Küresel destekGlobal support

PowerApps dünya çapında kullanılabilen bir üründür.PowerApps is a global product. Çok farklı dillerde ve bölgelerde uygulama oluşturabilir ve bunları kullanabilirsiniz.You can build and use apps in many different languages and regions.

Uygulamaları hem oluştururken hem de çalıştırırken PowerApps tarafından görüntülenen metinler çok sayıda dile çevrilmiştir.Both while building and running apps, the text displayed by PowerApps has been translated into a variety of languages. Menü öğelerini, iletişim kutularını, şerit sekmelerini ve diğer metinleri yerel dilinizde görüntüleyebilirsiniz.You will see menu items, dialog boxes, ribbon tabs, and other text in your native language. Tarih ile sayı girme ve görüntüleme adımları da dilinize ve bölgenize göre uyarlanır.Typing in and displaying dates and numbers is also adapted for your particular language and region. Örneğin, dünyanın bazı bölgelerinde ondalık ayırıcısı olarak "." kullanılırken diğerlerinde "," kullanılır.For example, some regions of the world use "." as a decimal separator while others use ",".

Oluşturduğunuz uygulamalar da bu özellikleri barındırarak dünya çapında kullanılabilir.The apps you create can be globally aware as well. Farklı dillerde görüntülenen ve kullanılan girişleri uyarlamak için Language, Text, Value, DateValue gibi işlevleri kullanın.Use the Language, Text, Value, DateValue and other functions to adapt what is displayed and used as input in different languages.

Dil ayarlarıLanguage settings

Yerel stüdyo veya yerel yürütücü ortamlarında kullanılan dil, ana bilgisayarın işletim sistemi tarafından belirlenir.When using the native studio or a native player, the language used is provided by the host operating system. Bu, Windows'da "Tüm Ayarlar" ve ardından "Saat ve dil" ayarları seçilerek denetlenebilir.For Windows, this can be controlled under "All Settings" and then "Time & language" settings. Ayrıca Windows, ondalık ayırıcısı için kullanılacak karakterleri belirleyerek dil ayarını geçersiz kılmanıza da izin verir.Windows also allows you to specify the characters to use for the decimal separator, overriding the language setting.

Web deneyimlerini kullandığınızda seçilen dil, tarayıcıya göre belirlenir.When using the web experiences, the language used is provided by the browser. Çoğu tarayıcı varsayılan olarak ana bilgisayarın işletim sistemindeki ayarı kullanır ancak bazı tarayıcılarda dili elle ayarlamak da mümkündür.Most browser default to the host operating system's setting with some also providing a way to set the language manually.

Yazma ortamıAuthoring environment

Yazma ortamı, yazarın dil ayarına göre uyarlanır.The authoring environment adapts to the language setting of the author. Uygulama dilden bağımsız bir şekilde depolanır. Bu sayede farklı dilleri kullanan yazarlar aynı uygulama üzerinde çalışabilir.The app itself is stored in a language agnostic manner, so that authors using different languages can edit the same app.

Formüllerdeki adlarNames in formulas

Formüllerdeki öğelerin çoğu, her zaman İngilizce dilindedir:Most elements in formula are always in English:

 • İşlev adları: If, Navigate, Collect, ...Function names: If, Navigate, Collect, ...
 • Denetim özelliği adları: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...Control property names: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...
 • Sabit listesi adları: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...Enumeration names: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • Sinyal kayıtları: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...Signal records: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...
 • İşleçler: Parent, in, exactIn, ...Operators: Parent, in, exactIn, ...

Yazma deneyimi yerelleştirildiğinden denetimlerin ve diğer nesnelerin adı yazarın kendi dilinde görünür.As the authoring experience is localized, control and other object names will appear in the native language of the author. İspanyolca dilinde bazı denetim adları şu şekilde görünür:In Spanish, some of the control names appear as:

Bunlardan birini uygulamanıza eklediğinizde, varsayılan olarak İngilizce adlar kullanılır.When you insert one of these into your app, their name will default to English. Bunun amacı denetim özelliği adları ve formülün geri kalanıyla tutarlılık sağlamaktır.This is done for consistency with the control property names and the rest of the formula. Örneğin, yukarıda Casilla olarak görülen öğe Checkbox1 olarak eklenir.For example, Casilla listed above is inserted as Checkbox1.

