Power Apps 'te kalem girişi denetimiPen input control in Power Apps

Kullanıcının çizim yapabildiği, çizimleri silebildiği ve görüntü alanlarını vurgulayabildiği bir denetimdir.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

AçıklamaDescription

Kullanıcı bu denetimi bir beyaz tahta gibi kullanarak diyagramlar çizebilir ve yazılı metne dönüştürülebilen sözcükler yazabilir.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Temel özelliklerKey properties

Görüntü – Son kullanıcı tarafından çizilen görüntüyü temsil eden çıkış özelliği.Image – Output property that represents the image drawn by the end user.

Color : giriş vuruşlarının rengi.Color – The color of input strokes.

Mode: Denetim Draw veya Erase modundadır.Mode – The control is in Draw or Erase mode. Mod seçme özelliği kullanım dışıdır.Select mode has been deprecated.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers. Denetimin amacını ve alternatif giriş yöntemlerini açıklamak için kullanılabilir.Can be used to describe the purpose of the control as well as alternative methods of input.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

GirişKullanım dışıdır.InputDeprecated. Girişin fare, kalem veya dokunmayı destekleyip desteklemediği.Whether the input supports mouse, pen, or touch inputs. Varsayılan değer (7) üçünü de destekler.Defalut value (7) supports all three.

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor : listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness: bir kalem girişi denetimi için seçim aracının kalınlığı.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size : denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect( KoleksiyonAdı; AlınacakVeriler )Collect( CollectionName; DatatoCollect )

ÖrnekExample

Görüntü kümesi oluşturmaCreate a set of images

 1. Bir Kalem girişi denetimi ekleyin, MyDoodles olarak adlandırın ve ShowControls özelliğini true olarak ayarlayın.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir Düğme denetimi ekleyin, denetimi MyDoodles'ın altına taşıyın ve Düğme denetiminin Text özelliğini Add değerini gösterecek şekilde ayarlayın.Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.

 3. Düğme denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles; {Sketch:MyDoodles.Image})Collect(Doodles; {Sketch:MyDoodles.Image})

 4. Bir Görüntü galerisi denetimi ekleyin, bunu Düğme denetiminin altına taşıyın ve Görüntü galerisi denetiminin genişliğini üç öğe gösterecek şekilde daraltın.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.

 5. Görüntü galerisi denetiminin Items özelliğini Doodles olarak ayarlayın ve ardından F5 tuşuna basın.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.

 6. MyDoodles'da bir görüntü çizin ve ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  Çizdiğiniz görüntü, Görüntü galerisi denetiminde görünür.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (isteğe bağlı) Kalem girişi denetiminde çizdiğiniz görüntüyü temizlemek için ilgili simgeye ve ardından Düğme denetimine tıklayın veya dokunun.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.

 8. Görüntü galerisi denetiminde Görüntü denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles; ThisItem)Remove(Doodles; ThisItem)

 9. Bir çizimi kaldırmak için Görüntü galerisi denetiminde çizime tıklayın veya dokunun.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Çizimlerinizi yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini, veri kaynağına kaydetmek için ise Patch işlevini kullanın.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • BorderColor ve denetimin dışında kalan renk (bir kenarlık varsa)BorderColor and the color outside the control (if there is a border)
 • Fill ve denetimin dışında kalan renk (bir kenarlık yoksa)Fill and the color outside the control (if there is no border)

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • AccessibleLabel mevcut olmalıdır.AccessibleLabel should be present.

  Önemli

  Kalem girişi denetimine ekran okuyucusu kullanıcıları erişemez.Pen input is not accessible to screen reader users. Her zaman alternatif bir girdi biçimi sağlayın.Always provide an alternative form of input. Örneğin, bir taslak gerekiyorsa kullanıcıların bir görüntüyü karşıya yüklemesi için Resim ekle denetimi eklemeyi düşünün.For example, if a sketch is required, consider adding an Add picture control for users to upload an image. Her iki yöntem de sunulabilir ve kullanıcılar daha rahat oldukları seçeneği tercih edebilir.Both methods can be offered and the user can choose the one they are more comfortable with.

Klavye desteğiKeyboard support

Önemli

Kalem girişi’ne klavye kullanıcıları erişemez.Pen input is not accessible to keyboard users. Her zaman alternatif bir girdi biçimi sağlayın.Always provide an alternative form of input. Örneğin, imza gerekiyorsa kullanıcıların adlarını girmesi için bir Metin girişi denetimi eklemeyi düşünün.For example, if a signature is required, consider adding a Text input for users to enter their name. Her iki yöntem de sunulabilir ve kullanıcılar daha rahat oldukları seçeneği tercih edebilir.Both methods can be offered and the user can choose the one they are more comfortable with.