PowerApps'teki denetimler ve özelliklerControls and properties in PowerApps

Özelliklerinden birini ayarlayarak bir denetimin görünümünü ve davranışını yapılandırın.Configure the appearance and behavior of a control by setting one of its properties. Her denetim türü farklı bir özellik kümesine sahiptir.Each type of control has a different set of properties. Height ve Width gibi bazı özellikler neredeyse tüm denetimler tarafından kullanılır ancak CheckboxSize gibi denetimler bir denetim türüne özeldir.Some properties, such as Height and Width, are common to almost every type of control, but other properties, such as CheckboxSize, are specific to one type of control.

DenetimlerControls

Resim ekle: Bir veri kaynağına yüklemek üzere yerel cihazdaki görüntüleri yükler.Add picture – Load images from the local device, for upload to a data source.

Ekler: Yerel sürücüden bir veri kaynağına dosya indirir ve yükler.Attachments – Download and upload files from the local device to a data source.

Ses: Bir ses klibini veya bir video klibinin ses bölümünü oynatır.Audio – Play an audio clip or the audio portion of a video clip.

Barkod tarayıcı – barkodları, QR kodları ve veri matris kodları bir Android veya iOS aygıtında tarar.Barcode scanner – Scans barcodes, QR codes, and data-matrix codes on an Android or iOS device.

Düğme: Tıklayarak veya dokunarak uygulamayla etkileşim kurmanızı sağlar.Button – Interact with the app by clicking or tapping.

Kamera: Fotoğraf çekerek uygulamaya veya bir veri kaynağına kaydetmenizi sağlar.Camera – Take and save photos in the app or to a data source.

Kart: Düzenleme formu veya Görüntüleme formu denetimindeki bir kayıt alanını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.Card – Display and edit an individual field of a record in a Edit form or Display form control.

Onay kutusu: Bir seçeneği true veya false değeri verecek şekilde belirlemenize veya seçimi kaldırmanıza olanak sağlar.Check box – Select or clear an option to specify true or false.

Sütun grafiği: Değerleri iki eksendeki dikey çubuklar olarak gösterir.Column chart – Show values as vertical bars relative to two axes.

Sütun: Veri tablosu denetimindeki tek bir alan için görüntüleme deneyimi sağlar.Column - Provides the display experience for a single field in a Data table control.

Açılır kutu: Kullanıcıların sağlanan seçenekler arasından seçim yapmasını sağlar.Combo box - Allows users to make selections from provided choices. Aramayı ve birden fazla seçim yapmayı destekler.Supports search and multi-select.

Veri tablosu: Verileri tablo biçiminde gösterir.Data table - Show data in a tabular format.

Tarih seçici: Tıklayarak veya dokunarak bir tarih belirtmenizi sağlar.Date picker – Specify a date by clicking or tapping.

Görüntüleme formu: Form kullanarak bir veri kaynağındaki kayıtları görüntülemenizi sağlar.Display form – Display records in a data source using a form.

Açılan menü: Köşeli çift ayraç seçilene kadar bir listedeki ilk öğeyi gösterir.Drop down – Show the first item in a list until a chevron is selected.

Düzenleme formu: Form kullanarak bir veri kaynağındaki kayıtları düzenlemenizi ve yeni kayıt oluşturmanızı sağlar.Edit form – Edit and create records in a data source using a form.

Varlık formu -deneysel özellik: Hangi kullanıcıların görüntüleyebilir, gidin ve Common Data Service'ten ilişkisel verileri düzenleme dinamik formlar ekleyin.Entity form - Experimental feature: Add dynamic forms in which users can view, navigate, and edit relational data from the Common Data Service.

Dışarı aktar: Verileri PowerApps'teki başka bir alanda kullanılmak üzere dışarı aktarır.Export – Export data for use elsewhere in PowerApps.

Galeri: Birden fazla veri türü içerebilecek bir kayıt listesi gösterir.Gallery – Show a list of records that can contain multiple types of data.

HTML metni: HTML etiketlerini otomatik olarak dönüştürür.HTML text – Convert HTML tags automatically.

Simge: Uygulamanızı grafikler ve görsel öğeler bakımından ilgi çekici hale getirir.Icon – Add graphic appeal and visual interest.

Görüntü: Yerel bir dosya veya veri kaynağı gibi konumlarda bulunan bir görüntüyü gösterir.Image – Show an image from, for example, a local file or a data source.

İçeri aktar: PowerApps'in başka bir alanındaki verileri içeri aktarır.Import – Import data from elsewhere in PowerApps.

