Varlık formu denetimini kullanmaUse the Entity form control

Bir Common Data Service varlığı için zengin formlar eklemek üzere Varlık formu denetimini kullanarak uygulamalarınızı daha hızlı oluşturun.Create apps faster by using the Entity form control to add rich forms for a Common Data Service entity.

Giriş konulu Varlık formu denetim, bu blog gönderisini inceleyin: Common Data Service için yeni varlık formu denetimi (deneysel özellik).For an introduction to the Entity form control, see this blog post: New entity form control (experimental feature) for Common Data Service.

Önemli

Lütfen blog gönderisinde belirtildiği üzere Varlık formu denetiminin deneysel bir özellik olduğunu unutmayın ve Varlık formu denetimini üretim uygulamalarında kullanırken dikkatli hareket edin (en azından şimdilik).Please be aware of the experimental nature of the Entity form control as outlined in the blog post, and be careful about using the Entity form control in production apps, at least for now.

Temel özelliklerKey properties

Varlık formu denetiminin önemli özellikleri aşağıda verilmiştir.Here are the key properties of an Entity form control.

DataSource: Görüntülemek istediğiniz kayıtları içeren veri kaynağını belirtir.DataSource – Specifies the data source that contains the record(s) that you want to display.

Not

Şu an için Varlık formu denetiminde veri kaynağı olarak yalnızca Common Data Service varlıkları kullanılabilir.Currently only entities in the Common Data Service are supported as data sources for the Entity form control.

Pattern: Varlık formu denetiminde görüntülemek istediğiniz formun stilini belirtir.Pattern – Specifies the style of the form that you want to display in the Entity form control. Bu özelliği ayarlamak için FormPattern sabit listesini kullanın.Set this property by using the FormPattern enumeration.

 • FormPattern.List: Tablo biçiminde bir kayıt listesi görüntüler.FormPattern.List – Displays a tabular list of records.
 • FormPattern.CardList: Kart biçiminde bir kayıt listesi görüntüler.FormPattern.CardList – Displays a card list of records.
 • FormPattern.Details: Tek bir kaydın ayrıntılarını görüntülemek veya düzenlemek için kullanılabilecek bir form görüntüler.FormPattern.Details – Displays a form to view or edit the details of a single record.
 • FormPattern.None: Açık olarak bir stil belirtilmez.FormPattern.None – No style has been explicitly specified. Varsayılan olarak tablet uygulamaları için List, telefon uygulamaları için ise CardList kullanılır.Defaults to List for tablet apps and CardList for phone apps.

Item: Varlık formu denetiminin görüntülemesi gereken veri kaynağı kaydını belirtir.Item – Specifies the record in the data source that the Entity form control should display. Bu özellik yalnızca Pattern özelliği FormPattern.Details olarak ayarlandığında kullanılır.This property is used only when Pattern is set to FormPattern.Details.

Selected: Seçili olan kaydı alır.Selected – Gets the record that’s currently selected.
Örnek: Varsa Varlık formu denetimi satış siparişi kayıtlarını içeren bir liste görüntüler seçili özelliği, şu anda seçili olan kaydı verir.Example: If the Entity form control displays a list of sales-order records, the Selected property will give you the record that’s currently selected. Bir kayıttaki alanlara da erişebilirsiniz.You can also access a field within a record. (Örneğin, seçilen kaydın Account alanının değerini Selected.Account olarak belirtebilirsiniz.)(For example, specify the value of the Account field of the selected record as Selected.Account.)

