PowerApps'teki Kaydırıcı denetimiSlider control in PowerApps

Kullanıcının, tutamacı sürükleyerek değer belirtebildiği bir denetimdir.A control with which the user can specify a value by dragging a handle.

AçıklamaDescription

Kullanıcı, kaydırıcı tutamacını, seçtiğiniz yöne bağlı olarak sağa sola veya yukarı aşağı sürükleyerek; belirttiğiniz minimum ve maksimum değer arasında bir değer belirtebilir.The user can indicate a value, between a minimum and a maximum value that you specify, by dragging the handle of a slider left-right or up-down, depending on the direction that you choose.

Temel özelliklerKey properties

Default: denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max: kullanıcının bir kaydırıcıyı veya derecelendirmeyi ayarlayabileceği maksimum değer.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Min: kullanıcının bir kaydırıcıyı ayarlayabileceği minimum değer.Min – The minimum value to which the user can set a slider.

Value: bir giriş denetiminin değeri.Value – The value of an input control.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

HandleActiveFill: bir kaydırıcı tutamacının, kullanıcı değeri değiştirdikçe görüntülenecek rengi.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value.

HandleFill: bir geçiş veya kaydırıcı denetimindeki tutamacın (konumu değiştiren öğe) rengi.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control.

HandleHoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini bir kaydıraçtaki tutamacın üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan renk.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it.

HandleSize: Tanıtıcının çapı.HandleSize – The diameter of the handle.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

Layout: kullanıcının bir galeriyi ekranda kaydırıp kaydırmadığı veya bir kaydırıcıyı yukarıdan aşağıya (Vertical) ya da soldan sağa (Horizontal) ayarlayıp ayarlamadığı.Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill: geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill: geçiş denetiminin veya kaydırıcının üzerine geldiğinizde geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

ReadOnly: kullanıcının, kaydırıcı veya derecelendirme denetiminin değerini değiştirip değiştiremediği.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue: kaydırıcı veya derecelendirme değerinin, kullanıcı bu değeri değiştirdiğinde veya denetimin üzerine geldiğinde görünüp görünmediği.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill: geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill: fare işaretçisini bir geçiş denetimi veya kaydırıcının üzerinde tuttuğunuzda geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Sum( Değer1; Değer2 )Sum( Value1; Value2 )

ÖrnekExample

 1. Bir düğme ekleyin ve düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations; {City:"London"; Country:"United Kingdom"; Population:8615000}; {City:"Berlin"; Country:"Germany"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Spain"; Population:3165000}; {City:"Rome"; Country:"Italy"; Population:2874000}; {City:"Paris"; Country:"France"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Germany"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Spain"; Population:1602000}; {City:"Munich"; Country:"Germany"; Population:1494000}; {City:"Milan"; Country:"Italy"; Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations; {City:"London"; Country:"United Kingdom"; Population:8615000}; {City:"Berlin"; Country:"Germany"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Spain"; Population:3165000}; {City:"Rome"; Country:"Italy"; Population:2874000}; {City:"Paris"; Country:"France"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Germany"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Spain"; Population:1602000}; {City:"Munich"; Country:"Germany"; Population:1494000}; {City:"Milan"; Country:"Italy"; Population:1344000})

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

  ClearCollect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. F5 tuşuna basın, düğmeyi seçin ve Esc tuşuna basın.Press F5, select the button, and then press Esc.

 3. Bir kaydırıcı ekleyin, düğmenin altına taşıyın ve kaydırıcıyı MinPopulation olarak adlandırın.Add a slider, move it below the button, and name the slider MinPopulation.

 4. Kaydırıcının Max özelliğini 5000000 olarak, Min özelliğini ise 1000000 olarak ayarlayın.Set the slider's Max property to 5000000 and its Min property to 1000000.

 5. Dikey yönde bir metin galerisi ekleyin, kaydırıcının altına taşıyın ve galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a text gallery in vertical/portrait orientation, move it below the slider, and set the gallery's Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations; Population > MinPopulation)Filter(CityPopulations; Population > MinPopulation)

 6. Galerinin ilk öğesinde üst etiketin Text özelliğini ThisItem.City olarak ve alt etiketin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the first item of the gallery, set the Text property of the top label to ThisItem.City, and set the Text property of the bottom label to this formula:
  Text(ThisItem.Population; "##,###")Text(ThisItem.Population; "##,###")

 7. F5 tuşuna basın ve MinPopulation'ı yalnızca nüfusu belirttiğiniz değerden fazla olan şehirleri gösterecek şekilde ayarlayın.Press F5, and then adjust MinPopulation to show only those cities that have a population that's greater than the value that you specify.

 8. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.To return to the default workspace, press Esc.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • ValueFill ve RailFillValueFill and RailFill
 • ValueHoverFill ve RailHoverFillValueHoverFill and RailHoverFill
 • FocusedBorderColor ve denetimin dışında kalan renkFocusedBorderColor and color outside the control
 • ValueFill ve arka plan rengiValueFill and background color
 • RailFill ve arka plan rengiRailFill and background color
 • ValueHoverFill ve arka plan rengiValueHoverFill and background color
 • RailHoverFill ve arka plan rengiRailHoverFill and background color

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

Klavye desteğiKeyboard support

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.
 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır.Focus indicators must be clearly visible. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.
 • Klavye ile etkileşimde bulunurken kaydırıcı değeri gösterilmelidir.Slider value must be shown when interacting with the keyboard. Bu, aşağıdaki yöntemlerin herhangi biri ile sağlanabilir:This can be achieved by any one of these methods:
  • ShowValue değerini true olarak ayarlayın.Set ShowValue to true.
  • Kaydırıcının yanına bir Etiket ekleyin.Add a Label adjacent to the slider. Etiketin Text değerini kaydırıcının Değer’ine ayarlayın.Set the label's Text to the slider's Value.