Verileri yönetmeManaging data

Common Data Service içinde verileri depolamayı ve modellemeyi anlayın.Understand how to store and model data in the Common Data Service. İş verilerinize ve süreçlerinize eşlenen varlıkları tanımlayıp kullanın ve özel varlıklar ile ortak veri modelini genişletin.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. Varlıklara erişimi denetlemek için rol tabanlı güvenliği kullanın.Use role-based security to control access to entities. Doğrudan hizmetteki verilerle ve Excel'de çalışın.Work with data directly in the service, and in Excel.

Şunları yapmayı öğreneceksiniz:

Common Data ServiceThe Common Data Service

Veriler, iş uygulamalarının ve süreçlerinin temelini oluşturur. Excel verileri ve SQL Server gibi şirket içi kaynaklardaki verilerin yanı sıra Salesforce ve SharePoint Online gibi bulut kaynaklarındaki veriler bunlara örnek olarak gösterilebilir.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Veriler müşterilerle, satışlarla, çalışanlarla ve başka birçok konuyla ilgili olabilir ancak burada anlatılmak istenen, verilerin işiniz için kritik önem taşıdığı ve PowerApps'te oluşturduğunuz uygulamalarda önemli bir rol oynadığıdır.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. Daha önce kursta farklı türlerde veri kaynakları görüp bunlarla çalıştınız ve Microsoft Common Data Service'i öğrendiniz.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. Bu bölümde Common Data Service'i ayrıntılı olarak ele alacak, hizmetin avantajlarından bahsedecek ve nasıl kullanıldığını size göstereceğiz.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

Hizmeti anlamaUnderstanding the service

Birkaç diyagram ile başlayalım.Let's get oriented with a couple of diagrams. İlk diyagramı daha önce görmüş olabilirsiniz. Bu diyagramda Microsoft iş uygulaması platformunun bileşenleri gösterilmektedir.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. Bu noktada PowerApps'i bildiğiniz açıkça görülüyor ancak Microsoft Flow'u, Power BI'ı veya diğer bileşenleri de kullanmış olabilirsiniz.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. Burada gördüğünüz üzere Common Data Service, bağlayıcılar ve ağ geçitleri tüm bu bileşenlerle ilişkilidir.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. Şu anda Common Data Service temel olarak PowerApps ve Microsoft Flow ile kullanılmaktadır ancak zamanla diğer bileşenler için de kullanılabilecektir.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

İş platformu diyagramı

Common Data Service'in zincirin hangi halkasında yer aldığını öğrendiğinize göre hizmetin kendi bileşenlerine göz atabiliriz.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. Common Data Service'i bir hiyerarşi gibi düşünün.Think of the Common Data Service as a hierarchy. En alt düzeyde, veriler hizmet tarafından güvenilir ve ölçeklenebilir bir şekilde depolanarak birçok uygulamanın kullanımına sunulur.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Bir sonraki düzeyde, uygulamalarda ve iş süreçlerinde kullanılan birçok varlığın bulunduğu ortak veri modeli yer almaktadır. Hesap, Kişi, Ürün ve Satış Siparişi bu varlıklara örnek olarak gösterilebilir.The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. Standart varlıkları genişletebileceğiniz gibi iş gereksinimlerinizi karşılayacak özel varlıklar da oluşturabilirsiniz.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

