan oluşturun. Ardından, Galeride görüntü ve metin gösterme bölümündeki ilk yordamda açıklandığı şekilde koleksiyonu bir galeride gösterin.Create or import a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory, "E" in ProductName)Filter(Inventory, "E" in ProductName)

  Galeri, Callisto dışındaki tüm ürünleri gösterir. Bunun nedeni, söz konusu ürünün, belirttiğiniz harfi içermeyen tek ürün olmasıdır.The gallery shows all products except Callisto because the name of that product is the only one that doesn't contain the letter you specified.

 3. Galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Change the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory, "E" exactin ProductName)Filter(Inventory, "E" exactin ProductName)

  Galeride yalnızca Europa gösterilir. Bunun nedeni Europa'nın, belirttiğiniz harfi, yine sizin belirttiğiniz büyük/küçük harf düzeninde içeren tek ad olmasıdır.The gallery shows only Europa because only its name contains the letter that you specified in the case that you specified.

ThisItem işleciThisItem operator

Galeri, Düzenleme formu veya Görüntüleme formu denetimini bir tabloya ya da koleksiyona bağlayarak bu denetimlerde veri gösterebilirsiniz.You can show data in Gallery, Edit form, or Display form controls by binding it to a table or a collection. Bu denetimler, diğer kartlar ve denetimler için kapsayıcı görevi görür.These controls are a container for other cards and controls. Kapsayıcıdaki her bir kart veya denetim, bağlı verilere ThisItem işleci aracılığıyla erişebilir.Each card or control within the container can access the bound data through the ThisItem operator.

Dıştaki denetimde bulunan her bir kart veya denetime ilişkin veri sütunlarını belirtmek için ThisItem işlecini kullanırsınız.You use the ThisItem operator to specify the column of data that each card or control within the outer control. Örneğin, Galeride görüntü ve metin gösterme bölümündeki ürün galerisinde bulunan işleç, görüntü denetimi ile ürün tasarımının, üstteki etiket ile ürün adının ve alttaki etiket ile stoktaki birim sayısının gösterilmesini sağlayacak şekilde kullanılmıştır.For example, that operator in the product gallery for Show images and text in a gallery specified that the image control showed the product design, the upper label showed the product name, and the lower label showed the number of units in stock.

İç içe galeriler için ThisItem işleci, en içteki galeri öğelerine başvurur.For nested galleries, ThisItem refers to the innermost gallery's items. İçteki ve dıştaki galerilerde bulunan satır alanlarının çakışmadığını varsayarsak, nitelenmemiş alanı (sütun) doğrudan da kullanabilirsiniz.Assuming the row fields in the inner and outer galleries don't conflict, you can also use the unqualified field (column) names directly. Bu yaklaşım, içteki bir galeriye ilişkin kuralların dıştaki galeri öğelerine de başvurmasına olanak sağlar.This approach enables rules in an inner gallery to refer to an outer gallery's items.

Parent işleciParent operator

Bazı denetimler başka denetimler içerir.Some controls host other controls. Örneğin, Ekran, Galeri, Kart, Düzenleme formu ve Görüntüleme formu denetimlerinin tümü, denetimler için kapsayıcı işlevi görür.For example, Screen, Gallery, Card, Edit form, and Display form controls are all containers for controls. İçinde başka denetimler bulunan denetim "üst" olarak adlandırılır.We call the hosting control the "parent" of the controls within.

PowerApps'teki herhangi bir denetime uygulamadaki herhangi bir yerden adıyla başvurulabilir.Any control in PowerApps can be referenced by name from anywhere within the app. Uygulamanızdaki bir ekranın adının Screen1 olduğunu varsayalım.Screen1 may be the name of a screen in your app. Bu ekranın arka plan rengini almak için Screen1.Fill söz dizimini kullanabilirsiniz.To retrieve the background color of this screen, you can use Screen1.Fill.

Bu ekranda bulunan denetimler başka bir seçeneğe de sahiptir.Controls on this screen have another option. Şu göreli başvuruyu kullanabilirler: Parent.Fill.They can use a relative reference: Parent.Fill. Parent işleci, bu denetimi barındıran denetime başvurarak özelliklerinin tümünü kullanılabilir kılar.The Parent operator refers to the control that hosts this control, making available all of its properties. Denetimin adını temel almadığından Parent işlecini kullanmak faydalıdır.Using Parent is helpful because it doesn't depend on the name of the control. Bir kapsayıcı denetimi, kapsayıcıdaki herhangi bir başvuruyu ayarlamadan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.You can copy and paste a container control without needing to adjust any references within the container. Bu işleç, formüller okunurken alt ve üst denetimler arasındaki ilişkinin daha açık olmasını da sağlar.This operator also makes the relationship between child and parent controls clearer when reading formulas.

Kesinleştirme işleciDisambiguation operator

Filter, AddColumns ve Sum gibi bazı işlevler, her bir kayıt işlenirken tablo alanlarına erişime yönelik kayıt kapsamları oluşturur.Some functions create record scopes for accessing the fields of table while processing each record, such as Filter, AddColumns, and Sum. Kayıt kapsamı ile eklenen alan adları, uygulamanın başka kısımlarındaki aynı adları geçersiz kılar.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. Böyle bir durumda bile, @ kesinleştirme işlecini kullanarak kayıt kapsamının dışındaki değerlere erişebilirsiniz:When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • İç içe kayıt kapsamlarındaki değerlere erişmek için, Table[@AlanAdı] desenini kullanarak, üzerinde çalışılan tablonun adıyla birlikte @ işlecini kullanın.To access values from nested record scopes, use the @ operator with the name of the table being operated upon using the pattern Table[@FieldName].
 • Veri kaynakları, koleksiyonlar ve bağlam değişkenleri gibi genel değerlere erişmek için [@NesneAdı] desenini (tablo gösterimi olmadan) kullanın.To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

Daha fazla bilgi ve örnek için kayıt kapsamları ile ilgili tartışmaya bakın.For more information and examples, see the discussion on record scopes.