Müşterilerinizin AppSource'ta tuval uygulamalarınızı test etmesini sağlamaLet customers test drive your canvas app on AppSource

PowerApps'te tuval uygulaması oluşturmak sizin için bir tutku mu?Are you passionate about building canvas apps in PowerApps? Müşterilerinizle paylaşmak istediğiniz bir tuval uygulaması mı var?Do you want to share a canvas app with customers? AppSource.com artık uygulamaları müşterilerinizle paylaşmanızın ve işiniz için aday müşteriler yaratmanın bir yolu olarak PowerApps Test Sürüşü çözümlerini destekliyor.AppSource.com supports PowerApps Test Drive solutions as a way for you to share apps with customers and generate leads for your business.

Test Sürüşü çözümü nedir?What is a Test Drive solution?

Test Sürüşü çözümü müşterilerinizin bir PowerApps planına kaydolmadan veya uygulama yüklemeden gerçek bir uygulamayı denemesini sağlar.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Müşterilerin tek yapması gereken Azure Active Directory (AAD) hesaplarını kullanarak AppSource.com üzerinde oturum açmak ve uygulamayı bir web tarayıcısında çalıştırmaktır.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Test Sürüşü özelliği sayesinde müşterileriniz uygulamanız hakkındaki bilgileri okumaktan veya onu anlatan bir video izlemekten fazlasını yapabilir.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. Test Sürüşü özelliğiyle müşterileriniz çözümünüz ve uygulamanızın işlevleri hakkında daha fazla fikir sahibi olabilir.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. Üstelik tüm bu deneyimi uygulamayı gerçek anlamda kullanarak elde edebilirler.And they have the experience of actually using the app. Müşteriler uygulamanızın nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgileri göremeyeceğinden fikri mülkiyetiniz koruma altında olur.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. Test Sürüşü uygulamanızı çalıştıran kullanıcılar hakkındaki bilgileri toplayıp size ileterek işletmenizi büyütmenize yardımcı oluruz.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

AppSource.com üzerindeki bir uygulama örneği aşağıda verilmiştir:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

Örnek AppSource uygulamasıSample AppSource listing

Yukarıdaki uygulama örneğinde bulunan Free Trial (Ücretsiz Deneme) bağlantısına tıklandığında ilgili PowerApps Test Sürüşü uygulaması doğrudan kullanıcının tarayıcısında açılır:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Örnek Uygulama Web Oynatıcısı

Test Sürüşü çözümünü nasıl oluşturabilirim?How do I build a Test Drive solution?

Bir Test Sürüşü çözümü için uygulama oluşturma, PowerApps'te uygulama oluşturmayla aynıdır ancak harici veri bağlantıları yerine eklenmiş veriler kullanılır.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. Eklenmiş verileri kullanmanız, uygulamanızı müşteriye dağıtma engelini ortadan kaldırarak hemen deneyebilmelerini sağlar. Müşterilere dağıttığınız nihai çözüm veri bağlantılarını içerir ancak eklenmiş veriler Test Sürüşü çözümü için yeterli olur.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

PowerApps yerel olarak eklenmiş verilerle uygulama oluşturmayı destekler. Bunun için yalnızca uygulamanızın kullanacağı örnek verilere ihtiyacınız vardır.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Bu veriler bir Excel dosyasında bir veya daha fazla tablo olarak tutulmalıdır.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. PowerApps'te, harici bağlantı kullanmak yerine Excel tablosundaki verileri uygulamaya çekerek oradan çalışırsınız.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Aşağıdaki üç adımlı işlemde verileri nasıl çekeceğiniz ve bu verileri uygulamanızda nasıl kullanacağınız gösterilmektedir.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

1. adım: Verileri uygulamaya aktarmaStep 1: Import data into the app

İki tablo içeren bir Excel dosyası olduğunu varsayın: Siteınspector ve SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

İçeri aktarılacak Excel tabloları

Uygulamanıza statik veriler ekleyin seçeneğini kullanarak bu iki tabloyu PowerApps'e aktarın.Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Uygulamanıza statik veri ekleme

Tabloları uygulamanıza veri kaynağı olarak eklediniz.You now have the tables as data sources in your app.

