Güç uygulamalarında Zamanlayıcı denetimiTimer control in Power Apps

Belirli bir süre geçmesinin ardından uygulamanızın nasıl yanıt verdiğini belirleyebilen bir denetimdir.A control that can determine how your app responds after a certain amount of time passes.

AçıklamaDescription

Örneğin, zamanlayıcılar bir denetimin görünme süresini belirler veya belirli bir süre geçmesinin ardından bir denetimin diğer özelliklerini değiştirir.Timers can, for example, determine how long a control appears or change other properties of a control after a certain amount of time has passed.

Not

Power Apps Studio 'da zamanlayıcılar yalnızca önizleme modunda çalışır.In Power Apps Studio, timers run only in Preview mode.

Temel özelliklerKey properties

Duration: milisaniye cinsinden, zamanlayıcının çalıştırılacağı süre.Duration – How long a timer runs in milliseconds. En fazla 24 saat milisaniye cinsinden ifade edilir.The maximum is 24 hours expressed in milliseconds. Varsayılan değer 60 saniyedir.Default is 60 seconds.

OnTimerEnd: zamanlayıcı çalışmayı tamamladığında uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnTimerEnd – How an app responds when a timer finishes running.

Repeat: zamanlayıcının çalışmayı tamamladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılmayacağı.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running.

Ek özelliklerAdditional properties

Align : metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoPause: Kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde zamanlayıcı denetiminin otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı.AutoPause – Whether the timer control automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart: Kullanıcı söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde zamanlayıcı denetiminin klibi otomatik olarak yürütüp yürütmediği.AutoStart – Whether the timer control automatically starts to play when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color : denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font : metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic : denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnTimerStart: zamanlayıcı çalışmaya başladığında uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnTimerStart – How an app responds when a timer starts to run.

PressedBorderColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset : denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size : denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Start: Zamanlayıcı başlatılır.Start – Whether the timer starts.

Strikethrough : denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Text : denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline : denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Refresh( VeriKaynağı )Refresh( DataSource )

ÖrneklerExamples

Geri sayım göstermeShow a countdown

 1. Zamanlayıcı ekleyin ve Countdown olarak adlandırın.Add a timer, and name it Countdown.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Zamanlayıcının Duration özelliğini 10000, Repeat ve Autostart özelliklerini ise true olarak ayarlayın.Set the timer's Duration property to 10000 and its Repeat and Autostart properties to true.

 3. (isteğe bağlı) Height özelliğini 160, Width özelliğini 600 ve Size özelliğini 60 olarak ayarlayarak zamanlayıcının daha kolay bir şekilde okunmasını sağlayın.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.

 4. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a label, and set its Text property to this formula:
  "Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000; 0)"Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000; 0)

  RoundUp işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the RoundUp function or other functions?

  Etiket, zamanlayıcının yeniden başlatılması için kaç saniye kaldığını gösterir.The label shows how many seconds remain before the timer restarts.

Denetimi canlandırAnimate a control

 1. Zamanlayıcı ekleyin ve FadeIn olarak adlandırın.Add a timer, and name it FadeIn.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Zamanlayıcının Duration özelliğini 5000, Repeat özelliğini true ve Text özelliğini Toggle animation olarak ayarlayın.Set the timer's Duration property to 5000, its Repeat property to true, and its Text property to Toggle animation.

 3. (isteğe bağlı) Height özelliğini 160, Width özelliğini 600 ve Size özelliğini 60 olarak ayarlayarak zamanlayıcının daha kolay bir şekilde okunmasını sağlayın.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.

 4. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini Welcome! ,Add a label, set its Text property to show Welcome! Color özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:and set its Color property to this formula:
  ColorFade(Color.BlueViolet; FadeIn.Value/5000)ColorFade(Color.BlueViolet; FadeIn.Value/5000)

  ColorFace işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the ColorFade function or other functions?

 5. Animasyonu başlatmak veya durdurmak için zamanlayıcı düğmesini seçin.Select the timer button to start or stop the animation. Etiketteki metin beyazlaşır, tam yoğunluğa döner ve işlem yinelenir.The text in the label fades to white, returns to full intensity, and repeats the process.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Kullanıcılar onunla etkileşime girebileceği takdirde, düğme denetimi için aynı yönergeler Zamanlayıcı denetimine uygulanır.The same guidelines for the Button control apply to the Timer control if users can interact with it.

Arka plan zamanlayıcılarBackground timers

Arka plan zamanlayıcıları otomatik olarak çalışır ve gizlidir.Background timers run automatically and are hidden. Bunları, geçen sürenin kullanıcıya çok az ilgi çeken bir destekleme rolünde kullanın.Use them in a supporting role where the elapsed time is of little interest to the user. Örneğin, her dakikada verileri yenileyebilir veya yalnızca belirli bir süre için bir bildirim iletisi gösterebilirsiniz.For example, you can refresh data every minute or show a notification message only for a certain amount of time.

Arka plan zamanlayıcıları, tüm kullanıcılardan gizlenmesi için Visible özelliğinin false olarak ayarlanmış olması gerekir.Background timers should have their Visible property set to false so that they are hidden from all users.

Zamanlama konularıTiming considerations

Bir Zamanlayıcı otomatik olarak çalışıyorsa, kullanıcıların içeriği okumak ve kullanmak için yeterli zaman olup olmadığını göz önünde bulundurun.If a Timer runs automatically, consider whether users have enough time to read and use content. Klavye ve ekran okuyucu kullanıcılarının, zamanlanmış bir olaya tepki vermek için daha fazla zaman gerekebilir.Keyboard and screen-reader users may need more time to react to a timed event.

Bu stratejilerin herhangi biri yeterlidir:Any of these strategies is sufficient:

 • Kullanıcıların zamanlanmış olayını iptal edebilmesini sağlar.Allow users to cancel the timed event.
 • Kullanıcıların başlamadan önce zaman sınırını ayarlamasına izin verin.Allow users to adjust the time limit before it begins.
 • Zaman sınırının süresi dolmadan 20 saniye uyar ve sınırı uzatmak için kolay bir yol sağlayın.Warn 20 seconds before the time limit expires and provide an easy way to extend the limit.

Bazı senaryolar gereksinimlerin dışında tutulur.Some scenarios are exempt from these requirements. Zaman sınırlarına ilişkin WCAG 2.0 kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Learn more in the WCAG 2.0 guideline for time limits.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • Bir Zamanlayıcı geçerli ekranda değişiklikleri tetiklerse, ekran okuyucu kullanıcılarına nelerin değiştiğini bildirmek için bir Live bölgesi kullanın.If a timer triggers changes on the current screen, use a live region to tell screen-reader users what changed.

  Not

  Süreölçer görünür ve çalışır durumdaysa, ekran okuyucular beş saniyede bir geçen süreyi duyuracaktır.If the timer is visible and running, screen readers will announce the elapsed time every five seconds.

 • Zamana duyarlı ve önemli bilgiler için bir denetimin Text özelliğini kullanmayın.Don't use the Text property of a control for time-sensitive and important information. Ekran okuyucular metinde değişiklik duymayacaktır.Screen readers won't announce changes to Text.

 • Etkileşimli zamanlayıcılar için:For interactive timers:

  • Text özelliği mevcut olmalıdır.Text must be present.
  • Geçen süreyi göstermek için bir etiket denetimi eklemeyi düşünün.Consider adding a Label control to show the elapsed time. Kullanıcının zamanlayıcıyı başlatmasını veya durdurmasını istemek için zamanlayıcının Text özelliğini kullanın.Use the timer's Text property to instruct the user to start or stop the timer.