Common Data Service mimarisi diyagramı

Varlık, bu varlığı tanımlayan meta verilerden (alan adları, veri türleri vb.) ve varlıkta depoladığınız verilerden oluşur.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Access'i veya başka bir veritabanını nasıl kullanacağınızı biliyorsanız varlıkların da tablolarla oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. Bir sonraki konu başlığında varlıklardan daha çok bahsedeceğiz. Şimdilik Common Data Service'te varlık verileriyle çalışmanın avantajlarına göz atalım:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Yönetme kolaylığı: Hem meta veriler hem de veriler bulutta depolanır.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. Nasıl depolandıkları ile ilgili endişelenmenize gerek yok.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Paylaşma kolaylığı: İzinleri PowerApps yönettiğinden, verileri iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Güvenlik: Veriler güvenli bir şekilde depolanır, böylece verileri yalnızca erişimi olan kullanıcılar görebilir.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Rol tabanlı güvenlik kuruluşunuzdaki farklı kullanıcıların varlıklara erişimini denetlemenize olanak tanır.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Zengin meta veriler: Veri türleri ve ilişkiler doğrudan PowerApps içinde kullanılabilir.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Örneğin, URL türünde bir alan tanımladığınızda verileriniz uygulamanızda köprü olarak gösterilir.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Verimlilik araçları: Microsoft Excel'e ve Outlook'a yönelik eklentilerde varlıkları kullanarak verimliliği artırabilir ve verilerinizin erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Seçim listeleri: Varlıklarınızda ve uygulamalarınızda hızlı açılan listeler sunmak için çok sayıda standart seçim listesinden istediğinizi ekleyin.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Common Data Service veritabanı oluşturmaCreate a Common Data Service database

Common Data Service veritabanını bir ortamda oluşturursunuz.You create a Common Data Service database in an environment. Daha önce bu kursta ortamlar hakkında bilgiler edindiniz. Bu bilgiler doğrultusunda özetlemek gerekirse ortam, Common Data Service gibi uygulamalar ve diğer kaynaklar için kullanılan bir kapsayıcıdır.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Her ortam, kendisiyle ilişkili hizmetin tek bir örneğine sahip olabilir.Each environment can have one instance of the service associated with it. Ortam Yöneticisiyseniz ve hizmeti bir ortama eklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın.If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

Giriş sekmesinde Veritabanı Oluştur'a tıklayın.From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service veritabanı oluşturma

Veritabanına erişimi kısıtlamak isteyip istemediğinizi belirtin ve ardından Veritabanımı oluştur'a tıklayın.Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Common Data Service veritabanına erişimi belirtme

İşlem tamamlandığında, ortak veri modelinde yer alan tüm standart varlıkları görürsünüz.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.Some of them are shown below.

Common Data Service'teki standart varlıklar

Daha önce veritabanlarıyla çalışmadıysanız bu konu başlığının bazı kısımlarıyla ilgili bilginiz olmayabilir.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Ancak genel kavram oldukça açıktır: Common Data Service, verilerin depolanmasına ve Hesap, Kişi, Ürün ve Satış Siparişi gibi genel varlıklar açısından ele alınmasına yönelik güvenli ve güvenilir bir yol sunar.But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. Bir sonraki konu başlığında varlıklar konusunu daha ayrıntılı olarak ele alacağız.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

Common Data Service varlıklarını anlamaUnderstand Common Data Service entities

Bu bölümün ilk konu başlığında, bir ortak veri modeli içeren Common Data Service ile ilgili bilgi edindiniz.In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. Bu modelde bazı varlıkların olduğunu gördünüz.The model in turn contains entities. Varlıklar değiştirilebilen, depolanabilen, alınabilen ve etkileşim kurulabilen paylaşılmış veri öbekleridir.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Bu konu başlığında varlıklar, alanlar ve veri türleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

Standart varlıklarStandard entities

Ortak veri modeli, yaygın iş gereksinimlerine yönelik bir dizi standart varlıkla birlikte sunulur.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. Standart varlıklardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.Some of the standard entities are shown below.