Çizgi grafik: Değerleri iki eksendeki veri noktaları olarak gösterir.Line chart – Show values as data points relative to two axes.

Liste kutusu: Bir listedeki öğelerden birini veya daha fazlasını seçmenizi sağlar.List box – Select one or more items in a list.

Mikrofon: Sesleri kaydederek uygulamada veya bir veri kaynağında saklamanızı sağlar.Microphone – Record and save sounds in the app or to a data source.

PDF görüntüleyici (deneysel): İnternet üzerindeki bir PDF dosyasının içeriğini görüntülemenizi sağlar.PDF viewer (experimental) – Show the content of a PDF file on the Internet.

Kalem girişi: Bir görüntü veya metin üzerinde çizim yapmanızı ve bunları uygulamaya veya bir veri kaynağına kaydetmenizi sağlar.Pen input – Draw an image or text, and save it in the app or to a data source.

Pasta grafiği: Değerlerin birbiriyle olan ilişkisini görüntüler.Pie chart – Show how values relate to each other.

Power BI kutucuğu: Uygulama içinde bir Power BI kutucuğu göstermenizi sağlar.Power BI tile – Display a Power BI tile inside an app.

Radyo: Yalnızca birinin belirlenebileceği seçenekler göstermenizi sağlar.Radio – Show options that are mutually exclusive.

Derecelendirme: 1 ile belirli bir sayı arasında bir değer belirtmenizi sağlar.Rating – Indicate a value between 1 and a specified number.

Zengin Metin Düzenleyicisi – zengin metin uygulaması kullanıcılar tarafından biçimlendirme sağlar.Rich text editor – Allows rich text formatting by app users.

Ekran: Belirli bir görev hakkındaki verileri göstermenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.Screen – Show and update data about a specific task.

Şekil: Ok ve dikdörtgen gibi geometrik şekiller göstermenizi sağlar.Shape – Display arrows and geometric shapes, such as rectangles.

Kaydırıcı: Bir tutamacı sürükleyerek değer belirtmenizi sağlar.Slider – Specify a value by dragging a handle.

Etiket: Metin, sayı, tarih veya para birimi gibi verileri gösterir.Label – Shows data such as text, numbers, dates, or currency,

Metin girişi: Metin, sayı ve başka veriler girmenizi sağlar.Text input – Type text, numbers, and other data.

Zamanlayıcı: Uygulamanızı belirli bir süre geçtikten sonra yanıt verecek şekilde yapılandırmanızı sağlar.Timer – Configure your app to respond after a certain amount of time passes.

Geçiş: Tutamacı sürükleyerek true veya false değerini belirtebilirsiniz.Toggle – Drag a handle to specify true or false.

Video: Yerel dosyadan, veri kaynağından veya YouTube'dan video klibi oynatmanızı sağlar.Video – Play a video clip from a local file, a data source, or YouTube.

Web barkod tarayıcı (Deneysel) – eski barkod tarayıcı, artık kullanılmıyor ancak kodu bir web tarayıcısında taramak için yararlı olabilir.Web barcode scanner (experimental) – The legacy barcode scanner, which is obsolete but might be useful for scanning codes in a web browser.

Kategorilere göre sık kullanılan özelliklerCommon properties by category

Renk ve kenarlık: Bir denetimin rengini ve kenarlığını kullanıcı etkileşimine göre değişecek şekilde yapılandırın.Color and border – Configure the color and border of a control that can change as a user interacts with it.

Çekirdek: Kullanıcının bir denetimi görüp göremeyeceğini ve denetimle etkileşip kurup kuramayacağını yapılandırın.Core – Configure whether the user can see and interact with a control.

Görüntü: Gösterilen görüntüyü ve denetimi doldurma şeklini yapılandırın.Image – Configure what image is shown and how it fills the control.

Boyut ve konum: Denetimin (veya denetimin bir öğesinin) boyutunu ve ekrana göre bulunduğu konumu yapılandırın.Size and location – Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

Metin: Yazı tipi özellikleri, hizalama ve satır yüksekliği gibi metnin denetimlerde nasıl görüneceğini yapılandırın.Text – Configure how text appears in controls, such as font characteristics, alignment, line height.

