BaşlangıçGetting started

PowerApps'i, yazılım unsurlarını ve ilgili teknolojileri anlayın.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Uygulamaları oluşturabileceğiniz farklı yöntemleri inceleyin ve bir SharePoint listesinden uygulama oluşturun.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

Şunları yapmayı öğreneceksiniz:

PowerApps TanıtımıIntroducing PowerApps

Microsoft PowerApps için Destekli Öğrenme kursuna hoş geldiniz.Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. Kendi temponuzda ilerleyebileceğiniz bu çevrimiçi kursta PowerApps'i adım adım açıklayacağız. Bu sayede PowerApps'i her yönüyle öğrenebileceksiniz.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Bu Destekli Öğrenme kursu birçok bölümden oluşur ve her bölümde birçok konu başlığı ele alınır.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. Bu kurs; kavramları anlamanıza, ayrıntıları görmenize ve örnekleri incelemenize yardımcı olacak bir mantıksal akış izlenerek anlaşılır parçalar halinde rehberlik sunmak için hazırlanmıştır.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. Ayrıca kursta, öğrenme sürecinizde size yardımcı olacak çok sayıda görsel de mevcuttur.It includes lots of visuals to help you learn, too.

PowerApps'i kullanmaya yeni başladıysanız bu kurs ile güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. PowerApps'i zaten kullanıyorsanız bu kurs ile kavramları bağdaştırabilir ve eksik bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. Kurstan keyif alacağınızı umuyor ve ileride daha fazla içerik eklemek için sabırsızlanıyoruz.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

PowerApps nedir?What is PowerApps?

PowerApps, özel iş uygulamaları oluşturma ve paylaşma sürecinizde temel bir dönüşüm gerçekleştirip bu süreçleri hızlandırmak için birlikte çalışan yazılım hizmetlerinden ve uygulamalarından oluşan bir koleksiyondur.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Animasyonlu PowerApps tanıtımı

PowerApps, sahip olduğunuz becerilere yenilerini ekler; kullanmakta olduğunuz bulut hizmetlerine ve veri kaynaklarına bağlanarak belirli gereksinimlerinizi karşılayan uygulamaları hızlıca oluşturmanızı sağlar.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Uygulamaları iş arkadaşlarınızla web, tablet ve mobil cihazlar üzerinden anında paylaşabilirsiniz.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. Ayrıca PowerApps, Microsoft Flow ile tümleştirildiğinde uygulamaların içinden iş akışlarının tetiklenmesine de olanak tanır.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps basit ve hızlı olmasının yanı sıra Excel'den veya bir bulut hizmetinden veri çekerek dakikalar içinde bir uygulama oluşturabilir.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. PowerApps aynı zamanda bir şirket genelindeki varlıkların izlenmesi ve arka uç sistemlerinize bağlanma gibi karmaşık gereksinimleri karşılamaya hazır, güçlü ve kurumsal sınıf bir uygulamadır.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

PowerApps'in BileşenleriThe Parts of PowerApps

PowerApps; uygulama oluşturma, paylaşma ve yönetme bileşenlerinin yanı sıra bu uygulamaların çalıştırılmasına yönelik bileşenlerden oluşur.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. Uygulamaları Web için PowerApps Studio'da veya Windows için PowerApps Studio'da oluşturur ve uygulamanız için gerekli veri bağlantılarını kullanırsınız.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. Veri bağlantılarını ve şirket içi ağ geçitlerini yapılandırmak, yönetmek ve Common Data Service ile çalışmak için web.powerapps.com'u kullanırsınız. Common Data Service ile çalışma konusunu daha sonraki bir bölümde ele alacağız.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. Bir uygulama oluşturduktan sonra genellikle uygulamayı Microsoft AppSource ile paylaşır ve yönetim merkezinde yönetirsiniz.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

Uygulamaları Microsoft Dynamics 365'teki bir tarayıcıda veya Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen PowerApps Mobile'ı kullanarak çalıştırırsınız.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

PowerApps Destekli Öğrenme kursuna, bu uygulama oluşturma, paylaşma, yönetme ve çalıştırma akışını izleyerek devam edeceğiz.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