Common Data Service'teki standart varlıklar

Varlıklar gruplandırılarak farklı kategorilere ayrılır. Böylece bir çözümde genel olarak hangi varlıkları bir arada kullanabileceğinizi kolayca görebilirsiniz.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

İşlevsel grupFunctional group AçıklamaDescription
Müşteri HizmetleriCustomer Service Müşteri Hizmetleri varlıkları; izleme, eskalasyon ve belgeler de dahil olmak üzere müşterileriniz tarafından bildirilen sorunları yönetir.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
TemelFoundation Temel varlıklar, neredeyse diğer tüm varlık grupları ile ilgili bilgiler içerir.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Bu grup, Address (Adres) ve Currency (Para Birimi) gibi varlıkları içerir.This group contains entities such as Address and Currency.
Kişiler, Kuruluşlar ve GruplarPeople, Organizations, and Groups Bu varlıklar; çalışanlar, yükleniciler, bağış yapanlar, gönüllüler, fanlar, mezunlar ve aileler de dahil olmak üzere etkileşimde bulunabileceğiniz kişi ve kuruluşların oluşturduğu geniş bir kümeyi kapsar.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
Satın AlmaPurchasing Satın Alma varlıkları, satın alma çözümleri oluşturmanıza olanak tanır.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
SatışSales Satış varlıkları, müşteri adaylarının ve fırsatların izlenmesinden kişilerin takip edilmesine, siparişlerin kabul edilip teslim edilmesinden faturaların gönderilmesine kadar tüm süreçleri kapsayan uçtan uca satış çözümleri oluşturmanızı sağlar.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Alanlar ve veri türleriFields and data types

Her varlık, değiştiremeyeceğiniz veya silemeyeceğiniz bir varsayılan alan kümesi içerir.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Bu alanlardan bazıları belirli bir varlığa özgüdür. İlgili Kişi Kodu, bu alanlara örnek olarak gösterilebilir.Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. Şu tarih saatte oluşturuldu: alanı tüm varlıklarda bulunur.Others, like Created on date time, are common to all entities. Alan ekleyerek standart varlıkları genişletebilirsiniz.You can extend standard entities by adding fields. Alan ekle düğmesine tıkladıktan veya dokunduktan sonra yeni alanın özelliklerini belirtmeniz yeterlidir.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

Kişi varlığı, alanlar ve veri türleri

Tamamen farklı bir varlığınızın olmasını istiyorsanız (örneğin, standart bir varlığı genişletmek yeterli değilse) özel varlık oluşturursunuz.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Bunu bir sonraki konu başlığında ele alacağız.We will cover that in the next topic.

Bir varlıktaki tüm alanların bir veri türü (örneğin, Sayı) vardır.The fields in an entity each have a data type, like Number. Tek bir genel veri türü yerine farklı veri türlerine sahip olmak işinizi kolaylaştırır. Bu sayede uygulamalarınızla harika şeyler yapabilirsiniz.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. Örneğin, Sayı türünde bir alanınız varsa kullanıcı bu alanı düzenlerken, uygulamalarınız bir kaydıraç denetimi kullanabilir.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. Çeşitli veri türleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki listede, temsili olarak bazı türler gösterilmiştir:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • Metin ve Sayı gibi temel türlerBasic types, like Text and Number
 • E-posta ve Telefon gibi daha karmaşık türlerMore complex types, like Email and Phone
 • Arama (ilişki oluşturma için) ve Seçim Listesi (bir alan için sabit bir değer kümesini tutmak istediğinizde) gibi özel türlerSpecial types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Varlıklar ile çalışmaWorking with entities

Bir varlığı açtığınızda birçok bilginin yanı sıra gerçekleştirebileceğiniz bazı eylemleri görüntülersiniz.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. Mevcut sekmelere ve varlık verilerini yönetmek için gerçekleştirebileceğiniz eylemlere kısaca göz atacağız.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Varlık sekmeleri

