Microsoft PowerApps için şirket içi veri ağ geçitlerini anlamaUnderstand on-premises data gateways for Microsoft PowerApps

Yükleme ve yapılandırmaInstallation and configuration

ÖnkoşullarPrerequisites

Minimum:Minimum:

 • .NET 4.5 Framework.NET 4.5 Framework
 • Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 64 bit sürümü (ya da sonraki sürümler)64-bit version of Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (or later)

Önerilen:Recommended:

 • 8 Çekirdekli CPU8 Core CPU
 • 8 GB Bellek8 GB Memory
 • Windows 2012 R2 64 bit sürümü (veya sonraki sürümler)64-bit version of Windows 2012 R2 (or later)

İlgili önemli noktalar:Related considerations:

 • Bir etki alanı denetleyicisine ağ geçidi yükleyemezsiniz.You can't install a gateway on a domain controller.
 • Kapatılmış, uykuda olabilecek veya İnternet'e bağlı olmayabilecek dizüstü bilgisayar gibi bir bilgisayara ağ geçidi yüklememeniz gerekir; bu koşullarda ağ geçidi çalıştırılamaz.You shouldn't install a gateway on a computer, such a laptop, that may be turned off, asleep, or not connected to the Internet because the gateway can't run under any of those circumstances. Ayrıca kablosuz ağ üzerinde ağ geçidi performansı düşebilir.In addition, gateway performance might suffer over a wireless network.

Bir ağ geçidi yüklemeInstall a gateway

 1. Yükleyiciyi indirin ve çalıştırın.Download the installer, and then run it.

  Yükleyiciyi çalıştırma

 2. Dizüstü bilgisayara ağ geçidi yüklenmesine ilişkin anımsatıcıyı onaylamak için yükleme sihirbazının ilk ekranında İleri'ye tıklayın veya dokunun.On the first screen of the installation wizard, click or tap Next to acknowledge the reminder about installing a gateway on a laptop.

  Anımsatıcı ekranı

 3. Ağ geçidini yüklemek istediğiniz konumu belirtin, kullanım koşullarını ve gizlilik bildirimini kabul etmek için onay kutusunu seçin ve ardından Yükle'ye tıklayın veya dokunun.Specify the location where you want to install the gateway, select the check box to accept the terms of use and the privacy statement, and then click or tap Install.
 4. Devam etmek için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutularında Evet'e tıklayın veya dokunun.In the User Account Control dialog boxes, click or tap Yes to continue.
 5. Sihirbazın sonraki ekranında Oturum aç'a tıklayın veya dokunun.On the next screen of the wizard, click or tap Sign in.

  Oturum aç

 6. Yeni bir ağ geçidi kaydetme seçeneğine veya var olan bir ağ geçidini aktarma, geri yükleme ya da devralma seçeneğine ve ardından İleri'ye tıklayın veya dokunun.Click or tap the option to register a new gateway or to migrate, restore, or take over an existing gateway, and then click or tap Next.

  Yeni veya var olanı seçme

  • Bir ağ geçidini yapılandırmak için, ağ geçidine yönelik bir ad ve bir kurtarma anahtarı yazın, ardından Yapılandır'a ve Kapat'a tıklayın veya dokunun.To configure a gateway, type a name for it and a recovery key, click or tap Configure, and then click or tap Close.

   Yeni bir ağ geçidini yapılandırma

   En az sekiz karakter içeren bir kurtarma anahtarı belirtin ve bu anahtarı güvenli bir yerde tutun.Specify a recovery key that contains at least eight characters, and keep it in a safe place. Ağ geçidini aktarmak, geri yüklemek veya devralmak istemeniz halinde bu anahtar gerekir.You'll need this key if you want to migrate, restore, or take over its gateway.

  • Var olan bir ağ geçidini aktarmak, geri yüklemek veya devralmak için ağ geçidinin adını ve kurtarma anahtarını girin, Yapılandır'a tıklayın ya da dokunun ve ardından ek istemleri izleyin.To migrate, restore, or take over an existing gateway, provide the name of the gateway and its recovery key, click or tap Configure, and then follow any additional prompts.