PowerApps, rolünüzle nasıl eşleşir?How PowerApps matches your role

PowerApps sayesinde iş analistleri ve diğer konu uzmanları zaten sahip oldukları becerileri kullanarak kolayca uygulama oluşturabilir.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. Ancak PowerApps kullanıcı türleri bununla sınırlı değildir.But this is not the only type of PowerApps user. Bazı kullanıcılar ise diğerlerinin oluşturdukları uygulamaları çalıştırır.Some people simply run apps that others create. İşi gereği kod yazan diğer kullanıcılar (profesyonel geliştiriciler) PowerApps'i kullanarak karmaşık uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilir.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

PowerApps'i nasıl kullandığınız bir projedeki veya ekipteki rolünüze bağlıdır ve rolünüz değişebilir.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. Örneğin, bir iş arkadaşınız şirket çapında müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemine bağlı bir uygulama oluşturur ve siz de önemli satış fırsatlarını izlemek için bu uygulamayı düzenli bir şekilde kullanırsınız.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. Siz de iş arkadaşlarınızın faydalı bulacağı kendi uygulamalarınızı yazıp iş grubunuzda paylaşabilirsiniz.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

Sonraki AdımlarNext Steps

Bu kursa, PowerApps'in ne olduğuna ve PowerApps'in temel bileşenlerine yönelik bir genel bakış edindiniz. Bir sonraki konu başlığında her bir PowerApps bileşenini daha yakından inceleyeceğiz.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

PowerApps BileşenleriParts of PowerApps

İlk Destekli Öğrenme konu başlığında PowerApps'in ana bileşenleri hakkında bilgi edindiniz.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. Şimdi bu bileşenlerin her biriyle ilgili biraz daha ayrıntıya yer vereceğiz.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. PowerApps, birlikte çalışan bir dizi yazılım hizmetinden ve uygulamadan oluşur. Bu hizmetin güçlü bir ekosistem haline gelmesine yardımcı olan birbiriyle bağlantılı teknolojiler de vardır.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. PowerApps bileşenleri şunlardır:The PowerApps components are:

 • web.powerapps.com: Oluşturduğunuz uygulamaları yönetip paylaşabilirsinizweb.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • PowerApps Studio: Kullanımı kolay görsel araçlarla daha güçlü uygulamalar oluşturabilirsinizPowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • PowerApps Mobile: Uygulamaları Windows, iOS ve Android cihazlarda çalıştırabilirsinizPowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • PowerApps yönetim merkezi: PowerApps ortamlarını ve diğer bileşenleri yönetebilirsinizPowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

Tüm vaktinizi PowerApps'in ne olduğunu öğrenmeye ayırmanızı beklemiyoruz ancak bir şeyleri ayrıntılı olarak açıklamanın faydalı olacağını düşünüyoruz.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

web.powerapps.comweb.powerapps.com

Uygulama oluşturuyorsanız zamanınızın çoğunu burada geçirirsiniz.If you build apps, this is where you spend most of your time. Burada, mevcut örnek uygulamalardan ve şablonlardan yeni bilgiler edinebilir ve oluşturduğunuz tüm uygulamaları görebilirsiniz.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. Uygulamaları Web için PowerApps Studio'da veya Windows için PowerApps Studio'da oluşturur, bireysel kullanıcılarla ve kuruluşlarla paylaşırsınız.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. Verileri yönetirsiniz: bağlantılar, ağ geçitleri ve varlıklar (kısa bir süre içinde bunların tümüne değineceğiz). flows.microsoft.com'da oluşturulan tüm akışları görebilir ve uygulamalarınızla tümleştirebilirsiniz.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