SelectableFields: Bağlantı olarak görünecek alanları belirtir.SelectableFields – Specifies which fields should appear as links. Bu özelliğin değerini ayarlamak için şu söz dizimini kullanın:Set the value of this property by using this syntax:
{Field1Name : true; Field2Name : true}{Field1Name : true; Field2Name : true}
Örnek: İsterseniz SalesOrderID ve hesabı alanlar, formda bağlantı olarak görüntülenecek kümesi SelectableFields özelliğini bu değer formun:Example: If you want the SalesOrderId and Account fields to appear as links in a form, set the SelectableFields property of that form to this value:
{SalesOrderId : true; Account : true}{SalesOrderId : true; Account : true}

SelectedField: Tıklanan veya dokunulan alanı belirler.SelectedField – Determines which field was clicked or tapped. Bu, yalnızca SelectableFields olarak belirtilen alanlar için geçerlidir.This applies only to the fields specified as SelectableFields.
Örnek: Ayarlarsanız SelectableFields özelliğini {SalesOrderID: true; hesap: true} ve kullanıcı tıkladığında veya dokunduğunda hesabı alan SelectedField.Account ayarlanır true.Example: If you set the SelectableFields property to {SalesOrderId : true; Account : true} and the user clicks or taps the Account field, SelectedField.Account is set to true.

OnFieldSelect: Kullanıcı bir alana tıkladığında veya dokunduğunda uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnFieldSelect – How an app responds when the user clicks or taps a field. Bu, yalnızca SelectableFields olarak belirtilen alanlar için geçerlidir.This applies only to the fields specified as SelectableFields.

Mode: Formun modunu belirler.Mode – Determines the mode of the form. Modu değiştirmek için ViewForm, EditForm veya NewForm işlevini kullanın.To change the mode, use the ViewForm, EditForm, or NewForm function. Bu işlevler yalnızca Pattern özelliği FormPattern.Details olarak ayarlandığında çalışır.These functions work only when the Pattern property is set to FormPattern.Details. Mode özelliğinin değerini FormMode sabit listesindeki bir değer olarak ayarlayın.Set the value of the Mode property to a value of the FormMode enumeration.

 • FormMode.View: Kullanıcıların kayıt görüntülemesine izin verir ancak kayıt düzenlemesine veya eklemesine izin vermez.FormMode.View – Allows users to view but not edit or add a record.
 • FormMode.Edit: Kullanıcıların kayıt düzenlemesine izin verir.FormMode.Edit – Allows users to edit a record.
 • FormMode.New: Kullanıcıların kayıt eklemesine izin verir.FormMode.New – Allows users to add a record.

OnSuccess: Bir veri işlemi başarılı olduğunda uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

OnFailure: Bir veri işlemi başarısız olduğunda uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnFailure - How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

Unsaved: Kullanıcının düzenlemekte olduğu bir kayıtta kaydedilmeyen değişiklikler olup olmadığını belirler.Unsaved – Determines whether a record that a user is editing has unsaved changes.

Söz konusu paylaşılan işlevleri Varlık formu denetimi veya Düzenleme formu denetimi ile birlikte kullanabilirsiniz.You can use these shared functions with either the Entity form control or the Edit form control. Bu işlevlerin Varlık formu denetimi ile birlikte çalışabilmesi için Pattern özelliğinin FormPattern.Details olarak ayarlanması gerekir.These functions work with the Entity form control only when its Pattern property is set to FormPattern.Details.

ViewForm: Varlık formu denetiminin Mode özelliğini FormMode.View olarak ayarlar.ViewForm – Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.View.

EditForm: Varlık formu denetiminin Mode özelliğini FormMode.Edit olarak ayarlar.EditForm- Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.Edit.

NewForm: Varlık formu denetiminin Mode özelliğini FormMode.New olarak ayarlar.NewForm - Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.New.

SubmitForm: Kullanıcı Varlık formu denetiminde bir kaydı düzenlediğinde yapılan değişiklikleri kaydeder.SubmitForm - Saves changes when a user edits a record in an Entity form control.

ResetForm: Kullanıcı Varlık formu denetiminde bir kaydı düzenlediğinde kaydedilmeyen değişiklikleri siler.ResetForm - Abandons unsaved changes when a user edits a record in an Entity form control.

Çeşitli özellikler ve işlevler hakkında genel bilgiler edindiniz. Şimdi bunları uygulamalı olarak inceleyelim.Now that you have an overview of the various properties and functions, let’s look at them in action.

