PowerApps için formül başvurusuFormula reference for PowerApps

Formüller birçok öğeyi birleştirir.Formulas combine many elements. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir:Listed below are:

  • İşlevler parametre alır, bir işlem gerçekleştirir ve bir değer döndürür.Functions take parameters, perform an operation, and return a value. Örneğin, Sqrt(25) işlevi 5 değerini döndürür.For example, Sqrt(25) returns 5. İşlevler, Microsoft Excel işlevleri örnek alınarak modellenir.Functions are modeled after Microsoft Excel functions. Bazı işlevlerin (ör. SubmitForm), yalnızca bir davranış formülünde (ör. Button.OnSelect) uygun olan yan etkileri vardır.Some functions have side effects, such as SubmitForm, which are appropriate only in a behavior formula such as Button.OnSelect.
  • Sinyaller, ortamla ilgili bilgileri döndürür.Signals return information about the environment. Örneğin, Location sinyali cihazın geçerli GPS koordinatlarını döndürür.For example, Location returns the device's current GPS coordinates. Sinyaller parametre almaz veya yan etkileri de yoktur.Signals don't take parameters or have side effects.
  • Sabit listeleri, önceden tanımlanmış bir sabit değer döndürür.Enumerations return a pre-defined constant value. Örneğin, Color sabit listesi Color.Red, Color.Blue vb. için önceden tanımlanmış değerler içeren bir sabit listesidir.For example, Color is an enumeration that has pre-defined values for Color.Red, Color.Blue, and so forth. Bu sayfada, yaygın olarak kullanılan sabit listeleri yer almaktadır; işleve özgü sabit listeleri söz konusu işlevle birlikte açıklanmıştır.Common enumerations are included here; function-specific enumerations are described with the function.
  • ThisItem ve Parent gibi adlandırılmış işleçler, bir kapsayıcı içinden bilgilere erişilmesini sağlar.Named operators, such as ThisItem and Parent, provide access to information from within a container.

Diğer öğeler arasında şunlar yer almaktadır:Other elements include:

AA

Abs : bir sayının mutlak değeri.Abs – Absolute value of a number.

Acceleration : Cihazınızdaki ivme sensörünü okur.Acceleration – Reads the acceleration sensor in your device.

Acos : Bir sayının radyan cinsinden arkkosinüsünü döndürür.Acos – Returns the arccosine of a number, in radians.

Acot : Bir sayının radyan cinsinden ark kotanjantını döndürür.Acot – Returns the arccotangent of a number, in radians.

AddColumns : Sütunlar eklenmiş şekilde bir tablo döndürür.AddColumns – Returns a table with columns added.

And : AND Boole mantığı.And – Boolean logic AND. Tüm bağımsız değişkenler true ise true değerini döndürür.Returns true if all arguments are true. && işlecini de kullanabilirsiniz.You can also use the && operator.

Uygulama – çalışmakta olan uygulama ve uygulamanın davranışı üzerinde denetim hakkında bilgi sağlar.App – Provides information about the currently running app and control over the app's behavior.

Asin : Bir sayının radyan cinsinden arksinüsünü döndürür.Asin – Returns the arcsine of a number, in radians.

Asttype : bir kayıt başvurusunu belirli bir varlık türü olarak değerlendirir.AsType – Treats a record reference as a specific entity type.

Atan : Bir sayının radyan cinsinden arktanjantını döndürür.Atan – Returns the arctangent of a number, in radians.

Atan2 : Bir (x,y) koordinatına dayalı olarak, radyan cinsinden arktanjantı döndürür.Atan2 – Returns the arctangent based on an (x,y) coordinate, in radians.

Average : Bir tablo ifadesinin veya bağımsız değişken kümesinin ortalamasını hesaplar.Average – Calculates the average of a table expression or a set of arguments.

KENARIB

Back : Önceki ekranı görüntüler.Back – Displays the previous screen.

Blank : Bir veri kaynağına NULL değer eklemek için kullanılabilecek bir boş değer döndürür.Blank – Returns a blank value that can be used to insert a NULL value in a data source.

,C

Calendar : Geçerli yerel ayar için takvimle ilgili bilgileri alır.Calendar – Retrieves information about the calendar for the current locale.

Char : Bir karakter kodunu dizeye çevirir.Char – Translates a character code into a string.

