PowerApps'teki Düzenleme formu ve Görüntüleme formu denetimleriEdit form and Display form controls in PowerApps

Bir veri kaynağında kayıt görüntüleyin, düzenleyin ve oluşturun.Display, edit, and create a record in a data source.

AçıklamaDescription

Görüntüleme formu denetimi eklerseniz kullanıcı bir kaydın tüm alanlarını veya yalnızca belirttiğiniz alanları görüntüleyebilir.If you add a Display form control, the user can display all fields of a record or only the fields that you specify. Düzenleme formu denetimi eklerseniz kullanıcı bu alanları düzenleyebilir, kayıt oluşturabilir ve söz konusu değişiklikleri bir veri kaynağına kaydedebilir.If you add an Edit form control, the user can edit those fields, create a record, and save those changes to a data source.

Örnek form ve form görüntüleme denetimleri

Galeri denetimi eklerseniz bu denetimi veri kaynağında bir tablo gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ardından, kullanıcının galeride seçtiği kayıtları gösterecek bir form da yapılandırabilirsiniz.If you add a Gallery control, you can configure it to show a table in a data source and then configure a form to show whichever record the user selects in the gallery. Ayrıca kullanıcının düzenlemeleri kaydetmek ve iptal etmek veya kayıt oluşturmak için seçebileceği bir ya da birden fazla Düğme denetimi de ekleyebilirsiniz.You can also add one or more Button controls that the user can select to save edits, cancel edits, and create a record. Bu denetimleri birlikte kullanarak eksiksiz bir çözüm oluşturabilirsiniz.By using controls together, you can create a complete solution.

Kayıt seçimiRecord selection

Her form türü için formun DataSource özelliğini bir kayıt tablosu olarak, Item özelliğini ise bu tablodaki belirli bir değeri gösterecek şekilde ayarlarsınız.For either type of form, you set its DataSource property to a table of records, and you set the form's Item property to show a specific record in that table. Örneğin, bir formun Item özelliğini bir Galeri denetiminin SelectedItem özelliği olarak ayarlayabilirsiniz.For example, you can set the Item property of a form to the SelectedItem property of a Gallery control. Kullanıcı söz konusu galerideki bir kaydı seçtiğinde formda bu kaydın aynısı görünür ancak formda daha fazla alan gösterilir.When the user selects a record in the gallery, the same record appears in the form, except that the form can show more fields. Kullanıcı galeriye dönüp farklı bir kayıt seçerse galerinin SelectedItem özelliği değişir.If the user returns to the gallery and selects a different record, the SelectedItem property of the gallery changes. Bu değişiklik formun Item özelliğini güncelleştirir ve bu özellik artık yeni seçilen kaydı gösterir.This change updates the Item property of the form, which then shows the newly selected record.

Formun Öğe değerini kayıtları gösterme, düzenleme veya ekleme bölümünde açıklanan gibi Açılan liste denetimini veya Arama ya da İlk işlevini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.You can also set a form's Item property by using a Drop down control, as Show, edit, or add a record describes, or a function such as Lookup or First. Örneğin, ayarlayabilirsiniz öğesi Fabrikam girişi göstermek için bu formüllerden birini özelliğini hesapları Common Data Service'te varlık:For example, you can set the Item property to either of these formulas to show the Fabrikam entry in the Accounts entity in Common Data Service:

First(Accounts)

Lookup(Accounts; "Fabrikam" in name)

Her form denetimi bir veya daha fazla Kart denetimi içerir.Each form control contains one or more Card controls. Bir kartın DataField özelliğini ayarlayarak kartın göstereceği alanı ve diğer ayrıntıları belirtebilirsiniz.By setting the DataField property of a card, you specify which field that card shows and other details.

Kayıt oluşturmaCreate a record

Düzenleme formu denetimi Edit modundayken kullanıcı, formun Item özelliğinde belirtilen kaydı güncelleştirebilir.When an Edit form control is in Edit mode, the user can update the record that's specified in the form's Item property. Denetlenirse Mode özelliği Edit moduna döner.If inspected, the Mode property returns Edit.

Bununla birlikte, Düzenleme formu denetimi New modundayken Item özelliği yok sayılır.When an Edit form control is in New mode, however, the Item property is ignored. Formda mevcut bir kayıt gösterilmez. Bunun yerine, her alandaki değerler formu yapılandırdığınız veri kaynağının varsayılan değerleriyle eşleşir.The form doesn't show an existing record; instead, the values in each field match the default values of the data source with which you configured the form. NewForm işlevi formların bu moda geçmesine neden olur.The NewForm function causes a form to switch to this mode.