web.powerapps.com sitesi

PowerApps StudioPowerApps Studio

PowerApps Studio herhangi bir modern tarayıcıda ve Windows uygulaması olarak kullanabileceğiniz bir web uygulaması olarak sunulur.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. PowerApps Studio'da bulunan üç bölme ve bir şerit ile uygulama oluşturmak, PowerPoint'te bir slayt destesi oluşturmaya benzer:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. Sol gezinti çubuğu, uygulamanızdaki her ekran için bir küçük resim veya her bir ekranda bulunan tüm denetimlerin hiyerarşik görünümünü gösterebileceğiniz yerdirLeft navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. Orta bölme, çalıştığınız ekranın gösterildiği yerdirMiddle pane, which shows the screen that you're working on
 3. Sağ bölme, düzen ve veri kaynakları gibi seçenekleri ayarladığınız yerdirRight-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. Özellik açılan listesinde ilgili formüllerin uygulanacağı özellikleri seçersinizProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formül çubuğu, uygulama davranışını belirleyen formülleri (Excel'de olduğu gibi) eklediğiniz yerdirFormula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. Şerit, denetimleri eklediğiniz ve tasarım öğelerini özelleştirdiğiniz yerdirRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

Windows, iOS ve Android için PowerApps Mobile, uygulamaları bulup kullanabileceğiniz bir ortam sağlar.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. Farklı uygulama mağazalarına gitmek yerine PowerApps'te kalarak, oluşturduğunuz ve diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı tüm uygulamalara erişebilirsiniz.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. PowerApps Mobile'daki uygulamaları kullandığınızda cihazınızdaki denetimlerden (örneğin, kamera denetimleri, GPS konumu ve daha fazlası) en iyi şekilde yararlanırsınız.When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

Yönetim merkeziAdmin center

PowerApps yönetim merkezi, bir kuruluşun PowerApps'i yönetmek için kullanabileceği merkezi bir noktadır.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Uygulamaların, veri bağlantılarının ve diğer öğelerin bulunduğu farklı ortamları burada tanımlarsınız.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. Ayrıca yönetim merkezinde Common Data Service veritabanları oluşturabilir, izinleri ve veri ilkelerini yönetebilirsiniz.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

PowerApps yönetim merkezi

Bir sonraki konu başlığında, uygulama geliştirme için güçlü bir ekosistem oluşturmak üzere PowerApps ile birlikte kullanılan birbiriyle bağlantılı bir dizi teknoloji hakkında bilgi edineceğiz.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

İlgili teknolojilerRelated technologies

Aşağıda, kuruluşunuz genelinde güçlü uygulamalar oluşturup paylaşmak için PowerApps ile birlikte sıklıkla kullandığınız teknolojiler listelenmiştir.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. Uygulamalarınız birçok kaynaktan veri tümleştirebilir ve görevleri otomatikleştiren iş akışları içerebilir.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow: Sık kullandığınız uygulamalar ve hizmetler arasında otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsinizMicrosoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Veri kaynakları, bağlantılar, bağlayıcılar ve ağ geçitleri: Uygulamalarınıza, buluttan ve şirket içi kaynaklardan veri çekebilirsinizData sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Common Data Service: Ortak veri modelini kullanarak iş verilerini tümleştirebilirsinizCommon Data Services - integrate business data using the common data model
 • Microsoft Dynamics 365: Tüm iş uygulamalarınızı web üzerinde çalıştırabilirsinizMicrosoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource: Uygulamalarınızı, Microsoft'a ve birçok iş ortağımıza yönelik bu merkezi sitede paylaşabilirsinizMicrosoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow iş kullanıcılarının sıkça kullandığı, sayısı gittikçe artan uygulamalarda ve hizmetlerde iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik bir hizmettir.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. Microsoft Flow ile işlerinizi hızlandırarak günlük, sürekli tekrarladığınız görevlere daha az zaman harcar ve yapmak istediklerinize daha fazla zaman ayırırsınız.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. Microsoft Flow'u PowerApps ile birlikte kullanarak iş akışları tetikleyen ve iş akışlarına yanıt veren uygulamalar oluşturabilirsiniz.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Veri kaynakları, bağlantılar, bağlayıcılar ve ağ geçitleriData sources, connections and connectors, and gateways