Bir denetimi ekledikten sonra adını dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.After a control is inserted, you can change the name to whatever you like. Bir denetim seçildiğinde "İçerik" şeridinin en sol tarafında söz konusu denetimin adı görüntülenir.While selected, the far left hand side of the "Content" ribbon displays the name of the control. Bu adı seçtiğinizde düzenleme yapabileceğiniz bir metin kutusu açılır:Selecting this name drops down a text box where you can edit the name:

Dilerseniz burada denetimin adını Casilla1 olarak değiştirebilirsiniz.If you like, here you can rename the control to Casilla1. Buradaki kırmızı dalgalı çizgi, ad İspanyolca bir kelime olmadığından tarayıcı tarafından görüntülenir ve herhangi bir sorun oluşturmaz.The red squiggly, in this case displayed by a browser, is because the name is not a Spanish word and is of no concern.

Şunlar için istediğiniz adı kullanabilirsiniz:You can use whatever names you like for:

 • Denetim adlarıControl names
 • Koleksiyon adlarıCollection names
 • Bağlam değişkeni adlarıContext variable names

Formül ayırıcıları ve zincirleme işleciFormula separators and chaining operator

Bazı ayırıcılar ve işleçler yazarın dilindeki ondalık ayırıcısına göre değişiklik gösterir:Some separators and operators will shift based on the decimal separator of the author's language:

Yazarın dilindeki ondalık ayırıcısıAuthor's language decimal separator PowerApps'teki ondalık ayırıcısıPowerApps decimal separator PowerApps'teki liste ayırıcıPowerApps list separator PowerApps'teki zincirleme işleciPowerApps chaining operator
.. (nokta)(period) .. (nokta)(period) , (virgül), (comma) ; (noktalı virgül); (semi-colon)
, (virgül), (comma) , (virgül), (comma) ; (noktalı virgül); (semi-colon) ;; (çift noktalı virgül);; (double semi-colon)

PowerApps'teki liste ayırıcı için gerçekleşen değişiklikler, Excel'deki liste ayırıcı için gerçekleşen değişikliklerle tutarlıdır.The change in the PowerApps list separator is consistent with that happens to the Excel list separator. Şunları etkiler:It impacts:

Örneğin, aşağıdaki formülü "en-US" dil ayarında inceleyelim:For example, consider the following formula in "en-US":

 • If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

Ondalık ayırıcısı olarak "," simgesinin kullanıldığı bir dilde bu formül, yazma deneyiminde şu şekilde görüntülenir:In a language where "," is used for the decimal separator, this will appear in the authoring experience as:

 • If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

Slider1.Value için özellik seçme işleci olanNote that the property selection operator . . işaretinin ondalık ayırıcısından bağımsız olarak hep aynı kaldığına dikkat edin.in Slider1.Value is always the same, no matter what the decimal separator is.

Formülün içeriği değil, yalnızca yazar tarafından görüntülenme ve düzenlenme şekli değişir.Internally the formula does not change, all that changes is how it is displayed and edited by the author. İki farklı dili kullanan iki farklı yazar da kendi diline uygun ayırıcıları ve işleçleri görerek aynı formülü düzenleyebilir.Two different authors using two different languages can view and edit the same formula, with each seeing the appropriate separators and operators for their language.

Küresel uygulama oluşturmaCreating a global app

Oluşturduğunuz uygulama farklı dillere göre uyarlanarak dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcılarınız için harika bir deneyim sunabilir.The app you create can adapt to different languages, providing a great user experience for your users around the world.

Language işleviLanguage function

Language işlevi, geçerli kullanıcının dil etiketini döndürür.The Language function returns the language tag of the current user. Örneğin, bu işlev Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için "en-GB" değerini, Almanya'daki kullanıcılar için ise "de-DE" değerini döndürür.For example, this function returns "en-GB" for users in Great Britain and "de-DE" for users in Germany.

