Uygulamaları yönetmeManaging apps

İş arkadaşlarınız ve diğerleri ile uygulamaları paylaşın ve uygulamanın hangi sürümünün kullanıldığını ve paylaşıldığını denetleyin.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Uygulamaların kapsayıcıları, bağlantılar ve diğer kaynaklar ile çalışın.Work with containers for apps, connections, and other resources.

Şunları yapmayı öğreneceksiniz:

Uygulamalarınızı paylaşmaShare your apps

Kendi iş gereksinimlerinizi karşılayan uygulamalar oluşturmak harika bir deneyimdir ancak PowerApps'i asıl mükemmel yapan, bu uygulamaları diğer kullanıcılarla da paylaşabilmektir.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Uygulama oluşturmayı öğrendiniz. Bu konu başlığında ise oluşturduğunuz uygulamaları nasıl paylaşacağınızı öğreneceksiniz.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. Bir uygulamayı belirli kullanıcılarla veya gruplarla paylaşabileceğiniz gibi tüm kuruluşunuzla da paylaşabilirsiniz.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. Uygulamanızı paylaştığınız kullanıcılar, uygulamayı Dynamics 365 üzerinden bir tarayıcıda ya da Windows, iOS veya Android için PowerApps Mobile'da çalıştırabilirler.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Ayrıca, katkıda bulunan izinleri verdiğiniz kullanıcılar uygulamayı güncelleştirebilir.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Uygulama paylaşmaya hazırlanmaPrepare to share an app

Bir uygulamayı başka bir kullanıcıyla paylaşabilmek için buluta kaydetmeniz gerekir.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Uygulama için anlamlı bir ad ve açıklama belirtin. Böylece kullanıcılar uygulamanın neyle ilgili olduğunu anlayabilir ve listede uygulamayı kolayca bulabilir.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. PowerApps Studio'da Dosya'ya tıklayın veya dokunun, ardından bir açıklama girin.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

Uygulama açıklaması

Paylaşılan bir uygulamada yapacağınız tüm değişikliklerin, uygulamayı paylaştığınız diğer kullanıcılar için de söz konusu değişiklikler kaydedilir kaydedilmez uygulanacağını unutmayın.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Bu, uygulamayı geliştirdiğinizde harika olabilir ancak özellikleri kaldırmanız veya önemli ölçüde değiştirmeniz halinde başkalarını da etkileyebilir.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Uygulama paylaşmaShare an app

web.powerapps.com'da bir uygulama kutucuğunda bulunan üç noktaya (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) ve ardından Paylaş'a tıklayın..), and then click Share.

web.powerapps.com'dan uygulama paylaşma

Burada uygulamaları paylaşabilir ve aynı zamanda uygulama sürümü oluşturma sürecini de denetleyebilirsiniz. Bunu bir sonraki konu başlığında ele alacağız.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Uygulamayı paylaşacağınız kullanıcıların ve grupların yanı sıra her bir kullanıcı ve grubun hangi role (Kullanıcı veya Katkıda Bulunan) sahip olması gerektiğini belirtin.Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Save.

Kullanıcıları ve grupları seçme

Kullanıcıları e-posta aracılığıyla bilgilendirmeyi seçerseniz uygulamayı paylaştığınız tüm kullanıcılara Dynamics 365 bağlantısı içeren bir e-posta gönderilir.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. Uygulama için katkıda bulunan rolüne sahip kullanıcılara da bir web.powerapps.com bağlantısı gönderilir. Dynamics 365 bağlantısını izlemeyen kullanıcılar, uygulamayı Dynamics 365'te göremez.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. Uygulama AppSource'ta görünür ancak uygulamayı Dynamics 365'e kendilerinin eklemesi gerekir.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