Tüm özelliklerAll properties

AA

ActualZoom: Zoom özelliği ile istenen yakınlaştırmadan farklı olabilecek, denetimin gerçek yakınlaştırması.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

AllItems: galeri şablonunun bir parçası olan ek denetim değerleri de dahil olmak üzere bir galerideki tüm öğeler.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

AutoDisableOnSelect: OnSelect davranışı yürütülürken denetimi otomatik olarak devre dışı bırakır.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing. Düğme ve Görüntü denetimleri için geçerlidir.Applies to Button and Image controls.

AutoHeight: bir etiketin, Text özelliğinin denetimin görüntüleyebileceğinden daha fazla sayıda karakter içermesi halinde yükseklik değerini otomatik olarak artırıp artırmadığı.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show. Etiket denetimi için geçerlidir.Applies to the Label control.

AutoPause: ses klibinin veya video klibinin, kullanıcı farklı bir ekrana gittiğinde otomatik olarak duraklayıp duraklamadığı.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen. Ses, Zamanlayıcı ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

AutoStart: kullanıcı, söz konusu denetimi içeren ekrana gittiğinde ses veya video denetiminin klibi yürütmeye otomatik olarak başlayıp başlamadığı.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control. Ses, Zamanlayıcı ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

BB

BackgroundImage: bir ekranın arka planında görünen görüntü dosyasının adı.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen. Ekran denetimi için geçerlidir.Applies to the Screen control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Brightness: kullanıcının bir görüntüde algılayabildiği ışık düzeyi.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image. Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

CC

CalculateOriginalDimensions: OriginalHeight ve OriginalWidth özelliklerini etkinleştirir.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties. Görüntü denetimi için geçerlidir.Applies to the Image control.

Camera: birden fazla kamerası olan bir cihazda uygulamanın kullandığı kameranın sayısal kimliği.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses. Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

CheckboxBackgroundFill: bir onay kutusu denetimindeki onay işaretini çevreleyen kutunun arka plan rengi.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.Applies to the Check box control.

CheckboxBorderColor: bir onay kutusu denetimindeki onay işaretini çevreleyen kenarlığın rengi.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.Applies to the Check box control.

CheckboxSize: bir onay kutusu denetimindeki onay işaretini çevreleyen kutunun genişliği ve yüksekliği.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.Applies to the Check box control.

CheckmarkFill: bir onay kutusu denetimindeki onay işaretinin rengi.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control. Onay kutusu denetimi için geçerlidir.Applies to the Check box control.

ChevronBackground: bir açılan listedeki aşağı okun arkasındaki renk.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list. Açılan menü denetimi için geçerlidir.Applies to the Drop down control.

ChevronFill: bir açılan listedeki aşağı okun rengi.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list. Açılan menü denetimi için geçerlidir.Applies to the Drop down control.

Clear: bir metin girişi denetiminde, kullanıcının denetimin içeriğini temizlemek için dokunabileceği veya tıklayabileceği bir "X" simgesinin gösterilip gösterilmediği.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control. Metin girişi denetimi için geçerlidir.Applies to the Text input control.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Contrast: kullanıcının bir görüntüdeki benzer renkler arasında ayrım yapabilme kolaylığı.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image. Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

CurrentFindText: kullanımda olan geçerli arama terimi.CurrentFindText – The current search term that is in use. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

CurrentPage: bir PDF dosyasında gösterilmekte olan sayfanın numarası.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

DD

Data: yerel dosyaya aktarmak istediğiniz koleksiyonun adı.Data – The name of a collection that you want to export to a local file. Dışarı aktar denetimi için geçerlidir.Applies to the Export control.

DataField: söz konusu kartın görüntülediği ve düzenlediği bir kayıttaki alanın adı.DataField – The name of the field within a record that this card displays and edits. Kart denetimi için geçerlidir.Applies to the Card control.

DataSource: kullanıcının göstereceği, düzenleyeceği veya oluşturacağı kaydı içeren veri kaynağı.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create. Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.Applies to Display form and Edit form controls.

Default: denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

DefaultDate: bir tarih denetiminin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.DefaultDate – The initial value of a date control before it is changed by the user. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.Applies to the Date Picker control.

DefaultMode: bir form denetiminin başlangıç modu (Edit, New veya View).DefaultMode – The initial mode of a form control, either Edit, New, or View. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

Direction: yatay yöndeki bir galeride ilk öğenin sol kenarda mı yoksa sağ kenarda mı görüneceği.Direction – Whether the first item in a gallery in landscape orientation appears near the left or right edge. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

Disabled: kullanıcının denetim ile etkileşimde bulunup bulunamayacağı.Disabled – Whether the user can interact with the control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

DisabledBorderColor: denetimin Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's Disabled property is set to true. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

DisabledColor: denetimin Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimdeki metnin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its Disabled property is set to true. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

DisabledFill: denetimin Disabled özelliğinin true olarak ayarlanması halinde denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its Disabled property is set to true. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

DisplayName: bir veri kaynağındaki alanın kolay adı.DisplayName – The user friendly name for a field in a data source. Kart denetimi için geçerlidir.Applies to the Card control.