Diğer özelliklerine ek olarak, Language işlevini kullanıcılarınıza çevrilmiş metin göstermek için de kullanabilirsiniz.Among other things, you can use Language to display translated text for your users. Uygulamanız, içerdiği değerlerin çevirilerinden oluşan bir tabloya sahip olabilir:Your app can include a table of translated values in your app:

Ardından, aşağıdaki gibi bir formül kullanarak tablodaki çevrilmiş dizeleri çekebilirsiniz:And then use a formula such as the following to pull translated strings from the table:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Diğer dillere çevrilen dizelerin özgün dildeki karşılıklarından daha uzun olabileceğini unutmayın.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. Çoğu durumda, etiketlerin ve kullanıcı arabiriminizde dizeleri görüntüleyen diğer öğelerin, uyum sağlamak için daha geniş olması gerekir.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Daha fazla bilgi için Language işlevine yönelik belgelere bakın.For more information, see the documentation for the Language function.

Sayıları, tarihleri ve saatleri biçimlendirmeFormatting numbers, dates, and times

Sayılar, tarihler ve saatler dünyanın farklı yerlerinde farklı biçimlerde yazılır.Numbers, dates, and times are written in different formats in different parts of the world. Virgüllerin ve ondalık basamakların anlamının yanı sıra ay, gün ve yıl sıralaması ülkelere göre değişiklik gösterir.The meaning of commas, decimals, and the order of month, date, and year vary from location to location.

Text işlevi, sayıları ve tarihleri kullanıcının dil ayarını kullanarak biçimlendirir.The Text function formats numbers and dates using the language setting of the user.

Text işlevi, sayıyı veya tarihi nasıl biçimlendirmek istediğinizi belirten bir biçim dizesine ihtiyaç duyar.Text requires a format string to know how you want to format the number or date. Bu biçim dizesi iki farklı şekilde olabilir:This format string can take one of two forms:

 • Küresel olarak kullanılabilen sabit listesi.A global aware enumeration. Örneğin, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ).For example, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). Bu formül, geçerli tarihi kullanılan dile uygun bir şekilde biçimlendirir.This formula will format the current date in a language appropriate format. Bu, biçim dizesini belirtmek için tercih edilen yoldur.This is the preferred way to specify the format string.
 • Özel biçim dizesi.A custom format string. Örneğin; Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ), "en-US" dilinde kullanıldığında sabit listesiyle aynı metni görüntüler.For example, Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) displays the same text as the enumeration when used in the language "en-US". Özel biçim dizesinin avantajı tam olarak istediğiniz biçimi belirtebilmenizdir.The advantage of the custom format string is that you can specify exactly what you want.

Özel biçim dizesinin önündeki "[$-en-US]" ifadesi, Text işlevine, özel biçim dizesinin yorumlanacağı dili bildirir.The "[$-en-US]" on the front of the custom format string tells Text in which language to interpret the custom format string. Bu ifade sizin yerinize eklenir ve varsayılan değer olarak yazma ortamınızdaki dil kullanılır.This is inserted for you and defaults to your authoring language. Normalde, bunu değiştirmeniz gerekmez.Normally you will not need to change this. Ancak farklı dilleri konuşan yazarların aynı uygulamayı düzenlediği durumlarda bu özellik faydalıdır.It is useful when authors from different languages are editing the same app.

Text işlevine iletilen üçüncü bağımsız değişken, işlevin sonucu için kullanılacak dili belirtir.The third argument to Text specifies which language to use for the result of the function. Varsayılan ayar, geçerli kullanıcının dil ayarıdır.The default is the language setting of the current user.

Daha fazla bilgi için Text işlevine yönelik belgelere bakın.For more information, see the documentation for the Text function.