İlgilenebileceğiniz çok sayıda veri kaynağı vardır. PowerApps, bağlayıcıları kullanarak bu veri kaynaklarıyla bağlantılar oluşturur.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. En popüler veri kaynaklarından bazıları aşağıda gösterilmiştir. Bunların çoğu, Salesforce gibi bulut hizmetleridir.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Bağlayıcılar, uygulama geliştirme sürecinin en önemli parçası gibi görünmüyor olabilir ancak sizin, iş arkadaşlarınızın veya müşterilerinizin ilgilendiği verilerle çalışabilmeniz için bu bağlayıcıların olması gerekir.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. Bulut yerine şirket içinde depolanan veriler için PowerApps ile veri kaynağınız arasında güvenilir bir bağlantı oluşturmak üzere ağ geçidi kullanırsınız.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. Ağ geçitleri, şirket içi bilgisayarlarda bulunur ve PowerApps ile iletişim kurar.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

PowerApps veri kaynakları ve bağlayıcılar

Microsoft Common Data ServiceMicrosoft Common Data Service

Common Data Service birçok kaynaktaki iş verilerini tümleştirmeyi kolaylaştırır.The Common Data Service makes it easy to integrate business data from multiple sources. Hizmet, uygulamalarda ve iş süreçlerinde yaygın olarak kullanılan birçok varlığın yer aldığı bir ortak veri modeli içerir. Kişi, Ürün ve Satış Siparişi bu varlıklara örnek olarak gösterilebilir.The service features a common data model that includes many entities common to apps and business processes: entities like Contact, Product, and Sales Order. Veriler hizmet tarafından güvenilir ve ölçeklenebilir bir şekilde depolanarak birçok uygulamanın kullanımına sunulur.The service stores the data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Bunlar PowerApps'te oluşturduğunuz uygulamalar, diğer Microsoft uygulamaları veya üçüncü taraf uygulamalar olabilir.The applications can be apps that you build in PowerApps, other Microsoft applications, or third party applications. Aşağıdaki görüntüde, web.powerapps.com'daki Kişi varlığının bir bölümü gösterilmektedir.The image below shows a portion of the Contact entity in web.powerapps.com.

PowerApps Kişi varlığı

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 satış otomasyonu, operasyonlar veya müşteri hizmetleri gibi belirli iş ihtiyaçlarını karşılamanızı sağlayan, özel amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş uygulamaların bulunduğu bir bulut hizmetidir.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. PowerApps üzerinden uygulamaları AppSource'ta paylaşırsınız, ardından kullanıcılar bu uygulamaları mobil cihazların yanı sıra Dynamics 365'te görüntüleyip çalıştırır.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. Uygulamaların Dynamics 365'te olmasının avantajı, Dynamics 365'in kuruluşunuzdaki uygulama oluşturuculardan, Microsoft'tan ve üçüncü taraflardan edindiğiniz tüm iş uygulamalarınızı çalıştırabileceğiniz tek bir platform olmasıdır.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

AppSource, iş arkadaşlarınızın, Microsoft'un ve iş ortaklarımızın uygulamalarını kolayca bulup değerlendirebildiğiniz bir yerdir.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. PowerApps'ten bir uygulama paylaştığınızda uygulamanız AppSource'ta da kullanıma sunulur.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. Uygulamanızı yalnızca kuruluşunuzdaki kullanıcıların kullanımına sunabileceğiniz gibi genel kullanıma da sunabilirsiniz.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

Artık PowerApps'in tüm bileşenleri ve ilgili teknolojiler hakkında biraz daha fazla bilgiye sahipsiniz.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. Tüm listeyi ezberlemeniz gerektiği hissine kapılmayın. Kurs boyunca bu bileşenlerin her biriyle ilgili bilgilerinizi artırmaya devam edeceğiz.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. Bir sonraki adımda, uygulama oluştururken kullanabileceğiniz seçenekleri tanıtacağız.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

