PowerApps'teki EditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm ve ViewForm işlevleriEditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm, and ViewForm functions in PowerApps

Düzenleme formu denetiminde bir öğeyi görüntüleyin, düzenleyin veya öğe oluşturun, içerikleri kaydedin ve denetimleri sıfırlayın.View, edit, or create an item, save the contents, and reset the controls in an Edit form control.

Genel BakışOverview

Bu işlevler, Düzenleme formu denetiminin durumunu değiştirir.These functions change the state of the Edit form control. Form denetimi bu modlardan birinde olabilir:The form control can be in one of these modes:

ModMode AçıklamaDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Form mevcut bir kayıt ile doldurulur ve kullanıcı, alanların değerlerini değiştirebilir.The form is populated with an existing record and the user can modify the values of the fields. İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcı, kayıttaki değişiklikleri kaydedebilir.Once complete, the user can save the changes to the record.
FormMode.NewFormMode.New Form varsayılan değerlerle doldurulur ve kullanıcı alanların değerlerini değiştirebilir.The form is populates with default values and the user can modify the values of the fields. İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcı, kaydı veri kaynağına ekleyebilir.Once complete, the user can add the record to the data source.
FormMode.ViewFormMode.View Form mevcut bir kayıt ile doldurulur ve kullanıcı, alanların değerlerini değiştiremez.The form is populated with an existing record but the user cannot modify the values of the fields.

AçıklamaDescription

Bu işlevler genellikle Düğme veya Görüntü denetimlerinin OnSelect formülünden çağrılır. Böylece kullanıcı, düzenlemeleri kaydedebilir ve iptal edebilir veya kayıt oluşturabilir.These functions are often invoked from the OnSelect formula of a Button or Image control so that the user can save edits, abandon edits, or create a record. Eksiksiz bir çözüm elde etmek için bu denetimleri ve işlevleri birlikte kullanabilirsiniz.You can use controls and these functions together to create a complete solution.

Bu işlevler değer döndürmez.These functions return no values.

SubmitFormSubmitForm

Form denetimindeki herhangi bir değişikliği veri kaynağına kaydetmek için Düğme denetiminin OnSelect özelliğinde SubmitForm işlevini kullanın.Use the SubmitForm function in the OnSelect property of a Button control to save any changes in a Form control to the data source.

Değişiklikler gönderilmeden önce bu işlev, gerekli olarak işaretlenmiş veya değerinde bir ya da daha fazla kısıtlama olan alanlarda doğrulama sorunu olup olmadığını denetler.Before submitting any changes, this function checks for validation issues with any field that's marked as required or that has one or more constraints on its value. Bu davranış, Validate işlevinin davranışı ile eşleşir.This behavior matches that of the Validate function.

Ayrıca SubmitForm, Form denetiminin Valid özelliğini de denetler. Bu, Form denetiminin içerdiği Kart denetimlerinin tüm Valid özelliklerinin toplamına işaret eder.SubmitForm also checks the Valid property of the Form, which is an aggregation of all the Valid properties of the Card controls that the Form control contains. Bir sorun oluşursa veriler gönderilmez ve Form denetiminin Error ve ErrorKind özellikleri uygun şekilde ayarlanır.If a problem occurs, the data isn't submitted, and the Error and ErrorKind properties of the Form control are set accordingly.

Doğrulama başarılı olursa SubmitForm, değişikliği veri kaynağına gönderir.If validation passes, SubmitForm submits the change to the data source.

 • İşlem başarılı olursa Form denetiminin OnSuccess davranışı çalıştırılır ve Error ile ErrorKind özellikleri temizlenir.If successful, the Form's OnSuccess behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are cleared. Form, FormMode.New modundaysa FormMode.Edit moduna döndürülür.If the form was in FormMode.New mode, it is returned to FormMode.Edit mode.
 • İşlem başarısız olursa Form denetiminin OnFailure davranışı çalıştırılır ve Error ile ErrorKind özellikleri uygun şekilde ayarlanır.If unsuccessful, the Form's OnFailure behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are set accordingly. Formun modu değiştirilmez.The mode of the form is unchanged.

