SharePoint’ten uygulama oluşturmaCreating an app from SharePoint

SharePoint listesinden üç ekranlı bir uygulama oluşturun ve ardından uygulamadan ekranları ve denetimleri inceleyin.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Uygulama ekranlarını, denetimlerini ve alanlarını güncelleştirin ve uygulama davranışını daha fazla özelleştirmek için formüller kullanın.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.

Şunları yapmayı öğreneceksiniz:

Uygulama oluşturmaGenerate an app

Kursun bu bölümünde "Flooring Estimates" ("Zemin Kaplama Tahminleri") adlı bir SharePoint listesinden uygulama oluşturacağız.In this section of the course, we'll create an app from a "Flooring Estimates" SharePoint list. Kullanıcılar (örneğin, müşteri konumlarını ziyaret eden bir bilirkişi), listeyi incelemek ve güncel tutmak için bu uygulamayı kullanabilir.The app could be used by someone, such as an estimator out at customer sites, to refer to the list and keep it up-to-date. Başlarken bölümünde aynı listeden nasıl uygulama oluşturacağınızı zaten göstermiştik, bu nedenle bu konuyu tekrar ele almamıza gerek yok.In the Getting Started section, we showed you how to generate an app from the same list - so why look at it again? Öncelikle PowerApps Studio'da çalışmaya başlamak yerine şimdi size PowerApps'in SharePoint Online ile ne derece tümleşik olduğunu göstereceğiz.First, instead of starting in PowerApps Studio, we now show you how PowerApps is integrated into SharePoint Online. Ardından, uygulamanın nasıl oluşturulduğunu ayrıntılı olarak ele alacak ve uygulamayı nasıl özelleştireceğinizi göstereceğiz.Second, we dig deeper into how the app is put together, and show you how to customize it. Bu bölümde kesinlikle yeni bilgiler edineceksiniz. Öyleyse hemen başlayalım!You'll definitely get some new information going through this section, so let's jump in!

Uygulamayı oluşturmaGenerate the app

Aşağıdaki görüntüde, her zemin kaplama türü için ad ve fiyat gibi temel bilgilerin yer aldığı "Flooring Estimates" ("Zemin Kaplama Tahminleri") adlı SharePoint listesi gösterilmektedir.The following image shows the "Flooring Estimates" SharePoint list, which contains basic information like name and price, and an image for each flooring type. PowerApps ve Microsoft Flow'un şu anda SharePoint Online ile ne kadar tümleşik olduğunu görebilir, listelerinizden kolayca uygulama ve akış oluşturabilirsiniz.You can see how PowerApps and Microsoft Flow are now integrated into SharePoint Online, so you can easily build apps and flows from your lists.

Flooring Estimates (Zemin Kaplama Tahminleri) listesi

Uygulama oluşturmak için PowerApps'e ve ardından Uygulama oluştur'a tıklayın.To build an app, click PowerApps, then Create an app. Sağ bölmede, uygulama için bir ad girin ve Oluştur'a tıklayın.In the right hand pane, enter a name for the app, then click Create. Oluştur düğmesine tıkladığınızda PowerApps uygulamayı oluşturmaya başlar.After you click Create, PowerApps starts to generate the app. PowerApps, başlangıç noktası olarak faydalı bir uygulama oluşturmak için verilerinizle ilgili her türlü çıkarımı yapar.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Listeden uygulama oluşturma

Uygulamayı PowerApps Studio'da görüntülemeView the app in PowerApps Studio

Yeni üç ekranlı uygulamanız PowerApps Studio'da açılır.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Verilerden oluşturulan tüm uygulamalar aynı ekran dizisine sahiptir:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Göz atma ekranı: Burada, listeden çekilen verilere göz atabilmenin yanı sıra bu verileri sıralayabilir, filtreleyebilir ve yenileyebilirsiniz. Ayrıca (+) düğmesine tıklayarak öğe ekleyebilirsiniz.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Ayrıntılar ekranı: Burada bir öğeyle ilgili daha fazla ayrıntı görüntüleyebilir ve ilgili öğeyi silmeyi ya da düzenlemeyi seçebilirsiniz.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Düzenleme/oluşturma ekranı: Burada, var olan öğeleri düzenleyebilir veya yeni bir öğe oluşturursunuz.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Görünümler arasında geçiş yapma

