PowerApps'teki PDF görüntüleyici denetimi (deneysel)PDF viewer control (experimental) in PowerApps

PDF dosyalarının içeriğini gösteren deneysel bir denetimdir.An experimental control that shows the content of a PDF file.

AçıklamaDescription

Bu denetim türünü ekleyip göstermek istediğiniz dosyanın Document özelliğini, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'ye ayarlayarak PDF dosyasındaki metin, grafik ve diğer içerikleri gösterin.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

SınırlamalarıLimitations

  1. Powerapps'in güvenlik mimarisi HTTP değil yalnızca HTTPS bağlantılarını desteklemek PDF Görüntüleyicisi'ni gerektirir.The security architecture of PowerApps requires the PDF Viewer to support only HTTPS links, not HTTP.

  2. Belge özelliği doğrudan PDF dosyasına bağlantı gerekir.The Document property must link directly to the PDF file. Sunucu yeniden yönlendirmelerini veya belge HTML görünümlerini desteklenmez.Server redirects or HTML views of the document aren't supported.

  3. Belgeyi barındıran sunucu kimlik doğrulama gerekli değil.The server that hosts the document must not require authentication.

  4. Belge kısıtlayıcı çıkış noktaları arası kaynak paylaşımı (CORS) ayarları içeren bir sunucuda bulunuyorsa bir PDF belgesi uygulamanızda görüntülemek mümkün olmayabilir.You may not be able to view a PDF document in your app if the document resides on a server that has restrictive cross-origin resource sharing (CORS) settings. Bu sorunu çözmek için PDF belgelerinin barındıran sunucunun, powerapps.com adresinden çıkış noktaları arası istekleri izin vermelidir.To resolve this issue, the server that hosts PDF documents must permit cross-origin requests from powerapps.com.

Uygulama kullanıcılarının bu sınırlamaların PDF belgeleri harici bir tarayıcıda açarak denetim belgeye açamıyorsanız istendiği gibi çalışabilir.App users can work around these limitations by opening PDF documents in an external browser, as prompted if the control can't open a document. Bu seçeneğe, tüm harici belgelere ilişkin denetim menüsünden de ulaşılabilir.This option is also available in the control menu for all external documents.

Uygulama Oluşturucular, PDF belgeleri uygulamasında medya kaynağı olarak ekleyerek bu sınırlamaların çalışabilir.App makers can work around these limitations by including PDF documents as media resources in the app. Bu şekilde, PDF görüntüleyici denetimi belgeyi her zaman gösterebilirsiniz.That way, the PDF Viewer control can always show the document.

Temel özelliklerKey properties

Document: bir PDF dosyasının, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

Ek özelliklerAdditional properties

ActualZoom: Zoom özelliği ile istenen yakınlaştırmadan farklı olabilecek, denetimin gerçek yakınlaştırması.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText: kullanımda olan geçerli arama terimi.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage: bir PDF dosyasında gösterilmekte olan sayfanın numarası.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FindNext: Belge içinde sonraki FindText örneğini bulur.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious: Belge içinde önceki FindText örneğini bulur.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText: belgede aranacak arama terimi.FindText – The search term to look for in the document.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange: denetim değişikliklerinin durumunun değişmesinin ardından sayfanın nasıl yanıt verdiği.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page: göstermek istediğiniz sayfa numarası.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount: bir belgedeki sayfa sayısı.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom: kameradaki bir görüntünün büyütülme yüzdesi veya PDF görüntüleyicideki bir dosyanın görünümü.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

ÖrnekExample

Bir PDF görüntüleyici denetimi ekleyin ve PDF dosyasının Document özelliğini, bu örnekte verildiği gibi başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL olarak ayarlayın:Add a PDF viewer control, and set its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of a PDF file as in this example:

"https://blog.mozilla.org/security/files/2015/05/HTTPS-FAQ.pdf""https://blog.mozilla.org/security/files/2015/05/HTTPS-FAQ.pdf"

The control shows the PDF file.

Don't know how to [add and configure a control](../add-configure-controls.md)?

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

PDF görüntüleyici hala deneme aşamasında olduğu için PDF belgelerinin tüm erişilebilirlik özellikleri desteklenmez.Not all accessibility features of PDF documents are supported because the PDF viewer is still in the experimental stage. Bu nedenle, kullanıcıların belgeyi bir dış uygulamada açmasına izin vermek için ShowControls değeri true olarak ayarlanmalıdır.Therefore, ShowControls should be set to true to allow users to open the document in an external application.

WCAG 2.0 ve PDF/UA standartları ile erişilebilir PDF belgeleri oluşturmayı öğrenin.Learn how to create accessible PDF documents with the WCAG 2.0 and PDF/UA standards.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

  • PDF belgesinin bir başlığı yoksa Etiket kullanarak bir üst bilgi eklemeyi düşünün.Consider adding a heading using a Label, if the PDF document does not have a title. Üst bilgi, PDF görüntüleyici’den hemen önce konumlandırılmalıdır.The heading can be positioned immediately before the PDF viewer.