EditFormEditForm

EditForm işlevi, Form denetiminin modunu FormMode.Edit olarak değiştirir.The EditForm function changes the Form control's mode to FormMode.Edit. Bu modda, Form denetiminin Item özelliğinin içerikleri, formun doldurulması için kullanılır.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. Form bu moddayken SubmitForm işlevi çalıştırılırsa kayıt oluşturulmaz, değiştirilir.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is changed, not created. FormMode.Edit, Form denetimi için varsayılan moddur.FormMode.Edit is the default for the Form control.

NewFormNewForm

NewForm işlevi, Form denetiminin modunu FormMode.New olarak değiştirir.The NewForm function changes the Form control's mode to FormMode.New. Bu modda, Form denetiminin Item özelliğinin içerikleri yok sayılır ve form, Form denetiminin DataSource özelliğinin varsayılan değerleri ile doldurulur.In this mode, the contents of the Form control's Item property are ignored, and the default values of the Form's DataSource property populate the form. Form bu moddayken SubmitForm işlevi çalıştırılırsa kayıt oluşturulur, değiştirilmez.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is created, not changed.

ResetFormResetForm

ResetForm işlevi, kullanıcı herhangi bir değişiklik yapmadan önce form içeriklerini ilk değerlerine sıfırlar.The ResetForm function resets the contents of a form to their initial values, before the user made any changes. Form FormMode.New modundaysa FormMode.Edit moduna sıfırlanır.If the form is in FormMode.New mode, the form is reset to FormMode.Edit mode. Form denetiminin OnReset davranışı da çalıştırılır.The OnReset behavior of the form control also runs. Ayrıca Reset işleviyle denetimleri bağımsız olarak da sıfırlayabilirsiniz ancak bu işlemi yalnızca formun içinde gerçekleştirebilirsiniz.You can also reset individual controls with the Reset function but only from within the form.

ViewFormViewForm

ViewForm işlevi, Form denetiminin modunu FormMode.View olarak değiştirir.The ViewForm function changes the Form control's mode to FormMode.View. Bu modda, Form denetiminin Item özelliğinin içerikleri, formun doldurulması için kullanılır.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. SubmitForm ve ResetForm işlevleri bu modda, hiçbir etkisi vardır.The SubmitForm and ResetForm functions have no effect when in this mode.

DisplayMode özelliğiDisplayMode Property

Geçerli mod Mode özelliği aracılığıyla okunabilir.The current mode can be read through the Mode property. Ayrıca mod, form denetimindeki veri kartları ve denetimler aracılığıyla kullanılabilen DisplayMode özelliğinin değerini de belirler.The mode also determines the value of the DisplayMode property which can be used by data cards and controls within the form control. Genellikle veri kartının DisplayMode özellik ayarlanacak DisplayMode (forma başvuran) olarak denetimin DisplayMode özelliği (başvurma veri kartı):Often, the data card's DisplayMode property will be set to Parent.DisplayMode (referencing the form) as will the control's DisplayMode property (referencing the data card):

ModMode DisplayModeDisplayMode AçıklamaDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Veri kartları ve denetimler düzenlenebilir ve bir kayıttaki değişiklikler kabul edilebilir.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Veri kartları ve denetimler düzenlenebilir ve yeni bir kayıt kabul edebilir.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Veri kartları ve denetimler düzenlenemez ve görüntüleme için iyileştirilmiştir.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

Söz dizimiSyntax

SubmitForm( FormAdı )SubmitForm( FormName )

 • FormAdı: Gerekli.FormName - Required. Veri kaynağına göndermek için form denetimi.Form control to submit to the data source.

EditForm( FormAdı )EditForm( FormName )

 • FormAdı: Gerekli.FormName - Required. FormMode.Edit moduna geçmek için form denetimi.Form control to switch to FormMode.Edit mode.

