Power Apps 'teki kart denetimiCard control in Power Apps

Bir Görüntüleme formu veya Düzenleme formu denetiminin tek bir alanı için görüntüleme ve düzenleme deneyimi sunar.Provides the display and editing experience for a single field of a Display form or Edit form control.

AçıklamaDescription

Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri, tüm kayıtların görüntülenmesi ve düzenlenmesi için kapsayıcı işlevi görür.Display form and Edit form controls act as containers for displaying and viewing entire records. Her bir kapsayıcıda, tek tek tüm alanların görüntülendiği veya bu alanların güncelleştirilmesine olanak sağlayan Kart denetimleri bulunabilir.Each container can hold a set of Card controls that display individual fields or provide a way to update those fields. Her kartta, kaydın hangi alanı üzerinde çalışıldığını belirten bir DataField özelliği bulunur.Each card has a DataField property that specifies which field of the record it works on.

Farklı veri türleri ve kullanıcı deneyimleri için önceden tanımlanmış kartlar mevcuttur.Predefined cards are defined for different data types and user experiences. Örneğin, sayı alanlarını Metin girişi denetimi ile düzenlemeye ilişkin bir kart bulunabilir. Bu, klavye ile kullanım için harika bir olanaktır.For example, there may be a card to edit a number field with a Text input control, which is great for use with the keyboard. Alternatif olarak, başka bir kart da sayıların Kaydırıcı denetimi kullanılarak düzenlenmesini destekleyebilir.Another card might support editing a number by using a Slider control instead. Form denetimi seçiliyken sağ bölmede kolayca alana dayalı bir kart seçebilirsiniz.With the form control selected, you can, in the right-hand pane, easily select a card based on a field.

Kartların da kendi denetimleri bulunur.Cards themselves contain controls. Kartların sahip olduğu denetimler, tek bir alanın görüntülenmesine ve düzenlenmesine ilişkin deneyimi oluşturur.The controls of a card make up the experience for displaying and editing a single field. Örneğin, bir sayı kartı, alanın görünen adının sağlandığı bir Etiket denetimine ve alan değeri için düzenleyici içeren bir Metin girişi denetimine sahip olabilir.For example, a number card may consist of a Label control to provide the display name of the field and a Text input control to provide an editor for the value of the field. Kartta ayrıca, oluşan tüm doğrulama hatalarını gösteren bir Etiket denetiminin yanı sıra bir alanın gerekli olduğunu belirtmek üzere yaygın olarak kullanılan yıldız işareti için bir Etiket denetimi de bulunabilir.The card may also have a Label control that shows any validation errors that occur and a Label control for the common asterisk to indicate that a field is required.

Önceden tanımlanmış bir kartın denetimlerini; kartı yeniden boyutlandırarak, taşıyarak, gizleyerek, karta denetim ekleyerek ve başka değişiklikler yaparak özelleştirebilirsiniz.You can customize the controls of a predefined card by resizing it, moving it, hiding it, adding controls to it, and making other changes. Ayrıca, sıfırdan denetim ekleyeceğiniz tamamen boş bir kart ("özel kart") ile de başlayabilirsiniz.You can also start with an entirely blank card, a "custom card", to which you add controls from scratch.

Önceden tanımlanmış kartlar varsayılan olarak kilitlidir.Predefined cards are locked by default. Kilitli bir kartta kartın yalnızca belirli özelliklerini veya denetimlerini değiştirebilirsiniz ve kilitli bir kartı silemezsiniz.In a locked card, you can modify only certain properties of the card or the controls within the card, and you can't delete a locked card. Gelişmiş görünümünün Görünüm sekmesinde kart kilidini gösterebilir ve açabilirsiniz.You can show the card lock and unlock it on the View tab of the Advanced view. Bir özellik kilitliyse ve değiştirilemiyorsa adının yanında kilit simgesi görünür.If a property is locked and can't be modified, it appears with a lock icon next to its name. Kartların kilidini açma, gelişmiş bir etkinliktir ve dikkatli şekilde yapılmalıdır; bu işlemin ardından kart için otomatik formül oluşturma işlemi artık gerçekleşmez ve kartı yeniden kilitleyemezsiniz.Unlocking a card is an advanced activity and should be done with care, because automatic formula generation will no longer occur for the card, and you can't relock a card.

Formun kapsayıcısında ThisItem kaydı mevcuttur ve kaydın tüm alanlarını içerir.Within the form's container, the ThisItem record is available and contains all the fields of the record. Örneğin, kartın Default özelliği genellikle ThisItem.AlanAdı olarak ayarlanır.For example, the card's Default property is often set to ThisItem.FieldName.

Bir denetimi, bir kartın özelliklerine başvuracak şekilde yapılandırmak için Parent başvurusunu kullanabilirsiniz.You can use the Parent reference to configure a control to reference the properties of a card. Örneğin, bir denetim, veri kaynağından alanın başlangıç durumunu okumak için Parent.Default'u kullanmalıdır.For example, a control should use Parent.Default to read the initial state of the field from the data source. İstediğiniz bilgiye doğrudan erişmek yerine Parent'ı kullandığınızda kart daha iyi şekilde kapsanır ve kartı, iç formülleri bozmadan farklı bir alan olarak değiştirebilirsiniz.By using Parent instead of directly accessing the information that you want, the card is better encapsulated, and you can change it to a different field without breaking internal formulas.

Kartları özelleştirme, kilitlerini açma ve kart oluşturma ile ilgili örnekler için bkz. Veri kartlarını anlama.See Understand data cards for examples of how to customize, unlock, and create cards.

Temel özelliklerKey properties

DataField: söz konusu kartın görüntülediği ve düzenlediği bir kayıttaki alanın adı.DataField – The name of the field within a record that this card displays and edits.