Not

Bir Common Data Service veritabanına erişiminiz yoksa aşağıdaki adımları uygulamaya başlamadan önce yeni bir tane oluşturun.If you don’t have access to a Common Data Service database, create one before you start to follow these steps.

Kayıt listesi görüntülemeDisplay a list of records

Aşağıdaki beş yordamda Varlık formu denetimlerinin kullanımıyla ilgili tek ve uçtan uca bir örnek kullanılmıştır.The next five procedures provide a single, end-to-end example of how to use Entity form controls. Bu yordamda, satış siparişi listesi gösteren bir form ekleyin.In this procedure, add a form that shows a list of sales orders.

 1. Boş bir tablet uygulaması oluşturun.Create a blank tablet app.

 2. İlk ekranın adını SalesOrderListScreen olarak değiştirin.Rename the first screen SalesOrderListScreen.

 3. Ekle sekmesinde Formlar'a ve ardından Varlık formu (deneysel) seçeneğine tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Forms, and then click or tap Entity form (experimental).

  Ekrana bir Varlık formu denetimi eklenir.An Entity form control is added to the screen.

 4. Varlık formu denetiminin adını SalesOrderListForm olarak değiştirin ve ekranın tamamını kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.Rename the Entity form control SalesOrderListForm, and resize it to cover the entire screen.

 5. Sağ bölmede, Veri kaynağı seçilmedi ifadesinin yanındaki veritabanı simgesine ve ardından Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the database icon next to the text No data source selected, and then click or tap Add a data source.

 6. Bağlantı listesinde, veritabanınıza yönelik bağlantıya tıklayın veya dokunun.In the list of connections, click or tap the connection for your database.

 7. Varlık listesinde, Satış siparişi'ne ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Satış siparişi varlığı için bir veri kaynağı oluşturulur ve SalesOrderListForm denetiminin DataSource özelliği bu veri kaynağı olarak ayarlanır.A data source for the Sales order entity is created, and the DataSource property of the SalesOrderListForm is set to that data source.

  Varlık formu denetiminde satış siparişlerinin listesi gösterilir.The Entity form control shows a list of sales orders. Varlık formu denetimini kullanarak elle oluşturmaya gerek kalmadan hızlıca bir liste formu görüntülediniz.By using the Entity form control, you quickly displayed a list form without having to manually build it.

  Varlık formu denetiminin Pattern özelliğini ayarlamadığınız için varsayılan List deseni kullanılır.You didn’t set the Pattern property for the Entity form control, so it defaults to the List pattern. Ayrıca liste formunu görüntülemek için Satış siparişi varlığının DefaultList alan grubu kullanılır.In addition, the DefaultList field group of the Sales order entity is used to display the list form. Form dinamiktir ve alan grubunda yapılan değişiklikleri otomatik olarak yansıtır.The form is also dynamic and will automatically reflect any change in the field group.

Bir kaydın ayrıntılarını görüntülemeDisplay the details of a record

Önceden oluşturduğunuz listede seçilmiş olan satış siparişinin ayrıntılarını görüntülemek için başka bir Varlık formu denetimi ekleyelim.Let’s add another Entity form control to display the details of the sales order that’s selected in the list that you created earlier.

 1. SalesOrderListForm denetimini ekranın yarısını kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırdıktan sonra ikinci bir Varlık formu denetimi ekleyip ekranın diğer yarısını kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.Resize SalesOrderListForm to cover half the screen, and add a second Entity form control to cover the other half of the screen.

 2. İkinci Varlık formu denetimine SalesOrderDetailsForm adını verin ve önceden oluşturduğunuz Satış siparişi veri kaynağına bağlayın.Rename the second Entity form control SalesOrderDetailsForm, and connect it to the Sales order data source that you created earlier.

 3. SalesOrderDetailsForm denetiminin Pattern özelliğini FormPattern.Details olarak ayarlayın.Set the Pattern property of SalesOrderDetailsForm to FormPattern.Details.