   Var olan bir ağ geçidini kurtarma

Ağ geçidini yeniden başlatmaRestart the gateway

Ağ geçidi bir Windows hizmeti olarak çalıştırılır, böylece onu birçok şekilde başlatıp durdurabilirsiniz.The gateway runs as a Windows service, so you can start and stop it in multiple ways. Örneğin, ağ geçidinin çalıştırıldığı makinede, yükseltilmiş izinlerle bir komut istemi açabilir ve ardından bu komutlardan birini çalıştırabilirsiniz:For example, you can open a command prompt with elevated permissions on the machine where the gateway is running and then run either of these commands:

 • Hizmeti durdurmak için şu komutu çalıştırın:To stop the service, run this command:
  net stop PBIEgwService net stop PBIEgwService
 • Hizmeti başlatmak için şu komutu çalıştırın:To start the service, run this command:
  net start PBIEgwService net start PBIEgwService

Bir güvenlik duvarını veya ara sunucuyu yapılandırmaConfigure a firewall or proxy

Ağ geçidiniz için ara sunucu bilgileri sağlama hakkında bilgi için bkz. Ara sunucu ayarlarını yapılandırma.For information about how to provide proxy information for your gateway, see Configure proxy settings.

Bir PowerShell isteminden aşağıdaki komutu çalıştırarak güvenlik duvarınızın veya ara sunucunuzun bağlantıları engelleyip engellemediğini doğrulayabilirsiniz.You can verify whether your firewall, or proxy, may be blocking connections by running the following command from a PowerShell prompt. Bu komut, Azure Service Bus bağlantısını test eder.This command will test connectivity to the Azure Service Bus. Bu yalnızca ağ bağlantısını test eder ve bulut sunucusu hizmeti veya ağ geçidi ile ilgili değildir.This only tests network connectivity and doesn't have anything to do with the cloud server service or the gateway. Makinenizin gerçekten İnternet'e bağlanıp bağlanamadığını belirlemenize yardımcı olur.It helps to determine whether your machine can actually get out to the internet.

Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350

Aşağıdaki örnektekine benzer sonuçlar alırsınız.The results should look similar to this example. TcpTestSucceeded değeri True değilse bir güvenlik duvarı sizi engelliyor olabilir.If TcpTestSucceeded is not True, you may be blocked by a firewall.

ComputerName      : watchdog.servicebus.windows.net
RemoteAddress     : 70.37.104.240
RemotePort       : 5672
InterfaceAlias     : vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
SourceAddress     : 10.120.60.105
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded    : True

Testin daha kapsamlı olmasını istiyorsanız ComputerName ve Port değerlerini bu konu başlığının bir sonraki kısmı olan Bağlantı noktalarını yapılandırma bölümünde listelenen değerlerle değiştirin.If you want to be exhaustive, substitute the ComputerName and Port values with those listed under Configure ports later in this topic.

Güvenlik duvarı, Azure Service Bus'ın Azure veri merkezleriyle bağlantısını da engelliyor olabilir.The firewall may also be blocking the connections that the Azure Service Bus makes to the Azure data centers. Bu durumda, söz konusu veri merkezleri için bölgenize yönelik IP adreslerini beyaz listeye almak (engellemesini kaldırmak) istersiniz.If that's the case, you'll want to whitelist (unblock) the IP addresses for your region for those data centers. Buradan Azure IP adreslerinin listesine ulaşabilirsiniz.You can get a list of Azure IP addresses here.

Bağlantı noktalarını yapılandırmaConfigure ports

Ağ geçidi, Azure Service Bus'a yönelik bir giden bağlantı oluşturur.The gateway creates an outbound connection to Azure Service Bus. Giden bağlantı noktalarında iletişim kurar: TCP 443 (varsayılan), 5671, 5672, 9350 ila 9354.It communicates on outbound ports: TCP 443 (default), 5671, 5672, 9350 thru 9354. Ağ geçidi için gelen bağlantı noktası gerekmez.The gateway doesn't require inbound ports.

Hibrit çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about hybrid solutions.

Güvenlik duvarınızda veri bölgeniz için IP adreslerini beyaz listeye almanız önerilir.It is recommended that you whitelist the IP addresses, for your data region, in your firewall. Haftalık olarak güncelleştirilen Microsoft Azure Veri Merkezi IP listesini indirebilirsiniz.You can download the Microsoft Azure Datacenter IP list, which is updated weekly.