Choices – Arama sütunu için olası değerleri içeren bir tablo döndürür.Choices – Returns a table of the possible values for a lookup column.

Clear : Bir koleksiyondaki tüm verileri siler.Clear – Deletes all data from a collection.

ClearCollect : Bir koleksiyondaki tüm verileri siler ve bir kayıt kümesi ekler.ClearCollect – Deletes all data from a collection and then adds a set of records.

Clock : Geçerli yerel ayar için saatle ilgili bilgileri alır.Clock – Retrieves information about the clock for the current locale.

Coalesce : Boş değerleri değiştirirken, boş olmayan değerleri değiştirmeden bırakır.Coalesce – Replaces blank values while leaving non-blank values unchanged.

Collect : Koleksiyon oluşturur veya bir veri kaynağına veri ekler.Collect – Creates a collection or adds data to a data source.

Color : Bir özelliği, yerleşik bir renk değeri olarak ayarlar.Color – Sets a property to a built-in color value.

ColorFade : Bir renk değerini soldurur.ColorFade – Fades a color value.

ColorValue : Bir CSS renk adını veya onaltılık kodu renk değerine çevirir.ColorValue – Translates a CSS color name or a hex code to a color value.

Compass : Pusulanızın yönünü döndürür.Compass – Returns your compass heading.

Concat : Bir veri kaynağındaki dizeleri birleştirir.Concat – Concatenates strings in a data source.

Concatenate : Dizeleri birleştirir.Concatenate – Concatenates strings.

Concurrent – Birden çok formülü eşzamanlı olarak hesaplar.Concurrent – Evaluates multiple formulas concurrently with one another.

Connection : Ağ bağlantınızla ilgili bilgileri döndürür.Connection – Returns information about your network connection.

Count : Sayı içeren tablo kayıtlarını sayar.Count – Counts table records that contain numbers.

Cos : Radyan cinsinden belirtilen bir açının kosinüsünü döndürür.Cos – Returns the cosine of an angle specified in radians.

Cot : Radyan cinsinden belirtilen bir açının kotanjantını döndürür.Cot – Returns the cotangent of an angle specified in radians.

CountA : Boş olmayan tablo kayıtlarını sayar.CountA – Counts table records that aren't empty.

CountIf : Bir koşulu karşılayan tablo kayıtlarını sayar.CountIf – Counts table records that satisfy a condition.

CountRows : Tablo kayıtlarını sayar.CountRows – Counts table records.

DD

DataSourceInfo : Bir veri kaynağıyla ilgili bilgi sağlar.DataSourceInfo – Provides information about a data source.

Date : Year, Month ve Day değerlerini temel alarak bir tarih/saat değeri döndürür.Date – Returns a date/time value, based on Year, Month, and Day values.

DateAdd : Bir tarih/saat değerine gün, ay, çeyrek yıl veya yıl ekler.DateAdd – Adds days, months, quarters, or years to a date/time value.

DateDiff : İki tarih değerini çıkarır ve sonucu gün, ay, çeyrek yıl veya yıl olarak gösterir.DateDiff – Subtracts two date values, and shows the result in days, months, quarters, or years.

DateTimeValue : Bir tarih ve saat dizesini tarih/saat değerine dönüştürür.DateTimeValue – Converts a date and time string to a date/time value.

DateValue : Yalnızca tarih içeren bir dizeyi tarih/saat değerine dönüştürür.DateValue – Converts a date-only string to a date/time value.

Day : Bir tarih/saat değerinin gün kısmını alır.Day – Retrieves the day portion of a date/time value.

Defaults : Bir veri kaynağı için varsayılan değerleri döndürür.Defaults – Returns the default values for a data source.

Degrees : Radyanı dereceye dönüştürür.Degrees - Converts radians to degrees.

Disable : Bir sinyali (örneğin, GPS'i okumak için kullanılan Location ) devre dışı bırakır.Disable – Disables a signal, such as Location for reading the GPS.

Distinct : Yinelenenleri kaldırarak bir tablonun kayıtlarını özetler.Distinct – Summarizes records of a table, removing duplicates.

Download : Web üzerindeki bir dosyayı yerel cihaza indirir.Download – Downloads a file from the web to the local device.