Her bir küçük resme tıklayarak veya dokunarak söz konusu ekrandaki denetimleri görüntüleyin.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Oluşturulan uygulama

Uygulamayı önizleme modunda çalıştırmaRun the app in preview mode

Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Uygulama önizlemesini başlat oku düğmesine tıklayın veya dokunun.in the top-right corner to run the app. Uygulamada gezindiğinizde listedeki tüm verilerin burada yer aldığını ve uygulamanın, iyi bir varsayılan deneyim sunduğunu göreceksiniz.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Uygulamayı önizleme modunda çalıştırma

Bir sonraki aşamada, uygulamayı daha ayrıntılı olarak inceleyecek ve daha sonra uygulamayı, ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılayacak şekilde özelleştireceğiz.Next we'll explore the app in more detail and later customize the app so it better suits our needs.

Oluşturulan bir uygulamayı incelemeExplore a generated app

Bu konu başlığında, oluşturulan uygulamayı daha ayrıntılı bir şekilde ele almanın yanı sıra ekranları ve uygulamanın davranışını belirleyen denetimleri gözden geçireceğiz.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Tüm ayrıntılara değinmeyeceğiz ancak bu uygulamanın nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek kendi uygulamalarınızı oluşturmanıza yardımcı olacak.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. Sonraki bir konu başlığında ekranlar ve denetimler için kullanılan formülleri inceleyeceğiz.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

PowerApps'teki denetimleri anlamaUnderstanding controls in PowerApps

Kısaca denetim, kendisiyle ilişkilendirilmiş davranışlara sahip bir kullanıcı arabirimi öğesidir.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. PowerApps'teki çoğu denetim, diğer uygulamalarda kullandığınız denetimlerle aynıdır: etiketler, giriş metin kutuları, açılan listeler, gezinti öğeleri vb.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. Ancak PowerApps, Galeriler (özet verileri görüntüler) ve Formlar (ayrıntı verilerini görüntülemenin yanı sıra öğe oluşturup düzenlemenizi sağlar) gibi daha özel denetimlere sahiptir.But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Ayrıca Görüntü, Kamera ve Barkod gibi diğer faydalı denetimler de vardır.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Mevcut seçenekleri görmek için şeritteki Ekle seçeneğine tıklayın veya dokunun, ardından Metin'den Simgeler'e kadar sunulan seçeneklerin her birine sırayla tıklayın veya dokunun.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

PowerApps Studio şeridindeki denetimler

Göz atma ekranını inceleyinExplore the browse screen

Bu üç ekranın tümünde bir ana denetimin yanı sıra bazı ek denetimler vardır.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Uygulamadaki ilk ekran göz atma ekranıdır ve varsayılan olarak BrowseScreen1 şeklinde adlandırılmıştır.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Bu ekrandaki ana denetim, BrowseGallery1 adlı bir galeridir.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. BrowseGallery1'de NextArrow1 gibi diğer denetimler bulunur. NextArrow1 bir simge denetimidir. Ayrıntılar ekranına gitmek için bu denetime tıklayın veya dokunun.BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Ekranda IconNewItem1 gibi ayrı denetimler de bulunur. IconNewItem1 bir simge denetimidir. Düzenleme/oluşturma ekranında öğe oluşturmak için bu denetime tıklayın veya dokunun.There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Denetimler içeren göz atma ekranı

PowerApps, çeşitli galeri türlerine sahiptir. Bu sayede uygulamanızın düzen gereksinimlerine en uygun galeri türünü kullanabilirsiniz.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Bu bölümün sonraki kısımlarında, düzeni denetlemek için kullanabileceğiniz diğer yollar hakkında bilgi edineceksiniz.You will see more ways to control layout later in this section.