 • Alanlar: Yukarıda açıkladığımız şekilde alanları ve veri türlerini görebilir, yeni alan ekleyebilirsiniz.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Anahtar: Bir varlıktaki her satırı tanımlayan alandır. Örneğin, Kişi varlığı için İlgili Kişi Kodu satırını tanımlar.Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • İlişkiler: Ürün ve Ürün Kategorisi gibi birbiriyle ilişkili varlıklar arasındaki bağlantılar.Relationships: connections between related entities like Product and Product category. Bir sonraki konu başlığında bununla ilgili bir örnek verilecektir.We'll see an example in the next topic.
 • Alan grupları: Çeşitli davranışların (örneğin, PowerApps'te bir uygulama ekranı oluşturduğunuzda hangi alanların otomatik olarak gösterileceği) denetlenmesi için kullanılır.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Veri: Bu sekmede örnek verilere ve içeri aktardıktan sonra kendi verilerinize göz atabilirsiniz.Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Varlık eylemleri

 • Excel'de Aç: PowerApps eklentisini yüklediyseniz bu seçeneği kullanarak verilerinizi Excel'de inceleyip düzenleyebilirsiniz.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Verileri içeri aktar: Excel ve CSV dosyalarındaki verileri içeri aktarabilirsiniz.Import data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Verileri dışarı aktar: Verileri bir Excel dosyasına aktarabilirsiniz.Export data: export data to an Excel file.
 • Şablonu dışarı aktar: Bir varlığın yapısını Excel dosyasına aktarıp dosyayı doldurduktan sonra dosyayı varlığa geri aktarabilirsiniz.Export template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Ayarlar ve Sil: Standart varlıklarda kullanılamaz.Settings and Delete: not available for standard entities.

PowerApps Studio'da standart varlıklara bağlanmaConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Varlıkların ne olduğunu öğrendiğinize göre şimdi PowerApps Studio'da Kişi varlığına nasıl bağlanacağınızı göstereceğiz.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Yeni'ye tıkladıktan sonra Common Data Service'in altındaki Telefon düzeni'ne tıklayın.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Sol tarafta, kullanabileceğiniz veri bağlantılarını; sağ tarafta ise varlık listesini göreceksiniz.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Kendi kendinize bağlanmayı deneyin ve varlıktan bir uygulama oluşturun.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

PowerApps Studio'da varlığa bağlanma

Bir sonraki konu başlığında özel varlıkları ve varlıklar arası ilişkileri nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğiz.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Özel varlık oluşturmaCreate custom entities

Common Data Service, en küçük mağazalardan en büyük kuruluşlara kadar tüm işletme müşterilerimiz için tasarlanmıştır.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. Ortak veri modelinde, birçok yaygın iş senaryosuna yönelik bir dizi standart varlık bulunmaktadır. Önceki konu başlığında gördüğünüz üzere, gerektiğinde bu standart varlıkları genişletebilirsiniz.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Ancak bazen işletmenize özgü sorunlar için tamamen farklı bir çözüme ihtiyaç duyabilirsiniz.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. Böyle durumlarda bir özel varlığınızın olması gerekir. Bu konu başlığında özel varlıkları nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Varlık oluşturmanın iki yolu vardır:There are two ways to create an entity:

 • Sıfırdan bir varlık oluşturabilirsiniz.Create the entity from scratch. Bu konu başlığında bu yolu izleyeceğiz.This is what we'll do in this topic.
 • Başka varlığa dayalı bir varlık oluşturabilirsiniz. Bu yolu izlerken söz konusu varlığın alanlarını ve ayarlarını (verileri hariç olmak üzere) kopyalarsınız.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Sıfırdan varlık oluşturmaCreating an entity from scratch

Bu örnekte, sıfırdan Ürün gözden geçirmesi adlı bir varlık oluşturacağız.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Başlamak için Varlıklar sekmesinde Yeni varlık düğmesine tıklayın.To start, on the Entities tab click New Entity. Varlık adı (boşluk veya özel karakter olmadan), kolay bir Görünen ad ve anlamlı bir Açıklama girin.Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Ardından İleri'ye tıklayın.Then click Next.

Yeni varlık

Bir sonraki ekranda tüm standart ve özel varlıkların sahip olduğu beş varsayılan alanı göreceksiniz.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Kendi alanınızı eklemeye başlamak için Alan ekle'ye tıklayın.Click Add field to start adding your own.