Örneğin, bir düğmenin Text özelliğini New olarak, OnSelect özelliğini ise NewForm işlevini içeren bir formül olarak ayarlayabilirsiniz.For example, you can set the Text property of a button to show New and its OnSelect property to a formula that includes the NewForm function. Kullanıcı bu düğmeyi seçerse form New moduna geçer ve böylece kullanıcı, bilinen değerlerle başlayan bir kayıt oluşturabilir.If the user selects that button, the form switches to New mode so that the user can create a record starting with known values.

ResetForm veya SubmitForm işlevi başarılı şekilde çalıştırılırsa form, Edit moduna geri döner.A form switches back to Edit mode if either the ResetForm function runs or the SubmitForm function runs successfully.

 • Bir düğmenin Text özelliğini Cancel olarak, OnSelect özelliğini ise ResetForm işlevini içeren bir formül olarak ayarlayabilirsiniz.You can set the Text property of a button to show Cancel and its OnSelect property to a formula that includes the ResetForm function. Kullanıcı bu düğmeyi seçerse sürmekte olan değişiklikler atılır ve formdaki değerler bir kez daha veri kaynağının varsayılan değerleriyle eşleşir.If the user selects that button, any changes in progress are discarded, and the values in the form, once again, match the default values of the data source.
 • Bir düğmenin Text özelliğini Save changes olarak, OnSelect özelliğini ise SubmitForm işlevini içeren bir formül olarak ayarlayabilirsiniz.You can set the Text property of a button to show Save changes and its OnSelect property to a formula that includes the SubmitForm function. Kullanıcı bu düğmeyi seçerse veri kaynağı güncelleştirilir ve formdaki değerler, veri kaynağının varsayılan değerlerine sıfırlanır.If the user selects that button and the data source is updated, the values in the form are reset to the default values of the data source.

Değişiklikleri kaydetmeSave changes

Önceki bölümde açıklanan şekilde bir Save changes düğmesi oluşturursanız kullanıcı bir kayıt oluşturabilir veya güncelleştirebilir ve ardından bu düğmeyi seçerek ilgili değişiklikleri veri kaynağına kaydedebilir.If you create a Save changes button as the previous section describes, the user can create or update a record and then select that button to save those changes to the data source. Bunun yerine bir Görüntü denetimi veya aynı görevi gerçekleştirecek başka denetimler yapılandırabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken, söz konusu denetimin SubmitForm işlevi ile yapılandırılması gerektiğidir.You could, instead, configure an Image control or some other control to perform the same task, as long as you configure that control with the SubmitForm function. Her durumda Error, ErrorKind, OnSuccess ve OnFailure özellikleri sonuç ile ilgili geri bildirim sağlar.In any case, the Error, ErrorKind, OnSuccess, and OnFailure properties provide feedback on the outcome.

SubmitForm işlevi çalıştırıldığında öncelikle, kullanıcının göndermek istediği verileri doğrular.When the SubmitForm function runs, it first validates the data that user wants to submit. Gerekli bir alan değer içermiyorsa veya başka kısıtlamalara uymayan bir değer içeriyorsa ErrorKind özellikleri ayarlanır ve OnFailure formülü çalıştırılır.If a required field doesn't contain a value or another value doesn't conform to some other constraint, the ErrorKind properties are set, and the OnFailure formula runs. Save changes düğmesini veya diğer denetimleri, kullanıcı söz konusu düğmeyi ya da denetimi yalnızca verilerin geçerli olması (başka bir deyişle formun Valid özelliğinin true olması) halinde seçebilecek şekilde yapılandırabilirsiniz.You can configure the Save changes button or other control so that the user can select it only if the data is valid (that is, if the Valid property of the form is true). Kullanıcının, Error ve ErrorKind özelliklerini sıfırlamak için sorunu gidermenin yanı sıra Save changes düğmesini tekrar seçmesi (veya daha önce açıklanan şekilde bir Cancel düğmesini seçerek değişiklikleri atması) gerektiğini unutmayın.Note that the user must not only correct the problem but also select the Save changes button again (or discard the changes by selecting a Cancel button, as described earlier) to reset the Error and ErrorKind properties.

Veriler başarıyla doğrulandıktan sonra SubmitForm işlevi tarafından veri kaynağına gönderilir. Bu işlem, ağ gecikme süresine bağlı olarak biraz zaman alabilir.If the data passes validation, SubmitForm sends it to the data source, which can take some time depending on network latency.