NewForm( FormAdı )NewForm( FormName )

 • FormAdı: Gerekli.FormName - Required. FormMode.New moduna geçmek için form denetimi.Form control to switch to FormMode.New mode.

ResetForm( FormAdı )ResetForm( FormName )

 • FormAdı: Gerekli.FormName - Required. İlk değerlere sıfırlamak için form denetimi.Form control to reset to initial values. Ayrıca, FormMode.New modundan FormMode.Edit moduna geçirir.Also switches the form from FormMode.New mode to FormMode.Edit mode.

ViewForm( FormAdı )ViewForm( FormName )

 • FormAdı: Gerekli.FormName - Required. FormMode.View moduna geçmek için form denetimi.Form control to switch to FormMode.View mode.

ÖrneklerExamples

Tüm örnekler için bkz. Veri formlarını anlama.See Understand data forms for complete examples.

 1. Düğme denetimi ekleyin, Text özelliğini Save ifadesini gösterecek şekilde, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:

  SubmitForm( EditForm )SubmitForm( EditForm )

 2. Form denetiminin OnFailure özelliğini boş olarak, OnSuccess özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Set the OnFailure property of a Form control to blank and its OnSuccess property to this formula:

  Back()Back()

 3. Bir Etiket denetimi ErrorText olarak adlandırın ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Name a Label control ErrorText, and set its Text property to this formula:

  EditForm.ErrorEditForm.Error

  Kullanıcı Save düğmesini seçtiğinde, Form denetimindeki tüm değişiklikler temel alınan veri kaynağına gönderilir.When the user selects the Save button, any changes in the Form control are submitted to the underlying data source.

  • Gönderim başarılı olursa tüm değişiklikler kaydedilir veya Form denetimi New modundaysa bir kayıt oluşturulur.If the submission succeeds, any changes are saved or, if the Form control is in New mode, a record is created. ErrorText boş değerindedir ve önceki ekran yeniden görüntülenir.ErrorText is blank and the previous screen reappears.
  • Gönderim başarısız olursa ErrorText anlaşılması kolay bir hata iletisi gösterir ve geçerli ekran görünmeye devam eder. Böylece kullanıcı, sorunu düzeltip yeniden deneyebilir.If the submission fails, ErrorText shows a user-friendly error message, and the current screen remains visible so that the user can correct the problem and try again.
 4. Düğme denetimi ekleyin, Text özelliğini Cancel ifadesini gösterecek şekilde, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:

  ResetForm( EditForm );; Back()ResetForm( EditForm );; Back()

  Kullanıcı Cancel düğmesini seçtiğinde, Form denetimindeki değerler kullanıcı düzeltme yapmaya başlamadan önceki hallerine sıfırlanır, önceki ekran yeniden görüntülenir ve Form denetimi New modundaysa Edit moduna döndürülür.When the user selects the Cancel button, the values in the Form control are reset to what they were before the user started to edit it, the previous screen reappears, and the Form control is returned to Edit mode if it was in New mode.

 5. Düğme denetimi ekleyin,Text özelliğini New modunu gösterecek şekilde, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, set its Text property to show New, and set its OnSelect property to this formula:

  NewForm( EditForm );; Navigate( EditScreen; None )NewForm( EditForm );; Navigate( EditScreen; None )

  Kullanıcı New düğmesini seçtiğinde, Form denetimi New moduna geçer. Form denetiminin veri kaynağına ilişkin varsayılan değerler ile söz konusu denetim doldurulur ve Form denetimini içeren ekran gösterilir.When the user selects the New button, the Form control switches to New mode, the default values for the Form control's data source populate that control, and the screen that contains the Form control appears. SubmitForm işlevi çalıştırıldığında yeni bir kayıt oluşturulur (güncelleştirilmez).When the SubmitForm function runs, a record is created instead of updated.