Power Apps 'teki Şekil denetimleri ve simge denetimleriShape controls and Icon controls in Power Apps

Görünüm ve davranış özelliklerini yapılandırabileceğiniz grafiklerdir.Graphics for which you can configure appearance and behavior properties.

AçıklamaDescription

Bu denetimler; dolgu, boyut ve konum gibi özellikleri yapılandırabileceğiniz oklar, geometrik şekiller, eylem simgeleri ve semboller içerir.These controls include arrows, geometric shapes, action icons, and symbols for which you can configure properties such as fill, size, and location. Ayrıca, Kullanıcı denetimi seçerse uygulamanın yanıt vermesi için OnSelect özelliğini de yapılandırabilirsiniz.You can also configure their OnSelect property so that the app responds if the user selects the control.

Anahtar özellikleri (simgeler ve şekiller)Key properties (icons and shapes)

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

OnSelect : Kullanıcı bir denetim seçtiğinde uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user selects a control.

Anahtar özellikleri (yalnızca simgeler)Key properties (icons only)

Simge -görüntülenecek simgenin türü (örneğin, oklu veya ShoppingCart).Icon - The type of icon to display (for example, ArrowDown or ShoppingCart).

Döndürme -simgenin döndürüleceği derece sayısı.Rotation - The number of degrees to rotate the icon.

Color -simgenin adına veya RGBA değerlerine göre rengi.Color - The color of the icon by name or RGBA values.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverFill : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Pressedbordercolor : Kullanıcı bu denetimi seçtiğinde denetimin kenarlığının rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user selects that control.

Pressedfill : Kullanıcı denetimi seçtiğinde bir denetimin arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user selects that control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard-navigation order in relation to other controls.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Navigate( EkranAdı; EkranGeçişi )Navigate( ScreenName; ScreenTransition )

ÖrnekExample

 1. Varsayılan Ekran denetimini Target olarak adlandırın, bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini Target'ı gösterecek şekilde ayarlayın.Name the default Screen control Target, add a Label control, and set its Text property to show Target.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

 2. Bir Ekran denetimi ekleyin ve Source olarak adlandırın.Add a Screen control, and name it Source.

 3. Source denetiminde bir Şekil denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In Source, add a Shape control, and set its OnSelect property to this formula:

Navigate(Target; ScreenTransition.Fade)

 1. F5 tuşuna basın ve ardından Şekil denetimini seçin.Press F5, and then select the Shape control.

  Target ekranı görünür.The Target screen appears.

 2. (isteğe bağlı) Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın, Target'a bir Şekil denetimi ekleyin ve Şekil denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:(optional) Press Esc to return to the default workspace, add a Shape control to Target, and set the OnSelect property of the Shape control to this formula:

Navigate(Source; ScreenTransition.Fade)

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Aşağıdakiler yalnızca düğme olarak kullanılan veya yalnızca süsleme amaçlı olmayan grafikler için geçerlidir.The following applies only to graphics that are used as buttons or are otherwise not just for decoration.

Simgeler için:For icons:

Kenarlıklı şekiller için:For shapes with borders:

Kenarlıksız şekiller için:For shapes without borders:

 • Fill ve denetimin dışında kalan renkFill and the color outside the control
 • PressedFill ve denetimin dışında kalan renk (düğme olarak kullanılıyorsa)PressedFill and the color outside the control (if used as a button)
 • HoverFill ve denetimin dışında kalan renk (düğme olarak kullanılıyorsa)HoverFill and the color outside the control (if used as a button)

Ekran okuyucu desteğiScreen-reader support

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa veya yalnızca dekorasyon için değilse, erişilebilir etiket boş olmayan bir dize olarak ayarlanmalıdır.AccessibleLabel must be set to a non-empty string if the graphic is used as a button or is otherwise not just for decoration.

 • Grafik gereksiz bilgileri sağlıyorsa veya yalnızca dekorasyonu için, erişilebilir etiket boş veya "" dizesini boş olmalıdır.AccessibleLabel must be empty or the empty string "" if the graphic provides redundant information or is purely for decoration. Bu değer ekran okuyucularının grafiği yoksaymasına neden olur.This value causes screen readers to ignore the graphic.

Örneğin, Ayarlar simgesinin erişilebilir etiket özelliğini Ayarlarolarak ayarlayabilirsiniz.For example, you might set the AccessibleLabel property of a Settings icon to Settings. Bu simge düğme olarak kullanılmaz.This icon isn't used as a button. Bu, ayarlarıda belirten bir etiketin yanında.It's next to a Label that also says Settings. Ekran okuyucular hem simgeyi hem de etiketi Ayarlarolarak okur, bu da gereksiz ayrıntılıdır.Screen readers will read both the icon and the label as Settings, which is unnecessarily verbose. Bu durumda, simgenin erişilebilir bir etiketi olması gerekmez.In this case, the icon doesn't need an AccessibleLabel.

Önemli

Erişilebilir etiketi boş bir dizeye ayarlanmışsa ve TabIndex sıfır veya daha büyük olarak ayarlandıysa ekran okuyucular bir simge veya şekli düğme olarak okur.Screen readers will read an icon or shape as button if its AccessibleLabel is set to an empty string and its TabIndex is set to zero or greater. Bu tür simgeler veya şekiller düğme olarak işlenir.Such icons or shapes are rendered as buttons.

Klavye desteğiKeyboard support

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater if the graphic is used as a button. Bu değeri bir simge veya şekil için ayarlarsanız, klavye kullanıcıları bu sayfaya gidebilirler.If you set this value for an icon or shape, keyboard users can navigate to it.

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır.Focus indicators must be clearly visible if the graphic is used as a button. Bu sonuca ulaşmak için Focusedbordercolor ve Focusedborderkalınlığını kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this result.

  Not

  TabIndex sıfır veya daha büyük olduğunda simge veya şekil bir düğme olarak işlenir.When TabIndex is zero or greater, the icon or shape is rendered as a button. Görünümü değişmez, ancak ekran okuyucular görüntüyü bir düğme olarak doğru şekilde tanımlayacaktır.Its appearance doesn't change, but screen readers will correctly identify the image as a button. TabIndex sıfırdan küçük olduğunda simge veya şekil bir görüntü olarak tanımlanır.When TabIndex is less than zero, the icon or shape is identified as an image.