PowerApps'teki temel özellikleriCore properties in PowerApps

Kullanıcının bir denetimi görüp göremeyeceğini ve denetimle etkileşip kurup kuramayacağını yapılandırın.Configure whether the user can see and interact with a control.

ÖzelliklerProperties

Default: bir denetimin, kullanıcı tarafından değiştirilmeden önceki başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

DelayOutput: Metin girişi sırasında eylemleri geciktirmek için true olarak ayarlayın.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

DisplayMode: Edit, View veya Disabled değerleri mevcuttur.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Denetimin kullanıcı girişine (Edit) izin verip vermediğini, yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediğini (View) veya devre dışı olup olmadığını (Disabled) yapılandırır.Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled). View modunda Metin girişi, Açılan menü ve Tarih seçici gibi giriş denetimleri yalnızca metin değerini görüntüler; etkileşimli öğeleri veya süslemeleri işlemez.In View mode, input controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations. Bu da bu denetimleri Formlarda ya da okunabilir çıkış olarak görüntülenmeye uygun hale getirir.This makes them suitable to be displayed in Forms or as readable output.

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Reset: bir denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value. Ayrıca Reset işlevine de göz atın.Also see the Reset function.

Text: denetimde görünen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Value: bir giriş denetiminin değeri.Value – The value of an input control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.