DropColumns : Bir veya daha fazla sütunu kaldırılmış bir tablo döndürür.DropColumns – Returns a table with one or more columns removed.

EE

EditForm : Bir öğenin düzenlenmesi için form denetimini sıfırlar.EditForm – Resets a form control for editing of an item.

Enable : Bir sinyali (örneğin, GPS'i okumak için kullanılan Location ) etkinleştirir.Enable – Enables a signal, such as Location for reading the GPS.

EndsWith : Bir metin dizesinin başka bir metin dizesiyle bitip bitmediğini denetler.EndsWith – Checks whether a text string ends with another text string.

Errors : Bir veri kaynağında yapılmış olan değişikliklere ilişkin hata bilgilerini sağlar.Errors – Provides error information for previous changes to a data source.

EncodeUrl : URL kodlaması kullanarak özel karakterleri kodlar.EncodeUrl – Encodes special characters using URL encoding.

Exit : Çalışmakta olan uygulamadan çıkar.Exit – Exits the currently running app.

Exp : Üssü alınan e değerini döndürür.Exp - Returns e raised to a power.

VADELİF

Filter : Bir veya daha fazla ölçüte göre filtrelenmiş bir tablo döndürür.Filter – Returns a filtered table based on one or more criteria.

Find : Bir dizenin başka bir dize içinde görünüp görünmediğini denetler ve konumu döndürür.Find – Checks whether one string appears within another and returns the location.

First : Bir tablonun birinci kaydını döndürür.First – Returns the first record of a table.

FirstN : Bir tablonun birinci kayıt kümesini (N kayıt) döndürür.FirstN – Returns the first set of records (N records) of a table.

ForAll : Değerleri hesaplar ve bir tablonun tüm kayıtları için eylemler gerçekleştirir.ForAll – Calculates values and performs actions for all records of a table.

ACİLG

GroupBy : Kayıtların birlikte gruplandırıldığı bir tablo döndürür.GroupBy – Returns a table with records grouped together.

GUID - GUID dizesini bir GUID değerine dönüştürür veya yeni bir GUID değeri oluşturur.GUID – Converts a GUID string to a GUID value or creates a new GUID value.

OLSUNH

HashTags : Bir dizeden diyez etiketlerini (#dizeler) ayıklar.HashTags – Extracts the hashtags (#strings) from a string.

Hour : Bir tarih/saat değerinin saat kısmını döndürür.Hour – Returns the hour portion of a date/time value.

II

If : Bir koşul doğruysa bir değer, değilse başka bir değer döndürür.If – Returns one value if a condition is true and another value if not.

IfError : Hataları tespit edip alternatif bir değer sağlar veya eyleme geçer.IfError - Detects errors and provides an alternative value or takes action.

IsBlank : Boş bir değer olup olmadığını denetler.IsBlank – Checks for a blank value.

IsEmpty : Boş bir tablo olup olmadığını denetler.IsEmpty – Checks for an empty table.

IsMatch : Bir dizeyi bir desene göre denetler.IsMatch – Checks a string against a pattern. Normal ifadeler kullanılabilir.Regular expressions can be used.

IsNumeric : Sayısal değer olup olmadığını denetler.IsNumeric – Checks for a numeric value.

IsToday : Bir tarih/saat değerinin geçerli gün içinde olup olmadığını denetler.IsToday – Checks whether a date/time value is sometime today.

ISType : bir kayıt başvurusunun belirli bir varlık türüne başvuruda bulunup bulunmadığını denetler.IsType – Checks whether a record reference refers to a specific entity type.

UYGULANMAZJ

JSON -bir tablo, kayıt veya bir değer için JSON metin dizesi oluşturur.JSON - Generates a JSON text string for a table, a record, or a value.

GİRİŞİNDEKİL

Language : Geçerli kullanıcının dil etiketini döndürür.Language – Returns the language tag of the current user.

Last : Bir tablonun son kaydını döndürür.Last – Returns the last record of a table.

LastN : Bir tablonun son kayıt kümesini (N kayıt) döndürür.LastN – Returns the last set of records (N records) of a table.

Launch : Bir web adresini veya uygulamayı başlatır.Launch – Launches a web address or an app.

Left : Bir dizenin en soldaki kısmını döndürür.Left – Returns the left-most portion of a string.

