PowerApps'te tuval uygulamasını paylaşmaShare a canvas app in PowerApps

İş gereksinimini karşılayan bir tuval uygulaması derledikten sonra kuruluşunuzdaki kullanıcılardan hangilerinin uygulamayı çalıştırabileceğini ve hangilerinin değiştirip yeniden paylaşabileceğini belirtin.After you build a canvas app that addresses a business need, specify which users in your organization can run the app and which can modify and even reshare it. Her kullanıcıyı adlarıyla belirtin veya Azure Active Directory’de bulunan bir grubu belirtin.Specify each user by name, or specify a security group in Azure Active Directory. Uygulamanızdan herkes yararlanabiliyorsa tüm kuruluşunuzun çalıştırabileceğini belirtin.If everyone would benefit from your app, specify that your entire organization can run it.

Önemli

Beklediğiniz gibi çalışması paylaşılan uygulama için uygulama temel, aşağıdakiler gibi kaynakları ve veri kaynağı izinlerini da yönetmelisiniz Common Data Service veya Excel.For a shared app to function as you expect, you must also manage permissions for the data source or sources on which the app is based, such as Common Data Service or Excel. Ayrıca akışlar, ağ geçitleri veya bağlantılar gibi uygulamanızın bağlı olduğu diğer kaynakları paylaşmanız gerekebilir.You might also need to share other resources on which the app depends, such as flows, gateways, or connections.

ÖnkoşullarPrerequisites

Uygulamayı paylaşmadan önce buluta (yerel olarak değil) kaydetmeniz ve ardından yayımlamanız gerekir.Before you share an app, you must save it to the cloud (not locally) and then publish the app.

 • Uygulamanıza anlamlı bir ad ve anlaşılır bir açıklama ekleyin, bu sayede kişiler uygulamanızın ne yaptığını anlayabilir ve uygulamayı listeden kolayca bulabilir.Give your app a meaningful name and a clear description, so that people know what your app does and they can easily find it in a list. PowerApps Studio’da Dosya menüsünden Uygulama ayarları’nı seçin, bir ad belirtin ve ardından açıklamayı yazın veya yapıştırın.On the File menu in PowerApps Studio, select App settings, specify a name, and then type or paste a description.

 • Her yaptığınız değişiklikten sonra, diğerlerinin de görmesini istiyorsanız uygulamayı kaydedip yeniden yayımlamanız gerekir.Whenever you make changes, you must save and publish the app again if you want others to see those changes.

Uygulama paylaşmaShare an app

 1. PowerApps'te oturum açın ve sonra sol kenardaki Uygulamalar’ı seçin.Sign in to PowerApps, and then select Apps near the left edge.

  Uygulamaların listesini gösterme

 2. Simgesini seçerek paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçin.Select the app that you want to share by selecting its icon.

  Bir uygulama seçin

 3. Başlığında seçin paylaşımı.In the banner, select Share.

  Paylaşım ekranını açma

 4. Adı veya diğer kullanıcıların veya güvenlik gruplarının uygulamayı paylaşmak istediğiniz Aad'de belirtin.Specify by name or alias the users or security groups in Azure Active Directory with which you want to share the app.

  • Uygulamayı çalıştırın (ancak değil değiştirme veya paylaşma) kuruluşunuzun tamamıyla izin vermek üzere yazın herkes paylaşım panelinde.To allow your entire organization to run the app (but not modify or share it), type Everyone in the sharing panel.
  • Diğer adlar, kolay adlarını veya bunların bir birleşimini listesini bir uygulamayı paylaşabilirsiniz (örneğin, Jane Doe < jane.doe@contoso.com>) öğeleri noktalı virgülle ayrılmış ise.You can share an app with a list of aliases, friendly names, or a combination of those (for example, Jane Doe <jane.doe@contoso.com>) if the items are separated by semi-colons. Daha fazlası tek bir kişi aynı adı taşıyan ancak farklı diğer adlar, bulunan ilk kişinin listesine eklenir.If more than one person has the same name but different aliases, the first person found will be added to the list. Adı veya diğer adı zaten izni veya çözümlenemedi bir araç ipucu görüntülenir.A tooltip appears if a name or alias already has permission or can't be resolved.

  Kullanıcılar ve ikincil sahipler belirtin

  Not

  Kuruluşunuz dışındaki bir kullanıcı veya grup veya kuruluşunuzdaki bir dağıtım grubu ile bir uygulama paylaşamazsınız.You can't share an app with a distribution group in your organization or with a user or group outside your organization.

 5. Paylaştığınız paylaşımı düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz (Bu çalıştırmanın yanı sıra), uygulamanın seçmek izin vermek istiyorsanız ikincil sahip onay kutusu.If you want to allow those with whom you're sharing the app to edit and share it (in addition to running it), select the Co-owner check box.