PowerApps galeri seçenekleri

Ayrıntılar ekranını incelemeExplore the details screen

Bir sonraki ekran, varsayılan olarak DetailScreen1 şeklinde adlandırılmış ayrıntılar ekranıdır.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Bu ekrandaki ana denetim, DetailForm1 adlı bir görüntüleme formudur.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. DetailForm1, DataCard1 gibi başka denetimler de içerir. DataCard1 bir kart denetimidir ve bu örnekte, zemin kaplama kategorisini görüntülemektedir.DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the flooring category in this case). Ekranda IconEdit1 gibi ayrı denetimler de bulunur. IconEdit1 bir simge denetimidir. Düzenleme/oluşturma ekranında geçerli öğeyi düzenlemek için bu denetime tıklayın veya dokunun.There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Denetimler içeren ayrıntılar ekranı

Çok sayıda galeri seçeneği vardır ancak formlar daha basittir. Yalnızca iki tür form vardır: düzenleme formu ve görüntüleme formu.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

PowerApps form seçenekleri

Düzenleme/oluşturma ekranını inceleyinExplore the edit/create screen

Uygulamadaki üçüncü ekran, düzenleme/oluşturma ekranıdır. Bu ekranın adı varsayılan olarak EditScreen1 şeklindedir.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Bu ekrandaki ana denetim EditForm1 adlı bir düzenleme formudur.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. EditForm1, DataCard8 gibi başka denetimler de içerir. DataCard8, bir kart denetimidir ve bu örnekte zemin kaplama kategorisini düzenlemenizi sağlar.EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the flooring category in this case). Ekranda, IconAccept1 gibi ayrı denetimler de bulunur. IconAccept1 bir simge denetimidir. Düzenleme/oluşturma ekranında yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için bu simgeye tıklayın veya dokunun.There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Denetimler içeren düzenleme ekranı

Bu kısımda, uygulamadaki ekranların ve denetimlerin nasıl oluşturulduğuna ilişkin bir fikir edindiniz. Bir sonraki konu başlığında uygulamayı nasıl özelleştireceğinizi ele alacağız.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Uygulamayı özelleştirmeCustomize the app

Bu bölümdeki ilk iki konuda SharePoint listesinden bir uygulama oluşturdunuz ve uygulamayı inceleyerek üç ekranlı uygulamaların nasıl oluşturulduğuna ilişkin daha kapsamlı bir fikir edindiniz.In the first two topics in this section, you generated an app from a SharePoint list and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. PowerApps'in oluşturduğu uygulamalar kullanışlıdır ancak uygulamaları genellikle oluşturduktan sonra özelleştirirsiniz.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. Bu konu başlığında, uygulamadaki her bir ekran için uygulayabileceğiniz bazı temel değişikliklere göz atacağız.In this topic, we'll walk through some basic changes for each screen in the app. Uygulamaları özelleştirirken çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Sonraki konu başlıklarında bunlara da değineceğiz.There is a lot more you can do to customize an app - we'll get to that in later topics. Bu sırada siz de bu konu başlığında öğrendiklerinizin üzerine eklemeler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.In the meantime, you can take what you learn in this topic and build on it. Listelerden, Excel dosyalarından veya başka kaynaklardan oluşturduğunuz herhangi bir uygulamayı nasıl özelleştirebileceğinize göz atın.Take any app you generate-from a list, an Excel file, or another source-and see how you can customize it. Bu, uygulamaların nasıl oluşturulduğunu öğrenmenin en iyi yoludur.It really is the best way to learn how apps are put together.

Göz atma ekranıBrowse screen

Göz atma ekranı ile başlayacağız.We'll start with the browse screen. SharePoint listesinde her ürün için bir görüntü var ancak görüntüler varsayılan olarak gösterilmiyor.The SharePoint list contains an image for each product but the image isn't displayed by default. Şimdi bunu düzeltelim.Let's fix that. Sağ bölmedeki Düzen sekmesinde göz atma ekranı için farklı bir düzen seçin.In the right-hand pane, on the Layout tab, select a different layout for the browse screen. PowerApps siz değişiklik yaptığınız anda uygulamayı güncelleştirdiği için sonuçları anında görürsünüz.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

Göz atma ekranı düzenini değiştirme

Doğru temel düzeni seçtiğinize göre şimdi de görüntülenen alanları değiştirin.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. İlk öğedeki bir alana tıklayın veya dokunun, ardından sağ bölmede her öğe için görüntülenen verileri değiştirin.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Burada, listedeki her öğenin daha kapsamlı bir özeti yer alır.This provides a better summary of each item in the list.