Uygulamanın Dynamics 365'teki görünümü

İzinler ve lisanslamaPermissions and licensing

İzinler ve lisanslamaya ilişkin ayrıntılara değinmeyeceğiz ancak paylaşma ile ilgili bazı temel bilgileri ele almak istiyoruz:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • Kullanıcıların ve katkıda bulunanların, paylaşılan bir uygulamanın kullandığı tüm veri bağlantılarına ve ağ geçitlerine yönelik izinlerinin olması gerekir.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Bazı izinler uygulamayla birlikte örtük olarak sunulurken bazılarının açıkça verilmesi gerekir.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Uygulama, Common Data Service varlıklarını kullanıyorsa kullanıcıların ve katkıda bulunanların da Common Data Service veritabanına erişiminin olması gerekir.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Katkıda bulunanların, varlıklarla doğrudan çalışacak olmaları halinde bir PowerApps "P2" lisansına da sahip olmaları gerekir.Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Uygulama paylaşmak kolay olduğu gibi, faydalı olduğunu düşündüğünüz bir uygulamayı kuruluşunuzda bulunan kullanıcıların kullanımına sunmanın da harika bir yoludur.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. Bir sonraki konu başlığında, bir uygulamayı kullandığınızda veya paylaştığınızda uygulamanın hangi sürümünün etkin olduğunu nasıl denetleyeceğinizi açıklayacağız.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Uygulamalarınızın sürümlerini oluşturmaVersion your apps

Bir sorun meydana gelirse veya uygulamada kaydetmemeniz gereken bir değişikliği kaydederseniz PowerApps size yardımcı olabilir. PowerApps, bulutta kaydedilen uygulamalarda yaptığınız değişikliklerin bir geçmişini tutar.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. Kaydedilen sürümleri görüntüleyebilir ve gerektiğinde uygulamanızı önceki bir sürüme geri yükleyebilirsiniz.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Uygulamayı paylaştığınızda, uygulamayı paylaştığınız kullanıcıların da geri yüklenmiş sürümü alacağını unutmayın.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Uygulama sürümü oluşturmaHow to version an app

web.powerapps.com'da bir uygulama kutucuğunda bulunan üç noktaya (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) ve ardından Ayrıntılar'a tıklayın..), and then click Details.

Uygulama sürümüne erişmek için Ayrıntılar düğmesine tıklama

Burada, önceki bir konu başlığında bahsettiğimiz üzere, uygulama sürümü oluşturma sürecini denetleyebilir ve uygulama paylaşabilirsiniz.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Uygulamanın önceki bir sürümüne geri dönmek için uygun sürüme (bu örnekte sürüm 3) ilişkin Geri Yükle seçeneğine tıklayın ve onaylamak için tekrar Geri Yükle'ye tıklayın.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Örnekte gördüğünüz üzere sürüm 3'e geri yükleme yapıldıktan sonra PowerApps, sürüm 4'ün üzerine yazmaktansa bu sürümü yeni bir sürüm (bu örnekte sürüm 5) olarak ele alır.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Önceki bir uygulama sürümüne geri dönme

Uygulamanın önceki bir sürümünü geri yüklemeniz gerektiğinde sürüm oluşturma seçeneği çok faydalı olabilir. Bu nedenle uygulamalarınızla ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda bu seçeneği göz önünde bulundurun.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Artık uygulamalarınızı nasıl paylaşacağınızı ve gerektiğinde nasıl geri yükleyebileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi uygulama yönetimiyle ilgili son konuya değineceğiz: ortamları yönetme.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

OrtamlarEnvironments

Kursu bu aşamaya kadar takip ettiyseniz bu, web.powerapps.com'da bir süre çalışmış olduğunuz anlamına gelir. Farkında olmayabilirsiniz ancak başından beri belirli bir ortamda çalıştınız.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. Kısaca ortam, uygulamalardan ve diğer kaynaklardan (kısa bir süre sonra buna daha fazla değineceğiz) oluşan bir kümedir.An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). web.powerapps.com'da ekranın sağ üst kısmına baktığınızda geçerli ortamınızı gösteren bir açılan menü görürsünüz.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Ortam seçici

PowerApps'i kullanmaya yeni başladıysanız şu anda yalnızca varsayılan ortama sahip olabilirsiniz.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. Kullanabileceğiniz başka ortamların olup olmadığını görmek için menüye tıklayın veya dokunun.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Ortamları neden kullanırsınız?Why use environments?