Uygulama oluşturmaya hızlı bakışA quick look at creating apps

PowerApps hakkındaki temel bilgileri edindiğinize göre uygulamalarla çalışmaya başlama ile ilgili hızlı bir tura çıkalım.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. Bu konu başlığında örnek uygulamalara göz atmanın yanı sıra şablonlardan uygulama oluşturma, paylaşılan uygulamaları kullanma ve veri kaynaklarından uygulama oluşturma konularını ele alacağız.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. Bir sonraki konu başlığında, uygulama oluşturma konusunda pratik kazanacağız.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Bazı örnek uygulamalara göz atınCheck out some sample apps

web.powerapps.com'da, web tarayıcınızda kullanabileceğiniz bazı örnek uygulamalar bulabilirsiniz.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Bu uygulamaları inceleyerek neler yapabileceğinizi hızlı bir şekilde kavrayabilir ve PowerApps'in işinizde size nasıl yardımcı olacağını görebilirsiniz.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

PowerApps'teki örnek uygulamalar

Her örnek uygulama belirli bir amaç (örneğin, bütçe yönetimi, bir müşteri konumunun incelenmesi veya hizmet anahtarlarının izlenmesi) doğrultusunda tasarlanmıştır.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. Size ilham vermesi için bu uygulamalarda bazı örnek veriler bulunmaktadır.These apps contain sample data to inspire your thinking. Bu uygulama bir zemin kaplama şirketinin, hizmet temsilcilerine müşteri konumlarını ziyaret ettiklerinde doğru ve anlık maliyet tahminleri sunma konusunda nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

Zemin kaplama ile ilgili örnek PowerApps uygulaması

Şablondan uygulama oluşturmaCreate an app from a template

Şablondan uygulama oluşturma da başlamak için tercih edilebilecek iyi bir yoldur.Another good way to start is by building an app from a template. Temel olarak şablonlar, açıp nasıl oluşturulduklarını anlayabileceğiniz örnek uygulamalardır.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. Şablonlar, örnek veriler kullanır ve neler yapabileceğinizi kavramanıza yardımcı olur. Şablonları PowerApps Studio'da açtığınızda uygulamaların nasıl oluşturulduğunu uygulamalı olarak görebilirsiniz.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Şablonların şu anda Web için PowerApps Studio'da kullanılamadığını ve yalnızca Windows için PowerApps Studio'da kullanılabildiğini unutmayın.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

PowerApps uygulama şablonu

Örneğin, Budget Tracker (Bütçe İzleyici) şablonuyla sunulan özel kategoriler, kolay veri girişi ve harcamaları açık bir şekilde gösteren görseller sayesinde projelerin ve etkinliklerin bütçesini izlemenize yardımcı olan bir uygulama oluşturabilirsiniz.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

PowerApps bütçe izleyici şablonu

Paylaşılan uygulamaları kullanmaUse shared apps

Ekibiniz PowerApps'i kullanmaya başladıysa iş arkadaşlarınız zaten sizinle uygulamalarını paylaşmış olabilir.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. Sizinle bir uygulama paylaşıldığında bu uygulama, seçiminiz doğrultusunda Dynamics 365 ve AppSource'ta da görünür.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Katkıda bulunan rolüne sahip olduğunuz uygulamalar da web.powerapps.com'da görünür.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

PowerApps paylaşımı

Veri kaynağından uygulama oluşturmaCreate an app from a data source

Web için PowerApps Studio veya Windows için PowerApps Studio'da uygulama oluşturun.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Veri kaynaklarına bağlanabilir ve bir görsel tasarımcıda uygulamalarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

PowerApps'te verilerden uygulama oluşturma

Kendi verilerinizden uygulama oluşturmak, başlamak için harika bir yoldur.A great way to get started is to generate an app from your own data. PowerApps'i, istediğiniz bir veri kaynağına (örneğin, SharePoint listesi) bağlamanız yeterlidir. PowerApps listeyi gözden geçireceğiniz, kayıtları ayrıntılı şekilde görüntüleyebileceğiniz ve verileri düzenleyebileceğiniz üç ekranlı bir uygulamayı otomatik olarak oluşturur.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Ardından bu uygulamayı özelleştirmeye başlayıp tam olarak istediğiniz gibi görünmesini ve davranmasını sağlayın.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. Bir sonraki konu başlığında aşağıdaki uygulamanın nasıl oluşturulduğunu göreceğiz.We will see how the following app is created in the next topic.