Not: Azure Veri Merkezi IP listesinde adresler, CIDR gösteriminde listelenir.Note: In the Azure Datacenter IP list, addresses are listed in CIDR notation. Örneğin, 10.0.0.0/24, 10.0.0.0 ila 10.0.0.24 anlamına gelmez.For example, 10.0.0.0/24 doesn't mean 10.0.0.0 through 10.0.0.24.

Burada, ağ geçidi tarafından kullanılan tam etki alanı adlarının bir listesi verilmiştir.Here is a listing of the fully qualified domain names used by the gateway.

Etki alanı adlarıDomain names Giden bağlantı noktalarıOutbound ports AçıklamaDescription
.analysis.windows.net.analysis.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
.login.windows.net.login.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
.servicebus.windows.net.servicebus.windows.net 5671-56725671-5672 Gelişmiş İleti Sıraya Alma Protokolü (AMQP)Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
.servicebus.windows.net.servicebus.windows.net 443, 9350-9354443, 9350-9354 TCP üzerinden Service Bus Geçişindeki dinleyiciler (Erişim Denetimi belirtecinin alınması için 443 gerekir)Listeners on Service Bus Relay over TCP (requires 443 for Access Control token acquisition)
.frontend.clouddatahub.net.frontend.clouddatahub.net 443443 HTTPSHTTPS
.core.windows.net.core.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com 443443 HTTPSHTTPS
.msftncsi.com.msftncsi.com 443443 Power BI hizmeti tarafından ağ geçidine ulaşılamaması halinde İnternet bağlantısını test etmek için kullanılır.Used to test internet connectivity if the gateway is unreachable by the Power BI service.

Hesapta oturum açmaSign-in account

Kullanıcılar, iş veya okul hesabıyla oturum açar.Users will sign in with either a work or school account. Bu, kuruluş hesabınızdır.This is your organization account. Bir Office 365 teklifine kaydolduysanız ve gerçek iş e-postanızı sağlamadıysanız e-postanız şöyle görünebilir: nancy@contoso.onmicrosoft.com. Bir bulut hizmetindeki hesabınız, Azure Active Directory'deki (AAD) bir kiracı içinde depolanır.If you signed up for an Office 365 offering and didn’t supply your actual work email, it may look like nancy@contoso.onmicrosoft.com. Your account, within a cloud service, is stored within a tenant in Azure Active Directory (AAD). Çoğu durumda AAD hesabınızın UPN'si e-posta adresiyle eşleşir.In most cases, your AAD account’s UPN will match the email address.

Windows Hizmet hesabıWindows Service account

Şirket içi veri ağ geçidi, Windows hizmeti oturum açma kimlik bilgileri için NT SERVICE\PBIEgwService kullanılacak şekilde yapılandırılır.The on-premises data gateway is configured to use NT SERVICE\PBIEgwService for the Windows service logon credential. Varsayılan ayara göre, Hizmet olarak oturum açma hakkına sahiptir.By default, it has the right of Log on as a service. Bu durum, ağ geçidini yüklemekte olduğunuz makinenin bağlamında geçerlidir.This is in the context of the machine on which you're installing the gateway.

Bu, şirket içi veri kaynaklarına bağlanmak için kullanılan hesap veya bulut hizmetlerinde oturum açmak için kullandığınız iş ya da okul hesabı değildir.This isn't the account used to connect to on-premises data sources or the work or school account with which you sign in to cloud services.

Ara sunucunuzda kimlik doğrulaması ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız ara sunucu yapılandırması bölümünde açıklandığı üzere Windows hizmet hesabını bir etki alanı kullanıcısı veya yönetilen hizmet hesabı olarak değiştirmek isteyebilirsiniz.If you encounter issues with your proxy server due to authentication, you may want to change the Windows service account to a domain-user or managed-service account as proxy configuration describes.

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

GenelGeneral

Soru: Ağ geçidi hangi veri kaynaklarını destekler?Question: What data sources does the gateway support?
Yanıt: Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla şunları desteklemektedir:Answer: As of this writing:

 • SQL ServerSQL Server
 • SharePointSharePoint
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • Dosya SistemiFilesystem
 • DB2DB2

Soru: SQL Azure gibi buluttaki veri kaynakları için bir ağ geçidine ihtiyacım var mı?Question: Do I need a gateway for data sources in the cloud, such as SQL Azure?
Yanıt: Hayır.Answer: No. Ağ geçitleri yalnızca şirket içi veri kaynaklarına bağlanır.A gateway connects to on-premises data sources only.