 • Gönderme işlemi başarılı olursa Error özelliği temizlenir, ErrorKind özelliği ErrorKind.None olarak ayarlanır ve OnSuccess formülü çalıştırılır.If the submission succeeds, the Error property is cleared, the ErrorKind property is set to ErrorKind.None, and the OnSuccess formula runs. Kullanıcı bir kayıt oluşturduysa (başka bir deyişle, form daha önce New modundaysa) kullanıcının, yeni oluşturulan kaydı veya farklı bir kaydı düzenleyebilmesi için form, Edit moduna geçirilir.If the user created a record (that is, if the form was previously in New mode), the form is switched to Edit mode so that the user can edit the newly created record or a different one.
 • Gönderim başarısız olursa, Error özelliği veri kaynağından sorunu açıklayan kolay bir hata iletisi içerir.If the submission fails, the Error property contains a user-friendly error message from the data source, explaining the problem. ErrorKind özelliği soruna bağlı olarak uygun şekilde ayarlanır ve OnFailure formülü çalıştırılır.The ErrorKind property is set appropriately, depending on the issue, and the OnFailure formula runs.

Bazı veri kaynakları, iki kişinin bir kaydı aynı anda güncelleştirmeye çalıştığını algılayabilir. Bu durumda ErrorKind özelliği ErrorKind.Conflict olarak ayarlanır ve bunun çözümü, diğer kullanıcının yaptığı değişiklikleri içeren veri kaynağını yenilemek ve kullanıcı tarafından yapılan değişiklikleri yeniden uygulamaktır.Some data sources can detect when two people try to update the same record at the same time In this case, ErrorKind is set to ErrorKind.Conflict, and the remedy is to refresh the data source with the other user's changes and reapply the change made by this user.

İpucu

Formunuza, kullanıcının sürmekte olan değişikliklerden vazgeçmek için kullanabileceği bir Cancel düğmesi eklerseniz düğmenin OnSelect özelliğine (bu özellik ekran değiştirmeye yönelik bir Navigate işlevi içeriyorsa bile) ResetForm işlevini ekleyin.If you offer a Cancel button on your form so that the user can abandon changes in progress, add the ResetForm function to the button's OnSelect property even that property also contains a Navigate function to change screens. Aksi halde, kullanıcının yaptığı değişiklikler formda tutulur.Otherwise, the form will retain the user's changes.

DüzenLayout

Varsayılan olarak, kartlar telefon uygulamalar için tek bir sütuna; tablet uygulamaları için ise üç sütuna yerleştirilir.By default, cards are placed in a single column for phone apps and three columns for tablet apps. Bir formda kaç sütun bulunacağını ve kartların, form yapılandırılırken bu sütunlara yaslanıp yaslanmayacağını belirtebilirsiniz.You can specify how many columns a form has and whether cards should snap to them as you configure the form. Bu ayarlar yalnızca, kartların X, Y ve Width özelliklerini ayarlamak için kullanıldığından özellik olarak kullanıma sunulmaz.These settings aren't exposed as properties because they're used only to set the X, Y, and Width properties of the cards.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri formu düzenini anlama.For more information, see Understand data form layout.

Temel özelliklerKey properties

DataSource: kullanıcının göstereceği, düzenleyeceği veya oluşturacağı kaydı içeren veri kaynağı.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create.

 • Bu özelliği ayarlamazsanız kullanıcı kayıt gösteremez, düzenleyemez veya oluşturamaz ve başka meta veriler ya da doğrulama sağlanmaz.If you don't set this property, the user can't show, edit, or create a record, and no additional metadata or validation is provided.

DefaultMode: form denetiminin başlangıç modu.DefaultMode - The initial mode of the form control. Kabul edilebilir değerler ve bunların anlamları için aşağıda Mode özelliğinin açıklamasına bakın.See the description of Mode below for the acceptable values and their meanings.

DisplayMode: form denetimindeki veri kartları ve denetimler için kullanılacak mod.DisplayMode - The mode to use for data cards and controls within the form control.