Len : Bir dizenin uzunluğunu döndürür.Len – Returns the length of a string.

Ln : Doğal logaritmayı döndürür.Ln – Returns the natural log.

LoadData : PowerApps özel depolama alanındaki bir koleksiyonu yükler.LoadData – Loads a collection from PowerApps private storage.

Location : Global Konumlandırma Sistemi'ni (GPS) ve diğer bilgileri kullanarak konumunuzu bir harita koordinatı olarak döndürür.Location – Returns your location as a map coordinate by using the Global Positioning System (GPS) and other information.

LookUp : Bir veya daha fazla ölçütü temel alarak bir tablodaki tek bir kaydı arar.LookUp – Looks up a single record in a table based on one or more criteria.

Lower : Bir metin dizesindeki harflerin tümünü küçük harfe dönüştürür.Lower – Converts letters in a string of text to all lowercase.

MM

Match : bir alt dizeyi bir düzene göre ayıklar.Match – Extracts a substring based on a pattern. Normal ifadeler kullanılabilir.Regular expressions can be used.

Matchall : bir düzene göre birden çok alt dize ayıklar.MatchAll – Extracts multiple substrings based on a pattern. Normal ifadeler kullanılabilir.Regular expressions can be used.

Max : bir tablo ifadesinin veya bağımsız değişken kümesinin maksimum değeri.Max – Maximum value of a table expression or a set of arguments.

Mid : Bir dizenin orta kısmını döndürür.Mid – Returns the middle portion of a string.

Min : bir tablo ifadesinin veya bağımsız değişken kümesinin minimum değeri.Min – Minimum value of a table expression or a set of arguments.

Minute : Bir tarih/saat değerinin dakika kısmını alır.Minute – Retrieves the minute portion of a date/time value.

Mod : Bir bölünenin bölene bölümünden kalanı döndürür.Mod – Returns the remainder after a dividend is divided by a divisor.

Month : Bir tarih/saat değerinin ay kısmını alır.Month – Retrieves the month portion of a date/time value.

NON

Navigate : Hangi ekranın görüntüleneceğini değiştirir.Navigate – Changes which screen is displayed.

NewForm : Bir öğenin oluşturulması için form denetimini sıfırlar.NewForm – Resets a form control for creation of an item.

Not : NOT Boole mantığı.Not – Boolean logic NOT. Bağımsız değişkeni false olduğunda true, true olduğunda ise false değerini döndürür.Returns true if its argument is false, and returns false if its argument is true. ! işlecini de kullanabilirsiniz.You can also use the ! operator.

Notify : Kullanıcıya bir başlık iletisi görüntüler.Notify – Displays a banner message to the user.

Now : Geçerli tarih/saat değerini döndürür.Now – Returns the current date/time value.

OO

Or : OR Boole mantığı.Or – Boolean logic OR. Bağımsız değişkenlerinden biri true olduğunda true değerini döndürür.Returns true if any of its arguments are true. || işlecini de kullanabilirsiniz.You can also use the || operator.

PP

Param : Kullanıcı uygulamayı açtığında, uygulamaya geçirilen parametrelere erişilmesini sağlar.Param – Provides access to parameters passed to the app when the user opened it.

Parent : Bir kapsayıcı denetimin özelliklerine erişilmesini sağlar.Parent – Provides access to a container control's properties.

Patch : Bir veri kaynağında kayıt oluşturur veya veri kaynağındaki kaydı değiştirir ya da bir veri kaynağının dışında kayıtları birleştirir.Patch – Modifies or creates a record in a data source, or merges records outside of a data source.

Pi : π sayısını döndürür.Pi – Returns the number π.

PlainText : Bir dizedeki HTML ve XML etiketlerini kaldırır.PlainText – Removes HTML and XML tags from a string.

Power : Üssü alınan bir sayıyı döndürür.Power – Returns a number raised to a power. ^ işlecini de kullanabilirsiniz.You can also use the ^ operator.

Proper : Bir dizedeki her sözcüğün birinci harfini büyük harfe, kalanını ise küçük harfe dönüştürür.Proper – Converts the first letter of each word in a string to uppercase, and converts the rest to lowercase.

RR

Radians : Dereceyi radyana dönüştürür.Radians - Converts degrees to radians.

