PowerApps'teki Kamera denetimiCamera control in PowerApps

Kullanıcının cihazdaki kamerayı kullanarak fotoğraflar çekebildiği bir denetimdir.A control with which the user can take photos by using the camera on the device.

AçıklamaDescription

Bu denetimi eklerseniz kullanıcı bir veri kaynağını uygulamanın çalıştırıldığı herhangi bir yerdeki bir veya daha fazla fotoğrafla güncelleştirebilir.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Temel özelliklerKey properties

Kamera: birden çok kamerası olan bir cihazda uygulamanın kullandığı kameranın sayısal kimliği.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers. Resim çekme amacını açıklamalıdır.Should describe the purpose of taking a picture.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness: kullanıcının bir görüntüde algılayabildiği ışık düzeyi.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast: kullanıcının bir görüntüdeki benzer renkler arasında ayrım yapabilme kolaylığı.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream: Stream özelliğinin güncelleştirilmesinin ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo: kullanıcı bir resim çektiğinde yakalanan görüntü.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream: StreamRate özelliği temel alınarak otomatik olarak güncelleştirilen görüntü.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate: Stream özelliğinde görüntüyü milisaniye cinsinden güncelleştirme sıklığı.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Bu değer, 100 (bir saniyenin 1/10'u) ila 3.600.000 (1 saat) arasında değişebilir.This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( VeriKaynağı; TemelKayıt; DeğişiklikKaydı )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

ÖrnekExample

 1. Kamera denetimi ekleyin, MyCamera olarak adlandırın ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Camera control, name it MyCamera, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(MyPix; MyCamera.Photo)Collect(MyPix; MyCamera.Photo)

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. F5 tuşuna basın ve ardından MyCamera denetimine tıklayarak veya dokunarak bir fotoğraf çekin.Press F5, and then take a photo by clicking or tapping MyCamera.

 3. Bir Dikey galeri denetimi ekleyin ve ardından Görüntü denetimini, şablonunu ve Görüntü galerisi denetiminin kendisini ekrana sığacak şekilde yeniden boyutlandırın.Add an Vertical gallery control, and then resize its Image control, its template, and the Image gallery control itself to fit in the screen.

 4. Görüntü galerisi denetiminin Items özelliğini şu şekilde ayarlayın:Set the Items property of the Image gallery control to:
  MyPix.MyPix.

 5. Galerideki Görüntü denetiminin Image özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Set the Image property of the Image control in the gallery to this expression:
  ThisItem.UrlThisItem.Url

  Çektiğiniz fotoğraf Görüntü galerisi denetiminde görünür.The photo that you took appears in the Image gallery control.

 6. Dilediğiniz kadar fotoğraf çekin ve ardından Esc tuşuna basarak varsayılan çalışma alanına dönün.Take as many photos as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.

 7. (isteğe bağlı) Görüntü galerisi denetimindeki Görüntü denetiminin OnSelect özelliğini Remove(MyPix; ThisItem) olarak ayarlayın, F5 tuşuna basın ve ardından fotoğrafa tıklayarak veya dokunarak onu silin.(optional) Set the OnSelect property of the Image control in the Image gallery control to Remove(MyPix; ThisItem), press F5, and then click or tap a photo to remove it.

Fotoğrafları yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini veya bir veri kaynağını güncelleştirmek için Patch işlevini kullanın.Use the SaveData function to save the photos locally or the Patch function to update a data source.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Kamera akışını göstermeye ek olarak, tüm kamera denetimi ayrıca resim çeken bir düğme olarak çalışır.In addition to showing the camera feed, the entire camera control also functions as a button that takes a picture. Böylece, düğmelerle benzer erişilebilirlik konuları mevcuttur.Thus, there are similar accessibility considerations as with buttons.

Video alternatifleriVideo alternatives

 • Görme engelli kullanıcılar için alternatif bir giriş biçimi eklemeyi düşünün.Consider adding an alternative form of input for users with visual disabilities. Örneğin, kullanıcıların cihazlarından resim yüklemesine olanak tanıyan Resim ekle.For example, Add picture to allow users to upload an image from their device.

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

Klavye desteğiKeyboard support