PowerApps'te şirket içi veri ağ geçidi yönetmeManage an on-premises data gateway in PowerApps

Verileri PowerApps ile şirket içi SQL Server veritabanı veya şirket içi SharePoint sitesi gibi bulutta olmayan bir veri kaynağı arasında hızlı ve güvenli bir şekilde aktarmak için bir şirket içi veri ağ geçidi yükleyin.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Yönetici izinlerine sahip olduğunuz tüm ağ geçitlerini görüntüleyin ve bu ağ geçitlerine ilişkin izinleri ve bağlantıları yönetin.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Ağ geçidi kullanarak aşağıdaki bağlantılar üzerinden şirket içindeki verilere bağlanabilirsiniz:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • Dosya SistemiFilesystem
 • DB2DB2

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps'e kaydolmak için kullandığınız kullanıcı adı ve parola.The user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Bir ağ geçidi üzerindeki yönetici izinleri.Administrative permissions on a gateway. (Yüklediğiniz her ağ geçidi için varsayılan olarak bu izinlere sahip olursunuz ve başka bir ağ geçidinin yöneticisi söz konusu ağ geçidi için bu izinleri size verebilir.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • Şirket içi ağ geçidi kullanılarak şirket içi verilere erişimi destekleyen lisans.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfasının "Bağlantı" bölümüne bakın.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Ağ geçitleri ve şirket içi bağlantılar yalnızca kullanıcının varsayılan ortamında oluşturulabilir ve kullanılabilir.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Ağ geçidi yüklemeInstall a gateway

 1. powerapps.com sayfasındaki sol gezinti çubuğunda, Ağ Geçitleri seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Sol gezinti çubuğundaki ağ geçitleri

 2. Bir ağ geçidi üzerinde yönetici izinlerine sahip değilseniz Şimdi bir ağ geçidi yükleyin (veya sağ üst köşedeki Yeni Ağ Geçidi) seçeneğine tıklayın veya dokunun ve sonra, görüntülenen sihirbazdaki uyarıları izleyin.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Ağ Geçidi Yükleme

  Ağ geçidi yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçitlerini anlama.For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Ağ geçidi izinlerini görüntüleme ve yönetmeView and manage gateway permissions

 1. powerapps.com sayfasındaki sol gezinti çubuğunda Ağ Geçitleri seçeneğine tıklayın veya dokunun ve ardından bir ağ geçidine tıklayın ya da dokunun.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Ağ geçidine kullanıcı eklemek için Kullanıcılar'a tıklayın veya dokunun, bir kullanıcı veya grup belirtin ve sonra bir izin düzeyi belirtin:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Kullanabilir: Uygulama ve akışlar için kullanılmak üzere ağ geçidi üzerinde bağlantı oluşturabilen ancak ağ geçidini paylaşamayan kullanıcılar.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Uygulamayı çalıştıracak ancak paylaşmayacak kullanıcılar için bu izni kullanın.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Kullanabilir ve paylaşabilir: Uygulama ve akışlar için kullanılmak üzere ağ geçidi üzerinde bağlantı oluşturabilen ve uygulamayı paylaşırken ağ geçidini otomatik olarak paylaşabilen kullanıcılar.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Uygulamaları diğer kullanıcılar veya kuruluşlarla paylaşması gereken kullanıcılar için bu izni kullanın.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Yönetici: Yöneticiler ağ geçidi üzerinde tam denetime sahiptir. Kullanıcı ekleyebilir, izinleri ayarlayabilir, kullanılabilir tüm veri kaynaklarına bağlantı oluşturabilir ve ağ geçidini silebilirler.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

Kullanabilir ve Kullanabilir ve paylaşabilir izin düzeyleri için kullanıcının ağ geçidi üzerinden bağlanabileceği veri kaynaklarını seçin.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Ağ geçidi bağlantılarını görüntüleme ve yönetmeView and manage gateway connections

 1. powerapps.com sayfasındaki sol gezinti çubuğunda Ağ Geçitleri seçeneğine tıklayın veya dokunun ve ardından bir ağ geçidine tıklayın ya da dokunun.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Bir bağlantının ayrıntılarını görüntülemek, ayarlarını düzenlemek veya bağlantıyı silmek için Bağlantılar seçeneğine ve ardından söz konusu bağlantıya tıklayın veya dokunun.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.

 3. Bir bağlantıyı paylaşmak için Paylaş'a tıklayın veya dokunun ve sonra kullanıcıları ekleyin veya kaldırın.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Not

  Yalnızca SQL Server gibi bazı bağlantı türlerini paylaşabilirsiniz.You can share only some types of connections, such as SQL Server. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama kaynaklarını paylaşma.For more information, see Share app resources.

Bağlantıları yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bağlantılarınızı yönetme.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Sorun Giderme ve Gelişmiş YapılandırmaTroubleshooting and Advanced Configuration

Ağ geçidi sorunlarını giderme veya ağ geçidi hizmetini ağınıza göre yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçitlerini anlama.For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Sonraki adımlarNext steps