Göz atma ekranındaki alanları değiştirme

Ayrıntılar ekranıDetails screen

Ayrıntılar ekranında, alanların sırasını değiştirmek ve ilgili görüntüyü burada da görüntülemek istiyoruz.On the details screen, we want to change the order of the fields and display the image also. Bu ekranda farklı denetimler olduğundan burada gerçekleştireceğimiz işlem, göz atma ekranındakinden biraz daha farklıdır.There are different controls on this screen, so the process is a little different from the browse screen. Bir alana tıkladıktan veya dokunduktan sonra sağ bölmedeki Başlık alanını üst kısma doğru sürükleyin.Click or tap a field, then in the right-hand pane, drag the Title field to the top. Ardından görüntülemek üzere Görüntü alanına tıklayın veya dokunun.Then click or tap the Image field to display it.

Ayrıntılar ekranındaki alanları değiştirme

Düzenleme/oluşturma ekranıEdit/create screen

Son olarak, girişleri oluşturup düzenlediğiniz ekranda, metin girme işlemini kolaylaştırmak için bir alanı değiştirmek istiyoruz.Finally, on the screen where you edit and create entries, we want to change a field so that it's easier to enter text. Genel Bakış alanına ilişkin açılan listeye ve ardından Çok satırlı metni düzenle denetimine tıklayın veya dokunun.Click or tap the drop-down list for the Overview field, and then click or tap the Edit Multi-line Text control.

Düzenleme ekranındaki alanları değiştirme

Birkaç temel adımın, oluşturulmuş bir uygulamanın görünümünü ve deneyimini ne kadar geliştirebileceğini göreceksiniz.You can see how a few basic steps can do a lot to improve the appearance and experience of using a generated app. Bu konu başlığında, uygulamalarınızı özelleştirmeniz için çok sayıda seçenek sunan PowerApps Studio kullanıcı arabirimine odaklandık.In this topic, we focused on the PowerApps Studio UI, which provides a lot of options for customizing your apps. Bir sonraki konu başlığında uygulama davranışının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayan formülleri ele alacağız.In the next topic, we'll get into formulas, which play an important role in driving app behavior.

Uygulama formüllerini incelemeExplore app formulas

PowerApps'in en önemli avantajlarından biri de geleneksel uygulama kodları yazmak zorunda olmamanızdır. Uygulama oluşturmak için geliştirici olmanıza gerek yok!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don't have to be a developer to create apps! Ancak yine de bir uygulamada mantığı ifade etmek, uygulamanın gezintisini, filtrelemesini, sıralamasını ve diğer işlevlerini denetlemek için bir yönteme ihtiyaç duyarsınız.But you still need a way to express logic in an app and to control an app's navigation, filtering, sorting, and other functionality. Formüller bu noktada devreye girer.This is where formulas come in. Excel formüllerini kullandıysanız PowerApps'in yaklaşımı size tanıdık gelecektir.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. Bu konu başlığında metin biçimlendirmeyle ilgili birkaç temel formül göstereceğiz. Ardından, bu formüller arasından PowerApps'te oluşturulan uygulamada kullanabileceğiniz üç formülü inceleyeceğiz.In this topic, we'll show a couple of basic formulas for text formatting and then walk through three of the formulas that PowerApps includes in the generated app. Kısaca formüllerin neler yapabileceğini göreceksiniz.You will get a taste of what formulas can do. Daha sonra, oluşturulan uygulamadaki diğer formüllere göz atabilir veya kendi formülünüzü yazabilirsiniz.Then you can spend some time looking at other formulas in the generated app and writing your own.

Formülleri ve özellikleri anlamaUnderstanding formulas and properties

Bir önceki konu başlığında, göz atma ekranı galerisine Price (Fiyat) alanını ekledik ancak bu alan, para birimi simgesi olmadan yalnızca sayıları görüntülüyor.In the previous topic, we included the Price field in the browse screen gallery, but it showed up as a plain number without a currency symbol. Dolar işareti ($) eklemek ve aynı zamanda öğenin maliyetine göre metin rengini değiştirmek (örneğin 5 dolardan fazlaysa kırmızı) istediğimizi varsayalım.Suppose we want to add a dollar sign, and also change the text color depending on how much the item costs (for example red if it's more than $5, otherwise green). Aşağıdaki görüntüde bu örnek gösterilmektedir.The following image shows the idea.