  SalesOrderDetailsForm, formu görüntülemek için Satış siparişi varlığının DefaultDetails alan grubunu kullanır.SalesOrderDetailsForm uses the DefaultDetails field group of the Sales order entity to display the form. SalesOrderListForm örneğinde olduğu gibi, elle bir form oluşturmanıza gerek kalmadan kayıt ayrıntılarını hızlıca gösterebilirsiniz.As with the SalesOrderListForm, you can quickly show record details without having to manually build a form.

 4. SalesOrderDetailsForm denetiminin Item özelliğini SalesOrderListForm.Selected olarak ayarlayın.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to SalesOrderListForm.Selected.

  SalesOrderDetailsForm denetimi, kullanıcının SalesOrderListForm denetiminde tıkladığı veya dokunduğu kaydın ayrıntılarını görüntüler.SalesOrderDetailsForm will display the details of the record that the user clicks or taps in SalesOrderListForm.

 5. F5 tuşuna basarak uygulamayı önizleyin ve ardından sol taraftaki listede bulunan bir satış siparişine tıklayın veya dokunun.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a sales order in the list on the left.

  Seçtiğiniz siparişin ayrıntıları sağ tarafta görünür.The details of the order that you selected appear on the right side.

Bir alanı başka bir ekrana gidilmesini sağlayacak şekilde yapılandırmaConfigure a field to navigate to another screen

Uygulamanıza yeni ekranlar ekleyelim ve bir Varlık formu denetiminin alanlarını, kullanıcı bir alana tıkladığında veya dokunduğunda uygulamadaki başka bir ekrana gidilmesi sağlanacak şekilde yapılandıralım.Next let’s add more screens to our app and then configure fields in an Entity form control to navigate to another screen in the app when the user clicks or taps a field.

 1. Uygulamaya ikinci bir ekran ekleyin ve ekranı SalesOrderDetailsScreen olarak yeniden adlandırın.Add a second screen to the app, and rename the screen SalesOrderDetailsScreen.

 2. SalesOrderDetailsForm denetimini kesin, SalesOrderDetailsScreen ekranına yapıştırın ve formu, ekranın çoğunu kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın. En üstte bir simgeye yetecek kadar yer bırakmayı unutmayın.Cut the SalesOrderDetailsForm, paste it on the SalesOrderDetailsScreen, and resize the form to cover most of the screen, leaving enough space for an icon at the top.

 3. SalesOrderDetailsScreen ekranının sol üst köşesine geri oku simgesi ekleyin.Add a back-arrow icon near the upper-left corner of SalesOrderDetailsScreen.

 4. Geri oku simgesinin OnSelect özelliğini Back işlevi olarak ayarlayın.Set the OnSelect property of the back-arrow icon to the Back function.

 5. SalesOrderListScreen ekranında SalesOrderListForm denetimini ekranın tamamını kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.On the SalesOrderListScreen, resize the SalesOrderListForm to cover the entire screen.

 6. SalesOrderListForm denetimine tıklayarak veya dokunarak seçimini kaldırın.Click or tap the SalesOrderListForm to select it.

 7. Sağ bölmedeki Alanlar bölümünde, SalesOrderId alanını SalesOrderDetailsScreen ekranına gidilmesini sağlayacak şekilde ayarlayın.In the right-hand pane, under Fields, set SalesOrderId to navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

  Varlık formu denetiminde SalesOrderId alanındaki (listedeki ilk sütun) değerler bağlantı olarak görüntülenir.The Entity form control displays the values in the SalesOrderId field (the first column in the list) as links.

 8. F5 tuşuna basarak uygulamanın önizlemesini yapın ve ardından satış siparişi listesindeki bağlantılardan birine tıklayın veya dokunun.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  İkinci ekran açılır ve seçtiğiniz satış siparişinin ayrıntıları görüntülenir.The second screen opens and displays the details of the sales order that you specified.