Soru: Gerçek Windows hizmetine ne ad verilir?Question: What is the actual Windows service called?
Yanıt: Hizmetler bağlamında ağ geçidine Power BI Enterprise Gateway Hizmeti adı verilir.Answer: In Services, the gateway is called Power BI Enterprise Gateway Service.

Soru: Buluttan ağ geçidine yönelik herhangi bir gelen bağlantı var mıdır?Question: Are there any inbound connections to the gateway from the cloud?
Yanıt: Hayır.Answer: No. Ağ geçidi, Azure Service Bus'a yönelik giden bağlantıları kullanır.The gateway uses outbound connections to Azure Service Bus.

Soru: Giden bağlantıları engellersem ne olur?Question: What if I block outbound connections? Neyi açmam gerekir?What do I need to open?
Yanıt: Ağ geçidinin kullandığı bağlantı noktalarına ve ana bilgisayarlara bakın.Answer: See the ports and hosts that the gateway uses.

Soru: Ağ geçidi, veri kaynağıyla aynı makineye mi yüklenmelidir?Question: Does the gateway have to be installed on the same machine as the data source?
Yanıt: Hayır.Answer: No. Ağ geçidi, sağlanan bağlantı bilgilerini kullanarak veri kaynağına bağlanır.The gateway will connect to the data source using the connection information that was provided. Ağ geçidini bu anlamda bir istemci uygulaması olarak düşünün.Think of the gateway as a client application in this sense. Yalnızca, sağlanan sunucu adına bağlanabilmesi gerekir.It will just need to be able to connect to the server name that was provided.

Soru: Ağ geçidinden bir veri kaynağına yönelik sorgular çalıştırılırken karşılaşılan gecikme süresi nedir?Question: What is the latency for running queries to a data source from the gateway? En iyi mimari nedir?What is the best architecture?
Yanıt: Ağ gecikme süresini azaltmak için ağ geçidini, veri kaynağının olabildiğince yakınına yükleyin.Answer: To reduce network latency, install the gateway as close to the data source as possible. Ağ geçidini gerçek veri kaynağına yükleyebilirseniz gecikme süresi en aza indirilir.If you can install the gateway on the actual data source, it will minimize the latency introduced. Veri merkezlerini de göz önünde bulundurun.Consider the data centers as well. Örneğin, hizmetiniz West US veri merkezini kullanıyorsa ve bir Azure VM'de SQL Server barındırıyorsanız Azure VM'nin West US'te de bulunmasını istersiniz.For example, if your service is using the West US data center and you have SQL Server hosted in an Azure VM, you'll want to have the Azure VM in West US as well. Bu, gecikme süresini en aza indirir ve Azure VM'de çıkışlar için ücretlendirme yapılmasını önler.This will minimize latency and avoid egress charges on the Azure VM.

Soru: Ağ bant genişliğine yönelik herhangi bir gereksinim var mıdır?Question: Are there any requirements for network bandwidth?
Yanıt: Ağ bağlantınız için iyi bir aktarım hızının olması önerilir.Answer: It is recommended to have good throughput for your network connection. Her ortam farklıdır ve gönderilmekte olan veri miktarı sonuçları etkiler.Every environment is different, and the amount of data being sent will affect the results. ExpressRoute'un kullanılması, şirket içi ve Azure veri merkezleri arasında belirli bir aktarım hızı düzeyinin garanti edilmesine yardımcı olabilir.Using ExpressRoute could help to guarantee a level of throughput between on-premises and the Azure data centers.

Aktarım hızınızın ölçülmesine yardımcı olması için üçüncü taraf bir araç olan Azure Speed Test uygulaması kullanabilirsiniz.You can use the third-party tool Azure Speed Test app to help gauge what your throughput is.

Soru: Ağ geçidi Windows hizmeti, bir Azure Active Directory hesabıyla çalıştırılabilir mi?Question: Can the gateway Windows service run with an Azure Active Directory account?
Yanıt: Hayır.Answer: No. Windows hizmetinin geçerli bir Windows hesabının olması gerekir.The Windows service must have a valid Windows account. Varsayılan olarak, NT SERVICE\PBIEgwService Hizmet SID'si ile çalışır.By default, it will run with the Service SID, NT SERVICE\PBIEgwService.