DisplayMode: Edit, View veya Disabled değerleri mevcuttur.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Denetimin, kullanıcı girişine (Edit) izin verip vermediğini, yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediğini (View) veya devre dışı olup olmadığını (Disabled) yapılandırır.Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled).

Document: bir PDF dosyasının, başında ve sonunda çift tırnak işareti bulunan URL'si.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

Duration: zamanlayıcının çalıştırılacağı süre.Duration – How long a timer runs. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Timer control.

EE

EndYear: kullanıcının, bir tarih seçici denetimi için ayarlayabileceği en büyük yıl değeri.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.Applies to the Date Picker control.

Error: Bu özelliğin anlamı denetime göre değişiklik gösterir:Error – The meaning of this property is dependent on the control:

  • Resim ekle denetimi: Görüntünün karşıya yüklenmesi ile ilgili bir sorun oluşması halinde bu özellikte uygun hata dizesi görüntülenir.Add picture control - If there is a problem uploading an image, this property will contain an appropriate error string.
  • Kart denetimi: doğrulama başarısız olduğunda bu alan için görüntülenecek kolay hata iletisi.Card control – The user friendly error message to display for this field when validation fails.
  • Edit form denetimi: SubmitForm işlevi başarısız olduğunda bu form için görüntülenecek kolay hata iletisi.Edit form control – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

ErrorKind: SubmitForm çalıştırıldığında bir hata oluşması halinde söz konusu hatanın türü.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred. Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.Applies to Display form and Edit form controls.

Explode: bir pasta grafiğinin dilimleri arasındaki uzaklık.Explode – The distance between wedges in a pie chart. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.Applies to the Pie chart control.

FF

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

FindNext: belge içinde sonraki FindText örneğini bulur.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

FindPrevious: belge içinde önceki FindText örneğini bulur.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

FindText: belgede aranacak arama terimi.FindText – The search term to look for in the document. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

FontWeight : bir denetimdeki metin ağırlığı: Kalın, yarı kalın, Normal, veya açık.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

GG

GridStyle: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin x eksenini, y eksenini, her ikisini ya da hiçbirini gösterip göstermediği.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.Applies to Column chart and Line chart controls.

HH

HandleActiveFill: bir kaydırıcı tutamacının, değer kullanıcı tarafından değiştirildikçe görüntülenecek rengi.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Slider control.

HandleFill: bir geçiş veya kaydırıcı denetimindeki tutamacın (konumu değiştiren öğe) rengi.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Slider control.

HandleHoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini bir kaydırıcıdaki tutamacın üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan renk.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Slider control.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

HintText: boş bir metin girişi denetiminde görünen açık gri metin.HintText – Light-grey text that appears in a text-input control if it's blank. Metin girişi denetimi için geçerlidir.Applies to the Text input control.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

HTMLText: Bir HTML metni denetiminde görünen ve HTML etiketi içerebilen metin.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags. HTML metni denetimi için geçerlidir.Applies to the HTML text control.

II

Image: görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control. Ses, Görüntü, Mikrofon ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio, Image, Microphone, and Video controls.

ImagePosition: ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Input: giriş.Input – Input. Kalem girişi denetimi için geçerlidir.Applies to the Pen input control.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Item: kullanıcının göstereceği veya düzenleyeceği, DataSource'taki kayıt.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit. Görüntüleme formu ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.Applies to Display form and Edit form controls.

ItemBorderColor: bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın rengi.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.Applies to the Pie chart control.

ItemBorderThickness: bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın kalınlığı.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.Applies to the Pie chart control.

ItemColorSet: grafikteki her bir veri noktasının rengi.ItemColorSet – The color of each data point in a chart. Sütun grafiği, Çizgi grafik ve Pasta grafiği denetimleri için geçerlidir.Applies to Column chart, Line chart, and Pie chart controls.

ItemPaddingLeft: bir liste kutusundaki metin ile sol kenarı arasındaki uzaklık.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge. Liste Kutusu denetimi için geçerlidir.Applies to the List Box control.

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

ItemsGap: bir sütun grafiğindeki sütunlar arasındaki uzaklık.ItemsGap – The distance between columns in a column chart. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Column chart control.