Sayıları, tarihleri ve saatleri okumaReading numbers, dates, and times

Kullanıcı tarafından girilen sayıları, tarihleri ve saatleri okumak için kullanılabilecek dört işlev vardır:There are four functions for reading numbers, dates, and times provided by the user:

 • Value: Metin dizesindeki bir sayıyı sayısal değere dönüştürür.Value: Converts a number in a text string to a number value.
 • DateValue: Metin dizesindeki bir tarih değerini tarih/saat değerine dönüştürür.DateValue: Converts a date value in a text string to a date/time value. Metin dizesinde belirtilen saat değerleri yok sayılır.Any time specified in the text string is ignored.
 • TimeValue: Metin dizesindeki bir saat değerini tarih/saat değerine dönüştürür.TimeValue: Converts a time value in a text string to a date/time value. Metin dizesinde belirtilen tarih değerleri yok sayılır.Any date specified in the text string is ignored.
 • DateTimeValue: Metin dizesindeki tarih ve saat değerini tarih/saat değerine dönüştürür.DateTimeValue: Converts a date and time value in a text string to a date/time value.

Excel kullandıysanız bu işlevlerin tümünün tek bir Value işlevinde birleştirildiğini görmüşsünüzdür.If you have used Excel, all of these functions are combined in the single Value function. PowerApps'te tarih/saat değerleri ve sayılar için farklı türler bulunduğundan bu işlevler ayrılmıştır.They are broken out here since PowerApps has separate types for date/time values and numbers.

Bu işlevlerin tümü aynı bağımsız değişkenlere sahiptir:All of these functions have the same arguments:

 • Dize, gerekli: Kullanıcı tarafından girilen bir dize.String, required: A string from the user. Örnek olarak, Metin girişi denetimine girilen ve denetimde Text özelliğiyle okunan bir dize verilebilir.For example a string types into a Text input control and read from the control with the Text property.
 • Dil, isteğe bağlı: Dize girişinin yorumlanacağı dil.Language, optional: The language in which to interpret the String. Varsayılan olarak kullanıcının dil ayarıdır.By default, the language setting of the user.

Örneğin:For example:

 • Value( "12,345.678", "en-US" ) veya Value( "12,345.678" ) kullanıcı dilinin "en-US" olduğu bir yerde kullanıldığında 12345.678 sayısını döndürür ve hesaplama için kullanılabilir.Value( "12,345.678", "en-US" ) or Value( "12,345.678" ) when located where "en-US" is the user's language returns the number 12345.678, ready for calculations.
 • DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) veya DateValue( "1/2/01" ) kullanıcı dilinin "es-ES" olduğu bir yerde kullanıldığında 1 Şubat 2001 gece yarısı tarih/saat değerini döndürür.DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) or DateValue( "1/2/01" ) when located where "es-ES" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at midnight.
 • TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) veya DateValue( "11:43:02" ) kullanıcı dilinin "fr-FR" olduğu bir yerde kullanıldığında 1 Ocak 1970 saat 11:43:02 tarih/saat değerini döndürür.TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "fr-FR" is the user's language returns the date/time value January 1, 1970 at 11:43:02.
 • TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) veya DateValue( "11:43:02" ) kullanıcı dilinin "de-DE" olduğu bir yerde kullanıldığında 1 Şubat 2001 saat 11:43:02 tarih/saat değerini döndürür.TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "de-DE" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at 11:43:02.

Daha fazla bilgi için Value ile DateValue, TimeValue ve DateTimeValue işlevlerinin anlatıldığı belgelerin yanı sıra tarih ve saatler ile çalışma sayfasına bakın.For more information, see the documentation for the Value and DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions and working with dates and times.

Calendar ve Clock ile ilgili bilgilerCalendar and Clock information

Calendar ve Clock işlevleri, kullanıcının geçerli dili için takvim ve saat bilgilerini sunar.The Calendar and Clock functions provide calendar and clock information for the user's current language.

Diğer özelliklerine ek olarak, bu işlevi, kullanıcılarınıza seçenekler içeren bir Açılan menü denetimi sağlamak için de kullanabilirsiniz.Among other things, use these functions to provide a Dropdown control with a list of choices.

Daha fazla bilgi için Calendar ve Clock işlevlerine yönelik belgelere bakın.For more information, see the documentation for the Calendar and Clock functions.