PowerApps'teki DateAdd, DateDiff ve TimeZoneOffset işlevleriDateAdd, DateDiff, and TimeZoneOffset functions in PowerApps

Tarih/saat değerlerindeki farkı artırır veya bu farkı bulur ve yerel saat ile UTC arasında dönüştürür.Adds to or finds the difference in date/time values and converts between local time and UTC.

AçıklamaDescription

DateAdd işlevi, bir tarih/saat değerine birim cinsinden bir sayı ekler.The DateAdd function adds a number of units to a date/time value. Sonuç olarak yeni bir tarih/saat değeri elde edilir.The result is a new date/time value. Bir negatif değer belirterek de tarih/saat değerinden, birim cinsinden bir sayı çıkarabilirsiniz.You can also subtract a number of units from a date/time value by specifying a negative value.

DateDiff işlevi iki tarih/saat değeri arasındaki farkı döndürür.The DateDiff function returns the difference between two date/time values. Sonuç, birim cinsinden bir sayıdır.The result is a number of units.

Her iki işlev için de birimler Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters veya Years olabilir.For both functions, units can be Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Varsayılan olarak, her iki işlev de Days birimini kullanır.By default, both functions use Days as units.

TimeZoneOffset işlevi, kullanıcının yerel saati ile UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat) arasındaki süreyi dakika cinsinden döndürür.The TimeZoneOffset function returns the number of minutes between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time).

Kullanıcının yerel saati ile UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat) arasında dönüştürme gerçekleştirmek için TimeZoneOffset ile DateAdd işlevini kullanabilirsiniz.You can use DateAdd with the TimeZoneOffset to convert between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time). TimeZoneOffset işlevi eklendiğinde yerel saat UTC'ye dönüştürülür, çıkarıldığındaysa (negatif değer eklendiğinde) UTC'den yerel saate dönüştürülür.Adding TimeZoneOffset will convert a local time to UTC, and subtracting it (adding the negative) will convert from UTC to local time.

Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. tarihler ve saatler ile çalışma.Also see working with dates and times for more information.

Söz dizimiSyntax

DateAdd( TarihSaat; EklenecekDeğer [; Birim ] )DateAdd( DateTime; Addition [; Units ] )

  • TarihSaat: Gerekli.DateTime - Required. Üzerinde çalışılacak tarih/saat değeri.Date/time value to operate on.
  • EklenecekDeğer: Gerekli.Addition - Required. TarihSaat değerine eklenecek, Birim cinsinden sayı.Number, in Units, to add to the DateTime.
  • Birim: İsteğe bağlı.Units - Optional. Türünü birimleri eklemek için: Milisaniye, saniye, dakika, saat, gün, ay, Çeyrek, veya yıl.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Belirtilmezse Days kullanılır.If not specified, Days are used.

DateDiff( BaşlangıçTarihSaatDeğeri; BitişTarihSaatDeğeri [; Birim ] )DateDiff( StartDateTime; EndDateTime [; Units ] )

  • BaşlangıçTarihSaatDeğeri: Gerekli.StartDateTime - Required. Başlangıç tarih/saat değeri.Starting date/time value.
  • BitişTarihSaatDeğeri: Gerekli.EndDateTime - Required. Bitiş tarih/saat değeri.Ending date/time value.
  • Birim: İsteğe bağlı.Units - Optional. Türünü birimleri eklemek için: Milisaniye, saniye, dakika, saat, gün, ay, Çeyrek, veya yıl.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Belirtilmezse Days kullanılır.If not specified, Days are used.

TimeZoneOffset( [ TarihSaat ] )TimeZoneOffset( [ DateTime ] )

  • TarihSaat: İsteğe bağlı.DateTime - Optional. Farkı döndürülecek tarih/saat değeri.Date/time value for which to return the offset. Varsayılan olarak, geçerli tarih/saat kullanılır.By default, the current date/time is used.

ÖrneklerExamples

Tüm bu örneklerde, geçerli tarih ve saatin 15 Temmuz 2013, 13:02 olduğunu varsayın.In all of these examples, assume that the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM.