Mode özelliğinden türetilmiştir ve bağımsız olarak ayarlanamaz:Derived from the Mode property based and cannot be set independently:

ModMode DisplayModeDisplayMode AçıklamaDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Veri kartları ve denetimler düzenlenebilir ve bir kayıttaki değişiklikler kabul edilebilir.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Veri kartları ve denetimler düzenlenebilir ve yeni bir kayıt kabul edebilir.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Veri kartları ve denetimler düzenlenemez ve görüntüleme için iyileştirilmiştir.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

Error: SubmitForm işlevi başarısız olduğunda bu form için görüntülenecek kolay hata iletisi.Error – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.
 • Bu özellik yalnızca SubmitForm, EditForm veya ResetForm işlevi çalıştırıldığında değişir.This property changes only when the SubmitForm, EditForm, or ResetForm function runs.
 • Herhangi bir hata oluşmazsa bu özelliğin değeri boş olur ve ErrorKind, ErrorKind.None olarak ayarlanır.If no error occurs, this property is blank, and ErrorKind is set to ErrorKind.None.
 • Mümkün olduğunda, döndürülen hata iletisi kullanıcının dilinde görüntülenir.When possible, the error message returned will be in the user's language. Bazı hata iletileri doğrudan veri kaynağından gelir ve kullanıcının dilinde görüntülenmeyebilir.Some error messages come from the data source directly and may not be in the user's language.

ErrorKind: SubmitForm çalıştırıldığında bir hata oluşması halinde söz konusu hatanın türü.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred.

 • Yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies only to an Edit form control.
 • Bu özellik, Errors işlevi ile aynı sabit listesine sahiptir.This property has the same enumeration as the Errors function. Düzenleme formu denetimi şu değerleri döndürebilir:An Edit form control can return these values:
ErrorKindErrorKind AçıklamaDescription
ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict Aynı kaydı başka bir kullanıcı da değiştirmiştir ve bu, bir değişiklik çakışmasına neden olmuştur.Another user changed the same record, resulting in a change conflict. Kaydı yeniden yüklemek için Refresh işlevini çalıştırın ve değişikliği tekrar deneyin.Execute the Refresh function to reload the record, and try the change again.
ErrorKind.NoneErrorKind.None Hata türü bilinmiyordur.The error is of an unknown kind.
ErrorKind.SyncErrorKind.Sync Veri kaynağı bir hata bildirmiştir.The data source reported an error. Daha fazla bilgi için Error özelliğine göz atın.Check the Error property for more information.
ErrorKind.ValidationErrorKind.Validation Genel bir doğrulama sorunu algılanmıştır.A general validation issue was detected.

Item: kullanıcının göstereceği veya düzenleyeceği, DataSource'taki kayıt.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit.

LastSubmit: sunucu tarafından oluşturulan tüm alanlar da dahil olmak üzere başarıyla gönderilen son kayıt.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.
 • Veri kaynağı otomatik olarak herhangi bir alan (benzersiz sayı içeren bir ID alanı gibi) oluşturuyorsa veya alanları hesaplıyorsa LastSubmit özelliği, bu yeni değeri SubmitForm işlevi başarıyla çalıştırıldıktan sonra gösterir.If the data source automatically generates or calculates any fields, such as an ID field with a unique number, the LastSubmit property will have this new value after SubmitForm successfully runs.
 • Bu özelliğin değeri OnSuccess formülünde kullanılabilir.The value of this property is available in the OnSuccess formula.

Mode: Denetim Edit veya New modundadır.Mode – The control is in Edit or New mode.

ModMode AçıklamaDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Kullanıcı, formu kullanarak bir kaydı düzenleyebilir.The user can edit a record by using the form. Formun kartlarındaki değerler, mevcut kayıtla önceden doldurulur. Kullanıcı bu değerleri değiştirebilir.The values in the form's cards are pre-populated with the existing record, for the user to change. SubmitForm işlevi başarıyla çalıştırılırsa mevcut bir kayıt değiştirilir.If the SubmitForm function runs successfully, an existing record is modified.
FormMode.NewFormMode.New Kullanıcı, formu kullanarak bir kayıt oluşturabilir.The user can create a record by using the form. Form denetimlerinde değerleri veri kaynağı kaydı için varsayılan değerleri ile önceden doldurulur.The values in the form's controls are pre-populated with the defaults for a record of the data source. SubmitForm işlevi başarıyla çalıştırılırsa bir kayıt oluşturulur.If the SubmitForm function runs successfully, an record is created.
FormMode.ViewFormMode.View Kullanıcı, formu kullanarak bir kaydı görüntüleyebilir.The user can view a record by using the form. Form denetimlerinde değerleri veri kaynağı kaydı için varsayılan değerleri ile önceden doldurulur.The values in the form's controls are pre-populated with the defaults for a record of the data source.