Ortam, uygulamalara ve diğer kaynaklara (örneğin, veri bağlantıları ve Microsoft Flow'daki akışlar) yönelik bir kapsayıcıdır.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Ortamlar sayesinde öğeleri iş gereksinimlerine göre gruplandırabilirsiniz.It's a way to group things based on business requirements. Aşağıda, varsayılanın dışında ortam oluşturulmasının çeşitli olası nedenleri verilmiştir:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Uygulama geliştirmeyi departmana göre ayırma: Büyük bir kuruluşta her departman farklı bir ortamda çalışabilir.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Uygulama yaşam döngüsünü (ALM) destekleme: Geliştirilen uygulamalar ve tamamlayıp paylaşmış olduğunuz uygulamalar için ayrı ortamlarınız olabilir.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Veri erişimini yönetme: Her ortamın kendi Common Data Service veritabanı olabilir ve diğer veri kaynakları, söz konusu ortama özgüdür. (Bu veri kaynakları ortamlar genelinde paylaşılmaz.)Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Ortamların, yalnızca uygulama oluşturucularının ve PowerApps yöneticilerinin kullanımına yönelik olduğunu unutmayın.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. Bir kullanıcıyla uygulama paylaştığınızda bu kullanıcı doğru izinlere sahip olduğu sürece uygulamayı çalıştırabilir.When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. Kullanıcılar için uygulamanın hangi ortamdan geldiği önemli değildir.They don't have to worry about what environment it came from.

Ortam oluşturmaCreate an environment

Kursun bu aşamasına kadar uygulama oluşturuculara odaklandık ancak ortamlar yöneticiler tarafından oluşturulur ve yönetilir.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Yönetici olmasanız da bu bilgiler, ortamları ayarlaması için yöneticinizle konuşurken işinize yarayabilir.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. PowerApps yönetim merkezinde Ortamlar'a ve ardından Yeni ortam'a tıklayın veya dokunun.In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. Yeni ortam ekranında ortam için bir ad girin, bölge seçin, ortam için bir Common Data Service veritabanı oluşturup oluşturmayacağınızı seçin ve Ortam oluştur'a tıklayın veya dokunun.On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Ortam oluşturma

İşte bu kadar! Artık çalışabileceğiniz yeni bir ortamınız var.That's it, you now have a new environment to work in. web.powerapps.com'a geri döndüğünüzde ortamlar açılan menüsünde bu yeni ortamınızı görürsünüz.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Bir ortama erişimi yönetmeManage access to an environment

Şu rollerden birine sahipseniz ortama erişiminiz vardır:You have access to an environment if you are:

  • Ortam Yöneticisi: Ortamda tam izne sahip olursunuz.An Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • Ortam Oluşturucu: Tüm uygulamaları görebilir, uygulama oluşturabilir ve Common Data Service ile çalışabilirsiniz. (Diğer izinler geçerlidir.)An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Yönetici olarak bir ortama erişim vermek için Ortamlar sekmesini kullanırsınız. İlk olarak bir ortama tıklayın veya dokunun.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. Kullanıcı (bu örnekte, bir Ortam Oluşturucu) eklemek için Ortam rolleri'ne ve ardından Ortam Oluşturucu'ya tıklayın veya dokunun.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Burada kullanıcıları veya grupları role ekledikten sonra Kaydet'e tıklayın.From there, add users or groups to the role and click Save.

Ortam erişimini yönetme

Artık ortamların avantajlarını biliyorsunuz. Nasıl ortam oluşturacağınızı ve ortamlara nasıl erişim vereceğinizi de öğrendiniz.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. Yönetici rolünde olmasanız bile bu bilgiler sizin için faydalıdır.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. Böylece Uygulamaları yönetme bölümünün sonuna geldik. Common Data Service'in ele alındığı "Verileri yönetme" adlı bir sonraki bölüm için hazırsınız.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Tebrikler!

Microsoft PowerApps Destekli Öğrenme Uygulamaları yönetme bölümünü tamamladınız.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Şunları yapmayı öğrendiniz:

Sonraki Öğretici

Verileri yönetmeManaging data

Katkıda Bulunanlar

  • Michael Blythe
  • olprod