  İzni veremiyor ikincil sahip bir güvenlik izni grubunda değilse, uygulamadan bir çözüm içinde oluşturulan.You can't grant Co-owner permission to a security group if you created the app from within a solution.

  Not

  İzinler bağımsız olarak, hiçbir iki kişinin aynı anda bir uygulama düzenleyebilirsiniz.Regardless of permissions, no two people can edit an app at the same time. Bir kişi düzenleme uygulamayı açan, diğer kişilerin çalıştırın ancak düzenlemek değil.If one person opens the app for editing, other people can run it but not edit it.

 6. Uygulamanız için kullanıcı erişim izinleri gereken veri bağlanıyorsa, bunları belirtin.If your app connects to data for which users need access permissions, specify them.

  Örneğin, uygulamanız bir varlıkta bir Common Data Service veritabanı bağlanabilir.For example, your app might connect to an entity in a Common Data Service database. Böyle bir uygulamayı paylaştığınızda, paylaşımı paneli, söz konusu varlığa ilişkin güvenliği yönetmek için ister.When you share such an app, the sharing panel prompts you to manage security for that entity.

  İzinleri ayarlama

  Bir varlık için güvenliği yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. varlık izinleri Yönet bu konunun devamındaki.For more information about managing security for an entity, see Manage entity permissions later in this topic.

 7. Seçim, uygulamayı bulmasını kolaylaştıracak istiyorsanız yeni kullanıcılara bir e-posta daveti Gönder onay kutusu.If you want to help people find your app, select the Send an email invitation to new users check box.

 8. Paylaşım bölmesinin en altında seçin paylaşmak.At the bottom of the share panel, select Share.

  Paylaştığınız uygulamayı paylaştığınız herkes, PowerApps Mobile'da bir mobil cihazda veya AppSource üzerinde çalışabilen Dynamics 365 bir tarayıcıda.Everyone with whom you shared the app can run it in PowerApps Mobile on a mobile device or in AppSource on Dynamics 365 in a browser. İkincil sahipleri düzenleyebilir ve uygulamayı paylaşma PowerApps.Co-owners can edit and share the app in PowerApps.

  E-posta gönderdiğinde, uygulamayı paylaştığınız paylaştığınız herkes davetinde bağlantıyı seçerek çalıştırabilirsiniz.If you sent an email invitation, everyone with whom you shared the app can run it by selecting a link in the invitation.

  • Bir kullanıcı bir mobil cihazda bağlantısını seçerse, uygulamayı PowerApps Mobile'da açılır.If a user selects the link on a mobile device, the app opens in PowerApps Mobile.
  • Bir kullanıcı masaüstü bilgisayarda bağlantısını seçerse, uygulama bir tarayıcıda açılır.If a user selects the link on a desktop computer, the app opens in a browser.

  Davet almak ikincil sahipler, düzenlemek için PowerApps Studio içinde açılır ve başka bir bağlantısını alın.Co-owners who receive an invitation get another link that opens the app for editing in PowerApps Studio.

Kullanıcının adını seçerek ve ardından aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirerek, bir kullanıcı veya güvenlik grubu izinlerini değiştirebilirsiniz:You can change permissions for a user or a security group by selecting their name and then performing either of these steps:

 • Uygulama ancak artık düzenleme çalıştırın veya paylaşabilmesi ikincil sahipler izin vermek için temizleyin ikincil sahip onay kutusu.To allow co-owners to run the app but no longer edit or share it, clear the Co-owner check box.
 • Uygulama, kullanıcı veya grupla paylaşmayı durdurmak için Remove (x) simgesini seçin.To stop sharing the app with that user or group, select the Remove (x) icon.

Güvenlik grubuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenlerSecurity-group considerations

 • Uygulamayı bir güvenlik grubuyla paylaşıyorsanız, bu grubun mevcut üyeleri ve gruba katılan herkes grup için belirttiğiniz izne sahip olur.If you share an app with a security group, existing members of that group and anyone who joins it will have the permission that you specify for that group. Gruptan ayrılan kişiler, üyesi oldukları başka bir grupta da bu izinler yoksa veya onlara bireysel olarak izin sağlamadıysanız izinlerini kaybeder.Anyone who leaves the group loses that permission unless they belong to a different group that has access or you give them permission as an individual.
 • Bir güvenlik grubunun her üyesi, uygulama üzerinde tüm grubun sahip olduğu izne sahiptir.Every member of a security group has the same permission for an app as the overall group does. Ancak, grubun bir veya daha fazla üyesine daha fazla erişim sunmak üzere daha büyük izinler belirtebilirsiniz.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Örneğin, güvenlik grubuna bir uygulamayı çalıştırma izni verebilirsiniz ancak aynı zamanda o gruba ait olan, kullanıcı B verebilirsiniz ikincil sahip izni.For example, you can give Security Group A permission to run an app, but you can also give User B, who belongs to that group, Co-owner permission. Güvenlik grubunun her üyesi uygulamayı çalıştırabilir ancak yalnızca B kullanıcısı düzenleyebilir.Every member of the security group can run the app, but only User B can edit it. Güvenlik grubuna verirseniz ikincil sahip iznini ve B kullanıcısına, uygulamayı çalıştırma izni, kullanıcı yine de uygulamayı düzenleyebilir.If you give Security Group A Co-owner permission and User B permission to run the app, that user can still edit the app.