Soru: Sonuçlar buluta nasıl geri gönderilir?Question: How are results sent back to the cloud?
Yanıt: Bu, Azure Service Bus aracılığıyla gerçekleştirilir.Answer: This is done by way of the Azure Service Bus. Daha fazla bilgi için, nasıl çalıştığına göz atın.For more information, see how it works.

Soru: Kimlik bilgilerim nerede depolanır?Question: Where are my credentials stored?
Yanıt: Bir veri kaynağı için girdiğiniz kimlik bilgileri, ağ geçidi bulut hizmetinde şifrelenmiş olarak depolanır.Answer: The credentials that you enter for a data source are stored encrypted in the gateway cloud service. Şirket içi ağ geçidinde kimlik bilgilerinin şifresi çözülür.The credentials are decrypted at the gateway on-premises.

Soru: Ağ geçidini bir çevre ağına (ayrıca DMZ, arındırılmış bölge ve denetimli alt ağ olarak da bilinir) yerleştirebilir miyim?Question: Can I place the gateway in a perimeter network (also known as DMZ, demilitarized zone, and screened subnet)?
Yanıt: Ağ geçidi için veri kaynağı bağlantısı gerekir.Answer: The gateway requires connectivity to the data source. Veri kaynağı çevre ağınızda değilse ağ geçidi, veri kaynağına bağlanamayabilir.If the data source isn't in your perimeter network, the gateway may not be able to connect to it. Örneğin, SQL Server'ın yüklü olduğu bilgisayar çevre ağınızda olmayabilir ve çevre ağından bu bilgisayara bağlanamayabilirsiniz.For example, the computer that's running SQL Server may not be in your perimeter network, and you can't connect to that computer from the perimeter network. Ağ geçidini çevre ağınıza yerleştirdiyseniz ağ geçidi, SQL Server'ın yüklü olduğu bilgisayara ulaşamaz.If you placed the gateway in your perimeter network, the gateway wouldn't be able to reach the computer that's running SQL Server.

Yüksek kullanılabilirlik/olağanüstü durum kurtarmaHigh availability/disaster recovery

Soru: Ağ geçidi ile yüksek kullanılabilirlik senaryolarını etkinleştirmeye yönelik bir plan var mıdır?Question: Are there any plans for enabling high availability scenarios with the gateway?
Yanıt: Yol haritasında buna yer verilmiştir, ancak henüz bir zaman çizelgesi oluşturulmamıştır.Answer: This is on the roadmap, but we don’t have a timeline yet.

Soru: Olağanüstü durum kurtarma için hangi seçenekler kullanılabilir?Question: What options are available for disaster recovery?
Yanıt: Bir ağ geçidini geri yüklemek veya taşımak için kurtarma anahtarını kullanabilirsiniz.Answer: You can use the recovery key to restore or move a gateway. Ağ geçidini yüklerken kurtarma anahtarını belirtin.When you install the gateway, specify the recovery key.

Soru: Kurtarma anahtarının avantajı nedir?Question: What is the benefit of the recovery key?
Yanıt: Olağanüstü bir durumun ardından ağ geçidi ayarlarınızı geçirmenin veya kurtarmanın bir yolunu sunar.Answer: It provides a way to migrate or recover your gateway settings after a disaster.

Sorun gidermeTroubleshooting

Soru: Ağ geçidi günlükleri nerededir?Question: Where are the gateway logs?
Yanıt: Bu konu başlığının ilerleyen kısmında ele aldığımız Araçlar bölümüne bakın.Answer: See Tools later in this topic.

Soru: Şirket içi veri kaynağına hangi sorguların gönderildiğini nasıl görebilirim?Question: How can I see what queries are being sent to the on-premises data source?
Yanıt: Sorgu izleme özelliğini etkinleştirebilir ve böylece, gönderilen sorguları da görebilirsiniz.Answer: You can enable query tracing, which will include the queries being sent. Sorun giderme işlemi tamamlandıktan sonra bu özelliğe ilişkin ayarı, özgün değere getirmeyi unutmayın.Remember to change it back to the original value when done troubleshooting. Sorgu izleme özelliğinin etkin şekilde bırakılması, günlüklerin daha büyük boyutta olmasına neden olur.Leaving query tracing enabled will cause the logs to be larger.

Veri kaynağınızda bulunan, sorguları izlemeye yönelik araçlara da göz atabilirsiniz.You can also look at tools that your data source has for tracing queries. Örneğin, SQL Server ve Analysis Services için SQL Profiler veya Genişletilmiş Olaylar'ı kullanabilirsiniz.For example, you can use Extended Events or SQL Profiler for SQL Server and Analysis Services.