 • Adı, bir formül olarak değil, başında ve sonunda çift tırnak işareti olacak şekilde (örneğin, "Ad" ) tek bir statik dize şeklinde belirtin.Specify the name as a single static string that's enclosed in double quotation marks (for example, "Name"), not a formula.
 • DataField özelliğini boş olarak ayarlayarak bir kartın bağlantısını kesebilirsiniz.Unbind a card by setting its DataField property blank. Bağlı olmayan kartlar için Valid ve Update özellikleri yok sayılır.The Valid and Update properties are ignored for unbound cards.

Default : denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

 • Alanın, veri kaynağına göre varsayılan değerine başvurmak üzere karttaki her denetim için bu özelliği Parent.Default olarak ayarlayın.For each control in a card, set this property to Parent.Default to refer to the default value of the field according to the data source. Örneğin, bir kaydırıcının Default özelliğini Parent.Default olarak ayarlayarak kullanıcının, söz konusu kaydırıcı için genel bir değer ile başlamasını sağlayabilirsiniz.For example, set a slider's Default property to Parent.Default to ensure that the user starts with a generic value for that slider.

DisplayMode: Edit, View veya Disabled değerleri mevcuttur.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Karttaki denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediğini (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediğini (View) veya devre dışı olup olmadığını (Disabled) yapılandırır.Configures whether the control inside the card allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled).

 • Varsayılan olarak Formun davranışına bağlı olan bu özelliği yapılandırarak hem düzenleme hem de görüntüleme formlarında tek bir kartın kullanılmasına olanak sağlar.Allows a single card to be used in both edit and view forms, by configuring this property, which is tied to the Form's behavior by default.
 • View modunda Metin girişi , Açılan menü ve Tarih seçici gibi alt denetimler yalnızca metin değerini görüntüler; etkileşimli öğeleri veya süslemeleri işlemez.In View mode, child controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations.

DisplayName: bir veri kaynağındaki alanın kolay adı.DisplayName – The user friendly name for a field in a data source.

 • DataSourceInfo işlevi, veri kaynağından bu meta verileri sağlar.The DataSourceInfo function provides this metadata from the data source.
 • Karttaki denetimler, alanın adına başvurmak için Parent.DisplayName'i kullanmalıdır.Controls within the card should use Parent.DisplayName to refer to the name of the field.

Error: doğrulama başarısız olduğunda bu alan için görüntülenecek kolay hata iletisi.Error – The user friendly error message to display for this field when validation fails.

 • Bu özellik, SubmitForm çağrısı yapıldığında ayarlanır.This property is set when SubmitForm is called.
 • İleti, veri kaynağının meta verilerini ve kartın Required özelliğini denetleyerek doğrulama sorunlarını açıklar.The message describes validation problems based on the data source's metadata and checking the card's Required property.

Required: veri kaynağı alanları düzenlenirken bir kartın değer içermesinin gerekli olup olmadığı.Required – Whether a card, editing the field of a data source, must contain a value.

 • DataSourceInfo işlevi, gerekli meta verileri veri kaynağından sağlar.The DataSourceInfo function provides the required metadata from the data source.
 • Karttaki denetimler, söz konusu kart alanının gerekli olup olmadığını belirlemek için Parent.Required'ı kullanmalıdır.Controls within the card should use Parent.Required to determine whether that card's field is required.

Update: bir alana ilişkin veri kaynağına geri yazılacak değer.Update – The value to write back to the data source for a field.

 • Değerleri, veri kaynağına geri yazmak üzere düzenleme denetimlerinden çekmek için bu özelliğin formülünü kullanın.Use this property's formula to pull the values from the edit controls of the card in order to write back to the data source. Örneğin, veri kaynağını bir karttaki kaydırıcıda bulunan değerle güncelleştirmek için bu kartın Update özelliğini Slider.Value olarak ayarlayın.For example, set a card's Update property to Slider.Value to update the data source with a value from the slider in that card.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit : denetimin, bir kapsayıcı denetimdeki ( Düzenleme formu denetimi gibi) boş alanın tamamını doldurmak için otomatik olarak yatay şekilde genişleyip genişlemediği.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space in a container control such as an Edit form control. Bu özellik birden fazla kartta true olarak ayarlanırsa söz konusu alan bunlar arasında bölünür.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Daha fazla bilgi için bkz. Veri formu düzenini anlama.For more information, see Understand data form layout.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Valid: bir Kart veya Düzenleme formu denetiminin, veri kaynağına gönderilmeye hazır geçerli girişler içerip içermediği.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Bu özellik, birden fazla sütunu olan bir kapsayıcıdaki Kart denetimi için kartın hangi sütunda görüneceğini belirler.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Bu özellik, birden fazla satırı olan bir kapsayıcıdaki Kart denetimi için kartın hangi satırda görüneceğini belirler.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

ÖrneklerExamples

Örnekler için bkz. Veri kartlarını anlama ve Veri formu düzenini anlama.See Understand data cards and Understand data form layout for examples.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • Fill ve tüm alt denetimler.Fill and any child controls. Örneğin, bir kart Etiket denetimini içerdiğinde ve etiketin saydam bir dolgusu olduğunda, kartın Fill özelliği etkili bir şekilde etiketin arka plan rengi haline gelir.For example, if a card contains a Label and the label has transparent fill, then the card's Fill effectively becomes the background color for the label. Bu nedenle, kartın Fill özelliği ile etiketin Color özelliği arasında yeterli karşıtlık olmalıdır.Thus, there should be adequate contrast between the card's Fill and the label's Color.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • DisplayName mevcut olmalıdır.DisplayName must be present.