ML

LabelPosition: bir pasta grafiğindeki etiketlerin, grafik dilimlerine göre konumu.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.Applies to the Pie chart control.

LastSubmit: sunucu tarafından oluşturulan tüm alanlar da dahil olmak üzere başarıyla gönderilen son kayıt.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

Layout: kullanıcının bir galeriyi ekranda kaydırıp kaydırmadığı veya bir kaydırıcıyı yukarıdan aşağıya (Vertical) ya da soldan sağa (Horizontal) ayarlayıp ayarlamadığı.Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal). Galeri ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.Applies to Gallery and Slider controls.

LineHeight: metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list. Liste kutusu, Radyo, Etiket ve Metin girişi denetimleri için geçerlidir.Applies to List Box, Radio, Label, and Text input controls.

Loop: bir ses klibinin veya video klibinin yürütülmesinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak baştan başlayıp başlamadığı.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio and Video controls.

MM

Markers: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin, her veri noktasının değerini gösterip göstermediği.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.Applies to Column chart and Line chart controls.

MarkerSuffix: Markers özelliğinin true olarak ayarlandığı bir sütun grafiğindeki her değerden sonra görünen metin.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Column chart control.

Max: kullanıcının bir kaydırıcıyı veya derecelendirmeyi ayarlayabileceği maksimum değer.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating. Derecelendirme ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.Applies to Rating and Slider controls.

MaxLength: kullanıcının, bir metin girişi denetimine yazabileceği karakter sayısı.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control. Metin girişi denetimi için geçerlidir.Applies to the Text input control.

Media: ses veya video denetiminin yürüttüğü klibin tanımlayıcısı.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays. Resim ekle, Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Add picture, Audio, and Video controls.

Mic: birden çok mikrofonu olan bir cihazda uygulamanın kullandığı mikrofonun sayısal kimliği.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses. Mikrofon denetimi için geçerlidir.Applies to the Microphone control.

Min: kullanıcının bir kaydırıcıyı ayarlayabileceği minimum değer.Min – The minimum value to which the user can set a slider. Kaydırıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Slider control.

MinimumBarWidth: bir sütun grafiğindeki sütunlar için olası en düşük genişlik değeri.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Column chart control.

Mode: Bu özelliğin anlamı denetime göre değişiklik gösterir:Mode – The meaning of this property is dependent on the control:

  • Düzenleme formu denetimi: Denetim Edit veya New modundadır.Edit form control – The control is in Edit or New mode.
  • Kalem girişi denetimi: Denetim Draw, Erase veya Select modundadır.Pen input control – The control is in Draw, Erase, or Select mode.
  • Metin girişi denetimi: Denetim SingleLine, MultiLine veya Password modundadır.Text input control – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

NN

NavigationStep:ShowNavigation özelliği true olarak ayarlanmışsa ve kullanıcı söz konusu galerinin herhangi bir ucunda gezinti oku seçerse galerinin ekranda nereye kadar kaydırıldığı.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

NumberOfSeries: bir sütun grafiğinde veya çizgi grafikte kaç veri sütununun yansıtıldığı.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.Applies to Column chart and Line chart controls.

OO

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın davranış şekli.OnChange – The behavior of an app when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider). Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

OnCheck: onay kutusunun veya değiştirme düğmesinin true olarak ayarlanmasından sonra uygulamanın davranış şekli.OnCheck – The behavior of an app when the value of a checkbox or a toggle changes to true. Onay kutusu ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Check box and Toggle controls.

OnEnd: bir ses klibinin veya video klibinin yürütülmesi tamamlandıktan sonra uygulamanın davranış şekli.OnEnd – The behavior of an app when an audio or video clip finishes playing. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio and Video controls.

OnFailure: bir veri işlemi başarısız olduğunda uygulamanın davranış şekli.OnFailure – The behavior of an app when a data operation has been unsuccessful. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

OnHidden: kullanıcı ekrandan uzaklaştığında uygulamanın davranışı.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen. Ekran denetimi için geçerlidir.Applies to the Screen control.

OnPause: kullanıcının, bir ses veya video denetiminin yürüttüğü klibi duraklatmasının ardından uygulamanın davranış şekli.OnPause – The behavior of an app when the user pauses the clip that an audio or video control is playing. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio and Video controls.