Renk ve para birimi için metin biçimlendirme

Para birimi biçimlendirme işlemiyle başlayalım.Let's start with the currency formatting. Varsayılan olarak, PowerApps her öğe için bir Price değeri çeker. Bu değer, fiyatı görüntüleyen etiketin Text özelliği olarak ayarlanır.By default PowerApps just pulls in a Price value for each item, which is set as the Text property of the label that displays the price.

Fiyat için varsayılan biçimlendirme

ABD para birimi simgesini eklemek için etiket denetimine tıklayın veya dokunun ve formül çubuğunda Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To add the US currency symbol, click or tap the label control, and in the formula bar set the Text property to this formula.

Fiyat için para birimi biçimlendirme

Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" formülü, sayının nasıl biçimlendirilmesi gerektiğini belirtmek için Text işlevini kullanır.The formula - Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" uses the Text function to specify how the number should be formatted. Bu formül Excel formüllerine benzer ancak PowerApps formülleri, elektronik tablolardaki hücreler yerine denetimlere ve diğer uygulama öğelerine başvurur.The formula is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Bir denetime tıkladıktan veya dokunduktan sonra özellik açılan listesine tıklar veya dokunursanız denetime ilişkin özelliklerin bir listesini görürsünüz.If you click or tap a control and then click or tap the property drop down list, you see a list of properties that are relevant to the control. Örneğin, etikete ilişkin özelliklerin kısmi bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.For example, here is a partial list of the properties for a label. Bazı özellikler geniş bir denetim yelpazesiyle bazıları ise yalnızca belirli bir denetimle ilişkilidir.Some properties are relevant across a broad range of controls and others only for a specific control.

Özellikleri ayarlama

Rengi fiyata göre koşullu şekilde biçimlendirmek için etiketin Color özelliği için şunun gibi bir formül kullanın: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).To format the color conditionally based on the price, use a formula like the following for the Color property of the label: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Fiyata göre renk biçimlendirme

Oluşturulan uygulamaya eklenen formüllerFormulas included in the generated app

Formüllerin özelliklerle birlikte nasıl kullanılacağını öğrendiğinize göre PowerApps'in oluşturulan uygulamada kullandığı üç formül örneğine göz atalım.Now that you understand how to use formulas in conjunction with properties, we'll look at three examples of formulas that PowerApps uses in the generated app. Örneklerin tümü göz atma ekranındaki OnSelect özelliğiyle ilgilidir. Bu özellik bir kullanıcı, uygulama denetimine tıkladıktan veya dokunduktan sonra ne olacağını tanımlar.The examples are all from the browse screen and work with the OnSelect property, which defines what happens when a user clicks or taps an app control.

 • İlk formül, IconNewItem1 denetimiyle ilişkilidir: Yeni öğe simgesi.The first formula is associated with the IconNewItem1 control: New item icon. Göz atma ekranından düzenleme/oluşturma ekranına gitmek ve öğe oluşturmak için bu denetime tıklar veya dokunursunuz.You click or tap this control to go from the browse screen to the edit/create screen and create an item.

  • Formül şudur: NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)The formula is NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Bu formül ile yeni bir düzenleme formunun örneği oluşturulur ve ardından yeni öğe oluşturabilmeniz için düzenleme/oluşturma ekranına gidilir.The formula instantiates a new edit form and then navigates to the edit/create screen so that you can create a new item. ScreenTransition.None değeri, ekranlar arasında herhangi bir geçiş (örneğin, belirerek) olmadığı anlamına gelir.A value of ScreenTransition.None means there is no transition between screens (such as a fade).
 • İkinci formül IconSortUpDown1 denetimiyle ilişkilidir: Galeri sıralama simgesi.The second formula is associated with the IconSortUpDown1 control: Sort gallery icon. Göz atma ekranı galerisindeki öğe listesini sıralamak için bu denetime tıklar veya dokunursunuz.You click or tap this control to sort the list of items in the browse screen gallery.

