Excel verilerinden uygulama oluşturmaGenerate an app from Excel data

OneDrive gibi bir bulut depolama hesabına yüklediğiniz Excel dosyasında bulunan verileri temel alan bir uygulamayı otomatik olarak oluşturun.Create an app automatically based on data in an Excel file that you upload to a cloud-storage account, such as OneDrive. Uygulamayı oluşturduktan sonra ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirin ve istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için çalıştırın.After you generate the app, customize it to better suit your needs, and then run it to make sure that it works as you expect.

Oluşturulan uygulamalarda varsayılan olarak üç ekran bulunur:Generated apps have three screens by default:

 • BrowseScreen1 ekranında, kullanıcıların belirli bir kaydı kolayca bulmasına olanak sağlayan bir veya daha fazla alan, arama çubuğu ve sıralama düğmesi bulunur.BrowseScreen1 shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • DetailsScreen1 ekranında, belirli bir kayda ilişkin daha fazla alan veya tüm alanlar gösterilir.DetailsScreen1 shows more or all fields for a specific record.
 • EditScreen1 ekranında, kullanıcıların kayıt oluşturmasını veya kayıtları güncelleştirip değişiklikleri kaydetmesini sağlayan kullanıcı arabirimi öğeleri bulunur.EditScreen1 provides UI elements that let users create or update a record and save the changes.

Not

Özel SharePoint listesi temelli bir uygulama da oluşturabilirsiniz.You can also generate an app based on a custom SharePoint list.

ÖnkoşullarPrerequisites

Uygulama oluşturmaCreate an app

 1. PowerApps Studio'daki Dosya menüsünde (sol kenarın yakınında) bulunan Yeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 2. Aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:Follow any of these steps:

  • Bulut depolama hesabınız Verilerinizle başlayın bölümünde görünüyorsa Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.If your cloud-storage account appears under Start with your data, click or tap Phone layout.

   Verilerden uygulama oluşturma seçeneği

  • Bulut depolama hesabınız Verilerinizle başlayın bölümünde görünmüyorsa kutucuk satırının sonundaki oka tıklayın.If your cloud-storage account doesn't appear under Start with your data, click the arrow at the end of the row of tiles. Hesabınız bağlantı listesinde görünüyorsa ilgili girişe tıklayın veya dokunun.If your account appears in the list of connections, click or tap that entry.
  • Bulut depolama hesabınız Verilerinizle başlayın bölümünde veya bağlantı listesinde görünmüyorsa Yeni bağlantı'ya ve ardından hesabınıza ilişkin girişe tıklayın veya dokunun.If your cloud-storage storage account doesn't appear under Start with your data or in the list of connections, click or tap New connection, and then click or tap the entry for your account. Bağlan'a tıklayın veya dokunun ve yönergeleri uygulayarak bağlantıyı yapılandırın.Click or tap Connect, and follow the prompts to configure the connection.

   OneDrive’a bağlanma

 3. Excel dosyası seçin altında FlooringEstimates.xlsx dosyasını bulun ve sonra bu dosyaya tıklayın veya dokunun.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

  FlooringEstimates Excel dosyası

 4. Tablo seç bölümünde FlooringEstimates seçeneğine tıklayın veya dokunun.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates.

  FlooringEstimates tablosunu seçme

 5. Uygulamayı oluşturmak için Bağlan’a tıklayın veya dokunun.Click or tap Connect to generate the app.
 6. Tanıtım turuna katılmak isteyip istemediğiniz sorulursa PowerApps kullanıcı arabiriminin temel alanlarını öğrenmek için İleri'ye tıklayın veya dokunun (ya da Atla'ya tıklayın veya dokunun).If you're prompted to take an introductory tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps user interface (or click or tap Skip).

  Tur için İleri'yi seçme

  Not

  Sağ üst köşede bulunan soru işareti simgesine tıklayarak veya dokunarak ve sonra Tanıtım turuna katıl’a tıklayarak veya dokunarak tura istediğiniz zaman katılabilirsiniz.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Oluşturulan uygulamalar verilerinizi temel alan varsayılan bir düzene sahip olur ancak galeri düzenini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.When an app is created, it has a default layout based on your data, but you can customize the gallery layout to fit your needs.

 1. Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Görünümler arasında geçiş yapma

 2. Göz atma ekranının (BrowseScreen1) seçili olduğundan emin olmak için üstte bulunan küçük resme tıklayın veya dokunun.Click or tap the top thumbnail to ensure that the browse screen (BrowseScreen1) is selected.
 3. Galerideki ilk resim gibi herhangi bir yere tıklayın veya dokunun.Click or tap anywhere in the gallery, such as the first image.

  Görüntü seçme

 4. Sağ bölmede Düzen listesini açın ve görüntü, başlık ve alt başlık içeren düzene tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, open the Layout list, and then click or tap the layout that contains an image, a title, and a subtitle.

  Düzen seçme

  Uygulamanın düzeni yaptığınız seçimi yansıtacak şekilde değişir.The layout of the app changes to reflect your choice.

  Yeni düzene sahip GözAtmaEkranı1

Görünen verileri değiştirmeChange the data that appears

 1. Öğelerde ara bölümünde Carpet seçeneğine tıklayarak Etiket denetimini seçin.Under Search items, click or tap Carpet to select the Label control.