OnReset: bir Düzenleme formu denetimi sıfırlandığında uygulamanın davranış şekli.OnReset – The behavior of an app when an Edit form control is reset. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın davranış şekli.OnSelect – The behavior of an app when the user taps or clicks a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

OnStart: kullanıcının uygulamayı açmasının veya bir mikrofon denetimiyle kayıt başlatmasının ardından uygulamanın davranış şekli.OnStart – The behavior of an app when the user opens it or starts to record with a microphone control. Ses, Mikrofon, Ekran ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio, Microphone, Screen, and Video controls.

OnStateChange: denetimin durumunun değişmesinin ardından uygulamanın davranış şekli.OnStateChange – The behavior of an app when the state of the control changes. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

OnStop: kullanıcının bir mikrofon denetimi ile kaydı durdurmasının ardından uygulamanın davranış şekli.OnStop – The behavior of an app when the user stops recording with a microphone control. Mikrofon denetimi için geçerlidir.Applies to the Microphone control.

OnStream: Stream özelliği güncelleştirildiğinde uygulamanın davranış şekli.OnStream – The behavior of an app when the Stream property is updated. Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

OnSuccess: bir veri işlemi başarılı olduğunda uygulamanın davranış şekli.OnSuccess – The behavior of an app when a data operation has been successful. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

OnTimerEnd: zamanlayıcı çalışmayı tamamladığında uygulamanın davranış şekli.OnTimerEnd – The behavior of an app when a timer finishes running. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Timer control.

OnTimerStart: zamanlayıcı çalışmaya başladığında uygulamanın davranış şekli.OnTimerStart – The behavior of an app when a timer starts to run. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Timer control.

OnUncheck: bir onay kutusunun veya değiştirme düğmesinin false olarak ayarlanmasından sonra uygulamanın davranış şekli.OnUncheck – The behavior of an app when the value of a checkbox or a toggle changes to false. Onay kutusu ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Check box and Toggle controls.

OnVisible: kullanıcı bir ekrana gittiğinde uygulamanın davranış şekli.OnVisible – The behavior of an app the user navigates to a screen. Ekran denetimi için geçerlidir.Applies to the Screen control.

OriginalHeight: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün özgün yüksekliği.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property. Görüntü denetimi için geçerlidir.Applies to the Image control.

OriginalWidth: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün özgün genişliği.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property. Görüntü denetimi için geçerlidir.Applies to the Image control.

Overflow: Wrap özelliğinin true olması ve denetimin Text özelliğinin, denetimin tek seferde görüntüleyebileceğinden daha fazla sayıda karakter içermesi halinde etikette bir kaydırma çubuğunun görünüp görünmediği.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time. Etiket denetimi için geçerlidir.Applies to the Label control.

PP

Padding: İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile söz konusu düğmenin kenarları arasındaki uzaklık.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button. Resim ekle, Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimleri için geçerlidir.Applies to Add picture, Export, and Import controls.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Page: göstermek istediğiniz sayfa numarası.Page – The number of the page that you want to show. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

PageCount: bir belgedeki sayfa sayısı.PageCount – The number of pages in a document. PDF görüntüleyici denetimi için geçerlidir.Applies to the PDF viewer control.

Paused: Medya oynatma denetimi duraklatılmış durumdaysa true, duraklatılmamışsa false değerini alır.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio and Video controls.

Photo: kullanıcı bir fotoğraf çektiğinde yakalanan görüntü.Photo – The image captured when the user takes a picture. Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

Pressed: Bir denetime basıldığında true, aksi halde false olur.PressedTrue while a control is being pressed, false otherwise. Düğme denetimi için geçerlidir.Applies to the Button control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

RR

RadioBackgroundFill: radyo düğmesi denetimindeki dairelerin arka plan rengi.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control. Radyo denetimi için geçerlidir.Applies to the Radio control.

RadioBorderColor: radyo düğmesi denetimindeki her seçeneğe ilişkin dairenin rengi.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control. Radyo denetimi için geçerlidir.Applies to the Radio control.

RadioSelectionFill: radyo düğmesi denetiminde belirlenmiş olan seçeneğe ilişkin dairede görünen renk.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control. Radyo denetimi için geçerlidir.Applies to the Radio control.

RadioSize: bir radyo düğmesi denetimindeki dairelerin çapı.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control. Radyo denetimi için geçerlidir.Applies to the Radio control.

RadiusBottomLeft: denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

RadiusBottomRight: denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

RadiusTopLeft: denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

RadiusTopRight: denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

RailFill: geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Slider and Toggle controls.