  Farlı bir satış siparişinin ayrıntılarını görüntülemek için geri okuna tıklayarak veya dokunarak listeye dönün ve ardından ayrıntılarını görmek istediğiniz siparişin bağlantısına tıklayın veya dokunun.To display the details of a different sales order, click or tap the back arrow to navigate back to the list, and then click or tap the link of the order for which you want to show details.

SalesOrderDetailsForm denetiminin Item özelliği SalesOrderListForm.Selected olarak ayarlandığından SalesOrderDetailsForm denetiminde, kullanıcının SalesOrderListForm denetiminde seçtiği kayıtla ilgili ayrıntılar görüntülenir.The Item property of the SalesOrderDetailsForm is set to SalesOrderListForm.Selected so that SalesOrderDetailsForm shows details about the record that the user selects in SalesOrderListForm. NavigationContext bağlam değişkenini kullanarak seçilen kaydın bağlam bilgisine de ulaşabilirsiniz. Bu değişken, gidilecek bir alan yapılandırmak üzere form özelleştirme bölmesini kullandığınızda otomatik olarak oluşturulur.You can also get the context of the selected record by using the NavigationContext context variable, which gets automatically created when you use the form-customization pane to configure a field to navigate.

 1. SalesOrderDetailsForm denetiminin Item özelliğini NavigationContext olarak ayarlayın.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to NavigationContext.

 2. F5 tuşuna basarak uygulamayı önizleyin ve ardından satış siparişi listesindeki bağlantılardan birine tıklayın veya dokunun.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Uygulama SalesOrderDetailsScreen ekranını açar ve seçtiğiniz satış siparişinin ayrıntıları görüntülenir.The app opens SalesOrderDetailsScreen and displays the details of the sales order that you specified.

Form özelleştirme bölmesinin, gezinti ve bağlam ayarlarını bizim için nasıl düzenlediğine bakalım.Let’s dig into how the form-customization pane sets up the navigation and context for us.

SalesOrderListForm denetiminin SelectableFields özelliği SalesOrderId alanını seçilebilir bir alan olarak belirtir.The SelectableFields property of the SalesOrderListForm specifies SalesOrderId as a selectable field.

Bu ayar SalesOrderId alanını SalesOrderDetailsScreen ekranına gidilmesini sağlayacak şekilde ayarlamak için form özelleştirme bölmesini kullandığımızda otomatik olarak yapılmıştır.This was set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen. Bu nedenle SalesOrderId alanındaki değerler bağlantı olarak görünür.Therefore, the values in the SalesOrderId field appear as links.

OnFieldSelect özelliği SalesOrderListForm ayarlanmış bir varsa kullanıcı tıkladığında olup olmadığını belirleyen bir işlev veya dokunduğunda satış siparişi kodu alan: Salesorderlistform.selectedfield.SalesOrderID = true.The OnFieldSelect property of the SalesOrderListForm is set to an If function, which determines whether the user clicks or taps the Sales order ID field: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.

İşlev true sonucunu verirse SalesOrderDetailsScreen ekranı önceden kullandığımız NavigationContext adlı bağlam değişkeniyle açılır.If the function is evaluated as true, the SalesOrderDetailsScreen opens with the context variable named NavigationContext that we used earlier.

Tüm bu ayarlar da SalesOrderId alanını SalesOrderDetailsScreen ekranına gidilecek şekilde ayarlamak için form özelleştirme bölmesini kullandığımızda otomatik olarak yapılmıştır.All this was also set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

Bu nedenle kullanıcı satış siparişi kodu alanına tıkladığında veya dokunduğunda If işlevi true sonucunu verir ve Navigate işlevi ilgili bağlamla çağrılarak ayrıntılar ekranının açılmasını sağlar.Therefore, when the user clicks or taps a sales order ID field, the If function evaluates to true, and the Navigate function is called with the corresponding context, opening the details screen.

