Power Apps 'teki ses ve video denetimleriAudio and Video controls in Power Apps

Ses dosyası, video dosyası ya da YouTube videosu yürüten bir denetimdir.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

AçıklamaDescription

Ses denetimi; bir dosyadaki ses klibini, bir Mikrofon denetimindeki kaydı ya da bir video dosyasındaki ses parçasını yürütür.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file.

Videodenetimi; bir dosyadaki veya YouTube ya da Azure Media Services'deki bir video klibi yürütür.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube or Azure Media Services. Belirtildiğinde, isteğe bağlı olarak açıklamalı alt yazılar gösterilebilir.Closed captions can optionally be shown when specified.

Temel özelliklerKey properties

Loop: bir ses klibinin veya video klibin yürütülmesinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak baştan başlayıp başlamadığı.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media: ses veya video denetiminin yürüttüğü klibin tanımlayıcısı.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers. Video veya ses klibinin başlığı olmalıdır.Should be the title of the video or audio clip.

AutoPause: ses klibinin veya video klibin, kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart: kullanıcı, söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde ses veya video denetiminin klibi yürütmeye otomatik olarak başlayıp başlamadığı.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ClosedCaptionsUrl: yalnızca Video denetimi.ClosedCaptionsUrl – Video control only. WebVTT biçimindeki kapalı açıklamalı alt yazı dosyasının URL'si.URL of closed captions file in WebVTT format. Hem video hem de açıklamalı alt yazı URL'leri HTTPS biçiminde olmalıdır.Both video and captions URLs must be HTTPS. Video ve açıklamalı alt yazı dosyasının barındırıldığı sunucuda CORS etkin olmalıdır.Server hosting both video and captions file needs to be CORS enabled.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Image : görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition : ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd: bir ses klibinin veya video klibin yürütülmesinin tamamlanmasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause: kullanıcının bir ses veya video denetiminin yürüttüğü klibi duraklatmasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart: kullanıcının bir mikrofon denetimi ile kayıt yapmaya başlamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Paused: medya oynatma denetimi geçerli durumda duraklatılmışsa true, duraklatılmamışsa false değerini alır.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset : denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Start: ses klibinin veya video klibinin yürütülüp yürütülmediği.Start – Whether an audio or video clip plays.

StartTime: bir ses klibinin veya video klibinin başlatılmasından sonra söz konusu klibin yürütülmeye başladığı zaman.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Time: bir medya denetiminin geçerli konumu.Time – A media control's current position.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First( TabloAdı )First( TableName )

ÖrneklerExamples

Bir ses veya video dosyası yürütmePlay an audio or video file

 1. Dosya menüsünde sırasıyla Medya seçeneğine, Videolar'a veya Ses'e ve ardından Gözat'a tıklayın veya dokunun.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.

 2. Kullanmak istediğiniz dosyaya göz attıktan sonra dosyaya ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.

 3. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın, bir Ses veya Video denetimi ekleyin ve Media özelliğini, eklediğiniz dosya olarak ayarlayın.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

 4. F5 tuşuna basın ve ardından, eklediğiniz denetimin yürütme düğmesine tıklayarak veya dokunarak klibi yürütün.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  İpucu

  Video denetiminin yürütme düğmesi, denetimin üzerine geldiğinizde görünür.The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

YouTube videosu yürütmePlay a YouTube video

 1. Bir Video denetimi ekleyin ve Media özelliğini, YouTube videosunun, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si olarak ayarlayın.Add a Video control, and set its Media property to the URL of the YouTube video, enclosed in double quotation marks.
 2. F5 tuşuna basın ve ardından Video denetiminin yürütme düğmesine tıklayarak veya dokunarak klibi yürütün.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

Azure Media Services'den video oynatmaPlay a video from Azure Media Services

 1. Videolar AMS üzerinde yayımlandıktan sonra bildirim URL'sini kopyalayın.After the videos are published on AMS, copy the manifest URL. Henüz başlatılmamışsa, hizmetinizin akış uç noktasını başlatın.Start the streaming endpoint of your service, if not already.
 2. Bir Video denetimi ekleyin ve Media özelliğini, AMS videosunun, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si olarak ayarlayın.Add a Video control, and set its Media property to the URL of the AMS video, enclosed in double quotation marks.
 3. F5 tuşuna basın ve ardından Video denetiminin yürütme düğmesine tıklayarak veya dokunarak klibi yürütün.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 4. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Ses ve video alternatifleriAudio and video alternatives

 • Kullanıcıların multimedya öğelerini kendi tempolarında dinleyebilmesi veya izleyebilmesi için ShowControls değeri true olmalıdır.ShowControls must be true so that users can listen or watch multimedia at their own pace. Bu özellik, kullanıcıların video oynatıcılarda açıklamalı alt yazıları ve tam ekran modunu açıp kapatmasına olanak tanır.This also allows users to toggle closed captions and full-screen mode on video players.
 • Videolar için açıklamalı alt yazılar sağlanmalıdır.Closed captions must be provided for videos.
  • YouTube videolarına alt yazı eklemek için YouTube tarafından sağlanan yazma araçlarını kullanın.For YouTube videos, use authoring tools provided by YouTube to add captions.
  • Diğer videolar için alt yazıları WebVTT biçiminde oluşturun, karşıya yükleyin ve ClosedCaptionsUrl değerini url konumuna ayarlayın.For other videos, create captions in WebVTT format, upload them, and set ClosedCaptionsUrl to the url location. Birkaç sınırlama vardır.There are several limitations. Video ve alt yazıları barındıran sunucuların CORS özellikli olması ve bunlara HTTPS protokolünü kullanarak hizmet vermesi gerekir.Server(s) hosting video and captions needs to be CORS-enabled and serve them using HTTPS protocol. Alt yazı özelliği Internet Explorer’da çalışmaz.Captioning does not work on Internet Explorer.
 • Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir ses veya video transkripti sağlamayı düşünün:Consider providing an audio or video transcript using one of these methods:
  1. Metni bir Etiket içine yerleştirin ve multimedya oynatıcısının yanına konumlandırın.Put the text in a Label and position it adjacent to the multimedia player. İsteğe bağlı olarak, metnin görüntüsünü açıp kapatmak için bir Düğme oluşturun.Optionally, create a Button to toggle the display of the text.
  2. Metni farklı bir ekrana yerleştirin.Put the text in a different screen. Ekrana giden bir Düğme oluşturun ve düğmeyi multimedya oynatıcının yanına konumlandırın.Create a Button that navigates to the screen and position the button adjacent to the multimedia player.
  3. Açıklama kısaysa AccessibleLabel içine yerleştirilebilir.If the description is short, it can be put it in the AccessibleLabel.

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • FocusedBorderColor ve dış renkFocusedBorderColor and the outside color
 • Görüntü ve multimedya oynatıcı denetimleri (varsa)Image and the multimedia player controls (if applicable)
 • Dolgu ve multimedya oynatıcı denetimleri (dolgu görünür durumdaysa)Fill and the multimedia player controls (if the fill is visible)

Video içeriğinde renk karşıtlığı sorunları arsa açıklamalı alt yazı ve/veya transkript sağlayın.Provide closed captions and/or transcript if the video content has color contrast issues.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

Klavye desteğiKeyboard support

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.
 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır.Focus indicators must be clearly visible. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.
 • Klavye kullanıcılarının oynatmayı hızlıca durdurması zor olabileceğinden AutoStart false olmalıdır.AutoStart should be false because it can be difficult for keyboard users to stop playback quickly.