RailHoverFill: geçiş denetiminin veya kaydırıcının üzerine geldiğinizde geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri false olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın sağındaki çizginin rengi.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Slider and Toggle controls.

RatingFill: bir derecelendirme denetimindeki yıldızların rengi.RatingFill – The color of the stars in a rating control. Derecelendirme denetimi için geçerlidir.Applies to the Rating control.

ReadOnly: kullanıcının, kaydırıcı veya derecelendirme denetiminin değerini değiştirip değiştiremediği.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control. Derecelendirme ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.Applies to Rating and Slider controls.

Repeat: zamanlayıcının çalışmayı tamamladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılmayacağı.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running. Zamanlayıcı denetimi için geçerlidir.Applies to the Timer control.

Required: veri kaynağı alanları düzenlenirken bir kartın değer içermesinin gerekli olup olmadığı.Required – Whether a card, editing the field of a data source, must contain a value. Kart denetimi için geçerlidir.Applies to the Card control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls. Ayrıca Reset işlevine de göz atın.Also see the Reset function.

SS

Selected: seçili öğe.Selected – The selected item. Açılan menü ve Galeri denetimleri için geçerlidir.Applies to Drop down and Gallery controls.

SelectedDate: bir tarih denetiminde mevcut durumda seçili olan tarih.SelectedDate – The date currently selected in a date control. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.Applies to the Date Picker control.

SelectionColor: listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control. Açılan menü, Liste kutusu ve Kalem girişi denetimleri için geçerlidir.Applies to Drop down, List Box, and Pen input controls.

SelectionFill: listedeki seçili öğenin veya öğelerin arka plan rengi ya da bir kalem denetiminin seçilen alanı.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control. Açılan menü ve Liste kutusu denetimleri için geçerlidir.Applies to Drop down and List Box controls.

SelectionThickness: bir kalem girişi denetimi için seçim aracının kalınlığı.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control. Kalem girişi denetimi için geçerlidir.Applies to the Pen input control.

SelectMultiple: kullanıcının, bir liste kutusunda birden fazla öğe seçip seçemediği.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox. Liste Kutusu denetimi için geçerlidir.Applies to the List Box control.

SeriesAxisMax: bir sütun grafiğine veya çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için maksimum değer.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Column chart control.

SeriesAxisMin: sütun grafiği için y ekseninin alabileceği minimum değeri belirleyen bir sayı.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Column chart control.

ShowControls: ses veya video oynatıcının, yürütme düğmesini ve ses düzeyi kaydırıcısını gösterip göstermediği; aynı zamanda bir kalem denetiminin çizme, silme ve temizleme simgelerini gösterip göstermediği.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing. Ses, PDF görüntüleyici, Kalem girişi ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio, PDF viewer, Pen input, and Video controls.

ShowLabels: bir pasta grafiğinin, dilimlerinin her biriyle ilişkili değerleri gösterip göstermediği.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges. Pasta grafiği denetimi için geçerlidir.Applies to the Pie chart control.

ShowNavigation: kullanıcının tıklayarak veya dokunarak galerideki öğelerde kaydırma yapmasına olanak sağlayan bir okun galerinin her bir ucunda görünüp görünmediği.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

ShowScrollbar: kullanıcı galerinin üzerine geldiğinde bir kaydırma çubuğunun görünüp görünmediği.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

ShowValue: kaydırıcı veya derecelendirme değerinin, kullanıcı bu değeri değiştirdiğinde veya denetimin üzerine geldiğinde görünüp görünmediği.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control. Derecelendirme ve Kaydırıcı denetimleri için geçerlidir.Applies to Rating and Slider controls.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Snap: kullanıcı bir galeride kaydırma yaptığında sonraki öğenin tam olarak görünecek şekilde otomatik olarak yaslanıp yaslanmadığı.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

Start: ses klibinin veya video klibinin yürütülüp yürütülmediği.Start – Whether an audio or video clip plays. Ses, Zamanlayıcı ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio, Timer, and Video controls.

StartTime: bir ses klibinin veya video klibinin başlatılmasından sonra söz konusu klibin yürütülmeye başladığı zaman.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio and Video controls.

StartYear: kullanıcının bir tarih seçici denetimi değerini ayarlayabileceği en küçük yıl değeri.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control. Tarih Seçici denetimi için geçerlidir.Applies to the Date Picker control.