Veri kaynağı olarak içeri aktarılan Excel tabloları

2. adım: Salt okunur ve okuma-yazma senaryolarını işlemeStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

İçeri aktardığınız veriler statik yani salt okunur olur.The data you imported is static, therefore read-only. Uygulamanız salt okunur ise (kullanıcıya yalnızca veri gösteriyorsa) tablolara doğrudan uygulamanın içinden başvurun.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Örneğin, SiteInspector tablosundaki Title alanına erişmek istiyorsanız formülünüzde SiteInspector.Title girişini kullanın.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Uygulamanız okuma-yazma özelliklerine sahipse öncelikle her tablodaki verileri bir koleksiyona (PowerApps'te bulunan, tablo biçiminde bir veri yapısı) çekin.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Ardından tablo yerine koleksiyonla çalışın.Then work with the collection rather than the table. SiteInspector ve SitePhotos tablolarındaki verileri SiteInspectorCollect ve SitePhotosCollect koleksiyonlarına çekmek için:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect( SiteInspectorCollect; SiteInspector );; 
ClearCollect( SitePhotosCollect; SitePhotos )

Formül iki koleksiyonu da siler ve ardından tablolardaki verileri ilgili koleksiyona alır:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

Şimdi Title alanına erişmek için formülünüzde SiteInspectorCollect.Title girişini kullanın.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

3. adım: Ekleme, güncelleştirme ve uygulama verilerini silmeStep 3: Add, update, and delete data in your app

Bir koleksiyondaki verileri doğrudan nasıl okuyacağınızı öğrendiniz. Şimdi bir koleksiyonda veri ekleme, güncelleştirme ve silme işlemlerini nasıl yapacağınızı göstereceğiz:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

Bir koleksiyona satır eklemek için Collect( DataSource, Item, ... ) formülünü kullanın:To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect( SiteInspectorCollect;
  {
    ID: Value( Max( SiteInspectorCollect; ID ) + 1 );
    Title: TitleText.Text;
    SubTitle: SubTitleText.Text;
    Description: DescriptionText.Text
  }
)

Bir koleksiyondaki satırı güncelleştirmek için UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ) formülünü kullanın:To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf( SiteInspectorCollect;
  ID = record.ID;
  {
    Title: TitleEditText.Text;
    SubTitle: SubTitleEditText.Text;
    Description: DescriptionEditText.Text
  }
)

Bir koleksiyondaki satırı silmek için RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ) formülünü kullanın:To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf( SiteInspectorCollect; ID = record.ID )

Not

Koleksiyonlar verileri yalnızca uygulama çalışırken tutar. Uygulama kapatıldığında yapılan değişiklikler atılır.Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

Özet olarak uygulamanızın eklenmiş verileri kullanan ve harici verilere bağlanma deneyimini sunan bir sürümünü oluşturabilirsiniz.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. Veriler eklendikten sonra bu uygulamayı AppSource.com üzerinde Test Sürüşü çözümü olarak yayımlayabilirsiniz.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Test Sürüşü çözümümü AppSource.com'da nasıl yayımlayabilirim?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Uygulamanızı hazırladınız, şimdi sıra AppSource.com üzerinde yayımlamaya geldi.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. Bu işlemi başlatmak için lütfen PowerApps.com adresindeki başvuru formunu doldurun.In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

Başvurunuzu yaptıktan sonra uygulamanızın AppSource.com üzerinde yayımlanması için yapmanız gerekenleri içeren bir e-posta alacaksınız.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. Başından sonuna kadar yapılması gereken işlemleri içeren başvuru belgelerini buradan indirebilirsiniz.The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.