PowerApps'teki Geçiş denetimiToggle control in PowerApps

Tutamacı hareket ettirilerek kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilen bir denetimdir.A control that the user can turn on or off by moving its handle.

AçıklamaDescription

En yeni GUI'ler için bir değiştirme düğmesi tasarlanmıştır ancak bu düğme, onay kutularıyla aynı şekilde çalışır.A toggle is designed for recent GUIs but behaves the same way as a check box.

Temel özelliklerKey properties

Default: denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Value: bir giriş denetiminin değeri.Value – The value of an input control.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

FalseFill: geçiş devre dışıyken geçiş dolgu rengi.FalseFill – The toggle fill color when the toggle is off.

FalseHoverFill: geçiş devre dışıyken geçiş vurgu dolgusu rengi.FalseHoverFill – The toggle hover fill color when toggle is off.

FalseText : geçiş devre dışıyken gösterilen metin.FalseText – The text shown when the toggle is off.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

HandleFill: Geçiş tanıtıcısının dolgu rengi.HandleFill – The fill color of the toggle handle.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnCheck: onay kutusunun veya değiştirme düğmesinin true olarak ayarlanmasından sonra uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnCheck: onay kutusunun veya değiştirme düğmesinin false olarak ayarlanmasından sonra uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill: geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill: geçiş denetiminin veya kaydırıcının üzerine geldiğinizde geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowLabel: geçiş denetimi yanında bir metin etiketi gösterilip gösterilmediği.ShowLabel – Whether a text label is shown beside the toggle control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

TextPosition: etiketin, geçiş denetiminin sağ tarafına mı, sol tarafına mı yerleştirildiği.TextPosition – Whether the label is to the left or the right of the toggle control.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

TrueFill: geçiş etkinken geçiş dolgu rengi.TrueFill – Toggle fill color when the toggle is on.

TrueHoverFill: geçiş etkinken geçiş vurgu dolgusu rengi.TrueHoverFill – Toggle hover fill color when the toggle is on.

TrueText: geçiş etkinken gösterilen metin.TrueText – Text shown when the toggle is on.

ValueFill: geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill: fare işaretçisini bir geçiş denetimi veya kaydırıcının üzerinde tuttuğunuzda geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Koşul; Sonuç )If( Condition; Result )

ÖrnekExample

 1. Bir değiştirme düğmesi ekleyin ve MemberDiscount olarak adlandırın.Add a toggle, and name it MemberDiscount.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(MemberDiscount.Value = true; "Price: $75"; "Price: $100")If(MemberDiscount.Value = true; "Price: $75"; "Price: $100")

  If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the If function or other functions?

 3. F5 tuşuna basın ve MemberDiscount düğmesinin değerini değiştirin.Press F5, and change the value of MemberDiscount.

  Etiket, MemberDiscount düğmesinin açık veya kapalı olma durumuna bağlı olarak farklı bir fiyat gösterir.The label shows a different price, depending on whether MemberDiscount is on or off.

 4. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.To return to the default workspace, press Esc.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • HandleFill ve FalseFillHandleFill and FalseFill
 • HandleFill ve FalseHoverFillHandleFill and FalseHoverFill
 • HandleFill ve TrueFillHandleFill and TrueFill
 • HandleFill ve TrueHoverFillHandleFill and TrueHoverFill
 • FalseFill ve denetimin dışında kalan renkFalseFill and color outside the control
 • FalseHoverFill ve denetimin dışında kalan renkFalseHoverFill and color outside the control
 • TrueFill ve denetimin dışında kalan renkTrueFill and color outside the control
 • TrueHoverFill ve denetimin dışında kalan renkTrueHoverFill and color outside the control

Bu, standart renk karşıtlığı gereksinimlerine ek niteliğindedir.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • AccessibleLabel mevcut olmalıdır.AccessibleLabel must be present.
 • FalseText mevcut olmalıdır.FalseText must be present.
 • TrueText mevcut olmalıdır.TrueText must be present.

Görme sorunu desteğiLow vision support

 • Kullanıcıların geçiş değerini hızlıca belirleyebilmesi için ShowLabel değerini true olarak ayarlamayı düşünün.Consider setting ShowLabel to true so that users can quickly determine the toggle value.

Klavye desteğiKeyboard support