Varsayılan varlık alanları

Bu örnek için, şu dört alanı ekleyelim:For this example, let's add four fields:

 • Gözden Geçirme Tarihi: Bu bir tarih alanıdır ve gereklidir.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Ürün Derecelendirmesi: Bu bir tamsayı alanıdır ve gereklidir.Product Rating, which is an integer field, and is required. Burada, yalnızca belirli değerleri (örneğin, 1-5) belirtmenize izin veren bir seçim listesi kullanabilirdik ancak şimdilik örneği basit tutacağız.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Gözden Geçiren Adı: Bu bir metin alanıdır ve gerekli değildir.Reviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Gözden Geçiren Yorumu: Bu bir metin alanıdır ve bu alan da gerekli değildir.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

Varlık istediğiniz gibi olduğunda Oluştur'a tıklayın.When you're happy with the entity, click Create. Varlık oluşturulduğunda içinde herhangi bir veri bulunmaz.When the entity is created, it doesn't have any data in it. Bir sonraki konu başlığında verileri nasıl içeri aktaracağınızı göstereceğiz.We'll show how to import data in the next topic.

Özel varlık alanları

İki varlık arasında ilişki oluşturmaCreating a relationship between two entities

Her gözden geçirmeyi belirli bir ürünle ilişkilendirmek istediğimiz için Ürün gözden geçirmesi varlığıyla Ürün varlığı arasında bir ilişki oluşturmamız gerekir.Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. Ürün gözden geçirmesi varlığında İlişkiler sekmesinde Yeni ilişki'ye tıklayın.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Ardından bir İlgili varlık seçin ve bu varlık için bir Ad, Görünen ad ve Açıklama girin.Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. İlişkiyi oluşturmak için Kaydet'e tıklayın.Click Save to create the relationship.

Varlıklar arasında ilişki oluşturma

PowerApps Studio'da özel varlıklara bağlanmaConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

PowerApps Studio'da özel varlıklara bağlanmak, standart varlıklara bağlanmaya benzer.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Yeni'ye tıkladıktan sonra Common Data Service'in altındaki Telefon düzeni'ne tıklayın.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Sol tarafta, kullanabileceğiniz veri bağlantılarını; sağ tarafta ise varlık listesini göreceksiniz.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

PowerApps Studio'da varlığa bağlanma

Bir sonraki konu başlığında Common Data Service'te verileri nasıl yöneteceğinizi göstereceğiz.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Varlık verilerini yönetmeManage entity data

Bu konu başlığında Common Data Service'te veri yönetimini ele alacağız.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. Diğer konu başlıklarında veri içeri aktarma ve veri dışarı aktarma konularını ele almıştık. Şimdi ise daha çok Excel'deki verilerle çalışma konusuna değineceğiz.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Excel veya CSV dosyasındaki verileri içeri aktarmaImport data from Excel or CSV

Bu örnekte Excel'deki verileri, son konu başlığında oluşturduğumuz Ürün gözden geçirmesi varlığına aktaracağız.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. CSV dosyalarındaki verileri de içeri aktarabilirsiniz. Bu, verileri taşımak için yaygın olarak kullanılan bir yoldur.You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Aşağıdaki görüntü, varlığın nasıl göründüğünü hatırlamanıza yardımcı olacak. Bu konu başlığında, görüntüde vurgulanan alana odaklanacağız.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

Ürün gözden geçirmesi varlığı

Bir varlıkta Verileri içeri aktar düğmesine tıklayın ve ardından verileri aktarmak istediğiniz dosyaya gidin.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Eşlemeyi göster'e tıklayın ve Excel dosyasındaki sütunların, varlıktaki doğru alanlarla ilişkilendirildiğinden emin olun.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. Eşlemeleri tamamladığınızda Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.When you're happy with the mappings, click Save changes. Ana içeri aktarma ekranına geri döndüğünüzde İçeri aktar'a tıklayın.Back on the main import screen, click Import.