Şu değişikliklerden herhangi biri gerçekleştiğinde form New modundan Edit moduna geçer:The form switches from New mode to Edit mode when any of these changes occurs:

 • Form başarıyla gönderilir ve bir kayıt oluşturulur.The form is successfully submitted, and a record is created. Galeri, seçimi otomatik olarak bu yeni kayda taşıyacak şekilde ayarlanırsa form, oluşturulan kayıt için Edit modunda olur ve böylece kullanıcı başka değişiklikler yapabilir.If the gallery is set to automatically move selection to this new record, the form will be in Edit mode for the created record so that the user can make additional changes.
 • EditForm işlevi çalıştırılır.The EditForm function runs.
 • ResetForm işlevi çalıştırılır.The ResetForm function runs. Örneğin, kullanıcı bu işlevle yapılandırılmış bir Cancel düğmesi seçebilir.For example, the user might select a Cancel button that's been configured with this function.

OnFailure: bir veri işlemi başarısız olduğunda uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnFailure – How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.

OnReset: bir Düzenleme formu denetimi sıfırlandığında uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnReset – How an app responds when an Edit form control is reset.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.

OnSuccess: bir veri işlemi başarılı olduğunda uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.

Unsaved: Düzenleme formu denetiminin kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kaydedilmemiş değişiklikler içermesi halinde true olur.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.
 • Kaydedilmemiş herhangi bir değişikliği kaybetmemesi için kullanıcıyı uyarmak üzere bu özelliği kullanın.Use this property to warn the user before they lose any unsaved changes. Kullanıcının, geçerli kayıtta değişiklikleri kaydetmeden Galeri denetiminde farklı bir kaydı seçmesini önlemek için galerinin Disabled özelliğini Form.Unsaved olarak ayarlayın ve aynı şekilde, yenileme işlemlerini de devre dışı bırakın.To prevent the user from selecting a different record in a Gallery control before saving changes to the current record, set the gallery's Disabled property to Form.Unsaved and, likewise, disable refresh operations.

Updates: bir form denetiminde yüklenen kayıt için veri kaynağına geri yazılacak değerler.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.
 • Denetimdeki kartlardan alan değerlerini ayıklamak için bu özelliği kullanın.Use this property to extract the field values from the cards within the control. Daha sonra bu değerleri kullanarak Patch işlev çağrısıyla veya bir bağlantı tarafından kullanıma sunulan başka yöntemler ile veri kaynağında elle güncelleştirme yapabilirsiniz.You can then use these values to manually update the data source with a Patch function call or another method exposed by a connection. SubmitForm işlevini kullanıyorsanız bu özelliği kullanmanıza gerek yoktur.You do not need to use this property if you are using the SubmitForm function.
 • Bu özellik bir değerler kaydı döndürür.This property returns a record of values. Örneğin, form denetimi için kart denetimleri içeriyorsa adı ve miktar alanları ve değerleri güncelleştirme Bu kartlar için özellikleri döndürür "Widget" ve 10 sırasıyla sonra güncelleştirmeleri form denetimi için özellik döndürmesine {adı: "Widget"; Quantity: 10 }.For example, if the form control contains card controls for Name and Quantity fields, and the values of the Update properties for those cards return "Widget" and 10 respectively, then the Updates property for the form control would return { Name: "Widget"; Quantity: 10 }.

Valid: bir Kart veya Düzenleme formu denetiminin, veri kaynağına gönderilmeye hazır geçerli girişler içerip içermediği.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

 • Bu özellik yalnızca Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.This property applies only to the Edit form control.

 • Bir Form denetiminin Valid özelliği, formdaki tüm Kart denetimlerinin Valid özelliklerini toplar.A Form control's Valid property aggregates the Valid properties of all the Card controls in the form. Bir formun Valid özelliği, yalnızca tüm kartlardaki verilerin geçerli olması halinde true olur; aksi halde formun Valid özelliği false olur.A form's Valid property is true only if the data in all cards in that form is valid; otherwise, the form's Valid property is false.

 • Bir düğmenin, değişiklikleri yalnızca formdaki veriler geçerli olduğunda ancak henüz gönderilmediğinde kaydetmesini sağlamak için DisplayMode özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To enable a button to save changes only when the data in a form is valid but hasn't yet been submitted, set the button's DisplayMode property to this formula:

  SubmitButton.DisplayMode = If(IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid; DisplayMode.Edit; DisplayMode.Disabled)SubmitButton.DisplayMode = If(IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid; DisplayMode.Edit; DisplayMode.Disabled)

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Daha fazla bilgiMore information

Formların nasıl çalıştığına ilişkin kapsamlı bir genel bakış için bkz. Veri formlarını anlama.For a comprehensive overview of how forms work, see Understand data forms.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • Bir Etiket kullanarak forma üst bilgi eklemeyi düşünün.Consider adding a heading to the form using a Label.