Varlık izinlerini yönetmeManage entity permissions

Common Data Service'eCommon Data Service

Common Data Service üzerinde temel alan bir uygulama oluşturursanız, uygulamayı paylaştığınız kullanıcıların varlık veya uygulama dayandığı varlıkları için uygun izinlerinizin olduğundan emin olmalısınız.If you create an app based on Common Data Service, you must also ensure that the users with whom you share the app have the appropriate permissions for the entity or entities on which the app relies. Özellikle, bu kullanıcılar oluşturma, okuma, yazma ve ilgili kayıt silme gibi görevleri gerçekleştirmek bir güvenlik rolüne ait olmalıdır.Specifically, those users must belong to a security role that can perform tasks such as creating, reading, writing, and deleting relevant records. Çoğu durumda, kullanıcıların uygulamayı çalıştırmak için gereken tam izinleri bir veya daha fazla özel güvenlik rolleri oluşturmak isteyebilirsiniz.In many cases, you'll want to create one or more custom security roles with the exact permissions that users need to run the app. Ardından, uygun şekilde her bir kullanıcı bir rol atayabilirsiniz.You can then assign a role to each user as appropriate.

Not

Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla, ancak güvenlik gruplarına bireysel kullanıcılara güvenlik rolleri atayabilirsiniz.As of this writing, you can assign security roles to individual users but not to security groups.

ÖnkoşulPrerequisite

Sonraki iki yordamları gerçekleştirmek için olmalıdır Sistem Yöneticisi Common Data Service veritabanı için izinleri.To perform the next two procedures, you must have System administrator permissions for a Common Data Service database.

Güvenlik rolü oluşturmaCreate a security role

 1. Paylaşım panelinde seçin izinleri ayarla altında veri izinlerive ardından güvenlik rolleri bağlantı.In the sharing panel, select Set permissions under Data permissions, and then select the Security Roles link.

  Güvenlik rollerini açma

 2. Tüm Roller’in altında Yeni’yi seçin ve oluşturduğunuz rolün adını yazın veya yapıştırın.Under All Roles, select New, and then type or paste a name for the role that you're creating.

  Güvenlik rolü oluşturma

 3. Uygulamanızın kullandığı varlığı veya varlıkları bulmak için bir ya da birden fazla sekme seçin ve ardından güvenlik rolüne vermek istediğiniz izinleri seçin.Select one or more tabs to find the entity or entities that your app uses, and then select the permissions that you want to grant the security role.

  Örneğin, bu grafik, gösterir çekirdek kayıtları sekme içerir hesapları varlık ve kullanıcılar için bu güvenlik rolü atanmış olan oluşturabilir, okuma, yazma ve bu varlık kayıtları silme .For example, this graphic shows that the Core records tab contains the Accounts entity, and users to which this security role has been assigned can create, read, write, and delete records in that entity.

  İzinleri belirtme

 4. Kaydet ve Kapat’ı seçin.Select Save and Close.

Role bir kullanıcı atamaAssign a user to a role

 1. Paylaşım panelinde seçin izinleri ayarla altında veri izinlerive ardından kullanıcılar bağlantı.In the sharing panel, select Set permissions under Data permissions, and then select the Users link.

  Kullanıcılar bağlantısı

 2. Sağ üst köşede, role atamak istediğiniz kullanıcının adını yazın veya yapıştırın ve ardından arama simgesini seçin.In the upper-right corner, type or paste the name of the user whom you want to assign to the role, and then select the search icon.

  Kullanıcı arama

 3. Arama sonuçlarında istediğiniz sonuca gelin ve gösterilen onay kutusunu işaretleyin.In the search results, point to the result that you want, and then select the check box that appears.

 4. Üst başlıkta Rolleri yönet’i seçin.In the top banner, select Manage roles.

 5. Görüntülenen iletişim kutusunda ilgili onay kutularını seçin Common Data Service kullanıcı ve uygulamanız için gereken kullanıcı rolünü seçip Tamam.In the dialog box that appears, select the check boxes for Common Data Service User and the role that the user needs for your app, and then select OK.

  Role bir kullanıcı atama

Common Data Service (önceki sürüm)Common Data Service (previous version)

Common Data Service eski bir sürümünü temel alan bir uygulamayı paylaştığınızda, hizmet çalışma zamanı iznini ayrı olarak paylaşmanız gerekir.When you share an app that's based on an older version of Common Data Service, you must share the runtime permission to the service separately. Bunu yapmak için izniniz yoksa ortam yöneticinize başvurun.If you don’t have permission to do this, see your environment administrator.