Excel’den verileri içeri aktarma

Excel’e verileri aktarmaExport data to Excel

Verilere Common Data Service dışında erişmeniz gerekiyorsa bu verileri dışarı aktarın.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. Bir varlıkta Verileri dışarı aktar'a tıklayın, ardından zip dosyasının oluşturulmasını bekleyin.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Zip dosyasını açtığınızda, dışarı aktarılan verileri göreceksiniz.Open the zip file and you see the exported data. Excel'e veri aktarmaExport data to Excel

Bir şablonu Excel'e aktarmaExport a template to Excel

Verilerin yanı sıra şablon da indirebilirsiniz.In addition to downloading data, you can download a template. Şablon, varlığın alanlarıyla eşleşen (veriler olmadan) yapıya sahip bir Excel dosyasıdır.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. Şablonu indirdikten sonra elle veya programlama yoluyla doldurup hizmete geri aktarırsınız.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. Bir varlıkta Şablonu dışarı aktar'ı tıklayın, ardından istediğiniz alanları (bu örnekte tek bir alan seçtim) belirtin.In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Export to Excel'e (Excel'e aktar) tıklayın ve Excel dosyası oluşturulana kadar bekleyin.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Excel dosyasını açtığınızda, seçtiğiniz alanlarla birlikte dışarı aktarılan şablonu göreceksiniz.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Bir şablonu Excel'e aktarma

Verileri Excel'de açma ve Excel üzerinde verilerle çalışmaOpen and work with data in Excel

Son olarak Excel'de Aç seçeneğine göz atacağız.The last thing we'll look at is the Open in Excel option. PowerApps eklentisini yüklediyseniz bu seçeneği kullanarak verilerinizi Excel'de inceleyip düzenleyebilirsiniz.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. Bir varlıkta Excel'de Aç'a tıklayın ve ardından dosyayı açın.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Düzenlemeyi etkinleştirdiğinizde eklenti, hizmetteki varlıkla canlı bağlantı kurar ve çalışma kitabını doldurur.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. Düzenlemeleri doğrudan çalışma kitabında yapabilir ve satır ekleyip silebilirsiniz.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. Değişiklikleri kaydetmek için Yayımla'ya tıklayın.Click Publish to save changes. Güncel bir kopyaya sahip olduğunuzdan emin olmak için verileri yenileyebilir ve aynı zamanda bu verileri filtreleyebilirsiniz. Veri filtreleme, özellikle çok sayıda verinin olduğu durumlarda oldukça kullanışlıdır.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Excel'de açma

Böylece Common Data Service'te verileri yönetmeye ilişkin (verileri içeri aktarma, dışarı aktarma ve Excel üzerinde verilerle çalışma) konu başlığının sonuna geldik.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. Bir sonraki konu başlığında, veri güvenliğini yönetme konusunu ele alacağız.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Common Data Service güvenliğiCommon Data Service security

Bu konu başlığında Common Data Service'in güvenliğini ele alacağız.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. Verilere yönelik olarak kullanıcılara izin verilmesi için hizmette rol tabanlı bir sistem kullanılır.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. Güvenlik modeli her düzeyin, farklı bir erişim düzeyini temsil ettiği bir hiyerarşidir.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. En düşük düzey, tek bir varlığa ilişkin olarak ayrı ayrı oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme izinleri içerir.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. Varlık düzeyindeki bu izinler bir araya gelerek izin kümesini oluşturur.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. Bir rol, bir veya birden fazla izin kümesini kullanabilir.One or more permission sets can then be used by a role. Rol, bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için gereken tüm izinleri kapsayacak şekilde en üst düzeyde yer alır.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