Not

Form özelleştirme bölmesini kullandığınızda NavigationContext sizin için akıllıca belirlenir.When you use the form-customization pane, the NavigationContext is intelligently determined for you. Kullanıcı SalesOrderId alanına tıkladığında veya dokunduğunda NavigationContext, önceki formülde gösterilen şekilde SalesOrderListForm.Selected olarak ayarlanır.When the user clicks or taps SalesOrderId, NavigationContext is set to SalesOrderListForm.Selected, as the earlier formula shows. Gezinti için Account alanını belirlemiş olsaydık doğru bağlamın geçirilmesi için NavigationContext bağlam değişkeni SalesOrderListForm.Selected.Account olarak ayarlanmış olacaktı.If we had specified the Account field for navigation instead, NavigationContext would have been set to SalesOrderListForm.Selected.Account, ensuring that the correct context is passed. Ancak bu bağlamı kullanmak için Common Data Service'teki Hesap varlığına bağlanmış bir Varlık formu denetimine ihtiyacınız olacaktı.However, to consume that context, you would need an Entity form control connected to the Account entity in the Common Data Service.

Kayıt düzenleme ve kaydetmeEdit and save a record

Son olarak bir Varlık formu denetiminde kayıt düzenlemeye ve kaydetmeye göz atalım.Finally let’s look at how we can edit and save a record in an Entity form control.

 1. SalesOrderDetailsScreen ekranına bir düzenleme simgesi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:On the SalesOrderDetailsScreen, add an edit icon, and then set its OnSelect property to this formula:
  EditForm(SalesOrderDetailsForm)EditForm(SalesOrderDetailsForm)

 2. Düzenleme simgesinin yanına bir onay işareti simgesi ekleyip OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a checkmark icon next to the edit icon, and then set the OnSelect property of the checkmark icon to this formula:
  SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)

 3. F5 tuşuna basarak uygulamayı önizleyin, Satış siparişi kodu bağlantılarından birine tıklayarak bir satış siparişinin ayrıntılarını görüntüleyin ve ardından düzenleme simgesine tıklayın veya dokunun.Preview the app by pressing F5, click or tap a Sales order ID link to view the details of a sales order, and then click or tap the edit icon.

  Kaydı düzenleyebilmeniz için Varlık formu denetiminin Mode özelliği FormMode.Edit olarak ayarlanır.The Mode of the Entity form control is set to FormMode.Edit so that you can edit the record.

 4. Sipariş durumu alanını Invoice olarak güncelleştirin.Update the Order status to Invoice.

 5. Satış temsilcisi alanını WRK014 olarak güncelleştirin.Update the Sales person to WRK014.

  Satış temsilcisi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için Varlık formu denetimi otomatik olarak ayrıntılı bir arama gerçekleştirir.To help you pick the Sales person, the Entity form control automatically renders a rich detailed lookup. Denetim bu arama sonucunu oluşturmak ve görüntülemek için Common Data Service'teki Çalışan varlığının DefaultLookup alan grubunu kullanır.To generate and display this lookup, the control uses the DefaultLookup field group of the Worker entity in the Common Data Service. Çalışan varlığının kullanılmasının nedeni, Satış temsilcisi alanının Çalışan türünde olmasıdır.The Worker entity is used because the Sales person field is of type Worker.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun.Click or tap the checkmark icon to save your changes.

Bu adımla birlikte, uygulamalarınızda Varlık formu denetimini nasıl kullanacağınızın anlatıldığı bu makalenin sonuna geldik.This step concludes this article on how to use the Entity form control in your apps. Burada sunulan bilgileri Varlık formu denetimini kullanmaya başlamak için faydalı bulacağınızı umuyoruz.We hope that you find the information covered here useful to get started using the Entity form control. Varlık formu denetimi ve uygulamalarınıza hızlıca zengin formlar ekleme konusunda yardımcı olmaya yönelik olarak sağladığımız bilgiler hakkındaki geri bildirimlerinizi almaktan memnuniyet duyarız.We look forward to hearing what you think about the Entity form control and our overall push toward helping you quickly add rich forms to your apps.