Basit DateAddSimple DateAdd

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Text( DateAdd( Now(); 3 );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(); 3 );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Geçerli tarih ve saate üç gün (varsayılan birim) ekler.Adds three days (default units) to the current date and time. "18-07-2013 13:02""18-07-2013 13:02"
Text( DateAdd( Now(); 4; Hours );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(); 4; Hours );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Geçerli tarih ve saate dört saat ekler.Add four hours to the current date and time. "15-07-2013 17:02""15-07-2013 17:02"
Text( DateAdd( Today(); 1; Months );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Today(); 1; Months );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Geçerli tarihe bir ay ekler. Today bir saat bileşeni döndürmediği için saat bilgisi görüntülenmez.Adds one month to the current date, without time as Today doesn't return a time component. "15-08-2013 00:00""15-08-2013 00:00"
Text( DateAdd( Now(); ‑;30; Minutes );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(); ‑;30; Minutes );
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Geçerli tarih ve saatten 30 dakika çıkarır.Subtracts 30 minutes from the current date and time. "15-07-2013 12:32""15-07-2013 12:32"

Basit DateDiffSimple DateDiff

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
DateDiff( Now(); DateValue("1/1/2014") )DateDiff( Now(); DateValue("1/1/2014") ) İki birim arasındaki farkı, varsayılan Days birimi cinsinden döndürürReturns the difference between the two units in the default units of Days 170170
DateDiff( Now(); DateValue("1/1/2014"); Months )DateDiff( Now(); DateValue("1/1/2014"); Months ) İki değer arasındaki farkı, Months cinsinden döndürürReturns the difference between the two values in Months 66
DateDiff( Now(); Today(); Minutes )DateDiff( Now(); Today(); Minutes ) Geçerli tarih/saat ile yalnızca geçerli tarih (saat olmadan) arasındaki farkı, dakika cinsinden döndürür.Returns the difference between the current date/time and the current date only (no time) in minutes. Now, Today değerinden sonra geldiği için sonuç negatif olur.Since the Now is later than Today the result will be negative. -782-782

UTC'ye dönüştürmeConverting to UTC

UTC'ye (Eşgüdümlü Evrensel Saat) dönüştürme gerçekleştirmek amacıyla söz konusu saat için TimeZoneOffset işlevi ekleyin.To convert to UTC (Coordinated Universal Time), add the TimeZoneOffset for the given time.

Örneğin, geçerli tarih ve saatin 15 Temmuz 2013, 13:02 (Pasifik Yaz Saati (PDT, UTC-7)) olduğunu varsayın.For example, imagine the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM in Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7). UTC olarak geçerli saati belirlemek için şu söz dizimini kullanın:To determine the current time in UTC, use:

  • DateAdd( Now(); TimeZoneOffset(); Minutes )DateAdd( Now(); TimeZoneOffset(); Minutes )

TimeZoneOffset varsayılan olarak geçerli saati alır; bu nedenle ona bağımsız değişken geçirmeniz gerekmez.TimeZoneOffset defaults to the current time, so you don't need to pass it an argument.

Sonucu görmek için Text işlevini gg-aa-yyyy ss:dd biçiminde kullanın. Bu işlemin ardından, 15-07-2013 20:02 sonucu döndürülür.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will return 15-07-2013 20:02.

UTC'den dönüştürmeConverting from UTC

UTC'den dönüştürmek amacıyla, belirtilen saat için TimeZoneOffset değerini çıkarın (eksi işareti ekleyerek).To convert from UTC, subtract the TimeZoneOffset (by adding the negative) for the given time.

Örneğin, 15 Temmuz 2013, 20:02 olan UTC tarih ve saatinin StartTime adlı bir değişkende depolandığını varsayın.For example, imagine the UTC date and time July 15, 2013, 8:02 PM is stored in a variable named StartTime. Kullanıcının saat dilimine ilişkin saati ayarlamak için şu söz dizimini kullanın:To adjust the time for the user's time zone, use:

  • DateAdd( StartTime; -TimeZoneOffset( StartTime ); Minutes )DateAdd( StartTime; -TimeZoneOffset( StartTime ); Minutes )

Farkı eklemek yerine çıkarmak için eksi işaretini TimeZoneOffset değerinin önüne koyun.Note the negative sign before TimeZoneOffset to subtract the offset rather than add it.

Sonucu görmek için, Text işlevini gg-aa-yyyy ss:dd biçiminde kullanın; böylece Pasifik Yaz Saatindeyseniz 15-07-2013 13:02 döndürülür.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will result in 15-07-2013 13:02 if you're in Pacific Daylight Time.