PowerApps'te üç ekranlı uygulama

Uygulamaları sıfırdan oluşturup tüm öğeleri uygulamayı kullandıkça ekleyebilirsiniz ancak PowerApps'i öğrenmenin en kolay yolu bir örnek veya şablon ile başlamak veya veri kaynağınıza bağlanıp PowerApps'in uygulamayı sizin için oluşturmasına izin vermektir.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Daha sonra uygulamanızı geliştirebilir ve hayal gücünüzü konuşturabilirsiniz! Kursun devamında bununla ilgili çok sayıda örnek göreceksiniz.Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! Bir sonraki konu başlığında verilerden uygulama oluşturmayı öğreneceksiniz.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

İlk uygulamanızı oluşturmaCreate your first app

PowerApps'in tüm bileşenlerini ve uygulama oluşturma seçeneklerini gördünüz. Artık kendi uygulamanızı oluşturabilirsiniz.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. Bu konu başlığında SharePoint Online listesinden bir telefon uygulaması oluşturacağız. Yine de Salesforce gibi bulut hizmetleri, SQL Server gibi şirket içi kaynaklar ve Excel de dahil olmak üzere çok sayıda diğer kaynaktan veri kullanabilirsiniz.For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Bir veri kaynağına bağlanınConnect to a data source

Verilerden uygulama oluştururken ilk yapmanız gereken hangi PowerApps Studio'yu kullanacağınızı seçmek ve veri kaynağınıza bağlanmaktır.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. web.powerapps.com'da Yeni uygulama'ya tıklayın veya dokunun, ardından Windows için PowerApps Studio'yu veya Web için PowerApps Studio'yu seçin.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

web.powerapps.com'da çalışmaya başlama

PowerApps Studio'da verilerle, şablonla veya sıfırdan başlama seçenekleri sunulmaktadır.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. SharePoint listesinden bir telefon uygulaması oluşturacağımız için SharePoint seçeneğinin altında yer alan Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

SharePoint listesinden telefon uygulaması oluşturma

Oluşturulan uygulamalar genellikle tek bir listeyi veya tabloyu temel alır. (Daha sonra uygulamaya daha fazla veri ekleyebilirsiniz.)Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). Sonraki üç ekranı takip ettiğinizde SharePoint Online'daki Flooring Estimates (Zemin Kaplama Tahminleri) listesine bağlanma işlemini gerçekleştireceksiniz.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

SharePoint Online listesine bağlanma

Bağlan düğmesine tıkladığınızda PowerApps, uygulamayı oluşturmaya başlar.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. PowerApps, başlangıç noktası olarak faydalı bir uygulama oluşturmak için verilerinizle ilgili her türlü çıkarımı yapar.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Oluşturulan uygulamayı incelemeExplore the generated app

Başardınız!Success! Yeni üç ekranlı uygulamanız PowerApps Studio'da açılır.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Verilerden oluşturulan tüm uygulamalar aynı ekran dizisine sahiptir:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Göz atma ekranı: Burada, listeden çekilen verilere göz atabilmenin yanı sıra bu verileri sıralayabilir, filtreleyebilir ve yenileyebilirsiniz. Ayrıca (+) düğmesine tıklayarak öğe ekleyebilirsiniz.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Ayrıntılar ekranı: Burada bir öğeyle ilgili daha fazla ayrıntı görüntüleyebilir ve ilgili öğeyi silmeyi ya da düzenlemeyi seçebilirsiniz.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Düzenleme/oluşturma ekranı: Burada, var olan öğeleri düzenleyebilir veya yeni bir öğe oluşturursunuz.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Görünümler arasında geçiş yapma

Her bir küçük resme tıklayarak veya dokunarak söz konusu ekrandaki denetimleri görüntüleyin.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Oluşturulan uygulama

Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Uygulama önizlemesini başlat oku düğmesine tıklayın veya dokunun.in the top right to run the app. Uygulamada gezindiğinizde listedeki tüm verilerin burada yer aldığını ve uygulamanın, iyi bir varsayılan deneyim sunduğunu göreceksiniz.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

İşte bu kadar kolay!Wow, that was pretty easy! Son birkaç dakika içinde, veri kaynağına bağlanmayı ve uygulama oluşturmayı öğrenmenin yanı sıra PowerApps Studio ve üç ekranlı uygulamalar ile ilgili bilgi edindiniz.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. Sonraki bölümlerde, oluşturulan uygulamaları nasıl özelleştireceğinizi göreceksiniz.In later sections, you'll see how to customize generated apps. Bir sonraki konu başlığında kursun bu bölümünü gözden geçirerek sizi sonraki derslere hazırlayacağız.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

Bu bölümü gözden geçirinReview this section

İlk bölümde öğrendiklerinizi hızlı bir şekilde gözden geçirelim.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

PowerApps, özel iş uygulamaları oluşturma ve paylaşma sürecinizde temel bir dönüşüm gerçekleştirip bu süreçleri hızlandırmak için birlikte çalışan yazılım hizmetlerinden ve uygulamalarından oluşan bir koleksiyondur.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

PowerApps, sahip olduğunuz becerilere yenilerini ekler; kullanmakta olduğunuz bulut hizmetlerine ve veri kaynaklarına bağlanarak belirli gereksinimlerinizi karşılayan uygulamaları hızlıca oluşturmanızı sağlar.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Uygulamaları iş arkadaşlarınızla web, tablet ve mobil cihazlar üzerinden anında paylaşabilirsiniz.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. Ayrıca PowerApps, Microsoft Flow ile tümleştirildiğinde uygulamaların içinden iş akışlarının tetiklenmesine de olanak tanır.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps, birçok bileşenin yanı sıra PowerApps'in daha da güçlü olmasını sağlayan bir dizi teknolojiden oluşmaktadır.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

PowerApps ile çalışmaya başlamanın en kolay yolu örnekler çalıştırmak, şablonları denemek ve kendi verilerinizden uygulamalar oluşturmaktır.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. SharePoint listesine dayalı bir uygulamayı nasıl oluşturacağınızı öğrendiniz.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. Artık sağlam bir temeliniz var ve hiç vakit kaybetmeden uygulama oluşturup paylaşmaya başlayabilirsiniz.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

Sırada Ne Var?What's Next?

Tebrikler!Congratulations! PowerApps Destekli Öğrenme kursunun ilk bölümünü tamamladınız.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Ne kadarlık bir deneyimle başlamış olursanız olun artık PowerApps'in ne olduğuna ve uygulama oluşturmaya nasıl başlayacağınıza ilişkin daha net bir fikir edindiğinizi umuyoruz.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. Aşağıya bazı faydalı kaynaklar ve indirme bağlantıları ekledik ancak Destekli Öğrenme kursunun diğer konu başlıklarına da kesinlikle göz atmanız gerektiğini düşünüyoruz.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. Bu noktada, bir sonraki adımınızın ne olacağını seçebilirsiniz:At this point, you can choose where to go next:

İki bölümde de uygulamaları nasıl oluşturacağınız ve özelleştireceğiniz gösterilmektedir.Both sections show how to generate and customize an app. SharePoint ile ilgili bölümde, oluşturulan uygulamayla ilgili daha fazla bilgi yer almaktadır; Common Data Service ile ilgili bölümde ise daha karmaşık özelleştirmelere yer verilmiştir.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Dilerseniz her iki bölüme de göz atabilirsiniz. Başlamak için seçeneklerden birini belirleyin.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

PowerApps kaynaklarıPowerApps resources

PowerApps indirmeleriPowerApps downloads

Tebrikler!

Microsoft PowerApps Destekli Öğrenme Başlangıç bölümünü tamamladınız.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Şunları yapmayı öğrendiniz:

Sonraki Öğretici

SharePoint’ten uygulama oluşturmaCreating an app from SharePoint

Katkıda Bulunanlar

 • Michael Blythe
 • olprod