Stream: StreamRate özelliği temel alınarak otomatik olarak güncelleştirilen görüntü.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property. Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

StreamRate: Stream özelliğinde görüntüyü milisaniye cinsinden güncelleştirme sıklığı.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Bu değer, 100 (bir saniyenin 1/10'u) ila 3.600.000 (1 saat) arasında değişebilir.This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour). Kamera denetimi için geçerlidir.Applies to the Camera control.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

TT

TemplateFill: bir galerinin arka plan rengi.TemplateFill – The background color of a gallery. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

TemplatePadding: bir galeride bulunan öğeler arasındaki uzaklık.TemplatePadding – The distance between items in a gallery. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

TemplateSize: dikey yöndeki bir galeri şablonunun yüksekliği veya yatay yöndeki bir galeri şablonunun genişliği.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

Text: denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Time: bir medya denetiminin geçerli konumu.Time – A media control's current position. Ses ve Video denetimleri için geçerlidir.Applies to Audio and Video controls.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Transition: kullanıcı galeride bir öğenin üzerine geldiğinde oluşan görsel efekt (Pop, Push veya None).Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

Transparency: bir görüntünün arkasındaki denetimlerin ne derece görünür olacağı.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible. Görüntü denetimi için geçerlidir.Applies to the Image control.

UU

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Unsaved: Düzenleme formu denetiminin kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kaydedilmemiş değişiklikler içermesi halinde true olur.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

Update: bir alana ilişkin veri kaynağına geri yazılacak değer.Update – The value to write back to the data source for a field. Kart denetimi için geçerlidir.Applies to the Card control.

Updates: bir form denetiminde yüklenen kayıt için veri kaynağına geri yazılacak değerler.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control. Düzenleme formu denetimi için geçerlidir.Applies to the Edit form control.

VV

Valid: bir Kart veya Düzenleme formu denetiminin, veri kaynağına gönderilmeye hazır geçerli girişler içerip içermediği.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source. Kart ve Düzenleme formu denetimleri için geçerlidir.Applies to Card and Edit form controls.

Value: bir giriş denetiminin değeri.Value – The value of an input control. Onay kutusu, Radyo, Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Check box, Radio, Slider, and Toggle controls.

ValueFill: geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Slider and Toggle controls.

ValueHoverFill: fare işaretçisini bir geçiş denetimi veya kaydırıcının üzerinde tuttuğunuzda geçiş denetimindeki dikdörtgenin, değeri true olarak ayarlandığında görüntülenecek arka plan rengi veya bir kaydırıcı denetimindeki tutamacın solundaki çizginin rengi.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control. Kaydırıcı ve Geçiş denetimleri için geçerlidir.Applies to Slider and Toggle controls.

VerticalAlign: denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

WW

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges. Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls.

WidthFit: bir denetimin, kapsayıcı denetimdeki (Düzenleme formu denetimi gibi) boş alanın tamamını doldurmak için otomatik olarak yatay şekilde genişleyip genişlemediği.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Bu özellik birden fazla kartta true olarak ayarlanırsa söz konusu alan bunlar arasında bölünür.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Daha fazla bilgi için bkz. Veri formu düzenini anlama.For more information, see Understand data form layout.

Wrap: etikete sığamayacak uzunluktaki metnin bir sonraki satıra kayıp kaymadığı.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line. Etiket denetimi için geçerlidir.Applies to the Label control.

WrapCount: galerideki her bir öğede görünecek kayıt sayısı.WrapCount – How many records appear in each item of a gallery. Galeri denetimi için geçerlidir.Applies to the Gallery control.

XX

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls. Bu özellik, birden fazla sütunu olan bir kapsayıcıdaki Kart denetimi için kartın hangi sütunda görüneceğini belirler.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

XLabelAngle: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin x ekseninin altındaki etiketlerin açısı.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.Applies to Column chart and Line chart controls.

YY

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Birçok denetim için geçerlidir.Applies to many controls. Bu özellik, birden fazla satırı olan bir kapsayıcıdaki Kart denetimi için kartın hangi satırda görüneceğini belirler.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

YAxisMax: bir çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için maksimum değer.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Line chart control.

YAxisMin: bir çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için minimum değer.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart. Çizgi grafik denetimi için geçerlidir.Applies to the Line chart control.

YLabelAngle: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin y ekseninin yanındaki etiketlerin açısı.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart. Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleri için geçerlidir.Applies to Column chart and Line chart controls.

ZZ

Zoom: kameradaki bir görüntünün büyütülme yüzdesi veya PDF görüntüleyicideki bir dosyanın görünümü.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer. Kamera ve PDF görüntüleyici denetimleri için geçerlidir.Applies to Camera and PDF viewer controls.