Rolleri ve izin kümelerini anlamaUnderstanding roles and permission sets

Bu kursun büyük bir kısmında powerapps.com'a ve PowerApps Studio'ya odaklandık.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. Bu konu başlığında PowerApps yönetim merkezini ele alacağız.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Yönetim merkezinde bir ortama tıkladığınızda Güvenlik bölümünde Ortam rolleri (bir önceki konu başlığında ele almıştık), Kullanıcı rolleri ve İzin kümeleri sekmelerini görürsünüz.If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Varsayılan olarak iki kullanıcı rolü vardır:By default, there are two user roles:

 • Database Owner (Veritabanı Sahibi), tüm varlıklara tam erişim veren bir yönetim rolüdür.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Organization User (Kuruluş Kullanıcısı) tüm kullanıcılara atanan varsayılan roldür.Organization user is the default role assigned to all users. Bu role sahip tüm kullanıcılar, genel veriler içeren varlıklara erişim elde eder.This role provides all users access to entities that contain public data.

Yönetim merkezi kullanıcı rolleri

Varsayılan olarak her varlık için iki izin kümesi vardırBy default there are two permission sets for each entity

 • Maintain (Bakım yapma) tam denetim (oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme izinleri) sunar.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • View (Görüntüleme) yalnızca okuma erişimi sunar.View gives read-only access.

Aşağıdaki görüntüde Hesap varlığı için varsayılan izin kümeleri gösterilmektedir.The following image shows the default permission sets for the Account entity.

Yönetim merkezi izin kümeleri

Videoda, uygulamalarınıza yönelik ayrıntılı erişim izni verebilmeniz için ek rolleri ve izin kümelerini nasıl oluşturabileceğinizi gösterdik.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. Daha önceki bir konu başlığında oluşturduğumuz özel varlığa tam erişim veren bir Maintain product review (Ürün gözden geçirmesi bakımı) izin kümesi ile birlikte bu izin kümesini atadığımız bir ReviewApp Owner (Uygulama Gözden Geçirmesi Sahibi) rolü oluşturduk.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Veritabanına erişimi kısıtlamaRestrict access to a database

Daha önceki bir konu başlığında veritabanı oluşturduğumuzda, veritabanı için varsayılan ayarı değiştirmeden erişimi açık tutmuştuk.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. Erişim ayarını değiştirmek için Veritabanı sekmesinde Erişimi kısıtla düğmesine tıklayın ve değişikliği yapmak istediğinizi onaylayın.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Veritabanı erişimini kısıtlama

Kısıtlanmış modda her kullanıcıya en az bir rolün atanmış olması gerekir.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. Şirketinizdeki belirli bir pozisyon için bir rol oluşturabilir ve bu rolü söz konusu pozisyondaki herhangi bir kişiye atayabilirsiniz.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. Kullanıcılar, katıldıkları Azure Active Directory gruplarına bağlı olarak bir role otomatik olarak da eklenebilir.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

ÖzetWrapping it up

Güvenlik karmaşık bir konu olabilir ancak izin hiyerarşisi çok önemlidir.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Bir varlık için sağlanan oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme izinleri bir araya gelerek izin kümelerini oluşturur ve bu izin kümeleri rollere atanır.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Bu, veri erişimini oldukça ayrıntılı bir şekilde denetlemenizi sağlayan esnek bir sistemdir.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

Böylece Common Data Service bölümümüzün ve bu Destekli Öğrenme kursunun sonuna gelmiş olduk.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. Bu kurstan keyif aldığınızı ve çok şey öğrendiğinizi umuyoruz. Herhangi bir geri bildiriminiz varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin ve ileride eklemeyi planladığımız içerikler için burayı tekrar ziyaret edin.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Daha kapsamlı bilgi edinmek için PowerApps belgelerine göz atın.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Tebrikler!

Microsoft PowerApps Destekli Öğrenme Verileri yönetme bölümünü tamamladınız.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Şunları yapmayı öğrendiniz:

Katkıda Bulunanlar

 • Michael Blythe
 • olprod