  • Formül şudur: UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})The formula is UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Formül, SortDescending1 adlı bir değişkeni güncelleştirmek için şunu kullanır: UpdateContext.The formula uses UpdateContext to update a variable called SortDescending1. Denetime tıkladığınızda değişkenin değeri değişir.The value of the variable switches back and forth as you click the control. Bu değer, bu ekrandaki galerinin öğeleri nasıl sıralayacağını belirler. (Daha ayrıntılı bilgi için videoyu izleyin.)This tells the gallery on this screen how to sort the items (watch the video for more details).
 • Üçüncü formül NextArrow1 denetimiyle ilişkilidir: Ayrıntılara git oku simgesi.The third formula is associated with the NextArrow1 control: Go to details arrow icon. Göz atma ekranından ayrıntılar ekranına gitmek için bu denetime tıklar veya dokunursunuz.You click or tap this control to go from the browse screen to the details screen.

  • Formül şudur: Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)The formula is Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Bu formül ile ayrıntılar ekranına gidilir. Bu işlem sırasında da herhangi bir geçiş olmaz.The formula navigates to the details screen, again with no transition.

Uygulamada başka birçok formül daha vardır. Denetimlere tıklayarak çeşitli özellikler için hangi formüllerin ayarlandığını keşfedebilirsiniz.There are many other formulas in the app, so take some time to click on controls and see what formulas are set for various properties.

ÖzetWrapping it all up

Böylece, oluşturulan uygulamayı incelediğimiz; ekranların, denetimlerin, özelliklerin ve uygulamaya sahip olduğu işlevleri sağlayan formüllerin ayrıntılarına göz attığımız bu bölümün sonuna geldik.This brings us to the end of exploring the generated app, and taking a look behind the scenes at the screens, controls, properties, and formulas that give the app its capabilities. Buraya kadar takip ettiyseniz oluşturulan bir uygulamanın nasıl çalıştığını daha iyi kavramışsınızdır.If you've followed along, you should have a better understanding of how a generated app works. Artık kendi uygulamalarınızı oluştururken bu öğrendiklerinizden de faydalanabilirsiniz.Now you can take this understanding into creating your own apps.

Bir sonraki bölüme geçmeden önce SharePoint'e geri dönmek ve uygulamanın şu anda liste deneyimiyle nasıl tümleşik olduğunu göstermek istiyoruz.Before moving on to the next section, we want to loop back to SharePoint and show you how the app is now integrated with the list experience. Gördüğünüz üzere FlooringApp (Zemin Kaplama Uygulaması) şu anda bir liste görünümü işlevi görüyor. 'a tıklayarak uygulamayı başlatabilirsiniz.As you can see FlooringApp now functions as a view of the list, and you launch the app by clicking Open. Bu, listelerinizi kullanımı kolay, özelleştirilmiş bir deneyimle yönetmenin basit bir yolunu sunar.This provides a simple way to manage your lists with a friendly customized experience.

Sharepoint listesi görünümü şeklinde uygulama

SharePoint uygulaması bölümünü incelediğinize göre bir sonraki adımınızı seçebilirsiniz:Now that you've gone through the SharePoint app section, you have a choice about where to go next:

Yönetim bölümünde uygulamaları nasıl paylaşacağınız, uygulama sürümlerini nasıl oluşturacağınız gösterilmekte ve uygulamalar, veriler ve diğer kaynaklar için kapsayıcı işlevi gören ortamlar tanıtılmaktadır.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources. Bir noktada herkesin yönetim bölümüne göz atmasını öneriyoruz ancak Common Data Service bölümünde de kaçırmamanız gereken bilgiler (daha fazla uygulama özelleştirmesi dahil olmak üzere) yer almaktadır.We recommend that everyone go through the management section at some point, but the Common Data Service section has some great information too, including more app customizations.

Tebrikler!

Microsoft PowerApps Destekli Öğrenme SharePoint'ten uygulama oluşturma bölümünü tamamladınız.You've completed the Creating an app from SharePoint section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Şunları yapmayı öğrendiniz:

Sonraki Öğretici

Common Data Service’ten uygulama oluşturmaCreating an app from the Common Data Service

Katkıda Bulunanlar

 • Michael Blythe
 • olprod