Rand : Boş-rastgele bir sayı döndürür.Rand – Returns a pseudo-random number.

Refresh : Bir veri kaynağının kayıtlarını yeniler.Refresh – Refreshes the records of a data source.

İlişki : bir-çok veya çoktan çoğa ilişki aracılığıyla iki varlığın kayıtlarını ilişkilendirir.Relate – Relates records of two entities through a one-to-many or many-to-many relationship.

Remove : Bir veri kaynağındaki belirli bir veya daha fazla kaydı kaldırır.Remove – Removes one or more specific records from a data source.

RemoveIf : Bir koşulu temel alarak veri kaynağındaki kayıtları kaldırır.RemoveIf – Removes records from a data source based on a condition.

RenameColumns : Bir tablonun sütunlarını yeniden adlandırır.RenameColumns – Renames columns of a table.

Replace : Başlangıç konumundan başlayarak, dizenin bir kısmını başka bir dizeyle değiştirir.Replace – Replaces part of a string with another string, by starting position of the string.

Reset : Tüm kullanıcı değişikliklerini atarak, bir giriş denetimini varsayılan değerine sıfırlar.Reset – Resets an input control to its default value, discarding any user changes.

ResetForm : Var olan bir öğenin düzenlenmesi için form denetimini sıfırlar.ResetForm – Resets a form control for editing of an existing item.

Revert : Bir veri kaynağının kayıtlarına ilişkin hataları yeniden yükler ve temizler.Revert – Reloads and clears errors for the records of a data source.

RGBA : Kırmızı, yeşil, mavi ve alfa bileşenlerinden oluşan bir küme için renk değeri döndürür.RGBA – Returns a color value for a set of red, green, blue, and alpha components.

Right : Bir dizenin en sağdaki kısmını döndürür.Right – Returns the right-most portion of a string.

Round : En yakın sayıya yuvarlar.Round – Rounds to the closest number.

RoundDown : Önceki en büyük sayıya doğru aşağı yuvarlar.RoundDown – Rounds down to the largest previous number.

RoundUp : Sonraki en küçük sayıya doğru yukarı yuvarlar.RoundUp – Rounds up to the smallest next number.

MALARS

SaveData : Bir koleksiyonu PowerApps özel depolama alanına kaydeder.SaveData – Saves a collection to PowerApps private storage.

Search : Sütunlarından birinde dize yer alan bir tablodaki kayıtları bulur.Search – Finds records in a table that contain a string in one of their columns.

Second : Bir tarih/saat değerinin saniye kısmını alır.Second – Retrieves the second portion of a date/time value.

Select – Bir denetim üzerinde seçme eylemi simülasyonu yapar ve OnSelect formülünün hesaplanmasını sağlar.Select – Simulates a select action on a control, causing the OnSelect formula to be evaluated.

Set : Genel bir değişkenin değerini ayarlar.Set – Sets the value of a global variable.

SetFocus : giriş odağını belirli bir denetime taşıdır.SetFocus – Moves input focus to a specific control.

ShowColumns : Yalnızca seçili sütunları içeren bir tablo döndürür.ShowColumns – Returns a table with only selected columns.

Shuffle : Bir tablonun kayıtlarını rastgele olarak yeniden sıralar.Shuffle – Randomly reorders the records of a table.

Sin : Radyan cinsinden belirtilen bir açının sinüsünü döndürür.Sin – Returns the sine of an angle specified in radians.

Sort : Bir formüle göre sıralanmış bir tablo döndürür.Sort – Returns a sorted table based on a formula.

SortByColumns : Bir veya daha fazla sütuna göre sıralanmış bir tablo döndürür.SortByColumns – Returns a sorted table based on one or more columns.

Split : Bir metin dizesini bölerek alt dizelerden oluşan bir tabloya dönüştürür.Split – Splits a text string into a table of substrings.

Sqrt : Bir sayının karekökünü döndürür.Sqrt – Returns the square root of a number.

StartsWith : Bir metin dizesinin başka bir metin dizesiyle başlayıp başlamadığını denetler.StartsWith – Checks if a text string begins with another text string.

StdevP : Bağımsız değişkenlerinin standart sapmasını döndürür.StdevP – Returns the standard deviation of its arguments.