Ağ geçidi nasıl çalışır?How the gateway works

Nasıl çalışır?

Bir kullanıcı, şirket içi veri kaynağına bağlı bir öğeyle etkileşim kurduğunda:When a user interacts with an element that's connected to an on-premises data source:

 1. Bulut hizmeti, veri kaynağı için şifrelenmiş kimlik bilgileriyle birlikte bir sorgu oluşturur ve ağ geçidinin işlemesi için sorguyu kuyruğa gönderir.The cloud service creates a query, along with the encrypted credentials for the data source, and sends the query to the queue for the gateway to process.
 2. Ağ geçidi bulut hizmeti, sorguyu analiz eder ve isteği Azure Service Bus'a gönderir.The gateway cloud service analyzes the query and pushes the request to the Azure Service Bus.
 3. Şirket içi veri ağ geçidi, Azure Service Bus'ta bekleyen istekler olup olmadığını yoklar.The on-premises data gateway polls the Azure Service Bus for pending requests.
 4. Ağ geçidi sorguyu alır, kimlik bilgilerinin şifresini çözer ve bu kimlik bilgileriyle veri kaynaklarına bağlanır.The gateway gets the query, decrypts the credentials, and connects to the data source(s) with those credentials.
 5. Ağ geçidi, yürütme için sorguyu veri kaynağına gönderir.The gateway sends the query to the data source for execution.
 6. Sonuçlar, veri kaynağından ağ geçidine ve ardından bulut hizmetine geri gönderilir.The results are sent from the data source back to the gateway and then onto the cloud service. Ardından, hizmet bu sonuçları kullanır.The service then uses the results.

Sorun gidermeTroubleshooting

En son sürüme güncelleştirmeUpdate to the latest version

Ağ geçidi sürümü güncel olmadığında birçok sorun ortaya çıkabilir.A lot of issues can surface when the gateway version is out of date. En son sürümü kullandığınızdan emin olmak, her zaman için iyi bir uygulamadır.It is a good general practice to make sure you are on the latest version. Ağ geçidini bir ay veya daha uzun süredir güncelleştirmediyseniz ağ geçidinin en son sürümünü yükleyip sorunu yeniden oluşturup oluşturamadığınızı görmek isteyebilirsiniz.If you haven't updated the gateway for a month, or longer, you may want to consider installing the latest version of the gateway and see if you can reproduce the issue.

Hata: Kullanıcı gruba eklenemedi.Error: Failed to add user to group. (-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users )(-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users )

Ağ geçidini bir etki alanı denetleyicisine yüklemeye çalışıyorsanız bu hatayı alabilirsiniz. Bu işlem desteklenmez.You may receive this error if you are trying to install the gateway on a domain controller, which isn't supported. Ağ geçidini, etki alanı denetleyicisi olmayan bir makineye dağıtmanız gerekir.You'll need to deploy the gateway on a machine that isn't a domain controller.

AraçlarTools

Ağ geçidi yapılandırıcısından günlükleri toplamaCollecting logs from the gateway configurator

Ağ geçidi için birkaç günlük toplayabilirsiniz.You can collect several logs for the gateway. Her zaman günlüklerle başlayın!Always start with the logs!

Yükleyici günlükleriInstaller logs

%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log

Yapılandırma günlükleriConfiguration logs

%localappdata%\Microsoft\on-premises data gateway\GatewayConfigurator*.log

Kurumsal ağ geçidi hizmeti günlükleriEnterprise gateway service logs

C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\on-premises data gateway\Gateway*.log

Olay günlükleriEvent logs

Şirket içi veri ağ geçidi hizmeti olay günlükleri, Uygulama ve Hizmet Günlükleri altında mevcuttur.The On-premises data gateway service event logs are present under Applications and Services Logs.

Olay günlükleri

Fiddler ile İzlemeFiddler Trace

Fiddler, Telerik tarafından kullanıma sunulup HTTP trafiğini izleyen ücretsiz bir araçtır.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. İstemci makinesinden Power BI hizmetindeki gelen ve giden trafiği görebilirsiniz.You can see the back and forth with the Power BI service from the client machine. Bu sayede hataları ve diğer ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.This may show errors and other related information.