  Denetimle ilişkili liste sağ bölmede vurgulanır.The associated list is highlighted in the right-hand pane.

  İlk etiketi seçme

 2. Sağ bölmede vurgulanan listeyi açıp Name öğesine tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, open the highlighted list, and then click or tap Name.

  İlk etiketi ayarlama

 3. Alttaki listeyi açıp Category seçeneğine tıklayın veya dokunun.Open the bottom list, and then click or tap Category.

  Kategori ayarlama

  BrowseScreen1 her kayıt için bir ad ve kategori gösterecek şekilde değişir.BrowseScreen1 changes to show a name and a category for each record.

  Yeni içeriğe sahip GözAtmaEkranı1

  Not

  Varsayılan olarak, fare tekerleğini kullanarak veya dokunmatik ekranda ekranı yukarı ve aşağı kaydırarak listede (galeri olarak adlandırılır) gezinebilirsiniz.By default, you can scroll through the list (called a gallery) by using a mouse wheel or by swiping up and down on a touch screen. İzleme paneli veya tekerleksiz fare kullanmak için galeriyi seçin, özellik listesinde ShowScrollbar'a tıklayın veya dokunun ve formül çubuğunda bulunan false değerini true olarak değiştirin.To use either a trackpad or a mouse without a wheel, select the gallery, click or tap Show Scrollbar in the property list, and then replace false with true in the formula bar.

Bir formdaki alanların sırasını değiştirmeChange the order of fields in a form

 1. Sol gezinti çubuğunda, ayrıntılar ekranını (DetailsScreen1) açmak için ortadaki küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to open the details screen (DetailsScreen1).

  AyrıntıEkranı1 Küçük Resmi

 2. Formu özelleştirme amacıyla kullanılabilecek seçenekleri görmek için görüntüye tıklayın veya dokunun.Click or tap the image to show options that are available to customize the form.

  Kart seçme

 3. Sağ bölmede, Name alanını listenin en üstüne sürükleyin.In the right-hand pane, drag the Name field to the top of the list.

  Kart taşıma

  Ekran yaptığınız değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirilir.The screen updates to reflect the changes you made.

  Ekranın en üstündeki Name

Denetimi değiştirmeChange a control

 1. Sol gezinti çubuğunda, alttaki küçük resme tıklayarak veya dokunarak düzenleme ekranını (EditScreen1) seçin.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to open the edit screen (EditScreen1).

  EditScreen1 küçük resmi

 2. Overview bölümüne tıklayın veya dokunun.Click or tap Overview.

  Overview kartı seçilir.This step selects the Overview card. Her kart, söz konusu kartın amacını açıklayan bir metin içerir.Each card contains text that describes the purpose of the card. Bir karttaki denetimleri de özelleştirebilirsiniz.You can also customize the controls on a card. Daha fazla bilgi için bkz. PowerApps'te kart denetimi.For more information, see Card control in PowerApps.

  Genel bakış kartını seçme

 3. Sağ bölmede, karta ilişkin aşağı oka tıklayın veya dokunun, ekranı aşağı kaydırın ve Çok satırlı metni düzenle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the down arrow for the card, scroll down, and then click or tap Edit multi-line text.

  Bu adımda her ürün hakkındaki özet bilgiler metnin görüntülenebileceği kadar büyük bir denetimde gösterilir.This step shows an overview of each product in a control that's large enough to display the text.

  Kart değiştirme

Uygulamayı çalıştırmaRun the app

Uygulamayı özelleştirdiğiniz sırada yaptığınız değişiklikleri, uygulamayı Önizleme modunda çalıştırarak test edebilirsiniz.As you customize an app, you can test your changes by running the app in Preview mode.

 1. Sol gezinti çubuğunda, göz atma ekranını (BrowseScreen1) açmak için en üstteki küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to open the browse screen (BrowseScreen1).
 2. F5'e basarak veya sağ üst köşenin yakınındaki Yürüt düğmesine tıklayarak veya dokunarak Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5 or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

  Önizleme simgesi

 3. BrowseScreen1 ekranında, kaydı, sağ tarafındaki oka tıklayarak veya dokunarak ayrıntılar ekranında (DetailsScreen1) gösterin.On BrowseScreen1, click or tap the arrow to the right of a record to show the record in the details screen (DetailsScreen1).

  GözAtmaEkranı1 üzerinde bir oku seçme

 4. DetailsScreen1 ekranında, kaydı, sağ üst köşedeki kalem simgesine tıklayarak veya dokunarak düzenleme ekranında (EditScreen1) gösterin.On DetailsScreen1, click or tap the pencil icon in the upper-right corner to show the record in the edit screen (EditScreen1).

  Kaydı düzenleme

 5. DüzenlemeEkranı1’de, bir veya daha fazla alandaki bilgileri değiştirin ve sonra yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki onay işaretine tıklayın veya dokunun.On EditScreen1, change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes.

  DüzenlemeEkranı1’de değişiklikleri kaydetme

 6. Esc tuşuna basarak (veya başlık çubuğunun altındaki kapatma simgesine tıklayarak veya dokunarak) Önizleme modunu kapatın.Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon below the title bar).

  Önizleme modunu kapatma

Bilinen sınırlamalarKnown limitations

Kuruluşunuzda Excel verileri paylaşma hakkında bilgi için bu sınırlamaları gözden geçirin.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Sonraki adımlarNext steps