Substitute : Dizeleri eşleştirerek dizenin bir kısmını başka bir dizeyle değiştirir.Substitute – Replaces part of a string with another string, by matching strings.

SubmitForm : Bir form denetimindeki öğeyi veri kaynağına kaydeder.SubmitForm – Saves the item in a form control to the data source.

Sum : Bir tablo ifadesinin veya bağımsız değişken kümesinin toplamını hesaplar.Sum – Calculates the sum of a table expression or a set of arguments.

Switch : Bir değer kümesiyle eşleştirme yapar ve karşılık gelen bir formülü değerlendirir.Switch – Matches with a set of values and then evaluates a corresponding formula.

TT

Table : Geçici bir tablo oluşturur.Table – Creates a temporary table.

Tan : Radyan cinsinden belirtilen bir açının tanjantını döndürür.Tan - Returns the tangent of an angle specified in radians.

Metin : herhangi bir değeri dönüştürür ve bir sayı veya tarih/saat değerini bir metin dizesine biçimlendirir.Text – Converts any value and formats a number or date/time value to a string of text.

ThisItem : Bir galeri veya formda, kapsayıcıdaki geçerli öğeye ilişkin verileri döndürür.ThisItem – When in a gallery or form, returns the data for the current item from the container.

Time : Hour, Minute ve Second değerlerini temel alarak bir tarih/saat değeri döndürür.Time – Returns a date/time value, based on Hour, Minute, and Second values.

TimeValue : Yalnızca saat içeren bir dizeyi tarih/saat değerine dönüştürür.TimeValue – Converts a time-only string to a date/time value.

TimeZoneOffset : UTC ile kullanıcının yerel saati arasındaki farkı dakika cinsinden döndürür.TimeZoneOffset – Returns the difference between UTC and the user's local time in minutes.

Today : Geçerli tarih/saat değerini döndürür.Today – Returns the current date/time value.

Trim : Bir metin dizesinin başındaki, sonundaki ve içindeki fazla boşlukları kaldırır.Trim – Removes extra spaces from the ends and interior of a string of text.

TrimEnds : Bir metin dizesinin yalnızca başındaki ve sonundaki fazla boşlukları kaldırır.TrimEnds – Removes extra spaces from the ends of a string of text only.

UU

Ungroup : Gruplandırmayı kaldırır.Ungroup – Removes a grouping.

Ilişkiyi kaldırma – iki varlığın kayıtlarının bir çoktan çoğa veya çoktan çoğa ilişkiye ilişkisini kaldırır.Unrelate – Unrelates records of two entities from a one-to-many or many-to-many relationship.

Update : Bir veri kaynağındaki kaydı değiştirir.Update – Replaces a record in a data source.

UpdateContext : Geçerli ekranın bir veya daha fazla bağlam değişkeninin değerini ayarlar.UpdateContext – Sets the value of one or more context variables of the current screen.

UpdateIf : Bir koşula dayalı olarak veri kaynağındaki bir kayıt kümesini değiştirir.UpdateIf – Modifies a set of records in a data source based on a condition.

Upper : Bir metin dizesindeki harflerin tümünü büyük harfe dönüştürür.Upper – Converts letters in a string of text to all uppercase.

User : Geçerli kullanıcıyla ilgili bilgileri döndürür.User – Returns information about the current user.

VV

Validate : Tek bir sütuna veya bir kaydın tamamına ilişkin değerin, veri kaynağı için geçerli olup olmadığını denetler.Validate – Checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

Value : Bir dizeyi sayıya dönüştürür.Value – Converts a string to a number.

VarP : Bağımsız değişkenlerinin varyansını döndürür.VarP – Returns the variance of its arguments.

ViewForm : Var olan bir öğenin görüntülenmesi için form denetimini sıfırlar.ViewForm – Resets a form control for viewing of an existing item.

ANLATIMIW

Weekday : Bir tarih/saat değerinin haftanın günü kısmını alır.Weekday – Retrieves the weekday portion of a date/time value.

İle – değerleri hesaplar ve adlandırılmış değerlerin satır içi kayıtları da dahil olmak üzere tek bir kayıt için Eylemler gerçekleştirir.With – Calculates values and performs actions for a single record, including inline records of named values.

YY

Year : Bir tarih/saat değerinin yıl kısmını alır.Year – Retrieves the year portion of a date/time value.